Commit 941e99b6 authored by Carles Muñoz Gorriz's avatar Carles Muñoz Gorriz Committed by Transifex

l10n: Updates to Catalan (Valencian) (ca) translation

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org)
parent befbea66
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-20 15:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-16 22:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-26 17:42+0100\n"
"Last-Translator: Carles Muñoz Gorriz <carlesmu@internautas.org>\n"
"Language-Team: Catalan <xfce-i18n@xfce.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -2140,11 +2140,11 @@ msgstr ""
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1257(title)
msgid "Advanced Topics"
msgstr ""
msgstr "Temes avançats"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1261(title)
msgid "To Bulk Rename Files"
msgstr ""
msgstr "Per canviar els noms de fitxers en bloc"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1263(para)
msgid ""
......@@ -2157,10 +2157,19 @@ msgid ""
"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rename...</guimenuitem></"
"menuchoice> from the main menu."
msgstr ""
"<emphasis>Canviar de nom</emphasis> els fitxers vol dir canviar de nom "
"diversos fitxers alhora emprant algun criteri que s'aplica a almenys un dels "
"fitxers. <application>Thunar</application> inclou un canviador de nom en "
"bloc, el qual es pot executar de forma separada mitjançant l'ordre "
"<command>Thunar -B</command> o, des de <application>Thunar</application>, "
"seleccionant dos o més fitxers a l'àrea principal i pitjant "
"<keycombo><keycap>F2</keycap></keycombo> o seleccionant "
"menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem></guimenuitem>Canvia de nom…"
"</menuchoice> en la barra de menús."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1278(phrase)
msgid "Bulk Rename Files"
msgstr ""
msgstr "Canvi de noms en bloc"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1283(para)
msgid ""
......@@ -2169,30 +2178,34 @@ msgid ""
"files. <application>Thunar</application> currently supports the following "
"<emphasis>Bulk Renamers</emphasis>:"
msgstr ""
"El <emphasis>canvi de nom en bloc</emphasis> es pot aplicar tant als noms de "
"fitxers, com als sufixos dels fitxers o a ambdós. <application>Thunar</"
"application> actualment permet els següents <emphasis>canvis de noms en "
"bloc</emphasis>:"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1290(para)
msgid "Remove characters."
msgstr ""
msgstr "Supressió de caràcters."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1291(para)
msgid "Numbering files."
msgstr ""
msgstr "Numeració de fitxers."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1292(para)
msgid "Insert Date or Time."
msgstr ""
msgstr "Inserció de data o hora."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1293(para)
msgid "Insert or overwrite characters."
msgstr ""
msgstr "Inserció o reemplaçament de caràcters."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1294(para)
msgid "Search and replace characters."
msgstr ""
msgstr "Cerca i substitució de caràcters."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1295(para)
msgid "Convert to uppercase, lowercase or camlcase."
msgstr ""
msgstr "Conversió a majúscules, minúscules o inicials em majúscules."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1298(para)
msgid ""
......@@ -2204,10 +2217,17 @@ msgid ""
"contains further details about this feature. Feel free to add more "
"information to the Wiki."
msgstr ""
"Altres <emphasis>canvis de nom en bloc</emphasis> addicionals es poden "
"instaŀlar com a connectors de <application>Thunar</application>. Comproveu a "
"la pàgina web de <ulink type=\"http\" url=\"http://thunar.xfce.org/plugins."
"html\">connectors de Thunar</ulink> per les extensions disponibles. El "
"<ulink type=\"http\" url=\"http://thunar.xfce.org/pwiki/documentation/"
"bulk_renamer\">wiki del projecte Thunar</ulink> té més detalls sobre aquesta "
"funcionalitat. Podeu afegir més informació al wiki si voleu."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1308(title)
msgid "The UNIX File System"
msgstr ""
msgstr "El sistema de fitxers d'UNIX"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1310(para)
msgid ""
......@@ -2218,10 +2238,16 @@ msgid ""
"the UNIX file system, which is used today by all incarnations of UNIX, "
"including Linux."
msgstr ""
"Mentre que el gestor de fitxers Thunar fa una bona feina abstraient els "
"detalls del sistema de fitxers, i que així l'usuari final no li calgui "
"preocupar-se respecte a aquest, de vegades és útil saber els conceptes "
"bàsics per entendre el el marc general. Aquesta secció intentarà donar-vos "
"una breu introducció als sistema de fitxers d'UNIX, el qual és emprat a dia "
"d'avui per tot tipus d'UNIX, incloent Linux."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1318(title)
msgid "Folders and Paths"
msgstr ""
msgstr "Carpetes i camins"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1320(para)
msgid ""
......@@ -2234,6 +2260,15 @@ msgid ""
"until you reach a common point, then down the tree through the appropriate "
"subfolders until you reach your target."
msgstr ""
"Al sistema de fitxers d'UNIX totes les carpetes s'ordenen en un arbre "
"invertit, simple, descendent i ramificat des de una única carpeta inicial, "
"la qual es coneix com a <emphasis>directori arrel</emphasis> (el terme "
"<emphasis>directori</emphasis> s'empra sovint en lloc de <emphasis>carpeta</"
"emphasis>) i que Thunar mostra com «<guilabel>Sistema de fitxers</guilabel>». "
"Això vol dir que us podeu moure des de qualsevol carpeta a una altra movent-"
"vos cap enrere en l'arbre fins que trobeu un punt comú i, després, movent-"
"vos cap endavant per les subcarpetes apropiades fins que arribeu a la "
"carpeta desitjada."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1329(para)
msgid ""
......@@ -2248,6 +2283,16 @@ msgid ""
"role=\"directory\">/</filename> in these paths represents the top level "
"folder."
msgstr ""
"La posició de qualsevol fitxer o carpeta en l'arbre de directoris es pot "
"descriure com a <emphasis>camí</emphasis>. El camí és la llista de carpetes "
"per les que us heu de moure per arribar a la carpeta o fitxer desitjat; això "
"entenent que iniciu el camí des de el directori arrel. Per exemple, "
"<filename role=\"directory\">/home/luke</filename> és la subcarpeta "
"<filename role=\"directory\">luke</filename> de la subcarpeta <filename role="
"\"directory\">home</filename> del directori arrel, i <filename>/home/luke/"
"myfile.txt</filename> és el fitxer <filename>myfile.txt</filename> d'aquella "
"subcarpeta. El «<filename role=\"directory\">/</filename>» en aquests camins "
"representa el directori arrel."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1338(para)
msgid ""
......@@ -2263,10 +2308,22 @@ msgid ""
"jane</filename> would be the home directory for the user with the login name "
"<filename role=\"directory\">jane</filename>."
msgstr ""
"Cada usuari té la seva carpeta per tenir-hi els seus fitxers personals així "
"com els seus ajustaments. Aquesta carpeta s'anomena <emphasis>directori de "
"l'usuari</emphasis> i es mostra a Thunar amb una icona especial amb el nom "
"d'entrada de l'usuari. Aquesta carpeta és similar a la coneguda com "
"«<guilabel>My Files</guilabel>» en sistemes Windows. Els <emphasis>directoris "
"d'usuaris</emphasis> dels diversos usuaris del sistema sovint els trobareu "
"dins de la carpeta <filename role=\"directory\">/home</filename>. Per "
"exemple, <filename role=\"directory\">/home/luke</filename> hauria de ser el "
"directori de l'usuari que té <filename role=\"directory\">luke</filename> "
"com a nom d'entrada al sistema, mentre que <filename role=\"directory\">/"
"home/jane</filename> hauria de ser el directori de l'usuari que té <filename "
"role=\"directory\">jane</filename> com a nom d'entrada al sistema."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1350(title)
msgid "File Types"
msgstr ""
msgstr "Tipus de fitxers"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1352(para)
msgid ""
......@@ -2277,15 +2334,24 @@ msgid ""
"it to maintain a simple core over the years where other operating systems "
"had to introduce new concepts for every new technology."
msgstr ""
"Pot ser que ja hageu sentit dir que tot és un fitxer en entorns UNIX. Això "
"és cert per la majoria d'objectes que es poden trobat en els sistemes UNIX "
"actuals. De fet, inclús els dispositius es representen com fitxers "
"especials. Tot i que això pot no tenir sentit d'entrada, és un dels punts "
"forts d'UNIX i dels seus derivats, i és una gran ajuda alhora de mantenir un "
"nucli simple al llarg dels anys i on altres sistemes operatius es veuen "
"forçats a afegir conceptes nous per cada nova tecnologia."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1359(para)
msgid ""
"These are the four most important types of files in the UNIX file system."
msgstr ""
"Aquests són els quatre tipus de fitxers més important en els sistemes de "
"fitxers UNIX."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1364(title)
msgid "Ordinary Files"
msgstr ""
msgstr "Fitxers ordinaris"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1366(para)
msgid ""
......@@ -2293,10 +2359,14 @@ msgid ""
"image files, audio files, office documents and video files. The term "
"<emphasis>file</emphasis> is often used to refer to an ordinary file."
msgstr ""
"Un fitxer ordinari pot tenir text, un programa o qualsevol tipus de dades. "
"Això inclou fitxers d'imatges, d'àudio, documents d'aplicacions ofimàtiques "
"i fitxers de vídeo. El terme <emphasis>fitxer</emphasis> s'empra sovint per "
"referir-se a fitxers ordinaris."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1373(title)
msgid "Folder Files"
msgstr ""
msgstr "fitxers carpetes"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1375(para)
msgid ""
......@@ -2304,10 +2374,14 @@ msgid ""
"special file, which contains a mapping of file names to file references for "
"every file contained within this folder."
msgstr ""
"Les carpetes també són fitxers en els sistemes de fitxers UNIX. Per ser "
"exacte una carpeta és un cas especial de fitxer, i que conté un mapa de "
"referències de noms de fitxers a fitxers per cada fitxer que hi ha a la "
"carpeta."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1382(title)
msgid "Symbolic Link Files"
msgstr ""
msgstr "Fitxers d'enllaç simbòlic"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1384(para)
msgid ""
......@@ -2316,10 +2390,14 @@ msgid ""
"files therefore do not contain any useful information themselves, but just "
"refer to other files."
msgstr ""
"Un enllaç simbòlic —que sovint s'abrevia com a <emphasis>symlink</emphasis> "
"pel seu origen anglès «Symbolic Link») és un fitxer especial que té un camí "
"fins un altre fitxer del sistema de fitxers. Per tant, l'enllaç simbòlic no "
"té informació valuosa per sí mateix i tant sols referencia un altre fitxer."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1392(title)
msgid "Device Files"
msgstr ""
msgstr "Fitxers de dispositius"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1394(para)
msgid ""
......@@ -2328,10 +2406,15 @@ msgid ""
"\"directory\">/dev</filename> folder. For example the special file "
"<filename>/dev/hda</filename> represents the first IDE disk on Linux."
msgstr ""
"Com hem dit anteriorment a la majoria de dispositius es pot accedir via el "
"sistema de fitxers. Aquest fitxers de dispositius especials els trobareu "
"sovint en la carpeta <filename role=\"directory\">/dev</filename>. Per "
"exemple, el fitxer especial <filename>/dev/hda</filename> representa el "
"primer disc IDE en sistemes Linux."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1406(title)
msgid "Frequently Asked Questions"
msgstr ""
msgstr "Preguntes freqüents"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1408(para)
msgid ""
......@@ -2341,10 +2424,15 @@ msgid ""
"xfce.org/enter_bug.cgi?product=Thunar&amp;format=guided\">file a request</"
"ulink>."
msgstr ""
"En aquesta secció s'intenta fer un llistat de les nombroses preguntes "
"relacionades amb Thunar que se'ns han fet. Si sabeu d'alguna altra pregunta "
"que no hi aparegui en aquesta pàgina, si us plau, <ulink type=\"http\" url="
"\"http://bugzilla.xfce.org/enter_bug.cgi?product=Thunar&amp;format=guided"
"\">ompliu una soŀlicitud</ulink>."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1417(title)
msgid "Why doesn't Thunar execute files marked as executable?"
msgstr ""
msgstr "Perquè el Thunar no executa els fitxers amb la marca d'executables?"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1419(para)
msgid ""
......@@ -2357,6 +2445,14 @@ msgid ""
"is given. For the other types the feature is available if the file is marked "
"executable for the current user."
msgstr ""
"Per raons de seguretat Thunar només executa els fitxers de tipus "
"<literal>application/x-desktop</literal>, <literal>application/x-executable</"
"literal> i <literal>application/x-shellscript</literal>. Els fitxers "
"d'escriptori només s'executen si el fitxer d'escriptori és de tipus "
"<literal>Application</literal> i hi ha una línia vàlida <literal>Exec</"
"literal> o els de tipus <literal>Link</literal> i hi ha una <literal>URL</"
"literal> vàlida. Per la resta de tipus només està disponible si el fitxer "
"està marcat com executable per l'usuari actual."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1428(para)
msgid ""
......@@ -2366,10 +2462,14 @@ msgid ""
"type has a parent that matches one of the two types listed above, or if the "
"MIME-type is an alias for one of the above."
msgstr ""
"Tingueu en compte que per <literal>application/x-executable</literal> i "
"<literal>application/x-shellscript</literal>, el tipus de fitxer no té per "
"que ser exactament aquest, n'hi ha prou amb que el tipus detectat tingui un "
"pare d'aquest tipus o que el tipus MIME sigui un àlies d'algun d'ells."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1437(title)
msgid "Where does Thunar store the metadata associated with files?"
msgstr ""
msgstr "On desa Tunar les metadates associades als fitxers?"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1439(para)
msgid ""
......@@ -2380,10 +2480,17 @@ msgid ""
"<command>tdbtool</command>, which is part of the Thunar distribution "
"(located in the <filename role=\"directory\">tdb/</filename> subdirectory)."
msgstr ""
"El Thunar associa diversa informació amb fitxers i carpetes, a això és al "
"que anomenem metadades. Aquestes metadades de tots els fitxers es desa en un "
"fitxer de base de dades «tdb», al qual anomenem el metafitxer. El fitxer es "
"desa a <filename>$XDG_CACHE_HOME/Thunar/metafile.tdb</filename> i es pot "
"examinat mitjançant l'ordre <command>tdbtool</command> i que es distribueix "
"amb Thunar (es troba al subdirectori <filename role=\"directory\">tdb/</"
"filename>)."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1450(title)
msgid "Where does Thunar store its preferences?"
msgstr ""
msgstr "On desa Thunar les seves preferències?"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1452(para)
msgid ""
......@@ -2393,10 +2500,15 @@ msgid ""
"editor. See <filename>docs/README.thunarrc</filename> for an overview of the "
"various preferences."
msgstr ""
"Thunar desa les preferències d'usuari, així com les opcions ocultes, en un "
"fitxer <filename>.ini</filename> que es triba a <filename>$XDG_CONFIG_HOME/"
"Thunar/thunarrc</filename> i que es pot examinar emprant qualsevol editor de "
"text. Veieu <filename>docs/README.thunarrc</filename> per una informació "
"detallada de les diverses preferències."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1462(title)
msgid "How to use mouse gestures in Thunar?"
msgstr ""
msgstr "Com puc emprar gestos de ratolí («mouse gestures») amb Thunar?"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1464(para)
msgid ""
......@@ -2408,42 +2520,50 @@ msgid ""
"can move the cursor into four directions to perform certain actions, which "
"are described below."
msgstr ""
"Actualment Thunar permet un ús bàsic a la vista d'icones dels anomenats "
"<emphasis>gestos de ratolí</emphasis>. Podeu emprar <emphasis>gestos de "
"ratolí</emphasis> mantenit pitjat el botó del mig del ratolí (normalment la "
"rodeta del ratolí) mentre que el punter del ratolí es troba sobre l'àrea de "
"fons del component de vista d'icones (qualsevol àrea no coberta per un text "
"o una icona). En aquest moment podeu moure el punter del ratolí en qualsevol "
"de les quatre direccions per realitzar algunes accions que us descrivim a "
"continuació."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1474(guilabel)
msgid "Left"
msgstr ""
msgstr "Esquerra"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1474(member)
msgid "<placeholder-1/> - opens the previous visited folder"
msgstr ""
msgstr "<placeholder-1/> - obra la darrera carpeta que s'hagi visitat"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1475(guilabel)
msgid "Up"
msgstr ""
msgstr "Amunt"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1475(member)
msgid "<placeholder-1/> - opens the parent folder"
msgstr ""
msgstr "<placeholder-1/> - obra la carpeta pare"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1476(guilabel)
msgid "Right"
msgstr ""
msgstr "Dreta"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1476(member)
msgid "<placeholder-1/> - opens the next visited folder"
msgstr ""
msgstr "<placeholder-1/> - obra la següent carpeta que s'ha visitat"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1477(guilabel)
msgid "Down"
msgstr ""
msgstr "Avall"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1477(member)
msgid "<placeholder-1/> - reloads the current folder"
msgstr ""
msgstr "<placeholder-1/> - torna a carregar la carpeta actual"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1482(title)
msgid "How do I assign different keyboard shortcuts?"
msgstr ""
msgstr "Com puc assignar dreceres de teclat?"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1484(para)
msgid ""
......@@ -2451,18 +2571,25 @@ msgid ""
"changing shortcuts: simply hover over the menu option with the mouse pointer "
"and press the keyboard shortcut you want to rebind it to."
msgstr ""
"Si voleu tornar a fixar una drecera, Thunar admet la forma estàndard de GTK+ "
"per canviar dreceres: simplement passeu per sobre de l'opció de menú amb el "
"ratolí i polseu la drecera de teclat que li voleu fixar."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1490(para)
msgid ""
"To delete a keyboard assignment, press the <keycap>Backspace</keycap> key "
"while you are on the menu entry."
msgstr ""
"Per esborrar una assignació de tecles, polseu la tecla de <keycap>retrocés</"
"keycap> quan sigueu sobre l'entrada de menú."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1495(para)
msgid ""
"If the shortcut doesn't change, then you need to enable the feature in GTK+. "
"This can be achieved in 3 ways:"
msgstr ""
"Si la drecera no canvia caldrà que habiliteu aquesta funcionalitat al GTK+. "
"Això es pot fer de tres maneres:"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1502(para)
msgid ""
......@@ -2470,6 +2597,9 @@ msgid ""
"menu accelerators</guilabel> in the <guilabel>User Interface Preferences</"
"guilabel> dialog."
msgstr ""
"Si esteu executant Xfce 4.3 o superior, ho podeu habilitar-ho mitjançant "
"<guilabel>dreceres de menú editables</guilabel> en el diàleg "
"<guilabel>Preferències de la interfície d'usuari</guilabel>."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1510(para)
msgid ""
......@@ -2477,6 +2607,9 @@ msgid ""
"accelerators</guilabel> in the <guilabel>Menu and Toolbars</guilabel> "
"control center dialog."
msgstr ""
"Si executeu GNOME podeu habilitar-ho mitjançant <guilabel>dreceres de menú "
"editables</guilabel> en <guilabel>Menú i Eines</guilabel> del diàleg del "
"centre de control."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1518(para)
msgid ""
......@@ -2484,10 +2617,12 @@ msgid ""
"(create the file if it doesn't exist):<screen>gtk-can-change-accels=1</"
"screen>"
msgstr ""
"En qualsevol altre cas, poseu en el vostre fitxer <filename>~/.gtkrc-2.0</"
"filename> (creeu-lo si no existeix): <screen>gtk-can-change-accels=1</screen>"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1527(title)
msgid "Where does Thunar store the keyboard shortcuts?"
msgstr ""
msgstr "On desa Thunar les dreceres de teclat?"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1529(para)
msgid ""
......@@ -2496,6 +2631,11 @@ msgid ""
"filename>. Lines starting with <literal>;</literal> are comments. See the GTK"
"+ documentation for details about the file format."
msgstr ""
"Les dreceres de teclat personalitzades es desen amb l'estàndard de mapa de "
"dreceres de GTK+ en un fitxer a <filename>$XDG_CONFIG_HOME/Thunar/accels."
"scm</filename>. Les línies d'aquest fitxer que comencen per <literal>;</"
"literal> són comentaris. Veieu la documentació de GTK+ per saber més "
"informació respecte a aquest format de fitxer."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1536(para)
msgid ""
......@@ -2508,10 +2648,20 @@ msgid ""
"install system wide defaults to <filename>/etc/xdg/Thunar/accels.scm</"
"filename>. Thunar will then load shortcuts from this file on first startup."
msgstr ""
"Si sou un empaquetador o un administrador de sistemes que voleu crear uns "
"valors per defecte per les dreceres de teclat, lo que no és el mateix que "
"les dreceres per defecte de Thunar, podeu creat un fitxer anomenat "
"<filename>Thunar/accels.scm</filename> en algun dels directoris <envar>"
"$XDG_CONFIG_DIRS</envar>. Per exemple, si <filename role=\"directory\">/etc/"
"xdg</filename> és part de <envar>$XDG_CONFIG_DIRS</envar> (el que acostuma a "
"ser el valor per defecte a moltes distribucions Linux), podeu instaŀlar els "
"vostres valors per defecte i que afectaran a tot el sistema i usuaris a "
"<filename>/etc/xdg/Thunar/accels.scm</filename>. Thunar carregarà els valors "
"d'aquest fitxer a la seva propera engegada."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1549(title)
msgid "Support"
msgstr ""
msgstr "Suport"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1551(para)
msgid ""
......@@ -2521,6 +2671,12 @@ msgid ""
"ulink>. Remember that useful bug reports are ones that get bugs fixed, so a "
"useful bug report has two qualities:"
msgstr ""
"Per comunicar una errada o per fer un suggeriment referents a aquesta "
"aplicació o a aquest manual, empreu el sistema de notificacions d'errades "
"<ulink url=\"http://bugzilla.xfce.org/enter_bug.cgi?product=Thunar&amp;"
"format=guided\">http://bugzilla.xfce.org/</ulink>. Recordeu que les "
"notificacions d'errades útils són aquelles que es solucionen i que per a que "
"sigui útil ha de complir aquestes dues qualitats:"
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1559(para)
msgid ""
......@@ -2528,6 +2684,9 @@ msgid ""
"the bug himself to prove that it exists, he will most probably not be able "
"to fix it at all. Every detail you can provide helps."
msgstr ""
"<emphasis role=\"bold\">Reproduïble.</emphasis>. Si un desenvolupador no pot "
"veure aquesta errada per comprovar que existeix, és molt probable que tampoc "
"la pugui solucionar de cap manera. Qualssevol detall pot ser-li d'ajuda."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1566(para)
msgid ""
......@@ -2535,6 +2694,9 @@ msgid ""
"isolate the problem to a specific area, the more likely he will expediently "
"fix it."
msgstr ""
"<emphasis role=\"bold\">Specific.</emphasis> Entre més ràpid pugui el "
"desenvolupador identificar el problema dins d'una àrea més possible serà que "
"trobi la solució oportuna."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1573(para)
msgid ""
......@@ -2547,6 +2709,15 @@ msgid ""
"HACKING\">HACKING</ulink> - especially the section labeled <emphasis>Coding "
"Style</emphasis> - before you start hacking up the source."
msgstr ""
"Si voleu demanar alguna funcionalitat nova, indiqueu de forma clara perquè "
"la considereu valuosa per l'aplicació. És molt més possible que s'afegeixi "
"una nova funcionalitat si doneu bons arguments en favor d'aquesta "
"funcionalitat. Encara incrementarà més les possibilitats de que s'afegeixi "
"si afegiu un pedaç que implementi aquesta funcionalitat que voleu. Assegureu-"
"vos que heu llegit el fitxer <ulink type=\"http\" url=\"http://svn.xfce.org/"
"svn/xfce/terminal/trunk/HACKING\">HACKING</ulink> —especialment la secció "
"titulada «<emphasis>Coding Style</emphasis>»— abans de que comenceu a tocar "
"el codi."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1583(para)
msgid ""
......@@ -2556,6 +2727,12 @@ msgid ""
"client to <emphasis role=\"bold\">irc.freenode.net</emphasis>, join the "
"channel <emphasis role=\"bold\">#thunar</emphasis> and ask for help."
msgstr ""
"En qualsevol cas, si teniu alguna pregunta sobre l'ús o instaŀlació d'aquest "
"programari, podeu preguntar-la a la <ulink type=\"http\" url=\"http://foo-"
"projects.org/mailman/listinfo/thunar-dev\">llista de correu thunar-dev</"
"ulink> o mitjançant el vostre client d'IRC en <emphasis role=\"bold\">irc."
"freenode.net</emphasis>, unint-vos al canal <emphasis role=\"bold\">#thunar</"
"emphasis> i demanant ajuda."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1592(title)
msgid "About @PACKAGE_NAME@"
......@@ -2567,6 +2744,9 @@ msgid ""
"email>). Visit the <ulink url=\"http://thunar.xfce.org/\" type=\"http"
"\">Thunar website</ulink> for more information."
msgstr ""
"@PACKAGE_NAME@ ha estat escrit per Benedikt Meurer (<email>benny@xfce.org</"
"email>). Veieu la <ulink url=\"http://thunar.xfce.org/\" type=\"http"
"\">pàgina web de Thunar</ulink> per més informació."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1599(para)
msgid ""
......@@ -2574,6 +2754,9 @@ msgid ""
"email>). The latest version of this document is always available from the "
"<ulink type=\"http\" url=\"http://thunar.xfce.org/\">Thunar website</ulink>."
msgstr ""
"Aquest document ha estat escrit per Benedikt Meurer (<email>benny@xfce.org</"
"email>). La darrera versió d'aquest document està disponible a la <ulink "
"type=\"http\" url=\"http://thunar.xfce.org/\">pàgina web de Thunar</ulink>."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1605(para)
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment