xfce4-screenshooter

xfce4-screenshooter

An application to take screenshots