Commit 4dcf301b authored by Jari Rahkonen's avatar Jari Rahkonen

Update Finnish translation.


(Old svn revision: 28848)
parent 767c10c1
2008-11-18 Jari Rahkonen <jari.rahkonen@pp1.inet.fi>
* fi.po: Update Finnish translation.
2008-11-17 Jari Rahkonen <jari.rahkonen@pp1.inet.fi>
* fi.po: Update Finnish translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-17 23:11+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-18 23:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-18 23:50+0200\n"
"Last-Translator: Jari Rahkonen <jari.rahkonen@pp1.inet.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -108,13 +108,12 @@ msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
msgstr "Kiihdytyksen kesto suurimpaan nopeuteen millisekunteina"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
#, fuzzy
msgid ""
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
"Sarjanäppäilyn esto asettaa vähimmäisajan näppäilyjen välille, jotta "
"vältytään tahattomalta näppäimen toistolta"
"Hitaat näppäimet asettaa vähimmäiskeston näppäimen painallukselle ennen sen "
"hyväksymistä, jotta vältytään tahattomalta näppäilyltä"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment