Commit eb4c8502 authored by Stephan Arts's avatar Stephan Arts

Update .po files(Old svn revision: 29081)
parent 6a2d027b
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce 4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-02 15:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-30 20:57+0100\n"
"Last-Translator: Carles Muñoz Gorriz <carlesmu@internautas.org>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
......@@ -46,39 +46,34 @@ msgid "Acceptance _delay:"
msgstr "Retar_d d'acceptació:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:1
msgid "Accessibility"
msgstr "Accessibilitat"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
msgid "Configure keyboard and mouse accessibility"
msgstr "Configura el teclat i el ratolí"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
msgid "Disable sticky keys if _two keys are pressed"
msgstr "Deshabilita les tecles enganxoses si es pitgen _dos tecles"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
msgid "K_eystroke delay:"
msgstr "Retard de codi de _tecles:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
msgid "Keyboa_rd"
msgstr "_Teclat"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
msgid "Maximum _speed:"
msgstr "_Velocitat màxima:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
msgid "R_epeat interval:"
msgstr "Interval de r_epetició:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
msgid "The amount of time, in milliseconds, required between keystrokes"
msgstr "El temps que cal, en milisegons, entre codis de tecla"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
msgid ""
"The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke "
"will be accepted"
......@@ -86,19 +81,19 @@ msgstr ""
"El temps, en milisegons, que ha de passar abans que s'accepti un codi de "
"tecla"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
msgid "The maximum pointer speed after acceleration"
msgstr "La velocitat màxima després d'accelerar"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
msgid "The ramp used to reach maximum pointer speed"
msgstr "La quantitat emprada per arribar a la màxima velocitat del punter"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
msgid "The time, in milliseconds, between repeated motion events"
msgstr "El temps en milisegons entre dos esdeveniments de repetició"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
msgid ""
"The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated "
"motion event"
......@@ -106,11 +101,11 @@ msgstr ""
"El temps en milisegons entre el pitjament de tecla inicial i el primer "
"esdeveniment de repetició"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:21
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
msgstr "El temps en milisegons per obtenir la velocitat màxima"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:21
msgid ""
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
......@@ -119,7 +114,7 @@ msgstr ""
"calgui que una tecla romangui pitjada una quantitat mínima de temps abans "
"que s'accepti el codi de tecla"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
......@@ -127,19 +122,19 @@ msgstr ""
"Per evitar pitjar accidentalment més d'una tecla alhora, el retorn de tecles "
"imposa un retard mínim entre codis de tecles"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid "Use _bounce keys"
msgstr "Activa el ret_orn de tecles"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:25
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
msgid "Use _sticky keys"
msgstr "Activa les tecles enganxo_ses"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:26
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:25
msgid "Use slow _keys"
msgstr "Activa les _tecles lentes"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:27
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:26
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) do not need "
"to be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys "
......@@ -149,7 +144,7 @@ msgstr ""
"cal que es quedin pitjades (es poden pitjar i després deixar anar) quan "
"varies d'elles s'haurien de pitjar al mateix temps"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:28
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:27
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain "
"locked in the pressed state until pressed again"
......@@ -157,7 +152,7 @@ msgstr ""
"Quan està seleccionat els modificadors de tecles (com Ctrl, Alt i Maj) "
"continuaran en l'estat de pitjades fins que es tornin a pitjar"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:29
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:28
msgid ""
"When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are "
"pressed simultaneously"
......@@ -165,7 +160,7 @@ msgstr ""
"Si està habilitat la característica de «tecles enganxoses» romandrà "
"deshabilitada si es pitgen dies tecles alhora"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:30
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:29
msgid ""
"When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number "
"pad"
......@@ -173,36 +168,36 @@ msgstr ""
"Si està habilitat podreu controlar el punter del ratoí emprant el teclat "
"numèric"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:31
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:30
msgid "_Acceleration delay:"
msgstr "Retard d'_acceleració:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:32
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:31
msgid "_Lock sticky keys"
msgstr "B_loca les tecles enganxoses"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:33
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:32
msgid "_Mouse"
msgstr "_Ratolí"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:34
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:33
msgid "_Use mouse emulation"
msgstr "_Activa l’emulació del ratolí"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:35
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:34
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:29
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:28
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:12
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:11
msgid "gtk-close"
msgstr "Tanca"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:36
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:35
msgid "msec"
msgstr "ms"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:37
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:36
msgid "pixels/sec"
msgstr "píxels/s"
......@@ -256,6 +251,10 @@ msgstr "The Xfce development team. All rights reserved."
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Envieu els errors a <%s>."
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:1
msgid "Accessibility"
msgstr "Accessibilitat"
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:2
msgid "Improve keyboard and mouse accessibility"
msgstr "Millora l'accessibilitat del teclat i ratolí"
......@@ -724,7 +723,7 @@ msgid "gtk-add"
msgstr "Afegeix"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:28
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:11
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:10
msgid "gtk-cancel"
msgstr "Canceŀla"
......@@ -1022,7 +1021,8 @@ msgid "Reset/remove property"
msgstr "Reinicia/treu la propietat"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:6
msgid "Select a channel and property."
#, fuzzy
msgid "Select a channel and property"
msgstr "Seleccioneu canal i propietat."
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:7
......@@ -1034,14 +1034,10 @@ msgid "Value:"
msgstr "Valor:"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:9
msgid "Xfce4 settings editor"
msgstr "Editor d'ajustaments de Xfce 4"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:10
msgid "Xfconf channels"
msgstr "Canals «xfconf»"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:13
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:12
msgid "gtk-save"
msgstr "Desa"
......@@ -1091,7 +1087,7 @@ msgstr "La id del client emprada quan es restableix la sessió"
#. some of them may not have been set in xfconf
#: ../xfce4-settings-helper/workspaces.c:116
#: ../xfce4-settings-helper/workspaces.c:241
#: ../xfce4-settings-helper/workspaces.c:242
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Espai de treball %d"
......@@ -1109,23 +1105,23 @@ msgid "Customize your desktop"
msgstr "Personalitzeu l'escriptori"
#. Create back button which takes the user back to the overview
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:263
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:264
msgid "_Overview"
msgstr "_Resum"
#. Notify the user that there has been a problem
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:562
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:580
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:563
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:581
#, c-format
msgid "Unable to start \"%s\""
msgstr "No s'ha pogut iniciar «%s»"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:563
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:581
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:564
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:582
msgid "Xfce Settings Manager"
msgstr "Gestor d'ajustaments de Xfce"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:627
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:628
#, c-format
msgid "Failed to open the documentation. Reason: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir la documentació. Motiu: %s"
......@@ -1160,6 +1156,9 @@ msgstr ""
"Feu %s --help per veure la llista complerta d'opcions disponibles \n"
"de la línia d'ordres.\n"
#~ msgid "Xfce4 settings editor"
#~ msgstr "Editor d'ajustaments de Xfce 4"
#~ msgid "Accessibility Settings"
#~ msgstr "Paràmetres d'accessibilitat"
......
This diff is collapsed.
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-settings 4.5.9\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-02 15:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-02 22:34+0100\n"
"Last-Translator: Lars Jensen <lars@jink.dk>\n"
"Language-Team: Dansk <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -46,66 +46,61 @@ msgid "Acceptance _delay:"
msgstr "Accept_forsinkelse:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:1
msgid "Accessibility"
msgstr "Tilgængelighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
#, fuzzy
msgid "Configure keyboard and mouse accessibility"
msgstr ""
"Konfigurér klæbende taster, langsomme taster, og andre "
"tilgængelighedshjælpemidler"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
msgid "Disable sticky keys if _two keys are pressed"
msgstr "Deaktivér klæbende taster hvis _to taster er trykket"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
#, fuzzy
msgid "K_eystroke delay:"
msgstr "_Gentagelsesforsinkelse:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
#, fuzzy
msgid "Keyboa_rd"
msgstr "Tastatur"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
msgid "Maximum _speed:"
msgstr "Maksimal _hastighed:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
msgid "R_epeat interval:"
msgstr "G_entag interval:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
#, fuzzy
msgid "The amount of time, in milliseconds, required between keystrokes"
msgstr "Tiden i millisekunder mellem gentagne bevægelseshandlinger"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
#, fuzzy
msgid ""
"The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke "
"will be accepted"
msgstr "Tiden i millisekunder efter at tastetrykket bliver accepteret"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
#, fuzzy
msgid "The maximum pointer speed after acceleration"
msgstr "Den maksimale accelerede markørhastighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
msgid "The ramp used to reach maximum pointer speed"
msgstr "Den brugte rampe til at opnå maksimal markørhastighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
#, fuzzy
msgid "The time, in milliseconds, between repeated motion events"
msgstr "Tiden i millisekunder mellem gentagne bevægelseshandlinger"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
#, fuzzy
msgid ""
"The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated "
......@@ -114,59 +109,59 @@ msgstr ""
"Tiden i millisekunder, mellem det første tastetryk og den første gentaget "
"bevægelsesbegivenhed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:21
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
#, fuzzy
msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
msgstr "Tiden i millisekunder for at opnå accelerationshastighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:21
msgid ""
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
#, fuzzy
msgid "Use _bounce keys"
msgstr "Brug _rystetaster"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:25
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
#, fuzzy
msgid "Use _sticky keys"
msgstr "Brug _klæbende taster"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:26
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:25
#, fuzzy
msgid "Use slow _keys"
msgstr "Brug langsomme_taster"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:27
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:26
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) do not need "
"to be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys "
"would normally need to be pressed at the same time"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:28
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:27
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain "
"locked in the pressed state until pressed again"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:29
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:28
#, fuzzy
msgid ""
"When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are "
"pressed simultaneously"
msgstr "Når du trykker to taster på samme tid vil klæbende taster deaktiveres"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:30
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:29
#, fuzzy
msgid ""
"When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number "
......@@ -174,38 +169,38 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ved aktivering, kan du styre markøren ved hjælp af det numeriske tastatur"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:31
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:30
msgid "_Acceleration delay:"
msgstr "_Accelerationsforsinkelse:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:32
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:31
msgid "_Lock sticky keys"
msgstr "_Lås klæbende taster"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:33
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:32
#, fuzzy
msgid "_Mouse"
msgstr "Mus"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:34
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:33
#, fuzzy
msgid "_Use mouse emulation"
msgstr "_Aktivér musemulation"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:35
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:34
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:29
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:28
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:12
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:11
msgid "gtk-close"
msgstr "gtk-close"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:36
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:35
msgid "msec"
msgstr "millisekunder"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:37
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:36
msgid "pixels/sec"
msgstr "pixels i sekundet"
......@@ -259,6 +254,10 @@ msgstr "Xfce-udviklingsholdet. Alle rettigheder reserveret."
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Rapportér venligst fejl til <%s>."
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:1
msgid "Accessibility"
msgstr "Tilgængelighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:2
msgid "Improve keyboard and mouse accessibility"
msgstr ""
......@@ -727,7 +726,7 @@ msgid "gtk-add"
msgstr "gtk-tilføj"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:28
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:11
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:10
msgid "gtk-cancel"
msgstr "gtk-annullér"
......@@ -1030,7 +1029,8 @@ msgid "Reset/remove property"
msgstr ""
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:6
msgid "Select a channel and property."
#, fuzzy
msgid "Select a channel and property"
msgstr "Vælg en kanal og egenskab."
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:7
......@@ -1042,14 +1042,10 @@ msgid "Value:"
msgstr "Værdi:"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:9
msgid "Xfce4 settings editor"
msgstr "Xfce4 indstillingsredigering"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:10
msgid "Xfconf channels"
msgstr "Kanaler til Xfconf"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:13
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:12
#, fuzzy
msgid "gtk-save"
msgstr "gtk-close"
......@@ -1100,7 +1096,7 @@ msgstr ""
#. some of them may not have been set in xfconf
#: ../xfce4-settings-helper/workspaces.c:116
#: ../xfce4-settings-helper/workspaces.c:241
#: ../xfce4-settings-helper/workspaces.c:242
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbejdsområde %d"
......@@ -1121,23 +1117,23 @@ msgid "Customize your desktop"
msgstr "Tilpas dit Xfc-skrivebord"
#. Create back button which takes the user back to the overview
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:263
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:264
msgid "_Overview"
msgstr ""
#. Notify the user that there has been a problem
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:562
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:580
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:563
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:581
#, c-format
msgid "Unable to start \"%s\""
msgstr "Kunne ikke starte \"%s\""
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:563
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:581
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:564
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:582
msgid "Xfce Settings Manager"
msgstr "Håndteringsindstillinger til Xfce"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:627
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:628
#, c-format
msgid "Failed to open the documentation. Reason: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne dokumentationen. På grund af: %s"
......@@ -1172,6 +1168,9 @@ msgstr ""
"%s: %s\n"
" Prøv %s --help for at se hele listen over mulige kommandolinjemuligheder.\n"
#~ msgid "Xfce4 settings editor"
#~ msgstr "Xfce4 indstillingsredigering"
#~ msgid "Accessibility Settings"
#~ msgstr "Tilgængelighedsindstillinger"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-settings 0.0.1-svn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-02 15:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-19 20:46+0200\n"
"Last-Translator: Fabian Nowak <timystery@arcor.de>\n"
"Language-Team: German\n"
......@@ -47,65 +47,60 @@ msgid "Acceptance _delay:"
msgstr "_Verzögerung bis zur Erkennung des Tastendrucks:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:1
msgid "Accessibility"
msgstr "Barrierefreiheit"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
msgid "Configure keyboard and mouse accessibility"
msgstr "Erleichtern Sie sich die Verwendung von Tastatur und Maus"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
msgid "Disable sticky keys if _two keys are pressed"
msgstr "Kl_ebrige Tasten deaktivieren, wenn zwei Tasten gedrückt werden"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
#, fuzzy
msgid "K_eystroke delay:"
msgstr "V_erzögerung der Wiederholung"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
#, fuzzy
msgid "Keyboa_rd"
msgstr "Tastatur"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
msgid "Maximum _speed:"
msgstr "Ma_ximalgeschwindigkeit:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
msgid "R_epeat interval:"
msgstr "_Wiederholungsintervall:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
#, fuzzy
msgid "The amount of time, in milliseconds, required between keystrokes"
msgstr ""
"Die Zeitdauer in Millisekunden zwischen mehrfachen Bewegungsereignissen"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
#, fuzzy
msgid ""
"The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke "
"will be accepted"
msgstr "Die Zeitdauer in Millisekunden, bis ein Tastendruck angenommen wird"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
#, fuzzy
msgid "The maximum pointer speed after acceleration"
msgstr "Die Maximalgeschwindigkeit bei voller Beschleunigung"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
msgid "The ramp used to reach maximum pointer speed"
msgstr "Der Anstieg, über den die Maximalgeschwindigkeit erreicht wird"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
#, fuzzy
msgid "The time, in milliseconds, between repeated motion events"
msgstr ""
"Die Zeitdauer in Millisekunden zwischen mehrfachen Bewegungsereignissen"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
#, fuzzy
msgid ""
"The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated "
......@@ -114,53 +109,53 @@ msgstr ""
"Die Zeitdauer in Millisekunden zwischen einem anfänglichen Tastendruck und "
"dem ersten wiederholten Bewegungsereignis"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:21
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
#, fuzzy
msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
msgstr ""
"Die Zeitdauer in Millisekunden, bis die Beschleunigungszeit erreicht ist"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:21
msgid ""
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
#, fuzzy
msgid "Use _bounce keys"
msgstr "Z_urückschnellende Tasten aktivieren"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:25