Commit 2e24afd8 authored by Slavko's avatar Slavko Committed by Transifex

I18n: Update translation sk (100%).

453 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 6c836410
......@@ -5,8 +5,8 @@
#
# Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2019
# Slavko <linux@slavino.sk>, 2019
# Jose Riha <jose1711@gmail.com>, 2019
# Slavko <linux@slavino.sk>, 2019
#
#, fuzzy
msgid ""
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-10-21 00:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-20 16:33+0000\n"
"Last-Translator: Jose Riha <jose1711@gmail.com>, 2019\n"
"Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>, 2019\n"
"Language-Team: Slovak (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -103,6 +103,8 @@ msgid ""
"When enabled, the session manager will start the required applications for "
"screen readers and magnifiers."
msgstr ""
"Ak je zapnuté, správca relácie spustí požadované aplikácie na čítanie "
"obrazovky a lupy."
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:6
msgid "_Enable assistive technologies"
......@@ -110,11 +112,11 @@ msgstr "Povoliť _asistenčné technológie"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:7
msgid "Start With Session"
msgstr ""
msgstr "Spustiť s reláciou"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:8
msgid "Assistive technologies will be available the next time you login"
msgstr ""
msgstr "Asistenčné technológie budú dostupné pri nasledujúcom prihlásení"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
msgid "No AT-SPI provider was found on your system"
......@@ -130,6 +132,8 @@ msgid ""
" be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys "
"would normally need to be pressed at the same time."
msgstr ""
"Ak je zapnuté, nie je potrebné klávesy modifikátorov (Control, Alt a Shift) "
"držať (stačí ich stlačiť a uvoľniť), ak majú byť viaceré stlačené naraz."
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
msgid "_Use sticky keys"
......@@ -168,6 +172,9 @@ msgid ""
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held"
" for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted."
msgstr ""
"Funkcia pomalé klávesy pomáha predchádzať náhodným stlačeniam klávesov tak, "
"že požadovaná klávesa musí byť pred prijatím stlačená určitú dobu, kým bude "
"použitá."
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
msgid "Use slow _keys"
......@@ -193,6 +200,8 @@ msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes."
msgstr ""
"Na pomoc pred náhodným stlačením viac-klávesových skratiek, zdvojené klávesy"
" zavádzajú minimálnu dobu medzi klávesovými skratkami."
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
msgid "Use _bounce keys"
......@@ -218,7 +227,7 @@ msgstr "Kláves_nica"
msgid ""
"When enabled, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number "
"pad."
msgstr ""
msgstr "Ak je zapnuté, je možné ovládať kurzor myši numerickou klávesnicou."
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:30
msgid "_Use mouse emulation"
......@@ -293,6 +302,8 @@ msgid ""
"Bind a keyboard shortcut to xfce4-find-cursor to get visual feedback of the "
"mouse pointer's current location."
msgstr ""
"Priraďte klávesovú skratku pre xfce4-find-cursor na získanie vizuálneho "
"zvýraznenia aktuálnej pozície kurzora myši."
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:46
msgid "Show location of pointer on keypress"
......@@ -902,7 +913,7 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:1
msgid "The primary display is currently configured to show:"
msgstr ""
msgstr "Primárny displej je aktuálne nastavený na zobrazenie:"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:2
msgid "Xfce Panel"
......@@ -1059,12 +1070,16 @@ msgstr "_Aktualizovať"
msgid ""
"<big><b>You have made changes to your previously active profile</b></big>"
msgstr ""
"<big><b>Vykonali ste zmeny vo svojom predchádzajúcom aktívnom "
"profile</b></big>"
#: ../dialogs/display-settings/profile-changed-dialog.glade.h:5
msgid ""
"If you don't update the profile your changes will be lost upon restarting "
"your session or disconnecting or connecting a display."
msgstr ""
"Ak neaktualizujete profil, zmeny budú stratené pri reštarte relácie, "
"odpojení alebo pripojení displeja."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:99
msgid "Left"
......@@ -1130,12 +1145,12 @@ msgstr "Vybraný výstup nie je zakázaný"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1542
#, c-format
msgid "Update changed display profile '%s'?"
msgstr ""
msgstr "Aktualizovať zmenený profil monitora „%s“?"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1547
#, c-format
msgid "_Update '%s'"
msgstr ""
msgstr "Akt_ualizovať „%s“"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1834
#, c-format
......@@ -1148,7 +1163,7 @@ msgstr "Odstrániť profil"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1839
msgid "Once a display profile is deleted it cannot be restored."
msgstr ""
msgstr "Keď je profile monitora zmazaný, už ho nemožno obnoviť."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1840
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:134
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment