Commit 322d81a7 authored by Pjotr Anon's avatar Pjotr Anon Committed by Transifex

l10n: Updated Dutch (Flemish) (nl) translation to 100%

New status: 269 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
parent bed40cbe
......@@ -289,7 +289,7 @@ msgstr "Toegankelijkheid van muis en toetsenbord verbeteren"
msgid ""
"Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
msgstr ""
"Anti-aliasing, ook wel anti-kartelvorming, kan tekst op het beeldscherm er "
"Anti-aliasing, ook wel lettertype-afronding, kan tekst op het beeldscherm er "
"beter uit laten zien"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:2
......@@ -325,7 +325,7 @@ msgstr "Standaardlettertype"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:9
msgid "Enable _anti-aliasing"
msgstr "_Anti-aliasing inschakelen"
msgstr "_Lettertype-afronding inschakelen"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:10
msgid "Enable _event sounds"
......@@ -355,7 +355,7 @@ msgid ""
"correct sub-pixel order of the screen"
msgstr ""
"De kwaliteit van lettertypes op een TFT- of LCD-scherm kan sterk verbeterd "
"worden door de correcte subpixelvolgorde te kiezen"
"worden door de correcte subpixelvolgorde van hetr scherm te kiezen"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
msgid "Full"
......@@ -372,7 +372,7 @@ msgid ""
"shortcut"
msgstr ""
"Indien geselecteerd, kunnen de sneltoetsen voor menu-elementen worden "
"veranderd door de muis over het menu-element te slepen en de nieuwe "
"veranderd, door de muis over het menu-element te slepen en de nieuwe "
"toetsencombinatie in te tikken"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
......@@ -1187,11 +1187,11 @@ msgstr "Nieuwe eigenschap"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:12
msgid "Reset property"
msgstr "Eigenschap opnieuw instellen"
msgstr "Eigenschap terugzetten op standaardwaarden"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:14
msgid "String"
msgstr "String"
msgstr "Tekstsnoer"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:15
msgid "Type:"
......@@ -1269,7 +1269,7 @@ msgstr "Werkblad %d"
#: ../xfsettingsd/xfsettingsd.desktop.in.h:1
msgid "The Xfce Settings Daemon"
msgstr "Het achtergrondprogramma voor Xfce-Instellingen"
msgstr "De achtergronddienst voor Xfce-Instellingen"
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:42
msgid "Settings dialog to show"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment