Commit 2610c24b authored by damufo's avatar damufo Committed by Transifex

I18n: Update translation gl (100%).

738 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent 2a8d3888
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-19 18:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-05-05 10:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-05-05 14:31+0000\n"
"Last-Translator: Dani MF <dani@damufo.com>\n"
"Language-Team: Galician (http://www.transifex.com/projects/p/thunar/language/gl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -311,7 +311,7 @@ msgstr "Usar unha orde _personalizada:"
msgid ""
"Use a custom command for an application that is not available from the above"
" application list."
msgstr "Usar unha orde personalizada para un aplicativo que non estea dispoñible na lista de aplicativos de enriba."
msgstr "Usar unha orde personalizada para un aplicativo que non estea dispoñíbel na lista de aplicativos de enriba."
#. create the "Custom command" button
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:277
......@@ -391,7 +391,7 @@ msgstr "Todos os ficheiros"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:770
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:489
msgid "Executable Files"
msgstr "Ficheiros executables"
msgstr "Ficheiros executábeis"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:785
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:504
......@@ -415,7 +415,7 @@ msgstr "Scripts de shell"
#: ../thunar/thunar-chooser-model.c:251
msgid "None available"
msgstr "Ningún dispoñible"
msgstr "Ningún dispoñíbel"
#: ../thunar/thunar-chooser-model.c:298
msgid "Recommended Applications"
......@@ -441,7 +441,7 @@ msgstr "Configurar as columnas no modo de vista detallada"
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:139
msgid "Visible Columns"
msgstr "Columnas visibles"
msgstr "Columnas visíbeis"
#. create the top label for the column editor dialog
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:152
......@@ -694,11 +694,11 @@ msgstr "co seguinte ficheiro?"
msgid ""
"The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
"executable. If you do not trust this program, click Cancel."
msgstr "O ficheiro de escritorio \"%s\" está nunha localización insegura e non marcado como executábel. Se non confía neste programa prema en Cancelar."
msgstr "O ficheiro de escritorio «%s» está nunha localización insegura e non marcado como executábel. Se non confía neste programa prema en Cancelar."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:779
msgid "_Launch Anyway"
msgstr "_Lanzar de calquera xeito"
msgstr "Iniciar de ca_lquera xeito"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:781
msgid "Mark _Executable"
......@@ -801,7 +801,7 @@ msgstr "Produciuse un erro ao analizar o ficheiro desktop: %s"
#. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
#: ../thunar/thunar-file.c:1534
msgid "Untrusted application launcher"
msgstr "Lanzador de aplicativo non fiable"
msgstr "Iniciador de aplicativo non fiable"
#: ../thunar/thunar-file.c:1559
#, c-format
......@@ -811,7 +811,7 @@ msgstr "Campo Exec non especificado"
#. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
#: ../thunar/thunar-file.c:1568
msgid "Untrusted link launcher"
msgstr "Lanzador de ligazón non fiable"
msgstr "Iniciador de ligazón non fiable"
#: ../thunar/thunar-file.c:1584
#, c-format
......@@ -1470,7 +1470,7 @@ msgstr "Se selecciona esta opción lembrarase a súa escolla e non se lle pregun
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
msgid "Mixed file owners"
msgstr ""
msgstr "Propietario do ficheiro descoñecido"
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:914
msgid "Unknown file owner"
......@@ -1497,7 +1497,7 @@ msgstr "Lectura e escritura"
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:999
msgid "Varying (no change)"
msgstr ""
msgstr "Variando (sen cambios)"
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1131
msgid "Correct folder permissions automatically?"
......@@ -2324,7 +2324,7 @@ msgstr[1] "Preparar os ficheiros seleccionados para copiar mediante unha orde Pe
msgid "Move the selected file to the Trash"
msgid_plural "Move the selected files to the Trash"
msgstr[0] "Mover o ficheiro seleccionado ó lixo"
msgstr[1] "Mover os ficheiros seleccionados ó lixo"
msgstr[1] "Mover os ficheiros seleccionados ao lixo"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4339
msgid "Permanently delete the selected file"
......@@ -2366,12 +2366,12 @@ msgstr "Ficheiro _baleiro"
msgid ""
"Error while copying to \"%s\": %s more space is required to copy to the "
"destination"
msgstr "Produciuse un erro mentres se copiaba a \"%s\": %s requírese máis espazo para copiar ao destino"
msgstr "Produciuse un erro mentres se copiaba a «%s»: %s requírese máis espazo para copiar ao destino"
#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:751
#, c-format
msgid "Error while copying to \"%s\": The destination is read-only"
msgstr "Produciuse un erro mentres se copiaba a \"%s\": o destino é de só lectura"
msgstr "Produciuse un erro mentres se copiaba a «%s»: o destino é de só lectura"
#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:794
msgid "Collecting files..."
......@@ -2764,7 +2764,7 @@ msgstr "Pechar a lapela"
#: ../thunar/thunar-window.c:2012
#, c-format
msgid "Open the location \"%s\""
msgstr "Abrir a localización \"%s\""
msgstr "Abrir a localización «%s»"
#: ../thunar/thunar-window.c:2210
#, c-format
......@@ -2778,7 +2778,7 @@ msgstr "Non se puido abrir o cartafol superior"
#: ../thunar/thunar-window.c:2858
#, c-format
msgid "The directory \"%s\" does not exist. Do you want to create it?"
msgstr "Non existe o cartafol \"%s\". Desexa crealo? "
msgstr "Non existe o cartafol «%s». Desexa crealo? "
#. display the "About Templates" dialog
#: ../thunar/thunar-window.c:2940
......@@ -3050,7 +3050,7 @@ msgstr "Capital"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:96
msgid "Sentence case"
msgstr ""
msgstr "Maiúscula inicial"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:102
msgid "Insert"
......@@ -3506,7 +3506,7 @@ msgid ""
"or folder. Additionally, you can specify that the\n"
"action should only appear for certain kinds of\n"
"files."
msgstr ""
msgstr "Esta páxina lista as condicións nas que a acción\n aparecerá nos menús contextuais do xestor de\n ficheiros. Os patróns de ficheiros especifícanse\n como unha lista de patróns de arquivos simple\n separados por punto e vírgula (por exemplo * .txt;\n *. doc). Para que apareza unha acción no menú\n contextual dun ficheiro ou cartafol, polo menos un\n deses patróns debe corresponder ao nome do\n ficheiro ou cartafol. Ademais, pode especificar\n que a acción apareza só para determinados tipos\n de ficheiros."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:815
#, c-format
......@@ -3588,7 +3588,7 @@ msgid ""
"Thunar is a file browser specifically designed for the Xfce Desktop, but "
"also can serve as an alternate file browser for other Desktop environments. "
"It has a simple, clean two-pane design for browsing all your files."
msgstr "Thunar é un explorador de ficheiros deseñado especificamente para o Escritorio XFCE, o cal tamén pode servir como explorador de ficheiros alternativo para outros ambientes de traballo. Este ten un deseño simple con dous paneis para ver todos os seus ficheiros."
msgstr "Thunar é un xestor de ficheiros deseñado especificamente para o Escritorio XFCE, o cal tamén pode servir como explorador de ficheiros alternativo para outros ambientes de traballo. Este ten un deseño simple con dous paneis para ver todos os seus ficheiros."
#. SECURITY:
#. - A normal active user can run thunar without elevated rights. They
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment