Commit d4e8ac2f authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (98%).

173 translated messages, 3 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent c9bc2346
......@@ -5,13 +5,13 @@
# Translators:
# Mart Tõnso <mart.tonso@ttu.ee>, 2004
# Peeter Vois <peeter.vois@proekspert.ee>, 2004
# Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>, 2020
# Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>, 2020-2021
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfwm4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-13 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-30 16:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-20 22:31+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -319,7 +319,7 @@ msgstr ""
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:51
msgid "<b>Wrap workspaces when reaching the screen edge</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Murra tööalad kokku, kui nad jõuavad ekraani äärde</b>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:52
msgid "When _moving"
......@@ -416,7 +416,7 @@ msgstr "Lähtesta vaikeseadetele"
msgid ""
"S_kip windows that have \"skip pager\"\n"
"or \"skip taskbar\" properties set"
msgstr ""
msgstr "Jäta vahele aknad, millele on määratud\n„skip pager“ või „skip taskbar“ omadused"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:7
msgid "_Include hidden (i.e. iconified) windows"
......@@ -468,7 +468,7 @@ msgstr "Ära tee _midagi"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:20
msgid "Key used to _grab and move windows:"
msgstr ""
msgstr "Akende haaramiseks ja liigutamiseks mõeldud klahv:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:21
msgid "_Raise windows when any mouse button is pressed"
......@@ -496,11 +496,11 @@ msgstr "Akna kokkurullimiseks keeruta hiireratast pealkirjariba kohal"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:27
msgid "Notify of _urgency by making window's decoration blink"
msgstr ""
msgstr "Luba _olulise info korral rakenduse aknal endast vilkumisega märku anda"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:28
msgid "Keep urgent windows _blinking repeatedly"
msgstr ""
msgstr "Luba olulistel akendel pidevalt _vilkuda"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:29
msgid "_Accessibility"
......@@ -518,11 +518,11 @@ msgstr "_Pea meeles ja kutsu esile eelmine töölaud,\nkui vahetamine käib klav
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:33
msgid "Wrap workspaces depending on the actual desktop _layout"
msgstr ""
msgstr "Lappa tööalasid sõltuvalt tegelikust töölaua laotusest"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:34
msgid "Wrap workspaces when _the first or the last workspace is reached"
msgstr ""
msgstr "Jõudes esimese või viimase _tööalani, jätka tööalade läbilappamist"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:35
msgid "_Workspaces"
......@@ -579,11 +579,11 @@ msgstr "Näita varje tavaliste akende taga"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
msgid "Zoom desktop with mouse wheel"
msgstr ""
msgstr "Suumi töölauda hiirerattaga"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
msgid "Zoom pointer along with the desktop"
msgstr ""
msgstr "Suumi kursorit koos töölauaga"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
msgid "Opaci_ty of window decorations:"
......@@ -659,7 +659,7 @@ msgstr "Vali komposiitori režiim"
#: ../src/main.c:668
msgid "Set the vblank mode"
msgstr ""
msgstr "Seadista vertikaalse sünkroniseerimise režiim"
#: ../src/main.c:678
msgid "Replace the existing window manager"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment