Commit c3df7804 authored by Nick Schermer's avatar Nick Schermer Committed by Transifex

I18n: Update translation nb (100%).

152 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 5b63d429
......@@ -4,20 +4,20 @@
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
# Translators:
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2018
# Eirik Dekko <edekko@gmail.com>, 2018
# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2019
# Harald H. <haarektrans@gmail.com>, 2019
# Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2019
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-04 00:31+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-15 12:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-16 16:27+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2019\n"
"Last-Translator: Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -129,8 +129,8 @@ msgid "Bubbles the Xfce logo around the screen"
msgstr "Xfce-logoen svever rundt på skjermen"
#: ../savers/xfce-personal-slideshow.desktop.in.in.h:1
msgid "Pictures folder"
msgstr "Bildemappe"
msgid "Slideshow"
msgstr "Lysbildefremvisning"
#: ../savers/xfce-personal-slideshow.desktop.in.in.h:2
msgid "Display a slideshow from your Pictures folder"
......@@ -178,15 +178,15 @@ msgstr "Adgangstillatelsen har utgått."
msgid "Username:"
msgstr "Brukernavn:"
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1820
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1913
msgid "failed to register with the message bus"
msgstr "klarte ikke registrere med meldingsbussen"
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1830
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1923
msgid "not connected to the message bus"
msgstr "ikke tilkoblet meldingsbussen"
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1839 ../src/gs-listener-dbus.c:1869
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1932 ../src/gs-listener-dbus.c:1962
msgid "screensaver already running in this session"
msgstr "det kjører allerede en skjermsparer i denne økta"
......@@ -271,7 +271,7 @@ msgstr "slått av"
msgid "The screensaver is not inhibited\n"
msgstr "Skjermspareren er ikke forhindret\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:220
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:219
#, c-format
msgid "The screensaver is being inhibited by:\n"
msgstr "Skjermspareren forhindres av:\n"
......@@ -330,40 +330,40 @@ msgstr "Video"
msgid "Unrecognized type: %s"
msgstr "Ukjent type: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:717
msgid "Screensaver required."
msgstr "Skjermsparer kreves."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:723
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:714
msgid "Unable to configure screensaver"
msgstr "Klarte ikke sette opp skjermspareren"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:727
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:718
msgid "Screensaver required."
msgstr "Skjermsparer kreves."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:726
#, c-format
msgid "File not found: %s"
msgstr "Fant ikke filen: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:736
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:735
#, c-format
msgid "Unrecognized file type: %s"
msgstr "Ukjent filtype: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:742
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:741
#, c-format
msgid "Failed to process file: %s"
msgstr "Klarte ikke behandle filen: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:747
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:746
#, c-format
msgid "Screensaver %s is configurable."
msgstr "Skjermspareren %s har innstillinger."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:750
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:749
#, c-format
msgid "Screensaver %s is not configurable."
msgstr "Skjermspareren %s har ingen innstillinger."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:754
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:753
#, c-format
msgid "Screensaver %s has no configuration options."
msgstr "Skjermspareren %s har ingen innstillinger."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment