Commit 92acb80f authored by Besnik's avatar Besnik Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (96%).

439 translated messages, 14 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 1e314e4a
......@@ -624,11 +624,13 @@ msgid ""
"Warning: this icon theme has no cache file. You can create this by running "
"<i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> in a terminal emulator."
msgstr ""
"Kujdes: kjo temë ikonash nuk ka kartelë fshehtine. Këtë mund ta krijoni duke"
" xhiruar <i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> në një emulues terminali."
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:879
#, c-format
msgid "File is larger than %d MB, installation aborted"
msgstr ""
msgstr "Kartela është më e madhe se %d MB, instalimi u ndërpre"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:884
msgid "Failed to create temporary directory"
......@@ -640,7 +642,7 @@ msgstr "S’u arrit të përftohej arkiv"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:894
msgid "Unknown format, only archives and directories are supported"
msgstr ""
msgstr "Format i panjohur, mbulohen vetëm arkiva dhe drejtori"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:899
#, c-format
......@@ -721,7 +723,7 @@ msgstr "Model:"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:7
msgid "Colorspace:"
msgstr ""
msgstr "Hapësirë ngjyrash:"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:8
msgid "Vendor:"
......@@ -761,7 +763,7 @@ msgstr "Shtoni Profil te Pajisje"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:17
msgid "Add a Color Profile to your Device"
msgstr ""
msgstr "Shtoni te Pajisja juaj një Profil Ngjyrash"
#. Create cancel button
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:18
......@@ -780,7 +782,7 @@ msgstr "_OK"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:20
msgid "Import color profile files (*.icc)"
msgstr ""
msgstr "Importoni kartela profile ngjyrash (*.icc)"
#. TRANSLATORS: standard spaces are well known colorspaces like
#. * sRGB, AdobeRGB and ProPhotoRGB
......@@ -875,7 +877,7 @@ msgstr "Parazgjedhje: "
#. * profile his a standard space like AdobeRGB
#: ../dialogs/color-settings/main.c:200
msgid "Colorspace: "
msgstr ""
msgstr "Hapësirë ngjyrash: "
#. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
#. * profile is a test profile
......@@ -910,13 +912,15 @@ msgstr "Rikthe formësimin e mëparshëm"
#: ../dialogs/display-settings/confirmation-dialog.glade.h:4
msgid "<big><b>Would you like to keep this configuration?</b></big>"
msgstr ""
msgstr "<big><b>Doni të mbahet ky formësim?</b></big>"
#: ../dialogs/display-settings/confirmation-dialog.glade.h:5
msgid ""
"The previous configuration will be restored in 10 seconds if you do not "
"reply to this question."
msgstr ""
"Formësimi i mëparshëm do të rikthehet pas 10 sekondash, nëse s’i përgjigjeni"
" kësaj pyetjeje."
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:1
msgid "The primary display is currently configured to show:"
......@@ -950,7 +954,7 @@ msgstr "Formësoni rregullime dhe skemë ekrani"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:10
msgid "_Mirror displays"
msgstr ""
msgstr "_Pasqyro ekrane"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:11
msgid "Primary Display:"
......@@ -970,7 +974,7 @@ msgstr "Ro_tullim:"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:15
msgid "Ref_lection:"
msgstr ""
msgstr "Ref_lektim:"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:16
msgid "A_pply"
......@@ -986,7 +990,7 @@ msgstr "<b>Profile</b>"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:19
msgid "<b>Connecting Displays</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Lidhje Ekranesh</b>"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:20
msgid "Delete the currently selected display profile."
......@@ -998,7 +1002,7 @@ msgstr "Zbatoje"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:22
msgid "Apply the currently selected display profile."
msgstr ""
msgstr "Apliko profilin e ekranit të përzgjedhur të tanishëm."
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:23
msgid "Create a new display profile."
......@@ -1010,19 +1014,19 @@ msgstr "Përditësoni një profil ekzistues."
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:25
msgid "Automatically enable profiles when new display is connected"
msgstr ""
msgstr "Aktivizo automatikisht profile kur lidhet ekran i ri"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:26
msgid "Configure new displays when connected"
msgstr ""
msgstr "Formësoni ekrane të rinj kur lidhen"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:27
msgid "Show popup windows to identify displays"
msgstr ""
msgstr "Shfaq dritare flluskë për identifikim ekranesh"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:28
msgid "<b>Identifying Displays</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Identifikim Ekranesh</b>"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:29
#: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:6
......@@ -1051,7 +1055,7 @@ msgstr "Vetëm Ekrani 1"
#: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:3
msgid "Mirror Displays"
msgstr ""
msgstr "Pasqyro Ekrane"
#: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:4
msgid "Extend to the right"
......@@ -1063,7 +1067,7 @@ msgstr "Vetëm Ekrani 2"
#: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:7
msgid "radiobutton"
msgstr ""
msgstr "buton rrethor"
#: ../dialogs/display-settings/profile-changed-dialog.glade.h:1
msgid "Update Display Profile"
......@@ -1077,12 +1081,15 @@ msgstr "_Përditësoje"
msgid ""
"<big><b>You have made changes to your previously active profile</b></big>"
msgstr ""
"<big><b>Keni bërë ndryshime te profili juaj aktiv i mëparshëm</b></big>"
#: ../dialogs/display-settings/profile-changed-dialog.glade.h:5
msgid ""
"If you don't update the profile your changes will be lost upon restarting "
"your session or disconnecting or connecting a display."
msgstr ""
"Nëse s’përditësoni profilin, ndryshimet do të humbin gjatë rinisjes së "
"sesionit tuaj ose gjatë shkëputjes ose lidhjes së një ekrani."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:99
msgid "Left"
......@@ -1090,7 +1097,7 @@ msgstr "Majtas"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:100
msgid "Inverted"
msgstr ""
msgstr "Përmbysur"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:101
msgid "Right"
......@@ -1110,7 +1117,7 @@ msgstr "Horizontalisht dhe Vertikalisht"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:133
msgid "Minimal interface to set up an external output"
msgstr ""
msgstr "Ndërfaqe minimale për të ujdisur një output të jashtëm"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:273
#, c-format
......@@ -1118,6 +1125,8 @@ msgid ""
"The previous configuration will be restored in %i seconds if you do not "
"reply to this question."
msgstr ""
"Formësimi i mëparshëm do të rikthehet pas %i sekondash, nëse nuk i "
"përgjigjeni kësaj pyetje."
#. Insert the mode
#: ../dialogs/display-settings/main.c:568
......@@ -1137,15 +1146,17 @@ msgstr "Qartësi:"
msgid ""
"The last active output must not be disabled, the system would be unusable."
msgstr ""
"S’duhet çaktivizuar output-i i fundit aktiv, sistemi mund të bëhet i "
"papërdorshëm."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1166
msgid "Selected output not disabled"
msgstr ""
msgstr "Output-i i përzgjedhur s’është çaktivizuar"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1542
#, c-format
msgid "Update changed display profile '%s'?"
msgstr ""
msgstr "Të përditësohet profili i ndryshuar i ekranit '%s'?"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1547
#, c-format
......@@ -1155,7 +1166,7 @@ msgstr "_Përditëso '%s'"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1834
#, c-format
msgid "Do you want to delete the display profile '%s'?"
msgstr ""
msgstr "Doni të fshihet profili i ekranit '%s'?"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1836
msgid "Delete Profile"
......@@ -1187,6 +1198,8 @@ msgid ""
"Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
"placement."
msgstr ""
"Përzgjidhni një monitor për t’i ndryshuar vetitë; që t’i risistemoni "
"vendosjen, tërhiqeni."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2989
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3065
......@@ -1200,7 +1213,7 @@ msgstr "(%i, %i)"
#. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3267
msgid "Mirror Screens"
msgstr ""
msgstr "Pasqyro Ekranet"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3317
msgid "(Disabled)"
......@@ -1209,7 +1222,7 @@ msgstr "(Çaktivizuar)"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3734
#, c-format
msgid "Only %s (1)"
msgstr ""
msgstr "Vetëm %s (1)"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3745
#, c-format
......@@ -1219,7 +1232,7 @@ msgstr "Vetëm %s (2)"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3928
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3965
msgid "Unable to start the Xfce Display Settings"
msgstr ""
msgstr "S’arrihet të nisen Rregullime Ekrani Xfce"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3960
msgid "ATI Settings"
......@@ -1227,7 +1240,7 @@ msgstr "Rregullime ATI"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3975
msgid "Unable to launch the proprietary driver settings"
msgstr ""
msgstr "S’arrihet të nisen rregullimet e përudhësit pronësor"
#. Set dialog title and icon
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:107
......@@ -1236,7 +1249,7 @@ msgstr "Shkurtore Urdhri"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:136
msgid "Enter the command you want to trigger with a shortcut."
msgstr ""
msgstr "Jepni urdhrin që doni të vihet në punë me një shkurtore."
#. We are editing an existing shortcut
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:154
......@@ -1299,7 +1312,7 @@ msgstr "Përzgjedhje skeme tastiere"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:2
msgid "Select keyboard layout and variant"
msgstr ""
msgstr "Përzgjidhni skemë dhe variant tastiere"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:5
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.desktop.in.h:1
......@@ -1313,7 +1326,7 @@ msgstr "Përpunoni rregullime tastiere dhe shkurtore aplikacionesh"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:9
msgid "Restore num l_ock state on startup"
msgstr ""
msgstr "Rikthe gjendje për num l_ock gjatë nisjes"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:33
......@@ -1329,6 +1342,8 @@ msgid ""
"When selected, pressing and holding down a key emits the same character over"
" and over again"
msgstr ""
"Kur përzgjidhet, shtypja dhe mbajtja e shtypur e një tasti prodhon prapë të "
"njëjtën shenjë"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:13
msgid "_Repeat delay:"
......@@ -1337,6 +1352,7 @@ msgstr "_Vonesë përsëritjesh:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:14
msgid "The time, in milliseconds, before a pressed key begins repeating"
msgstr ""
"Koha, në milisekonda, përpara se një tast i shtypur fillon të përsërisë"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:15
msgid "Repe_at speed:"
......@@ -1345,6 +1361,8 @@ msgstr "_Shpejtësi përsëritjesh:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:16
msgid "The rate at which keystrokes are generated while a key is pressed"
msgstr ""
"Shpejtësia me të cilën prodhohen shtypje të tastit, kur një tast është i "
"shtypur"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:17
msgid "Typing Settings"
......@@ -1356,7 +1374,7 @@ msgstr "Shfaq _xixëllim"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:19
msgid "Specify whether or not the text cursor blinks"
msgstr ""
msgstr "Përcaktoni nëse xixëllon apo jo kursori i tekstit"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:20
msgid "Blink _delay:"
......@@ -1364,7 +1382,7 @@ msgstr "_Vonesë xixëllimi:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:21
msgid "The delay, in milliseconds, between successive blinks of the cursor"
msgstr ""
msgstr "Koha, në milisekonda, mes xixëllimesh të njëpasnjëshme të kursorit"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:22
msgid "Cursor"
......@@ -1376,11 +1394,11 @@ msgstr "Fushë _prove:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:24
msgid "Beha_vior"
msgstr ""
msgstr "_Sjellje"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:25
msgid "Define shortcuts for la_unching applications:"
msgstr ""
msgstr "Përcaktoni shkurtore për _nisje aplikacionesh:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:26
msgid "Reset to _Defaults"
......@@ -1399,6 +1417,8 @@ msgid ""
"Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings "
"dialog, or by the X server"
msgstr ""
"Përcakton nëse skema e tastierës kontrollohet me këtë dialog rregullimesh, "
"apo nga shërbyesi X"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:30
msgid "_Keyboard model"
......@@ -1406,7 +1426,7 @@ msgstr "Model _tastiere"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:31
msgid "Change la_yout option"
msgstr ""
msgstr "Ndryshoni mundësi s_keme"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:32
msgid "Co_mpose key"
......@@ -1435,7 +1455,7 @@ msgstr "S’arrihet të gatitet dot GTK+."
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:104
#, c-format
msgid "Failed to connect to xfconf daemon. Reason: %s"
msgstr ""
msgstr "S’u arrit të lidhet me demonin xfconf. Arsye: %s"
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:115
msgid "Could not create the settings dialog."
......@@ -1485,7 +1505,7 @@ msgstr "Po"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1351
msgid "The system defaults will be restored next time you log in."
msgstr ""
msgstr "Parazgjedhjet e sistemit do të rikthehen herës tjetër që bëni hyrjen."
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1353
msgid "Warning"
......@@ -1554,11 +1574,11 @@ msgstr "Përpunues Llojesh MIME"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:173
#: ../dialogs/mime-settings/xfce4-mime-settings.desktop.in.h:2
msgid "Associate applications with MIME types"
msgstr ""
msgstr "Përshoqëroni aplikacione me lloje MIME"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:192
msgid "_Filter:"
msgstr ""
msgstr "_Filtër:"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:200
msgid "Clear filter"
......@@ -1605,6 +1625,8 @@ msgstr "Dështoi në caktimin e aplikacionit \"%s\" për lloj mime \"%s\"."
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reset content type \"%s\" to its default value?"
msgstr ""
"Jeni i sigurt se doni të rikthehet te vlera e vet parazgjedhje lloji i "
"lëndës \"%s\"?"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:903
msgid "Question"
......@@ -1615,6 +1637,8 @@ msgid ""
"This will remove your custom mime-association and restore the system-wide "
"default."
msgstr ""
"Kjo do të heqë përshoqërimin tuaj vetjak për lloj MIME dhe do të rikthejë "
"parazgjedhjen e sistemit."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:910
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:981
......@@ -1657,31 +1681,31 @@ msgstr "Të çaktivizuar"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:2
msgid "Edge scrolling"
msgstr ""
msgstr "Rrëshqitje prej skaji"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:3
msgid "Two-finger scrolling"
msgstr ""
msgstr "Rrëshqitje me dy gishta"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:4
msgid "Circular scrolling"
msgstr ""
msgstr "Rrëshqitje rrethore"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:5
msgid "Pen (absolute)"
msgstr ""
msgstr "Penë (absolute)"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:6
msgid "Mouse (relative)"
msgstr ""
msgstr "Mi (relative)"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:7
msgid "None (right-handed)"
msgstr ""
msgstr "Asnjë (djathtarash)"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:8
msgid "Half (left-handed)"
msgstr ""
msgstr "Gjysmë (mëngjarash)"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:9
msgid "Clockwise"
......@@ -1699,7 +1723,7 @@ msgstr "Mi dhe Touchpad"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:12
#: ../dialogs/mouse-settings/xfce-mouse-settings.desktop.in.h:2
msgid "Configure pointer device behavior and appearance"
msgstr ""
msgstr "Formësoni sjellje dhe dukje pajisjeje kursori"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:15
msgid "De_vice:"
......@@ -1707,19 +1731,20 @@ msgstr "_Pajisje:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:16
msgid "Le_ft-handed"
msgstr ""
msgstr "_Mëngjarash"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:17
msgid "Ri_ght-handed"
msgstr ""
msgstr "_Djathtarash"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:18
msgid "Reverse scroll d_irection"
msgstr ""
msgstr "Përmbys _kah rrëshqitjeje"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:19
msgid "When selected, the scroll wheel will work in the opposite direction"
msgstr ""
"Kur përzgjidhet, rrotëza e rrëshqitjes do të funksionojë në kah të kundërt"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:20
msgid "Buttons"
......@@ -1734,6 +1759,8 @@ msgid ""
"Set the acceleration and sensitivity for the selected device to the default "
"values"
msgstr ""
"Caktoni përshpejtimin dhe ndjeshmërinë për pajisjen e përzgjedhur sa vlerat "
"parazgjedhje"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:23
msgid "Sensitivit_y:"
......@@ -1747,12 +1774,15 @@ msgstr "_Përshpejtim:"
msgid ""
"The factor at which the pointer's speed will increase as the mouse is moved"
msgstr ""
"Faktori me të cilin do të rritet shpejtësia e treguesit teksa lëvizet miu"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:26
msgid ""
"The number of pixels the pointer must move in a short time before it starts "
"accelerating"
msgstr ""
"Numri i pikselave sa duhet të lëvizë treguesi brenda një kohe të shkurtër, "
"përpara se të fillohet të përshpejtohet"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:27
msgid "Pointer Speed"
......@@ -1760,7 +1790,7 @@ msgstr "Shpejtësi Kursori"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:28
msgid "B_uttons and Feedback"
msgstr ""
msgstr "B_utona dhe Përshtypje"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:29
msgid "Disable touchpad _while typing"
......@@ -1770,6 +1800,8 @@ msgstr "Çaktivizoje touchpad-in teksa shtypet"
msgid ""
"When selected, the touchpad will be disabled when the keyboard is being used"
msgstr ""
"Kur përzgjidhet, touchpad-i do të çaktivizohet, po qe se është duke u "
"përdorur tastiera"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:31
msgid "Duratio_n:"
......@@ -1777,7 +1809,7 @@ msgstr "_Kohëzgjatje:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:32
msgid "Tap touchpad to clic_k"
msgstr ""
msgstr "Që të _klikohet, prekni touchpad-in"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:34
msgid "Scrolling _mode:"
......@@ -1820,6 +1852,8 @@ msgid ""
"The number of pixels the pointer must move before a drag operation will "
"start"
msgstr ""
"Numri i pikselave sa duhet të lëvizë treguesi përpara se të fillojë një "
"veprim tërheqjeje"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:44
msgid "Drag and Drop"
......@@ -1834,6 +1868,8 @@ msgid ""
"Two mouse clicks in less than this length of time (in milliseconds) will be "
"considered a double click"
msgstr ""
"Dy klikime miu në më pak se kjo gjatësi kohore (në milisekonda) do të "
"konsiderohet si dyklkim"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:47
msgid "D_istance:"
......@@ -1844,6 +1880,8 @@ msgid ""
"The mouse pointer cannot move farther than this distance between two clicks "
"for them to be considered a double click"
msgstr ""
"Treguesi i miut s’mund të lëvizë më tej se kjo largësi mes dy klikimesh që "
"këto të konsiderohen një dyklikim"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:49
msgid "Double Click"
......@@ -1956,16 +1994,20 @@ msgstr "Dyshe"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:810
msgid "_Reset Channel"
msgstr ""
msgstr "Ktheje Kanalin Te Para_zgjedhjet"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:811
msgid "Resetting a channel will permanently remove those custom settings."
msgstr ""
"Kthimi i një kanali te parazgjedhjet do të heqë përgjithmonë këto rregullime"
" vetjake."
#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:812
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reset channel \"%s\" and all its properties?"
msgstr ""
"Jeni i sigurt se doni të kthehet te parazgjedhjet kanali \"%s\" dhe krejt "
"vetitë e tij?"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:887
msgid "reset"
......@@ -2004,6 +2046,8 @@ msgstr "Rifreskoje"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1371
msgid "Resetting a property will permanently remove those custom settings."
msgstr ""
"Kthimi i një vetie te parazgjedhjet do të heqë përgjithmonë këto rregullime "
"vetjake."
#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1372
#, c-format
......@@ -2167,7 +2211,7 @@ msgstr ""
#: ../xfsettingsd/main.c:103
msgid "Replace running xsettings daemon (if any)"
msgstr ""
msgstr "Zëvendëso demonin xsettings që është në punë (në pastë)"
#. value in xfconf isn't a string, so make a default one
#: ../xfsettingsd/workspaces.c:338 ../xfsettingsd/workspaces.c:396
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment