Skip to content
4.13.4
======
- Improve xfce4-run comment (Bug #15473)
- Translation updates: Armenian, Belarusian, Bulgarian, Catalan,
  Chinese (Taiwan), Croatian, Czech, Danish, Dutch (Flemish), French, Galician,
  German, Hungarian, Interlingue, Italian, Lithuanian, Malay, Polish,
  Portuguese, Russian, Spanish