Commit 3e583e91 authored by Jari Rahkonen's avatar Jari Rahkonen

Updated Finnish translation.


(Old svn revision: 26410)
parent 30647b74
2007-11-30 Jari Rahkonen <jari.rahkonen@pp1.inet.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2007-11-29 Og Maciel <ogmaciel@gnome.org>
* pt_BR.po: Updated Brazilian Portuguese translation by
Fábio Nogueira <deb-user-ba@ubuntu.com>
* pt_BR.po: Updated Brazilian Portuguese translation by
Fábio Nogueira <deb-user-ba@ubuntu.com>
2007-11-28 Benedikt Meurer <benny@xfce.org>
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.8.1svn-r25750\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-28 19:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-05 18:12+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-30 14:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-30 14:22+0200\n"
"Last-Translator: Jari Rahkonen <jari.rahkonen@pp1.inet.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <xfce-i18n@xfce.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -18,36 +18,44 @@ msgstr ""
#. base directory not readable
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-deep-count-job.c:233
#, c-format
msgid "Failed to read folder contents"
msgstr "Hakemiston sisällön lukeminen epäonnistui"
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-exec.c:582
#, c-format
msgid "Unknown error"
msgstr "Tuntematon virhe"
#. TRANSLATORS: `Exec' is a field name in a .desktop file. You should leave it as-is.
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-info.c:390
#, c-format
msgid "No Exec field specified"
msgstr "Exec-kenttää ei ole määritetty"
#. TRANSLATORS: `URL' is a field name in a .desktop file. You should leave it as-is.
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-info.c:409
#, c-format
msgid "No URL field specified"
msgstr "URL-kenttää ei ole määritetty"
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-info.c:414 ../thunar-vfs/thunar-vfs-private.c:384
#, c-format
msgid "Invalid desktop file"
msgstr "Epäkelpo desktop-tiedosto"
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-info.c:422
#, c-format
msgid "Failed to parse file"
msgstr "Tiedoston jäsentäminen epäonnistui"
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-info.c:503
#, c-format
msgid "Invalid file name"
msgstr "Tiedostonimi ei kelpaa"
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-info.c:510
#, c-format
msgid "Only local files may be renamed"
msgstr "Voit nimetä uudelleen vain paikallisia tiedostoja"
......@@ -189,10 +197,12 @@ msgid "Failed to create symbolic link \"%s\""
msgstr "Symbolisen linkin \"%s\" luominen epäonnistui"
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-io-local-xfer.c:545
#, c-format
msgid "Special files cannot be copied"
msgstr "Erikoistiedostoja ei voi kopioida"
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-io-local-xfer.c:625
#, c-format
msgid "Symbolic links are not supported"
msgstr "Symbolisia linkkejä ei tueta"
......@@ -233,6 +243,7 @@ msgstr "Roskakori"
#. we don't support moving files within the trash
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-io-trash.c:1317
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-io-trash.c:1431
#, c-format
msgid "Cannot move or copy files within the trash"
msgstr "Tiedostoja ei voi kopioida tai siirtää roskakorissa"
......@@ -312,19 +323,23 @@ msgid "The URI \"%s\" is invalid"
msgstr "URI \"%s\" ei kelpaa"
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-path.c:800
#, c-format
msgid "Path too long to fit into buffer"
msgstr "Polku ei mahdu puskuriin"
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-path.c:903
#, c-format
msgid "URI too long to fit into buffer"
msgstr "URI ei mahdu puskuriin"
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-private.c:233
#, c-format
msgid "Operation not supported"
msgstr "Toimintoa ei tueta"
#. TRANSLATORS: This error indicates that an URI contains an invalid escaped character (RFC 2396)
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-private.c:335
#, c-format
msgid "Invalidly escaped characters"
msgstr "Virheellisiä pakomerkkejä"
......@@ -342,6 +357,7 @@ msgid "Collecting files..."
msgstr "Kerätään tiedostoja..."
#: ../thunar-vfs/thunar-vfs-util.c:251
#, c-format
msgid "Invalid path"
msgstr "Polku ei kelpaa"
......@@ -875,11 +891,13 @@ msgstr "Tiedostonimi \"%s\" ei kelpaa"
#. LaunchFiles() invoked without a valid working directory
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:721
#, c-format
msgid "The working directory must be an absolute path"
msgstr "Työhakemiston täytyy olla absoluuttinen polku"
#. LaunchFiles() invoked with an empty filename list
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:729
#, c-format
msgid "Atleast one filename must be specified"
msgstr "Määritä vähintään yksi tiedostonimi"
......@@ -1049,6 +1067,7 @@ msgid "File Name"
msgstr "Tiedostonimi"
#: ../thunar/thunar-file.c:796
#, c-format
msgid "The root folder has no parent"
msgstr "Juurella ei ole ylähakemistoa"
......@@ -2863,9 +2882,8 @@ msgid "Uppercase / Lowercase"
msgstr "Pienaakkoset / Suuraakkoset"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:202
#, fuzzy
msgid "Insert _time:"
msgstr "Lisää"
msgstr "Lisää _aika:"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:231
msgid ""
......@@ -2874,6 +2892,9 @@ msgid ""
"with the day. See the documentation of the date utility for additional "
"information."
msgstr ""
"Tämän avulla määrität tiedostonimeen lisättävät päivämäärä- ja aikatiedot. "
"Esimerkiksi %Y korvataan vuosiluvulla, %m kuukaudella ja %d päivällä. "
"Lisätietoja löydät date-komennon dokumentaatiosta."
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:250
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:199
......@@ -2881,9 +2902,8 @@ msgid "_At position:"
msgstr "_Sijainti:"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:593
#, fuzzy
msgid "Insert Date / Time"
msgstr "Lisää / Korvaa"
msgstr "Lisää PVM / aika"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:93
msgid "lowercase"
......@@ -2951,12 +2971,11 @@ msgstr "Numero - Teksti"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:134
msgid "Current"
msgstr ""
msgstr "Nykyinen"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:138
#, fuzzy
msgid "Date Picture Taken"
msgstr "Kuvattu:"
msgstr "Kuvauspäivämäärä"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:181
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:260
......@@ -2985,7 +3004,7 @@ msgstr "Numerointi"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:177
msgid "Remove _From Position:"
msgstr "Poista _sijainnista"
msgstr "Poista _sijainnista:"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-remove-renamer.c:212
msgid "_To Position:"
......@@ -3030,7 +3049,7 @@ msgstr "Syötä teksti, jolla ylläoleva kaava korvataan."
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:258
msgid "C_ase Sensitive Search"
msgstr "_Ota kirjainkoko huomioon."
msgstr "_Ota kirjainkoko huomioon"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:260
msgid ""
......@@ -3385,6 +3404,7 @@ msgid "Unknown element <%s>"
msgstr "Tuntematon elementti <%s>"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:798
#, c-format
msgid "End element handler called while in root context"
msgstr "Sulkuelementin käsittelijää kutsuttiin juurikontekstissa"
......@@ -3393,11 +3413,13 @@ msgstr "Sulkuelementin käsittelijää kutsuttiin juurikontekstissa"
msgid "Unknown closing element <%s>"
msgstr "Tuntematon sulkuelementti <%s>"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1318
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1332
#, c-format
msgid "Failed to determine save location for uca.xml"
msgstr "Tallennuskohteen selvittäminen tiedostolle uca.xml epäonnistui"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1433
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1447
#, c-format
msgid "Command not configured"
msgstr "Komentoa ei ole asetettu"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment