Commit 59c38d24 authored by Michal Várady's avatar Michal Várady Committed by Transifex

I18n: Update translation cs (100%).

176 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 64c96c00
Pipeline #5115 passed with stage
in 11 seconds
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfwm4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-01 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-01 09:12+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-13 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-23 19:55+0000\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -37,31 +37,31 @@ msgstr "Varování"
msgid "None"
msgstr "Nic"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
msgid "Session manager socket"
msgstr "Soket správce relace"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOCKET ID"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:478
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:483
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:242
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
msgid "Version information"
msgstr "Informace o verzi"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:496
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:874
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:871
msgid "."
msgstr "."
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:500
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:505
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:878
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:875
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
......@@ -79,7 +79,7 @@ msgid "Workspace Name"
msgstr "Název pracovní plochy"
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Soket správce nastavení"
......@@ -348,66 +348,70 @@ msgstr "<b>Akce při _dvojitém kliknutí</b>"
msgid "Ad_vanced"
msgstr "_Pokročilé"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:216
msgid "Shade window"
msgstr "Zarolovat okno"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:217
msgid "Hide window"
msgstr "Skrýt okno"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:218
msgid "Maximize window"
msgstr "Maximalizovat okno"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:222
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
msgid "Fill window"
msgstr "Vyplnit okno"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:223
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
msgid "Always on top"
msgstr "Vždy nahoře"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
msgid "Nothing"
msgstr "Nic"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:226
msgid "Left"
msgstr "Vlevo"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:229
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:227
msgid "Center"
msgstr "Vystředit"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:230
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
msgid "Right"
msgstr "Vpravo"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:346
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:344
msgid "Theme"
msgstr "Motiv"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:499
msgid "Action"
msgstr "Akce"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:508
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:506
msgid "Shortcut"
msgstr "Klávesová zkratka"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:903
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:900
#, c-format
msgid "Failed to initialize xfconf. Reason: %s"
msgstr "Inicializace aplikace xfconf se nezdařila. Důvod: %s"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:914
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:911
msgid "Could not create the settings dialog."
msgstr "Nelze vytvořit dialogové okno nastavení."
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1915
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1912
msgid ""
"This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to"
" do this?"
msgstr "Touto akcí nastavíte všechny klávesové zkratky na výchozí hodnoty. Chcete pokračovat?"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1917
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1914
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Obnovit výchozí"
......@@ -577,38 +581,42 @@ msgid "Show shadows under _regular windows"
msgstr "Zobrazovat stíny pod _běžnými okny"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
msgid "Zoom desktop with mouse wheel"
msgstr "Zvětšovat pracovní plochu kolečkem myši"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
msgid "Zoom pointer along with the desktop"
msgstr "S pracovní plochou současně zvětšit ukazatel "
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
msgid "Opaci_ty of window decorations:"
msgstr "Průhlednost _dekorací oken"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
msgid "<i>Transparent</i>"
msgstr "<i>Průhledné</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
msgid "<i>Opaque</i>"
msgstr "<i>Neprůhledné</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
msgid "Opacity of _inactive windows:"
msgstr "Prů_hlednost neaktivních oken"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
msgid "Opacity of windows during _move:"
msgstr "Průhl_ednost oken při přesunu"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
msgid "Opacity of windows during resi_ze:"
msgstr "Průh_lednost oken při změně velikosti"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
msgid "Opacity of popup wi_ndows:"
msgstr "Průhlednost _vyskakovacích oken:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:60
msgid "C_ompositor"
msgstr "_Kompozitor"
......@@ -648,27 +656,31 @@ msgstr "%s (na %s)"
msgid "Unsupported keyboard modifier '%s'"
msgstr "Nepodporovaný modifikátor klávesnice „%s“"
#: ../src/main.c:722
#: ../src/main.c:666
msgid "Set the compositor mode"
msgstr "Nastavit režim kompozitoru"
#: ../src/main.c:724
#: ../src/main.c:668
msgid "Set the vblank mode"
msgstr "Nastavit režim vblank"
#: ../src/main.c:734
#: ../src/main.c:678
msgid "Replace the existing window manager"
msgstr "Nahradit stávající správce oken"
#: ../src/main.c:736
#: ../src/main.c:680
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Zobrazí informace o verzi a ukončí se"
#: ../src/main.c:780
#: ../src/main.c:683
msgid "Enable debug logging"
msgstr "Povolit ladicí protokolování"
#: ../src/main.c:723
msgid "[ARGUMENTS...]"
msgstr "[PARAMETRY...]"
#: ../src/main.c:787
#: ../src/main.c:730
#, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr "Informace o použití získáte příkazem „%s --help“."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment