Commit a1178c58 authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (98%).

150 translated messages, 2 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent ac9a33e9
......@@ -5,7 +5,7 @@
#
# Translators:
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2018
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2020
# Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-15 12:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-16 16:27+0000\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2020\n"
"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2020\n"
"Language-Team: Albanian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -298,6 +298,14 @@ msgid ""
"DPMS settings. If your displays are powering off at different\n"
"intervals, be sure to check for conflicting settings."
msgstr ""
"Bazuar në Display Power Management Signaling (DPMS),\n"
"Ekrankursyesi Xfce mund të pezullojë automatikisht ekranet\n"
"tuaja për të kursyer energji.\n"
"\n"
"Rregullimet DPMS mund të administrohen edhe prej Përgjegjësit\n"
"Xfce të Energjisë dhe aplikacione të tjerë. Nëse ekranet tuaj\n"
"fiken në intervale të ndryshëm, mos harroni të kontrolloni për\n"
"ujdisje që mund të kenë përplasje."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:176
msgid "Part of Xfce Screensaver"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment