Commit 8cb5b736 authored by Besnik's avatar Besnik Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (98%).

149 translated messages, 3 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent c44e5435
......@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr "Numri maksimum i figurave për t’u mbajtur në ekran"
#: ../savers/floaters.c:104
msgid "MAX_IMAGES"
msgstr ""
msgstr "MAKS_FIGURASH"
#: ../savers/floaters.c:109
msgid "The initial size and position of window"
......@@ -66,7 +66,7 @@ msgstr "Madhësia dhe pozicioni fillestar i dritares"
#: ../savers/floaters.c:109
msgid "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
msgstr ""
msgstr "GJERËSIXLARTËSI+X+Y"
#: ../savers/floaters.c:114
msgid "The source image to use"
......@@ -141,7 +141,7 @@ msgstr "Katrorë arti pop"
#: ../savers/xfce-popsquares.desktop.in.in.h:2
msgid "A pop-art-ish grid of pulsing colors."
msgstr ""
msgstr "Një rrjetë në stil arti pop ngjyrash pulsuese."
#: ../src/gs-auth-pam.c:163
msgid "Password:"
......@@ -232,21 +232,23 @@ msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:84
msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
msgstr "Cyte ekrankursyesin xhiures për të simuluar veprimtari përdoruesi"
msgstr "Cyte ekrankursyesin xhirues, për të simuluar veprimtari përdoruesi"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:88
msgid ""
"Inhibit the screensaver from activating. Command blocks while inhibit is "
"active."
msgstr ""
"Pengo ekrankursyesin të aktivizohet. Urdhri bllokohet kur pengimi është "
"aktiv."
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:92
msgid "The calling application that is inhibiting the screensaver"
msgstr ""
msgstr "Aplikacioni thirrës që po pengon ekrankursyesin"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:96
msgid "The reason for inhibiting the screensaver"
msgstr ""
msgstr "Arsyeja për pengimin e ekrankursyesit"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:100 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:65
#: ../src/xfce4-screensaver.c:58
......@@ -269,12 +271,12 @@ msgstr "jo aktiv"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:217
#, c-format
msgid "The screensaver is not inhibited\n"
msgstr ""
msgstr "Ekrankursyesi s’është penguar\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:219
#, c-format
msgid "The screensaver is being inhibited by:\n"
msgstr ""
msgstr "Ekrankursyesi po pengohet nga:\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:235
#, c-format
......@@ -414,7 +416,8 @@ msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:186
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr ""
"Është e domosdoshme të ndryshoni fjalëkalimin tuaj menjëherë (root enforced)"
"Është e domosdoshme të ndryshoni fjalëkalimin tuaj menjëherë (e detyruar nga"
" përdoruesi rrënjë)"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:188
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
......@@ -530,9 +533,7 @@ msgstr "S’u arrit të ngarkohej ndërfaqja kryesore"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:1914
msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
msgstr ""
"Ju lutemi, garantoni që aplikacioni që ekrankursyesi është instaluar si "
"duhet"
msgstr "Ju lutemi, siguroni që ekrankursyesi të jetë instaluar si duhet"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:1
msgid "Screensaver Preview"
......@@ -634,7 +635,7 @@ msgstr "Tastierë Në Ekran"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:26
msgid "On screen keyboard command:"
msgstr "Urdhër për tastierë në ekran"
msgstr "Urdhër për tastierë në ekran:"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:27
msgid "Session Status Messages"
......@@ -674,7 +675,7 @@ msgstr "Aktivizo diagnostikim kodi"
#: ../src/xfce4-screensaver.desktop.in.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Nisni programin ekrankursyes dhe kyçës"
msgstr "Nis programin ekrankursyes dhe kyçës"
#: ../src/xfcekbd-indicator.c:404
msgid "XKB initialization error"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment