Commit 72665335 authored by ard1t's avatar ard1t Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (91%).

675 translated messages, 59 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent ffb954c8
......@@ -3,13 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# ard1t <ardit.dani@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-30 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-19 12:46+0000\n"
"Last-Translator: Xfce <transifex@xfce.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-01 00:44+0000\n"
"Last-Translator: ard1t <ardit.dani@gmail.com>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -169,11 +170,11 @@ msgstr "Krijo Dosje të Re"
#: ../thunar/thunar-application.c:1469
msgid "New File"
msgstr ""
msgstr "Dokument I'ri"
#: ../thunar/thunar-application.c:1470
msgid "Create New File"
msgstr ""
msgstr "Krijo dokumenr të ri"
#. generate a title for the create dialog
#: ../thunar/thunar-application.c:1527 ../thunar/thunar-standard-view.c:2341
......@@ -293,7 +294,7 @@ msgstr "Pa përzgjedhje zbatimi"
#: ../thunar/thunar-chooser-button.c:508
msgid "Other Application..."
msgstr ""
msgstr "Programe t'jera..."
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:188 ../thunar/thunar-launcher.c:181
msgid "Open With"
......@@ -425,7 +426,7 @@ msgstr "Zbatime të Tjerë"
#: ../thunar/thunar-chooser-model.c:406
#, c-format
msgid "Failed to remove \"%s\"."
msgstr ""
msgstr "Dështoi në heqjen \"%s\"."
#. tell the user that we cannot paste
#: ../thunar/thunar-clipboard-manager.c:354
......@@ -545,22 +546,22 @@ msgstr "Duhet të tregohet të paktën një emër kartele"
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1027
#, c-format
msgid "At least one source filename must be specified"
msgstr ""
msgstr "Duhet të paktën një emër dokument burimi i specifikuar"
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1037
#, c-format
msgid "The number of source and target filenames must be the same"
msgstr ""
msgstr "Numri i burimit dhe objektivi emrit dokumentit duhet të jenë të njëjtë "
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1046
#, c-format
msgid "A destination directory must be specified"
msgstr ""
msgstr "Një destinacion skedari duhet të specifikohet"
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1249
#, c-format
msgid "At least one filename must be specified"
msgstr ""
msgstr "Të paktën një emer dokumenti duhet të specifikohet"
#: ../thunar/thunar-details-view.c:134
msgid "Configure _Columns..."
......@@ -627,7 +628,7 @@ msgstr "Ripohoni zëvendësimin e kartelave"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:539
msgid "S_kip All"
msgstr ""
msgstr "_Kalo T'gjitha"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:540
msgid "_Skip"
......@@ -669,7 +670,6 @@ msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
msgstr "ReplaceDialogPart1|Doni të zëvendësohet kartela ekzistuese"
#. Fourth box (size, volume, free space)
#.
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:618 ../thunar/thunar-dialogs.c:649
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:457
msgid "Size:"
......@@ -766,7 +766,6 @@ msgid "Owner"
msgstr "Pronar"
#. Permissions chooser
#.
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:98 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:529
msgid "Permissions"
msgstr "Leje"
......@@ -830,13 +829,13 @@ msgstr "Kartelë e pavlefshme desktopi"
#: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:317
#, c-format
msgid "%s on %s"
msgstr ""
msgstr "%s në %s"
#. free disk space string
#: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:427
#, c-format
msgid "%s of %s (%d%% used)"
msgstr ""
msgstr "%s e %s (%d%% përdorur)"
#. extend history tooltip with function of the button
#: ../thunar/thunar-history-action.c:372
......@@ -863,12 +862,12 @@ msgstr "Shko tek dosja pasuese e vizituar"
#: ../thunar/thunar-history.c:353
msgid "The item will be removed from the history"
msgstr ""
msgstr "Pjesa do të hiqet nga historia"
#: ../thunar/thunar-history.c:356
#, c-format
msgid "Could not find \"%s\""
msgstr ""
msgstr "Nuk u gjend \"%s\""
#: ../thunar/thunar-icon-view.c:164
msgid "Icon based directory listing"
......@@ -974,7 +973,7 @@ msgstr "Doni ta anashkaloni?"
msgid ""
"There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
"space."
msgstr ""
msgstr "Nuk ka hapësirë ​​të mjaftueshme në destinacion. Mundohuni të hiqni dokumentë për të bërë hapësirë​​."
#. * CASE 1: nothing selected or atleast one directory in the selection
#. **
......@@ -998,7 +997,7 @@ msgstr ""
#: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:853
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1131
msgid "Open in New _Window"
msgstr ""
msgstr "Hap në Dritare të Re"
#: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
msgid "Open With Other _Application..."
......@@ -1081,7 +1080,7 @@ msgstr ""
#. set tooltip that makes sence
#: ../thunar/thunar-launcher.c:864
msgid "Open the selected directory"
msgstr ""
msgstr "Hap kartelat e përzgjedhura"
#: ../thunar/thunar-launcher.c:885
msgid "Open the selected file"
......@@ -1209,14 +1208,13 @@ msgstr "\"%s\" (%s) %s"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2261
#, c-format
msgid "\"%s\" %s"
msgstr ""
msgstr "\"%s\" %s"
#. TRANSLATORS: Try to come up with a short translation of "Original Path"
#. (which is the path
#. * where the trashed file/folder was located before it was moved to the
#. trash), otherwise the
#. * properties dialog width will be messed up.
#.
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2271 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:365
msgid "Original Path:"
msgstr "Shteg Origjinal:"
......@@ -1232,8 +1230,8 @@ msgstr "Madhësi Pamjeje:"
#, c-format
msgid "%d other item selected (%s)"
msgid_plural "%d other items selected (%s)"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "%d objekti përzgjedhur tjetër (%s)"
msgstr[1] "%d objekte të përzgjedhura t'jera (%s)"
#. only non-folders are selected
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2340
......@@ -1257,7 +1255,7 @@ msgstr[1] ""
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2373
#, c-format
msgid "%s, %s"
msgstr ""
msgstr "%s, %s"
#. append the "Open in New Tab" menu action
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:176
......@@ -1349,34 +1347,34 @@ msgstr "Kartela nuk ekziston"
#: ../thunar/thunar-notify.c:168
msgid "Unmounting device"
msgstr ""
msgstr "Çmonton pasjisjen"
#: ../thunar/thunar-notify.c:169
#, c-format
msgid ""
"The device \"%s\" is being unmounted by the system. Please do not remove the"
" media or disconnect the drive"
msgstr ""
msgstr "Pajisja \"%s\" po çmontohet nga sistemi. Ju lutem, mos hiqni median ose shkëputje drive'ri"
#: ../thunar/thunar-notify.c:175 ../thunar/thunar-notify.c:214
msgid "Writing data to device"
msgstr ""
msgstr "Shkrimi i të dhënave në pajisje"
#: ../thunar/thunar-notify.c:176 ../thunar/thunar-notify.c:215
#, c-format
msgid ""
"There is data that needs to be written to the device \"%s\" before it can be"
" removed. Please do not remove the media or disconnect the drive"
msgstr ""
msgstr "Ka të dhëna që duhet të shkruhen në pajisje \"%s\" para se ajo mund të hiqet. Ju lutem, mos hiqni median ose shkëputje drive"
#: ../thunar/thunar-notify.c:208
msgid "Ejecting device"
msgstr ""
msgstr "Nxirr pajisjes"
#: ../thunar/thunar-notify.c:209
#, c-format
msgid "The device \"%s\" is being ejected. This may take some time"
msgstr ""
msgstr "Pajisja \"%s\" po shkëputet. Kjo mund të marrë pak kohë"
#: ../thunar/thunar-misc-jobs.c:74
#, c-format
......@@ -1397,15 +1395,15 @@ msgstr "Pronar:"
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:237
msgid "_Access:"
msgstr ""
msgstr "Hyrje:"
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:261
msgid "Gro_up:"
msgstr ""
msgstr "Gr_up:"
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:280
msgid "Acce_ss:"
msgstr ""
msgstr "Ak_ses:"
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:304
msgid "O_thers:"
......@@ -1475,7 +1473,7 @@ msgstr "Nëse përzgjidhni këtë mundësi zgjedhja juaj do të mbahet mend dhe
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
msgid "Mixed file owners"
msgstr ""
msgstr "Pronarët e dokumenteve përzier"
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
msgid "Unknown file owner"
......@@ -1524,7 +1522,6 @@ msgid "File Manager Preferences"
msgstr "Parapëlqime Përgjegjësi Kartelash "
#. Display
#.
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:242
msgid "Display"
msgstr "Shfaq"
......@@ -1556,11 +1553,11 @@ msgstr "Parje Së fundi Vepruesa"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:281
msgid "Show thumbnails:"
msgstr ""
msgstr "Shfaqni miniatura:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
msgid "Never"
msgstr ""
msgstr "Kurrë"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:288
msgid "Local Files Only"
......@@ -1568,7 +1565,7 @@ msgstr ""
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:289
msgid "Always"
msgstr ""
msgstr "Përherë"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:297
msgid "Sort _folders before files"
......@@ -1599,7 +1596,6 @@ msgid "_Format:"
msgstr "_Format:"
#. Side Pane
#.
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:363
msgid "Side Pane"
msgstr "Menu Anësore"
......@@ -1677,7 +1673,6 @@ msgid ""
msgstr "Përzgjidhni këtë mundësi për të shfaqur emblema ikonash në kuadratin e pemës përë tërë dosjet për të cilat emblemat janë përcaktuar në dialogun e vetive të dosjes."
#. Behavior
#.
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:457
msgid "Behavior"
msgstr "Sjellje"
......@@ -1723,7 +1718,7 @@ msgstr "_Dyklikoni për aktivizim elementësh"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:557
msgid "Middle Click"
msgstr ""
msgstr "Klikim Mes"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:567
msgid "Open folder in new _window"
......@@ -1734,7 +1729,6 @@ msgid "Open folder in new _tab"
msgstr ""
#. Advanced
#.
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:581
msgid "Advanced"
msgstr "Të mëtejshme"
......@@ -1798,7 +1792,7 @@ msgstr[1] "%d veprime kartele në xhirim e sipër"
#. update the status text
#: ../thunar/thunar-progress-view.c:354
msgid "Cancelling..."
msgstr ""
msgstr "Anuloje..."
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:242
msgid "General"
......@@ -1811,17 +1805,16 @@ msgstr "_Emër:"
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:292
msgid "Names:"
msgstr ""
msgstr "Emra:"
#. Second box (kind, open with, link target)
#.
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:312
msgid "Kind:"
msgstr "Lloj:"
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:333
msgid "_Open With:"
msgstr ""
msgstr "_Hap Me:"
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:347
msgid "Link Target:"
......@@ -1829,10 +1822,9 @@ msgstr "Objektiv Lidhjeje:"
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:379
msgid "Location:"
msgstr ""
msgstr "Vendndodhje:"
#. Third box (deleted, modified, accessed)
#.
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:404
msgid "Deleted:"
msgstr "Fshirë:"
......@@ -1850,7 +1842,6 @@ msgid "Free Space:"
msgstr "Hapësirë e Lirë:"
#. Emblem chooser
#.
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:519
msgid "Emblems"
msgstr "Emblema"
......@@ -1880,7 +1871,7 @@ msgstr "lidhje e dëmtuar"
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:945
msgid "unknown"
msgstr ""
msgstr "E panjohur"
#. update the properties dialog title
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1104
......@@ -1889,7 +1880,7 @@ msgstr ""
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1204
msgid "mixed"
msgstr ""
msgstr "Perzier"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:347
msgid "_File"
......@@ -1960,7 +1951,6 @@ msgstr "Klikoni këtu për të parë dokumentimin e veprimit të përzgjedhur t
#. from $libdir/thunarx-2/,
#. * and opening the multi rename dialog by selecting multiple
#. files and pressing F2.
#.
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:611
msgid ""
"No renamer modules were found on your system. Please check your\n"
......@@ -2059,19 +2049,19 @@ msgstr[1] ""
#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:890
msgid "DEVICES"
msgstr ""
msgstr "PAJISJE"
#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:932
msgid "NETWORK"
msgstr ""
msgstr "RRJETI"
#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:938
msgid "Browse Network"
msgstr ""
msgstr "Shfleto rrjetin"
#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:959
msgid "PLACES"
msgstr ""
msgstr "VENDE"
#: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:393
msgid "Side Pane (Create Shortcut)"
......@@ -2089,19 +2079,19 @@ msgstr[1] "Shto dosjet e përzgjedhura te kuadrati anësor i shkurtoreve"
#. append the "Mount" menu action
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1124 ../thunar/thunar-tree-view.c:1147
msgid "_Mount"
msgstr ""
msgstr "_Monto"
#. append the "Unmount" item
#. append the "Unmount" menu action
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1130 ../thunar/thunar-tree-view.c:1153
msgid "_Unmount"
msgstr ""
msgstr "_Çmonto"
#. append the "Disconnect" (eject + safely remove drive) item
#. append the "Eject" menu action
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1136 ../thunar/thunar-tree-view.c:1159
msgid "_Eject"
msgstr ""
msgstr "_Nxirr"
#. append the "Disconnect" item
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1153
......@@ -2414,7 +2404,7 @@ msgstr "Nuk e lëvizi dot \"%s\" drejtpërsëdrejti. Po grumbullon kartelat për
#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1084
#, c-format
msgid "%s of %s"
msgstr ""
msgstr "%s e %s"
#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:1104
#, c-format
......@@ -2513,7 +2503,7 @@ msgstr ""
#: ../thunar/thunar-window.c:349
msgid "New _Window"
msgstr ""
msgstr "_Dritare e Re "
#: ../thunar/thunar-window.c:349
msgid "Open a new Thunar window for the displayed location"
......@@ -2541,11 +2531,11 @@ msgstr ""
#: ../thunar/thunar-window.c:354
msgid "Close this folder"
msgstr ""
msgstr "Mbyll këtë skedarë"
#: ../thunar/thunar-window.c:355
msgid "_Close Window"
msgstr ""
msgstr "_Mbyll dritare"
#: ../thunar/thunar-window.c:355
msgid "Close this window"
......@@ -2625,7 +2615,7 @@ msgstr "Shko tek dosja hyrëse"
#: ../thunar/thunar-window.c:368
msgid "Desktop"
msgstr ""
msgstr "Desktop"
#: ../thunar/thunar-window.c:368
msgid "Go to the desktop folder"
......@@ -2633,15 +2623,15 @@ msgstr "Shko tek dosja e desktopit"
#: ../thunar/thunar-window.c:369
msgid "Browse the file system"
msgstr ""
msgstr "Shfleto dokumentat e sistemit"
#: ../thunar/thunar-window.c:370
msgid "B_rowse Network"
msgstr ""
msgstr "Shfleto r_rjetin"
#: ../thunar/thunar-window.c:370
msgid "Browse local network connections"
msgstr ""
msgstr "Shfleto lidhjen rrjetit vendorë"
#: ../thunar/thunar-window.c:371
msgid "T_emplates"
......@@ -2732,7 +2722,6 @@ msgid "Change the visibility of this window's menubar"
msgstr ""
#. * add view options
#.
#: ../thunar/thunar-window.c:764
msgid "View as _Icons"
msgstr "Shihni si _Ikona"
......@@ -3051,7 +3040,7 @@ msgstr "ME TË MËDHAJA"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:95
msgid "Camelcase"
msgstr ""
msgstr "RastiKamel"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:96
msgid "Sentence case"
......@@ -3359,7 +3348,6 @@ msgid "If you delete a custom action, it is permanently lost."
msgstr "Nëse fshini një veprim të përshtatur, humbet përgjithmonë."
#. Basic
#.
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:123
msgid "Basic"
msgstr "Bazë"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment