Commit 859100c5 authored by Tomáš Vadina's avatar Tomáš Vadina Committed by Transifex

l10n: Updated Slovak (sk) translation to 100%

New status: 301 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
parent 4bce4e83
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-02 11:08+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-06 06:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-11 23:14+0100\n"
"Last-Translator: Tomáš Vadina <kyberdev@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
......@@ -768,39 +768,48 @@ msgid "Edit keyboard settings and application shortcuts"
msgstr "Úprava nastavení klávesnice a klávesových skratiek"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:7
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.desktop.in.h:2
msgid "Keyboard"
msgstr "Klávesnica"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:9
msgid "Keyboard layout"
msgstr "Rozloženie klávesnice"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:9
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:10
msgid "Keyboard layout selection"
msgstr "Výber rozloženia klávesnice"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:11
msgid "Keyboard model"
msgstr "Model klávesnice"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:11
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:12
msgid "Repeat _speed:"
msgstr "Rýchlosť _opakovania:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:12
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:13
msgid "Reset to _Defaults"
msgstr "Obnoviť pr_edvolené"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:13
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:14
msgid "Restore num l_ock state on startup"
msgstr "Obnoviť stav num l_ocku pri spustení"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:15
msgid "Select keyboard layout and variant"
msgstr "Vyberte rozloženie a variant klávesnice"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:14
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:16
msgid "Show _blinking"
msgstr "Zobraziť _blikajúci kurzor"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:15
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:17
msgid ""
"Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings "
"dialog, or by the X server"
......@@ -808,31 +817,27 @@ msgstr ""
"Určuje, či sa bude rozloženie klávesnice riadiť nastavením v tomto "
"dialógovom okne alebo nastavením X servera"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:16
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:18
msgid "Specify whether or not the text cursor blinks"
msgstr "Určite, či bude textový kurzor blikať"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:17
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:19
msgid "The delay, in milliseconds, between successive blinks of the cursor"
msgstr "Oneskorenie v milisekundách medzi bliknutiami kurzora"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:18
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:20
msgid "The rate at which keystrokes are generated while a key is pressed"
msgstr "Frekvencia generovania kódov klávesy pri jej trvalom stlačení"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:19
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:21
msgid "The time, in milliseconds, before a pressed key begins repeating"
msgstr "Čas v milisekundách pred začatím opakovania stlačenej klávesy"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:20
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:22
msgid "Typing Settings"
msgstr "Nastavenia písania"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:21
msgid "Use this area to _test the settings above:"
msgstr "Použi_te túto oblasť pre vyskúšanie nastavení:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:22
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:23
msgid ""
"When selected, pressing and holding down a key emits the same character over "
"and over again"
......@@ -840,19 +845,23 @@ msgstr ""
"Ak vyberiete túto voľbu, bude sa stlačením a držaním klávesy jej zasielanie "
"neustále opakovať"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:23
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:24
msgid "_Enable key repeat"
msgstr "Povoliť opakovani_e klávesy"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:24
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:25
msgid "_Layout"
msgstr "_Rozloženie"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:25
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:26
msgid "_Repeat delay:"
msgstr "Onesko_renie opakovania:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:26
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:27
msgid "_Test area:"
msgstr "Oblasť pre _testovanie:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:28
msgid "_Use system defaults"
msgstr "Po_užiť predvolené nastavenie systému"
......@@ -869,32 +878,32 @@ msgstr "Zlyhalo pripojenie na démona xfconf. Dôvod: %s"
msgid "Could not create the settings dialog."
msgstr "Nie je možné vytvoriť dialógové okno nastavení."
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:295
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:300
msgid "Command"
msgstr "Príkaz"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:300
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:305
msgid "Shortcut"
msgstr "Skratka"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:374
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:380
msgid "Layout"
msgstr "Rozvrhnutie"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:375
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:381
msgid "Variant"
msgstr "Variant"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:851
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:857
msgid "Shortcut command may not be empty."
msgstr "Klávesová skratka príkazu nemôže byť prázdna."
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:959
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:960
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:965
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:966
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Obnoviť predvolené"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:961
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:967
msgid ""
"This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to "
"do this?"
......@@ -902,12 +911,12 @@ msgstr ""
"Touto akciou nastavíte všetky klávesové skratky na predvolené hodnoty. "
"Naozaj si želáte pokračovať?"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1026
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1032
msgid "The system defaults will be restored next time you log in."
msgstr ""
"Predvolené nastavenie systému bude obnovené pri nasledujúcom prihlásení."
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1028
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1034
msgid "Warning"
msgstr "Varovanie"
......@@ -990,10 +999,6 @@ msgstr "Posun o_krajom"
msgid "Enable hori_zontal scrolling"
msgstr "Povoliť vodo_rovný posun"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:15
msgid "Half (left-handed)"
msgstr "Polovične (pre ľaváka)"
......@@ -1370,7 +1375,7 @@ msgstr "Nepresúvať do pozadia"
msgid "Replace running xsettings daemon (if any)"
msgstr "Nahradiť spusteného démona služby xsettings (ak existuje)"
#: ../xfsettingsd/workspaces.c:365
#: ../xfsettingsd/workspaces.c:385
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Pracovná plocha %d"
......@@ -1414,6 +1419,9 @@ msgstr "Grafický správca nastavení pre prostredie Xfce 4"
msgid "Settings Manager"
msgstr "Správca nastavení"
#~ msgid "Use this area to _test the settings above:"
#~ msgstr "Použi_te túto oblasť pre vyskúšanie nastavení:"
#~ msgid "_Reset to Defaults"
#~ msgstr "Obnoviť pr_edvolené"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment