Commit ae503d30 authored by Besnik's avatar Besnik Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (92%).

141 translated messages, 11 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 6da67bd5
......@@ -5,16 +5,16 @@
#
# Translators:
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2018
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2019
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-04 00:31+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-15 12:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-16 16:27+0000\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2019\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2020\n"
"Language-Team: Albanian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -128,8 +128,8 @@ msgid "Bubbles the Xfce logo around the screen"
msgstr "Shfaq një flluskë me stemën e Xfce-së që lëviz nëpër ekran"
#: ../savers/xfce-personal-slideshow.desktop.in.in.h:1
msgid "Pictures folder"
msgstr "Dosje pamjesh"
msgid "Slideshow"
msgstr "Si Diapozitiva"
#: ../savers/xfce-personal-slideshow.desktop.in.in.h:2
msgid "Display a slideshow from your Pictures folder"
......@@ -177,15 +177,15 @@ msgstr "Jo më i lejuar të hyjë te sistemi."
msgid "Username:"
msgstr "Emër përdoruesi:"
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1820
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1913
msgid "failed to register with the message bus"
msgstr "s’u arrit të regjistrohet me bus mesazhesh"
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1830
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1923
msgid "not connected to the message bus"
msgstr "s’është i lidhur me bus mesazhesh"
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1839 ../src/gs-listener-dbus.c:1869
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1932 ../src/gs-listener-dbus.c:1962
msgid "screensaver already running in this session"
msgstr "ekrankursyes tashmë në xhirim e sipër në këtë sesion"
......@@ -271,7 +271,7 @@ msgstr "jo aktiv"
msgid "The screensaver is not inhibited\n"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:220
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:219
#, c-format
msgid "The screensaver is being inhibited by:\n"
msgstr ""
......@@ -299,7 +299,7 @@ msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:176
msgid "Part of Xfce Screensaver"
msgstr ""
msgstr "Pjesë e Ekrankursyesit Xfce"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:403
msgid "Restore Defaults"
......@@ -322,40 +322,40 @@ msgstr "Video"
msgid "Unrecognized type: %s"
msgstr "Lloj i papranuar: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:717
msgid "Screensaver required."
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:723
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:714
msgid "Unable to configure screensaver"
msgstr ""
msgstr "S’arrihet të formësohet ekrankursyesi"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:727
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:718
msgid "Screensaver required."
msgstr "Lypset ekrankursyes."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:726
#, c-format
msgid "File not found: %s"
msgstr "S'u gjet kartelë: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:736
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:735
#, c-format
msgid "Unrecognized file type: %s"
msgstr ""
msgstr "Lloj i papranuar kartele: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:742
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:741
#, c-format
msgid "Failed to process file: %s"
msgstr ""
msgstr "S’u arrit të përpunohej kartela: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:747
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:746
#, c-format
msgid "Screensaver %s is configurable."
msgstr ""
msgstr "Ekrankursyesi %s është i formësueshëm."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:750
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:749
#, c-format
msgid "Screensaver %s is not configurable."
msgstr ""
msgstr "Ekrankursyesi %s s’është i formësueshëm."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:754
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:753
#, c-format
msgid "Screensaver %s has no configuration options."
msgstr "Ekrankursyesi %s s’ka mundësi formësimi."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment