Commit 0a669530 authored by Nick Schermer's avatar Nick Schermer Committed by Transifex

I18n: Update translation cs (100%).

152 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 8d49cbf2
......@@ -4,18 +4,18 @@
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
# Translators:
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2019
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2019
# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2019
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-04 00:31+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-15 12:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-16 16:27+0000\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2019\n"
"Last-Translator: Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020\n"
"Language-Team: Czech (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -129,8 +129,8 @@ msgid "Bubbles the Xfce logo around the screen"
msgstr "Logo Xfce vznášející se jako bubliny po obrazovce"
#: ../savers/xfce-personal-slideshow.desktop.in.in.h:1
msgid "Pictures folder"
msgstr "Složka s obrázky"
msgid "Slideshow"
msgstr "Promítání snímků"
#: ../savers/xfce-personal-slideshow.desktop.in.in.h:2
msgid "Display a slideshow from your Pictures folder"
......@@ -178,15 +178,15 @@ msgstr "Již nemáte oprávnění přistupovat k systému."
msgid "Username:"
msgstr "Uživatelské jméno:"
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1820
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1913
msgid "failed to register with the message bus"
msgstr "nepodařilo se registrovat na sběrnici zpráv"
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1830
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1923
msgid "not connected to the message bus"
msgstr "nepřipojeno ke sběrnici zpráv"
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1839 ../src/gs-listener-dbus.c:1869
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1932 ../src/gs-listener-dbus.c:1962
msgid "screensaver already running in this session"
msgstr "v této relaci je již šetřič obrazovky spuštěný"
......@@ -274,7 +274,7 @@ msgstr "neaktivní"
msgid "The screensaver is not inhibited\n"
msgstr "Šetřič není odstaven\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:220
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:219
#, c-format
msgid "The screensaver is being inhibited by:\n"
msgstr "Šetřič je odstaven na žádost:\n"
......@@ -330,40 +330,40 @@ msgstr "Video"
msgid "Unrecognized type: %s"
msgstr "Nerozpoznaný typ: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:717
msgid "Screensaver required."
msgstr "Je požadován šetřič obrazovky."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:723
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:714
msgid "Unable to configure screensaver"
msgstr "Nelze nakonfigurovat šetřič obrazovky"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:727
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:718
msgid "Screensaver required."
msgstr "Je požadován šetřič obrazovky."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:726
#, c-format
msgid "File not found: %s"
msgstr "Soubor nenalezen: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:736
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:735
#, c-format
msgid "Unrecognized file type: %s"
msgstr "Nerozpoznaný typ souboru: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:742
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:741
#, c-format
msgid "Failed to process file: %s"
msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:747
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:746
#, c-format
msgid "Screensaver %s is configurable."
msgstr "Šetřič obrazovky %s je nastavitelný."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:750
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:749
#, c-format
msgid "Screensaver %s is not configurable."
msgstr "Šetřič obrazovky %s není nastavitelný."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:754
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:753
#, c-format
msgid "Screensaver %s has no configuration options."
msgstr "Šetřič obrazovky %s nemá žádné možnosti konfigurace."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment