Commit 7b9caf56 authored by Nick Schermer's avatar Nick Schermer Committed by Jannis Pohlmann

Fix validation problems in manual translations.

Signed-off-by: Nick Schermer's avatarNick Schermer <nick@xfce.org>
Signed-off-by: default avatarJannis Pohlmann <jannis@xfce.org>
parent 1f12596b
......@@ -357,7 +357,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Du kan få filhåndteringsvinduet til at vise en stedlinje istedet for en "
"stilinje ved at vælge <menuchoice><guimenu>Vis</"
"guimenu><guimenuitem>Stedvælger</guimenuitem>Værktøjslinjestil</"
"guimenu><guimenuitem>Stedvælger</guimenuitem><guimenuitem>Værktøjslinjestil</"
"guimenuitem></menuchoice> fra hovedmenuen."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:153(para)
......@@ -659,7 +659,7 @@ msgstr ""
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:389(para)
msgid "Press <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Return</keycap></keycombo>."
msgstr ""
"Tryk på <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Retur</keycap></Keycombo>."
"Tryk på <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Retur</keycap></keycombo>."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:379(para)
msgid "Do one of the following: <placeholder-1/>"
......@@ -986,7 +986,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Hvis Windows emulatoren <ulink type=\"http\" url=\"http://www.winehq.org/"
"\">WINE</ulink> er installeret på dit system, vil auto-kør-mekanismen også "
"forsøge at køre <filname>autorun.exe</filename> filer ved brug af WINE."
"forsøge at køre <filename>autorun.exe</filename> filer ved brug af WINE."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:590(guilabel)
msgid "Auto-open files on new drives and media"
......@@ -1123,7 +1123,7 @@ msgstr ""
"eller indsat mediet. Først skal du finde ud af hvad den nye enheds HAL-UDI "
"er, ved at bruge <application>lshal</application> eller <application>hal-"
"device</application>. Når du først kender enhedens UDI, skal du køre "
"<litereal>thunar-volman --device-added&lt;din-enheds-udi&gt;</literal> i et "
"<literal>thunar-volman --device-added&lt;din-enheds-udi&gt;</literal> i et "
"<application>Terminal<application>-vindue og efterse uddataen for fejl eller "
"advarsler."
......@@ -1465,7 +1465,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Thunar inkluderer en <guilabel>Send til</guilabel>-menu, der tilbyder mulige "
"destinationer som filer og mapper kan sendes til. For at tilgå "
"<guilabel>Send til</guilabel>-menuen, skal du vælge <menuchoice>Fil</"
"<guilabel>Send til</guilabel>-menuen, skal du vælge <menuchoice><guimenu>Fil</"
"guimenu><guimenuitem>Send til</guimenuitem></menuchoice> fra hovedmenuen, "
"eller højreklik på en fil eller mappe og vælg <menuchoice><guimenuitem>Send "
"til</guimenuitem></menuchoice>."
......@@ -1498,7 +1498,7 @@ msgstr ""
"genveje til sidepanelet. Efter disse punkter vil <application>Thunar</"
"application> vise flytbare drev der for øjeblikket, er tilsluttet "
"computeren. I det ovenstående skærmbillede repræsenterer "
"<guilabel><Floppydrevet</guilabel> en mulig destination for hvor filerne kan "
"<guilabel>Floppydrevet</guilabel> en mulig destination for hvor filerne kan "
"sendes til. Bemærk at enheden vil automatisk blive monteret når først det er "
"valgt fra <guilabel>Send til</guilabel>-menuen, så du behøver ikke manuelt "
"at montere den."
......@@ -2121,7 +2121,7 @@ msgstr ""
"som kan køres separat ved at bruge <command>Thunar -B</command> eller "
"indefra <application>Thunar</application> ved at vælge to eller flere filer "
"i hovedområdet og trykke på <keycombo><keycap>F2</keycap></keycombo> eller "
"ved at vælge <menuchoice><guimenu>Redigér</guimenu>Omdøb...</guimenuitem></"
"ved at vælge <menuchoice><guimenu>Redigér</guimenu><guimenuitem>Omdøb...</guimenuitem></"
"menuchoice> i hovedmenuen."
#: ../docs/manual/C/Thunar.xml.in:1278(phrase)
......
......@@ -1164,7 +1164,7 @@ msgstr ""
"demone. Il gestore di volumi dipende da questo, dato che non è un demone. Di "
"norma, Xfce esegue <application>Thunar</application> come demone all'avvio. "
"Se per qualche ragione venisse terminato, aprire la finestra di "
"<guilabel>Esegui programma (utilizzando la scorciatoia da tastiera "
"<guilabel>Esegui programma</guilabel> (utilizzando la scorciatoia da tastiera "
"<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F2</keycap></keycombo> o facendo clic "
"sulla scrivania con il tasto destro e scegliendo <guilabel>Esegui "
"programma...</guilabel> dal menu della scrivania), digitare <guilabel>Esegui "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment