Commit 678ac684 authored by Jannis Pohlmann's avatar Jannis Pohlmann

* == Released 0.9.99.1 ==

	* NEWS: Update NEWS for the release.
	* configure.in.in: Bump version number.
 	* *.po: Update translation files.

(Old svn revision: 29334)
parent 0730419c
2009-01-25 Jannis Pohlmann <jannis@xfce.org>
* == Released 0.9.99.1 ==
* NEWS: Update NEWS for the release.
* configure.in.in: Bump version number.
2009-01-14 Jannis Pohlmann <jannis@xfce.org>
* configure.in.in: Add the 'svn' version tag again.
......
0.9.99.1
========
- Optional nano version added to configure.in.in.
- Update Danish, Norwegian Bokmal, Simplified Chinese and Turkish
translations.
0.9.93
======
- Fix crash in the tree side pane when hidden files are toggled (bug #2502).
......
......@@ -13,10 +13,11 @@ m4_define([thunar_verinfo], [5:1:3])
m4_define([thunar_version_api], [1])
m4_define([thunar_version_major], [0])
m4_define([thunar_version_minor], [9])
m4_define([thunar_version_micro], [93])
m4_define([thunar_version_micro], [99])
m4_define([thunar_version_nano], [1])
m4_define([thunar_version_build], [r@REVISION@])
m4_define([thunar_version_tag], [svn])
m4_define([thunar_version], [thunar_version_major().thunar_version_minor().thunar_version_micro()ifelse(thunar_version_tag(), [svn], [thunar_version_tag()-thunar_version_build()], [thunar_version_tag()])])
m4_define([thunar_version_tag], [])
m4_define([thunar_version], [thunar_version_major().thunar_version_minor().thunar_version_micro()ifelse(thunar_version_nano(), [], [], [.thunar_version_nano()])ifelse(thunar_version_tag(), [svn], [thunar_version_tag()-thunar_version_build()], [thunar_version_tag()])])
dnl *******************************************
dnl *** Debugging support for SVN snapshots ***
......
2009-01-25 Jannis Pohlmann <jannis@xfce.org>
* *.po: Update translation files.
2009-01-24 Per Kongstad
* da.poÆ Danish translation update (Per Kongstad)
......
This diff is collapsed.
......@@ -613,8 +613,8 @@ msgid ""
"The folder \"%s\" does not exist anymore, but it is required to restore the "
"file \"%s\" from the trash. Do you want to create the folder again?"
msgstr ""
"Mappen «%s» finnes ikke lengre, men er påkrevet for å gjenopprette filen "
"«%s» fra papirkurven. Ønsker du å lage mappen?"
"Mappen «%s» finnes ikke lengre, men er påkrevet for å gjenopprette filen «%s» "
"fra papirkurven. Ønsker du å lage mappen?"
#. display an error dialog
#: ../thunar/thunar-application.c:1682
......@@ -697,8 +697,7 @@ msgstr "Åpne <i>%s</i> og andre filer av typen «%s» med:"
#, c-format
msgid ""
"Browse the file system to select an application to open files of type \"%s\"."
msgstr ""
"Bla gjennom filsystemet for å finne program å åpne filer av typen «%s»."
msgstr "Bla gjennom filsystemet for å finne program å åpne filer av typen «%s»."
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:715
#, c-format
......@@ -723,8 +722,8 @@ msgstr ""
"Dette vil fjerne snarveien som vises i filens kontekstmeny, men vil ikke "
"fjerne selve applikasjonen.\n"
"\n"
"Du kan bare fjerne snarveier som ble laget med «Egentilpasset kommando» "
"under «Åpne med» menyvalget."
"Du kan bare fjerne snarveier som ble laget med «Egentilpasset kommando» under "
"«Åpne med» menyvalget."
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:809
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:492
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment