Commit 4c72f8fb authored by Maximilian Schleiss's avatar Maximilian Schleiss

Translations updates - ca ja nb uk

(Old svn revision: 28890)
parent c2960b0b
2008-11-23 Maximilian Schleiss <maximilian@xfce.org>
* ca.po: Catalan translation udpate (Carles Muñoz Gorriz)
2008-11-21 Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>
* cs.po: Czech translation updated
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce 4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-16 10:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-22 21:43+0100\n"
"Last-Translator: Carles Muñoz Gorriz <carlesmu@internautas.org>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -51,24 +51,20 @@ msgid "Accessibility"
msgstr "Accessibilitat"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
#, fuzzy
msgid "Configure keyboard and mouse accessibility"
msgstr ""
"Configura les tecles enganxoses, lentes i altres ajudes d'accessibilitat"
msgstr "Configura el teclat i el ratolí"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
msgid "Disable sticky keys if _two keys are pressed"
msgstr "Deshabilita les tecles enganxoses si es pitgen _dos tecles"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
#, fuzzy
msgid "K_eystroke delay:"
msgstr "Retard de _repetició:"
msgstr "Retard de codi de _tecles:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
#, fuzzy
msgid "Keyboa_rd"
msgstr "Teclat"
msgstr "_Teclat"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
msgid "Maximum _speed:"
......@@ -79,34 +75,30 @@ msgid "R_epeat interval:"
msgstr "Interval de r_epetició:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
#, fuzzy
msgid "The amount of time, in milliseconds, required between keystrokes"
msgstr "El temps en milisegons entre dos esdeveniments de repetició"
msgstr "El temps que cal, en milisegons, entre codis de tecla"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
#, fuzzy
msgid ""
"The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke "
"will be accepted"
msgstr ""
"La quantitat de temps després que el pitjament s'accepti, in milisegons"
"El temps, en milisegons, que ha de passar abans que s'accepti un codi de "
"tecla"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
#, fuzzy
msgid "The maximum pointer speed after acceleration"
msgstr "El punt màxim de velocitat quan s'accelera"
msgstr "La velocitat màxima després d'accelerar"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
msgid "The ramp used to reach maximum pointer speed"
msgstr "La quantitat emprada per arribar a la màxima velocitat del punter"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
#, fuzzy
msgid "The time, in milliseconds, between repeated motion events"
msgstr "El temps en milisegons entre dos esdeveniments de repetició"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
#, fuzzy
msgid ""
"The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated "
"motion event"
......@@ -115,36 +107,37 @@ msgstr ""
"esdeveniment de repetició"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:21
#, fuzzy
msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
msgstr "El temps en milisegons per arribar a la velocitat d'acceleració"
msgstr "El temps en milisegons per obtenir la velocitat màxima"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
"Per evitar pitjar accidentalment alguna tecla, les tecles lentes fan que "
"calgui que una tecla romangui pitjada una quantitat mínima de temps abans "
"que s'accepti el codi de tecla"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
"Per evitar pitjar accidentalment més d'una tecla alhora, el retorn de tecles "
"imposa un retard mínim entre codis de tecles"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
#, fuzzy
msgid "Use _bounce keys"
msgstr "Habilita el re_bot de tecles"
msgstr "Activa el ret_orn de tecles"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:25
#, fuzzy
msgid "Use _sticky keys"
msgstr "Habilitat tecles enganxo_ses"
msgstr "Activa les tecles enganxo_ses"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:26
#, fuzzy
msgid "Use slow _keys"
msgstr "Habilita _tecles lentes"
msgstr "Activa les _tecles lentes"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:27
msgid ""
......@@ -152,29 +145,33 @@ msgid ""
"to be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys "
"would normally need to be pressed at the same time"
msgstr ""
"Quan està seleccionat els modificadors de tecles (com Ctrl, Alt i Maj) no "
"cal que es quedin pitjades (es poden pitjar i després deixar anar) quan "
"varies d'elles s'haurien de pitjar al mateix temps"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:28
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain "
"locked in the pressed state until pressed again"
msgstr ""
"Quan està seleccionat els modificadors de tecles (com Ctrl, Alt i Maj) "
"continuaran en l'estat de pitjades fins que es tornin a pitjar"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:29
#, fuzzy
msgid ""
"When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are "
"pressed simultaneously"
msgstr ""
"Si està habilitat, la característica de tecles enganxoses romandrà "
"deshabilitada fins que pitgeu dues tecles alhora"
"Si està habilitat la característica de «tecles enganxoses» romandrà "
"deshabilitada si es pitgen dies tecles alhora"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:30
#, fuzzy
msgid ""
"When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number "
"pad"
msgstr ""
"Si està habilitat, podreu controlar el punter emprant el teclat numèric"
"Si està habilitat podreu controlar el punter del ratoí emprant el teclat "
"numèric"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:31
msgid "_Acceleration delay:"
......@@ -185,14 +182,12 @@ msgid "_Lock sticky keys"
msgstr "B_loca les tecles enganxoses"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:33
#, fuzzy
msgid "_Mouse"
msgstr "Ratolí"
msgstr "_Ratolí"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:34
#, fuzzy
msgid "_Use mouse emulation"
msgstr "Habilita l'_emulació de ratolí"
msgstr "_Activa l’emulació del ratolí"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:35
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
......@@ -259,11 +254,11 @@ msgstr "The Xfce development team. All rights reserved."
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:266 ../xfce4-settings-manager/main.c:72
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Aviseu dels errors a <%s>."
msgstr "Envieu els errors a <%s>."
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:2
msgid "Improve keyboard and mouse accessibility"
msgstr ""
msgstr "Millora l'accessibilitat del teclat i ratolí"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:1
msgid "<b>DPI</b>"
......@@ -293,6 +288,7 @@ msgstr "<b>Estil de la _barra d'eines</b>"
msgid ""
"Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
msgstr ""
"Antialiàsing, o lletres suaus, pot millorar com es veu el text en pantalla"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:1
......@@ -305,9 +301,8 @@ msgstr "Paràmetre _DPI personalitzat:"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Customize the look of your desktop"
msgstr "Canvieu l'aparença del vostre escriptori Xfce"
msgstr "Personalitza l'aparença del vostre escriptori"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:11
msgid "Enable _anti-aliasing"
......@@ -332,13 +327,12 @@ msgstr ""
"suport «canberra»)"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
#, fuzzy
msgid ""
"Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the "
"correct sub-pixel order of the screen"
msgstr ""
"Si teniu una pantalla TFT o LCD podeu millorar la qualitat de les fonts si "
"trieu l'ordre de sub-píxel correcte per la vostra pantalla"
"La qualitat del tipus de lletra en pantalles TFT o LCD es pot millorar força "
"si es tria l'ordre de sub-píxel correcte de la pantalla"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:17
msgid ""
......@@ -346,17 +340,24 @@ msgid ""
"the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the "
"shortcut"
msgstr ""
"Si es selecciona, les dreceres del teclat dels elements del menú es poden "
"canviar al mantenir el ratolí sobre l'element del menú i pitjat la nova "
"combinació de tecles per la drecera"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
msgid ""
"Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw "
"the font; pick whichever looks best according to personal preference"
msgstr ""
"Molts tipus de lletres tenen informació que donen dades extres per com "
"mostrar millor les lletres; trieu la que us sembli millor"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
msgid ""
"Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too small"
msgstr ""
"Substitueix la resolució del monitor que s'ha detectat en cas que les "
"lletres semblin massa grans o petites"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
msgid "Select a default font"
......@@ -372,23 +373,25 @@ msgstr "Mostra imatges en els _botons"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:23
msgid "Specify what should be displayed in toolbar items"
msgstr ""
msgstr "Indica què es mostrarà en els elements de les barres d'eines"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:24
#, fuzzy
msgid "Specify whether icons should be displayed next to items in menus"
msgstr "Si s'han de mostrar imatges en els menús"
msgstr ""
"Especifica si s'han de mostrar les icones al costat dels elements dels menús"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:25
#, fuzzy
msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
msgstr "Si s'han de mostrar les icones d'estoc en els botons"
msgstr ""
"Especifica si s'han de mostrar les icones al costat del text en els botons"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:26
msgid ""
"Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to "
"play"
msgstr ""
"Indica si els clics del ratolí i altres entrades de l'usuari produiran que "
"es senti un so"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
msgid "St_yle"
......@@ -403,6 +406,8 @@ msgid ""
"This font will be used as the default font used when drawing user interface "
"text"
msgstr ""
"S'emprarà aquest tipus de llesta serà la lletra per defecte quan s'escriu el "
"text de la interfície d'usuari "
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
msgid "_Fonts"
......@@ -418,7 +423,7 @@ msgstr "_Icones"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:33
msgid "_Settings"
msgstr "_Paràmetres"
msgstr "_Ajustaments"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:593
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:686
......@@ -470,9 +475,8 @@ msgid "Full"
msgstr "Sencer"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:1
#, fuzzy
msgid "Apply any changes and test the new display settings"
msgstr "Prova els nous ajustaments de pantalla"
msgstr "Aplica els canvis i comprova els nous ajustaments de pantalla"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:2
#: ../dialogs/display-settings/xfce-display-settings.desktop.in.h:1
......@@ -613,32 +617,28 @@ msgstr "<b>Model de teclat</b>"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:4
msgid "<b>Typing Settings</b>"
msgstr "<b>Ajustaments del tecleig</b>"
msgstr "<b>Ajustaments de les tecles</b>"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:5
#, fuzzy
msgid "Appli_cation Shortcuts"
msgstr "Dreceres de l'aplicació"
msgstr "Dre_ceres d'aplicacions"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:6
#, fuzzy
msgid "Be_havior"
msgstr "Comportament"
msgstr "_Comportament"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:7
msgid "Blink _delay:"
msgstr "Retar_d del parpelleig:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:8
#, fuzzy
msgid "Define _shortcuts for launching applications:"
msgstr "Definiu dreceres per llançar aplicacions:"
msgstr "Definiu _dreceres per llançar aplicacions:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:9
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.desktop.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Edit keyboard settings and application shortcuts"
msgstr "Ajustaments i dreceres del teclat"
msgstr "Editeu els ajustaments del teclat i les dreceres d'aplicacions"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.desktop.in.h:2
......@@ -654,9 +654,8 @@ msgid "Repeat _speed:"
msgstr "_Velocitat de repetició"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:13
#, fuzzy
msgid "Select keyboard layout and variant"
msgstr "Tipus de teclat i variant"
msgstr "Seleccioneu el tipus i variant de teclat"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:14
msgid "Show _blinking"
......@@ -667,41 +666,37 @@ msgid ""
"Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings "
"dialog, or by the X server"
msgstr ""
"Indica si el comportament del teclat es controla des de aquesta finestra "
"d'ajustaments o des de el servidor de les X"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:16
msgid "Specify whether or not the text cursor blinks"
msgstr ""
msgstr "Indica si el cursor de text farà pampallugues o no en farà"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:17
#, fuzzy
msgid "The delay, in milliseconds, between successive blinks of the cursor"
msgstr "El temps en milisegons entre dos esdeveniments de repetició"
msgstr "El retard en milisegons entre successius pampallugades del cursor"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:18
#, fuzzy
msgid "The rate at which keystrokes are generated while a key is pressed"
msgstr ""
"La velocitat en que els codis de tecla son generats quan una tecla està "
"pitjada"
"La velocitat en que els codis de tecla es generen quan està pitjada una tecla"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:19
#, fuzzy
msgid "The time, in milliseconds, before a pressed key begins repeating"
msgstr ""
"El temps en milisegons abans que una tecla pitjada comenci a repetir-se"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:20
#, fuzzy
msgid "Use this area to _test the settings above:"
msgstr "Empreu aquesta àrea per provar els ajustaments:"
msgstr "Empreu aquesta àrea per _provar la configuració:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:21
#, fuzzy
msgid ""
"When selected, pressing and holding down a key emits the same character over "
"and over again"
msgstr ""
"Quan està habilitat, pitjar i mantindre pitjado una tecla fa que s'escrigui "
"Quan està habilitat, pitjar i mantenir pitjada una tecla fa que s'escrigui "
"el mateix caràcter un cop i un altre"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:22
......@@ -709,9 +704,8 @@ msgid "_Enable key repeat"
msgstr "Habilita la r_epetició de tecles"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:23
#, fuzzy
msgid "_Layout"
msgstr "Tipus"
msgstr "_Comportament"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:24
msgid "_Repeat delay:"
......@@ -805,11 +799,10 @@ msgstr ""
"que voleu?"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1102
#, fuzzy
msgid "The system defaults will be restored next time you log in."
msgstr ""
"Els valors per defecte del sistema es\n"
"recuperaran la propera vegada que entreu."
"Els valors per defecte del sistema es recuperaran la propera vegada que "
"entreu."
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1104
msgid "Warning"
......@@ -855,18 +848,16 @@ msgstr "<b>Mida</b>"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:7
#: ../dialogs/mouse-settings/xfce-mouse-settings.desktop.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Configure pointer device behavior and appearance"
msgstr "Configura el comportament del punter del dispositiu, aparença i tacte"
msgstr "Configura el comportament i aparença del punter del dispositiu"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:8
msgid "Cursor _Size:"
msgstr "_Mida del cursor:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:9
#, fuzzy
msgid "De_vices"
msgstr "Dispositius"
msgstr "_Dispositius"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/mouse-settings/xfce-mouse-settings.desktop.in.h:2
......@@ -874,9 +865,8 @@ msgid "Mouse"
msgstr "Ratolí"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:11
#, fuzzy
msgid "Re_set to Defaults"
msgstr "Reinicia als valors per defecte"
msgstr "Valors per _defecte"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:12
msgid "Re_verse scroll direction"
......@@ -891,7 +881,6 @@ msgstr ""
"defecte"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
#, fuzzy
msgid "T_hreshold:"
msgstr "_Llindar:"
......@@ -899,46 +888,44 @@ msgstr "_Llindar:"
msgid ""
"The factor at which the pointer's speed will increase as the mouse is moved"
msgstr ""
"El factor amb que s'incrementarà la velocitat del punter al moure el ratolí"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:16
#, fuzzy
msgid ""
"The mouse pointer cannot move farther than this distance between two clicks "
"for them to be considered a double click"
msgstr ""
"La distància màxima permesa entre dos clics, en píxels, perquè es considerin "
"un doble clic"
"El ponter del ratolí no es pot moure més ràpid que aquesta distància entre "
"dos clics per que aquests es puguin considerar com a doble-clic"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:17
#, fuzzy
msgid ""
"The number of pixels the pointer must move before a drag operation will start"
msgstr "El nombre de píxels que el punter pot moure abans d'arrossegar"
msgstr ""
"El nombre de píxels que el punter ha de moure abans d'una operació "
"d'arrossegament"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:18
#, fuzzy
msgid ""
"The number of pixels the pointer must move in a short time before it starts "
"accelerating"
msgstr ""
"El nombre de píxels que el punter ha de moure en un espai de temps petit "
"abans que s'inici l'acceleració"
"abans que s'inicii l'acceleració"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:19
msgid "Ti_me:"
msgstr "Te_mps:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:20
#, fuzzy
msgid ""
"Two mouse clicks in less than this length of time (in milliseconds) will be "
"considered a double click"
msgstr ""
"El temps màxim permpes entre dos clics, en milisegons, perquè es consideri "
"un doble clic"
"Dos clics de botó seguits en menys temps que aquest temps (en milisegons) es "
"considerarà com un doble-clic"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:21
#, fuzzy
msgid "When selected, the scroll wheel will work in the opposite direction"
msgstr ""
"Si està habilitat la rodeta del ratolí funcionarà en el sentit contrari"
......@@ -948,9 +935,8 @@ msgid "_Acceleration:"
msgstr "_Acceleració:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:23
#, fuzzy
msgid "_Behavior"
msgstr "Comportament"
msgstr "_Comportament"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:24
msgid "_Distance:"
......@@ -965,9 +951,8 @@ msgid "_Right handed"
msgstr "_Dretà"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:27
#, fuzzy
msgid "_Theme"
msgstr "Tema"
msgstr "_Tema"
#: ../xfce4-settings-editor/main_window.c:127
msgid "Channel"
......@@ -997,12 +982,12 @@ msgstr "Buit"
#: ../xfce4-settings-editor/main_window.c:661
#, c-format
msgid "Property \"<b>%s</b>\" cannot be reset because it is locked"
msgstr ""
msgstr "No es pot reiniciar la propietat «<b>%s</b>», està blocada"
#: ../xfce4-settings-editor/main_window.c:671
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reset property \"<b>%s</b>\"?"
msgstr ""
msgstr "Voleu reiniciar la propietat «<b>%s</b>»?"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.desktop.in.h:1
msgid "Graphical settings editor for Xfce 4"
......@@ -1017,26 +1002,24 @@ msgid "Xfce 4 Settings Editor"
msgstr "Editor d'ajustaments de Xfce 4"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:1
#, fuzzy
msgid "Edit property"
msgstr "Propietat"
msgstr "Editar la propietat"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:2
msgid "Enabled"
msgstr ""
msgstr "Habilitada"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:3
msgid "Name:"
msgstr "Nom:"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:4
#, fuzzy
msgid "New property"
msgstr "Propietat"
msgstr "Nova propietat"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:5
msgid "Reset/remove property"
msgstr ""
msgstr "Reinicia/treu la propietat"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:6
msgid "Select a channel and property."
......@@ -1104,7 +1087,7 @@ msgstr "Inicia en mode de depuració (no bifurca el procés al segon pla)"
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:69
msgid "Client id used when resuming session"
msgstr ""
msgstr "La id del client emprada quan es restableix la sessió"
#. some of them may not have been set in xfconf
#: ../xfce4-settings-helper/workspaces.c:116
......@@ -1114,24 +1097,21 @@ msgid "Workspace %d"
msgstr "Espai de treball %d"
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:42
#, fuzzy
msgid "Settings dialog to show"
msgstr "Editor d'ajustaments"
msgstr "Diàleg de paràmetres a mostrar"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:155
#, fuzzy
msgid "Settings"
msgstr "_Paràmetres"
msgstr "Ajustaments"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:156
#, fuzzy
msgid "Customize your desktop"
msgstr "Personalitzeu l'escriptori Xfce"
msgstr "Personalitzeu l'escriptori"
#. Create back button which takes the user back to the overview
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:263
msgid "_Overview"
msgstr ""
msgstr "_Resum"
#. Notify the user that there has been a problem
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:562
......@@ -1167,9 +1147,8 @@ msgid "Verbose output"
msgstr "Sortida detallada"
#: ../xfsettingsd/main.c:60
#, fuzzy
msgid "Replace running xsettings daemon (if any)"
msgstr "Força la substitució de qualsevol dimoni «xsettings» que ja existeixi"
msgstr "Substitueix el dimoni «xsettings» executant-se (si hi ha)"
#: ../xfsettingsd/main.c:131
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment