Commit ab9bd9a2 authored by Bauzhan Muftakhidinov's avatar Bauzhan Muftakhidinov Committed by Transifex
Browse files

l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

New status: 294 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
parent 62f28757
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: trunk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-21 10:14+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-06 04:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-03 10:14+0600\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
......@@ -53,8 +53,12 @@ msgid "Disable sticky keys if _two keys are pressed"
msgstr "Екі перне басулы _тұрса жабысқақтығын сөндіру"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
msgid "If enabled, the session manager will start the required applications for screen readers and magnifiers"
msgstr "Іске қосулы болса, сессияларды басқарушысы экраннан оқу мен ұлғайтқыш сияқты керек қолданбаларды іске қосатын болады"
msgid ""
"If enabled, the session manager will start the required applications for "
"screen readers and magnifiers"
msgstr ""
"Іске қосулы болса, сессияларды басқарушысы экраннан оқу мен ұлғайтқыш сияқты "
"керек қолданбаларды іске қосатын болады"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
msgid "K_eystroke delay:"
......@@ -93,7 +97,9 @@ msgid "The amount of time, in milliseconds, required between keystrokes"
msgstr "Екі қатар басылған перне арасындағы керек уақыт аралығы, мсек"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
msgid "The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke will be accepted"
msgid ""
"The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke "
"will be accepted"
msgstr "Перне басылымы қабылдану үшін өту керек уақыты аралығы, мсек"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:21
......@@ -109,20 +115,32 @@ msgid "The time, in milliseconds, between repeated motion events"
msgstr "Қайталанулардың арасындағы уақыт аралығы, мсек"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
msgid "The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated motion event"
msgstr "Бірінші басылу мен қайталанудың біріншісі арасындағы өту керек уақыт аралығы, мсек"
msgid ""
"The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated "
"motion event"
msgstr ""
"Бірінші басылу мен қайталанудың біріншісі арасындағы өту керек уақыт "
"аралығы, мсек"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:25
msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
msgstr "Максималды жылдамдыққа жету үшін керек уақыт аралығы, мсек"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:26
msgid "To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr "Күтпеген басылуларға жол бермеу үшін, баяу пернелер басылу қабылданғанға дейін перне басылулы күйінде тұру керек ең аз уақытын анықтайды"
msgid ""
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
"Күтпеген басылуларға жол бермеу үшін, баяу пернелер басылу қабылданғанға "
"дейін перне басылулы күйінде тұру керек ең аз уақытын анықтайды"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:27
msgid "To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a minimum delay between keystrokes"
msgstr "Күтпеген басылуларға жол бермеу үшін, қайталанатын пернелер қабылдануға дейін басылулар арасындағы минимал бөгеуді анықтайды"
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
"Күтпеген басылуларға жол бермеу үшін, қайталанатын пернелер қабылдануға "
"дейін басылулар арасындағы минимал бөгеуді анықтайды"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:28
msgid "Use _bounce keys"
......@@ -137,20 +155,38 @@ msgid "Use slow _keys"
msgstr "Ба_яу пернелер"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:31
msgid "When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) do not need to be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys would normally need to be pressed at the same time"
msgstr "Таңдаулы тұрса, бір уақытта бірнеше перне басылу керек болса, түрлендіргіш пернелерін (Control, Alt, пен Shift сияқты) басылулы ұстау керек емес (оларды бір рет басу мен жіберу жеткілікті)"
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) do not need "
"to be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys "
"would normally need to be pressed at the same time"
msgstr ""
"Таңдаулы тұрса, бір уақытта бірнеше перне басылу керек болса, түрлендіргіш "
"пернелерін (Control, Alt, пен Shift сияқты) басылулы ұстау керек емес "
"(оларды бір рет басу мен жіберу жеткілікті)"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:32
msgid "When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain locked in the pressed state until pressed again"
msgstr "Таңдаулы тұрса, түрлендіргіш пернелер (Control, Alt, пен Shift сияқты) қайта басылғанға дейін басылулы күйінде тұрады"
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain "
"locked in the pressed state until pressed again"
msgstr ""
"Таңдаулы тұрса, түрлендіргіш пернелер (Control, Alt, пен Shift сияқты) қайта "
"басылғанға дейін басылулы күйінде тұрады"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:33
msgid "When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are pressed simultaneously"
msgstr "Таңдаулы тұрса, екі перне басылса, \"жабысқақ пернелер\" мүмкіндігі сөндіріледі"
msgid ""
"When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are "
"pressed simultaneously"
msgstr ""
"Таңдаулы тұрса, екі перне басылса, \"жабысқақ пернелер\" мүмкіндігі "
"сөндіріледі"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:34
msgid "When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number pad"
msgstr "Таңдаулы тұрса, тышқан курсорын пернетақтаның сандық бөлігінен басқаруға болады"
msgid ""
"When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number "
"pad"
msgstr ""
"Таңдаулы тұрса, тышқан курсорын пернетақтаның сандық бөлігінен басқаруға "
"болады"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:35
msgid "_Acceleration delay:"
......@@ -241,8 +277,11 @@ msgid "Improve keyboard and mouse accessibility"
msgstr "Пернетақта мен тышқан қолжетерлілігін жақсарту"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:1
msgid "Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
msgstr "Анти-алиасинг, не қаріптерді тегістеу, экрандағы мәтіннің түрін жақсарта алады"
msgid ""
"Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
msgstr ""
"Анти-алиасинг, не қаріптерді тегістеу, экрандағы мәтіннің түрін жақсарта "
"алады"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:2
#: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:1
......@@ -293,15 +332,20 @@ msgstr "Теру кезіндегі _кері байланыс дыбыстар
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:13
msgid "Enable or disable event sounds globally (requires \"Canberra\" support)"
msgstr "Оқиғалар дыбыстарын глобалды қосады не сөндіреді (\"Canberra\" қолдауы керек)"
msgstr ""
"Оқиғалар дыбыстарын глобалды қосады не сөндіреді (\"Canberra\" қолдауы керек)"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:14
msgid "Event sounds"
msgstr "Оқиғалар дыбыстары"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:15
msgid "Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the correct sub-pixel order of the screen"
msgstr "TFT не LCD экрандарда дұрыс суб-пиксель ретін таңдау арқылы қаріп сапасын көп есе жақсартуға болады"
msgid ""
"Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the "
"correct sub-pixel order of the screen"
msgstr ""
"TFT не LCD экрандарда дұрыс суб-пиксель ретін таңдау арқылы қаріп сапасын "
"көп есе жақсартуға болады"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
msgid "Full"
......@@ -312,12 +356,21 @@ msgid "Icons"
msgstr "Таңбашалар"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
msgid "If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the shortcut"
msgstr "Таңдаулы тұрса, мәзір элементтері үшін пернетақта жарлықтарын ол элемент үстінде курсорды ұстап, жаңа перне жарлығын енгізу арқылы өзгертуге болады"
msgid ""
"If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering "
"the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the "
"shortcut"
msgstr ""
"Таңдаулы тұрса, мәзір элементтері үшін пернетақта жарлықтарын ол элемент "
"үстінде курсорды ұстап, жаңа перне жарлығын енгізу арқылы өзгертуге болады"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
msgid "Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw the font; pick whichever looks best according to personal preference"
msgstr "Қаріптердің көбінде оларды қалай тегістеу керек туралы ақпарат бар; өзіңіз үшін жақсысын таңдаңыз"
msgid ""
"Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw "
"the font; pick whichever looks best according to personal preference"
msgstr ""
"Қаріптердің көбінде оларды қалай тегістеу керек туралы ақпарат бар; өзіңіз "
"үшін жақсысын таңдаңыз"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
msgid "Medium"
......@@ -334,8 +387,11 @@ msgid "None"
msgstr "Ешнәрсе"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:23
msgid "Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too small"
msgstr "Монитордың анықталған кеңейтуін алмастырады, егер қаріптер тым үлкен не кіші боп көрінсе"
msgid ""
"Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too small"
msgstr ""
"Монитордың анықталған кеңейтуін алмастырады, егер қаріптер тым үлкен не кіші "
"боп көрінсе"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:24
msgid "Rendering"
......@@ -370,8 +426,12 @@ msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
msgstr "Батырмаларда мәтін қасында суреттің көрсетілуін анықтайды"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:32
msgid "Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to play"
msgstr "Тышқан шертулері мен басқа да пайдаланушы әрекеттері дыбыстарды туғызуын анықтайды"
msgid ""
"Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to "
"play"
msgstr ""
"Тышқан шертулері мен басқа да пайдаланушы әрекеттері дыбыстарды туғызуын "
"анықтайды"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:33
msgid "St_yle"
......@@ -386,8 +446,11 @@ msgid "Text"
msgstr "Мәтін"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
msgid "This font will be used as the default font used when drawing user interface text"
msgstr "Бұл қаріп пайдаланушы интерфейсін жасауда негізгі қаріп ретінде қолданылады"
msgid ""
"This font will be used as the default font used when drawing user interface "
"text"
msgstr ""
"Бұл қаріп пайдаланушы интерфейсін жасауда негізгі қаріп ретінде қолданылады"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37
msgid "_Fonts"
......@@ -442,8 +505,12 @@ msgid "Restore the previous configuration"
msgstr "Алдыңғы баптауларды қалпына келтіру"
#: ../dialogs/display-settings/confirmation-dialog.glade.h:5
msgid "The previous configuration will be restored in 10 seconds if you do not reply to this question."
msgstr "Егер осы сұраққа жауап бермесеңіз, алдыңғы баптаулар 10 секундтан кейін қалпына келтіріледі."
msgid ""
"The previous configuration will be restored in 10 seconds if you do not "
"reply to this question."
msgstr ""
"Егер осы сұраққа жауап бермесеңіз, алдыңғы баптаулар 10 секундтан кейін "
"қалпына келтіріледі."
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:1
#: ../dialogs/display-settings/xfce-display-settings.desktop.in.h:1
......@@ -521,8 +588,12 @@ msgstr "Сыртқы шығысты орнату үшін минималды и
#: ../dialogs/display-settings/main.c:171
#, c-format
msgid "The previous configuration will be restored in %i seconds if you do not reply to this question."
msgstr "Егер осы сұраққа жауап бермесеңіз, алдыңғы баптаулар %i секундтан кейін қалпына келтіріледі."
msgid ""
"The previous configuration will be restored in %i seconds if you do not "
"reply to this question."
msgstr ""
"Егер осы сұраққа жауап бермесеңіз, алдыңғы баптаулар %i секундтан кейін "
"қалпына келтіріледі."
#. Insert the mode
#: ../dialogs/display-settings/main.c:505
......@@ -531,8 +602,11 @@ msgid "%.1f Hz"
msgstr "%.1f Гц"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:651
msgid "The last active output must not be disabled, the system would be unusable."
msgstr "Соңғы белсенді шығысты сөндіруге болмайды, өйткені жүйеңіз қолдануға жарамайтын болады."
msgid ""
"The last active output must not be disabled, the system would be unusable."
msgstr ""
"Соңғы белсенді шығысты сөндіруге болмайды, өйткені жүйеңіз қолдануға "
"жарамайтын болады."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:653
msgid "Selected output not disabled"
......@@ -560,8 +634,12 @@ msgstr "Проприетарлы драйвер баптауларын жөне
#. 1.2 is required
#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:257
#, c-format
msgid "This system is using RandR %d.%d. For the display settings to work version 1.2 is required at least"
msgstr "Жүйеңіздегі RandR нұсқасы %d.%d. Дисплей баптауларының жұмысы үшін кем дегенде 1.2 нұсқасы керек"
msgid ""
"This system is using RandR %d.%d. For the display settings to work version "
"1.2 is required at least"
msgstr ""
"Жүйеңіздегі RandR нұсқасы %d.%d. Дисплей баптауларының жұмысы үшін кем "
"дегенде 1.2 нұсқасы керек"
#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:536
msgid "Laptop"
......@@ -695,8 +773,11 @@ msgid "Show _blinking"
msgstr "Жыпылықтауды көр_сету"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:15
msgid "Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings dialog, or by the X server"
msgstr "Пернетақта жаймасы осы баптаулармен не X серверімен басқарылуын анықтайды"
msgid ""
"Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings "
"dialog, or by the X server"
msgstr ""
"Пернетақта жаймасы осы баптаулармен не X серверімен басқарылуын анықтайды"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:16
msgid "Specify whether or not the text cursor blinks"
......@@ -723,8 +804,12 @@ msgid "Use this area to _test the settings above:"
msgstr "Жоғарыдағы б_аптауларды сынау өрісі:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:22
msgid "When selected, pressing and holding down a key emits the same character over and over again"
msgstr "Таңдаулы тұрса, пернені басып, ұстау оның таңбасын қайта-қайта енгізуді туғызады"
msgid ""
"When selected, pressing and holding down a key emits the same character over "
"and over again"
msgstr ""
"Таңдаулы тұрса, пернені басып, ұстау оның таңбасын қайта-қайта енгізуді "
"туғызады"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:23
msgid "_Enable key repeat"
......@@ -781,12 +866,17 @@ msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Бастапқы түріне келтіру"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:961
msgid "This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to do this?"
msgstr "Бұл әрекет барлық жарлықтарды бастапқы түріне келтіреді. Осыны шынымен қалайсыз ба?"
msgid ""
"This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to "
"do this?"
msgstr ""
"Бұл әрекет барлық жарлықтарды бастапқы түріне келтіреді. Осыны шынымен "
"қалайсыз ба?"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1026
msgid "The system defaults will be restored next time you log in."
msgstr "Жүйенің бастапқы баптаулары сіз келесі рет жүйеге кіргенде іске қосылады."
msgstr ""
"Жүйенің бастапқы баптаулары сіз келесі рет жүйеге кіргенде іске қосылады."
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1028
msgid "Warning"
......@@ -876,14 +966,12 @@ msgid "General"
msgstr "Жалпы"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:15
#, fuzzy
msgid "Half (left-handed)"
msgstr "олақай"
msgstr "Жартылай (солақай)"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:16
#, fuzzy
msgid "Mouse (relative)"
msgstr "Тышқанды эмуляциялау"
msgstr "Тышқан (салыстырмалы)"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:17
#: ../dialogs/mouse-settings/xfce-mouse-settings.desktop.in.h:2
......@@ -891,13 +979,12 @@ msgid "Mouse and Touchpad"
msgstr "Тышқан мен тачпад"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:18
#, fuzzy
msgid "None (right-handed)"
msgstr "ңақай"
msgstr "Жоқ (оңақай)"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:19
msgid "Pen (absolute)"
msgstr ""
msgstr "Қалам (абсолют)"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:20
msgid "Pointer Speed"
......@@ -920,9 +1007,11 @@ msgid "Scrolling"
msgstr "Айналдыру"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:25
#, fuzzy
msgid "Set the acceleration and sensitivity for the selected device to the default values"
msgstr "Таңдалған құрылғы үшін үшін үдету мен шек мәнін бастапқы мәндеріне тастау"
msgid ""
"Set the acceleration and sensitivity for the selected device to the default "
"values"
msgstr ""
"Таңдалған құрылғы үшін үшін үдету мен шек мәнін бастапқы мәндеріне тастау"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:26
msgid "Size"
......@@ -942,28 +1031,36 @@ msgstr "_Тачпад"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:30
msgid "Table_t"
msgstr ""
msgstr "План_шет"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:31
#, fuzzy
msgid "Th_reshold:"
msgstr "_Шегі:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:32
msgid "The factor at which the pointer's speed will increase as the mouse is moved"
msgid ""
"The factor at which the pointer's speed will increase as the mouse is moved"
msgstr "Тышқан жылжытылған кезде курсор жылдамдығы еселену реті"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:33
msgid "The mouse pointer cannot move farther than this distance between two clicks for them to be considered a double click"
msgstr "Қос шерту ретінде санау үшін бірінші шертуден кейін курсорды осы пиксель санынан үлкен емес санға жылжытуға рұқсат етілген"
msgid ""
"The mouse pointer cannot move farther than this distance between two clicks "
"for them to be considered a double click"
msgstr ""
"Қос шерту ретінде санау үшін бірінші шертуден кейін курсорды осы пиксель "
"санынан үлкен емес санға жылжытуға рұқсат етілген"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:34
msgid "The number of pixels the pointer must move before a drag operation will start"
msgid ""
"The number of pixels the pointer must move before a drag operation will start"
msgstr "Ұстап апару әрекетін бастау үшін курсор өту керек пиксельдер саны"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:35
msgid "The number of pixels the pointer must move in a short time before it starts accelerating"
msgstr "Курсорды үдетуді бастау үшін курсор қысқа уақытта өту керек пиксельдер саны"
msgid ""
"The number of pixels the pointer must move in a short time before it starts "
"accelerating"
msgstr ""
"Курсорды үдетуді бастау үшін курсор қысқа уақытта өту керек пиксельдер саны"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:36
msgid "Ti_me:"
......@@ -971,22 +1068,27 @@ msgstr "У_ақыт:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:37
msgid "Tr_acking mode:"
msgstr ""
msgstr "Бақ_ылау режимі:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:38
msgid "Two mouse clicks in less than this length of time (in milliseconds) will be considered a double click"
msgstr "Қос шерту ретінде санау үшін, екі қатар тышқан шертулер арасындағы ең үлкен уақыт аралығы, мсек"
msgid ""
"Two mouse clicks in less than this length of time (in milliseconds) will be "
"considered a double click"
msgstr ""
"Қос шерту ретінде санау үшін, екі қатар тышқан шертулер арасындағы ең үлкен "
"уақыт аралығы, мсек"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:39
msgid "Two-_finger scrolling"
msgstr ""
msgstr "Қос_саусақты айналдыру:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:40
msgid "When selected, the scroll wheel will work in the opposite direction"
msgstr "Таңдаулы тұрса, тышқан дөңгелегін айналдыру кері бағытта іске асады"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:41
msgid "When selected, the touchpad will be disabled when the keyboard is being used"
msgid ""
"When selected, the touchpad will be disabled when the keyboard is being used"
msgstr "Таңдаулы тұрса, пернетақта қолданған кезде тачпад сөндіріледі"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:42
......@@ -1081,13 +1183,19 @@ msgstr "Түбірлік ('/') элементі дұрыс қасиет аты
#: ../xfce4-settings-editor/main_window.c:1006
#, c-format
msgid "Property names can only include the ASCII characters A-Z, a-z, 0-9, '_', '-', '<' and '>', as well as '/' as a separator"
msgstr "Қасиеттің атында тек ASCII-дің таңбалары A-Z, a-z, 0-9, '_', '-', '<' және '>', оған қоса ажыратқыш ретінде '/' таңбасы болуы керек"
msgid ""
"Property names can only include the ASCII characters A-Z, a-z, 0-9, '_', "
"'-', '<' and '>', as well as '/' as a separator"
msgstr ""
"Қасиеттің атында тек ASCII-дің таңбалары A-Z, a-z, 0-9, '_', '-', '<' және "
"'>', оған қоса ажыратқыш ретінде '/' таңбасы болуы керек"
#: ../xfce4-settings-editor/main_window.c:1015
#, c-format
msgid "Property names cannot have two or more consecutive '/' characters"
msgstr "Қасиет аттарында қатар тұрған екі немесе одан да көп '/' таңбалары болмауы керек"
msgstr ""
"Қасиет аттарында қатар тұрған екі немесе одан да көп '/' таңбалары болмауы "
"керек"
#: ../xfce4-settings-editor/main_window.c:1026
#, c-format
......@@ -1317,8 +1425,12 @@ msgstr "Баптаулар басқарушысы"
#~ msgid "RandR extension missing on display \"%s\""
#~ msgstr "\"%s\" дисплейінде RandR кеңейтілуі жоқ"
#~ msgid "The Resize and Rotate extension (RandR) is not enabled on this display. Try to enable it and run the dialog again."
#~ msgstr "Өлшемін өзгерту мен айналдыру кеңейтуі (RandR) бұл дисплейде іске қосылмаған. Оны қосып, сұхбат терезесін қайтадан ашыңыз."
#~ msgid ""
#~ "The Resize and Rotate extension (RandR) is not enabled on this display. "
#~ "Try to enable it and run the dialog again."
#~ msgstr ""
#~ "Өлшемін өзгерту мен айналдыру кеңейтуі (RandR) бұл дисплейде іске "
#~ "қосылмаған. Оны қосып, сұхбат терезесін қайтадан ашыңыз."
#~ msgid "Failed to use the RandR extension"
#~ msgstr "RandR кеңейтуін қолдану сәтсіз аяқталды"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment