Commit 533fc586 authored by Kjell Cato Heskjestad's avatar Kjell Cato Heskjestad Committed by Transifex

I18n: Update translation nb (100%).

176 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 16bdd7f2
Pipeline #4899 passed with stage
in 9 seconds
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfwm4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-22 00:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-24 04:04+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-13 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-18 04:16+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -46,25 +46,25 @@ msgstr "Øktbehandlersokkel"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOKKEL-ID"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:483
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:242
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
msgid "Version information"
msgstr "Versjonsinformasjon"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:874
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:871
msgid "."
msgstr "."
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:505
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:878
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:875
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
......@@ -82,7 +82,7 @@ msgid "Workspace Name"
msgstr "Arbeidsområdenavn"
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Innstillingsbehandlersokkel"
......@@ -351,66 +351,70 @@ msgstr "<b>Handling ved _dobbelklikk</b>"
msgid "Ad_vanced"
msgstr "A_vansert"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:216
msgid "Shade window"
msgstr "Rull opp vindu"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:217
msgid "Hide window"
msgstr "Skjul vindu"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:218
msgid "Maximize window"
msgstr "Maksimer vindu"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:222
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
msgid "Fill window"
msgstr "Fyll vindu"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:223
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
msgid "Always on top"
msgstr "Alltid øverst"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
msgid "Nothing"
msgstr "Ingenting"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:226
msgid "Left"
msgstr "Venstre"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:229
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:227
msgid "Center"
msgstr "Midtstill"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:230
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
msgid "Right"
msgstr "Høyre"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:346
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:344
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:499
msgid "Action"
msgstr "Handling"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:508
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:506
msgid "Shortcut"
msgstr "Snarvei"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:903
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:900
#, c-format
msgid "Failed to initialize xfconf. Reason: %s"
msgstr "Klarte ikke initialisere xfconf. Årsak: %s"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:914
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:911
msgid "Could not create the settings dialog."
msgstr "Klarte ikke opprette innstillingsvinduet."
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1915
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1912
msgid ""
"This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to"
" do this?"
msgstr "Dette vil tilbakestille alle snarveier til standardverdi. Ønsker du å gjøre dette?"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1917
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1914
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Tilbakestill til standardoppsett"
......@@ -655,27 +659,31 @@ msgstr "%s (på %s)"
msgid "Unsupported keyboard modifier '%s'"
msgstr "Ustøttet skrivebordsmodifikator '%s'"
#: ../src/main.c:722
#: ../src/main.c:666
msgid "Set the compositor mode"
msgstr "Sett komposittmodus"
#: ../src/main.c:724
#: ../src/main.c:668
msgid "Set the vblank mode"
msgstr "Sett vblank-modus"
#: ../src/main.c:734
#: ../src/main.c:678
msgid "Replace the existing window manager"
msgstr "Erstatt den eksisterende vindusbehandleren"
#: ../src/main.c:736
#: ../src/main.c:680
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versjonsinformasjon og avslutt"
#: ../src/main.c:780
#: ../src/main.c:683
msgid "Enable debug logging"
msgstr "Slå på logging av feilrettingsinformasjon"
#: ../src/main.c:723
msgid "[ARGUMENTS...]"
msgstr "[ARGUMENTER...]"
#: ../src/main.c:787
#: ../src/main.c:730
#, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr "Skriv «%s --help» for informasjon om bruk."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment