Commit 189bf14c authored by Besnik's avatar Besnik Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (79%).

362 translated messages, 91 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent f0b2547f
......@@ -33,7 +33,7 @@ msgstr "I panjohur"
#: ../common/xfce-randr.c:286 ../dialogs/display-settings/main.c:3927
#, c-format
msgid "Unable to query the version of the RandR extension being used"
msgstr ""
msgstr "S’arrihet të kërkohet për versionin e zgjerimit RandR që po përdoret"
#. 1.2 is required
#: ../common/xfce-randr.c:294
......@@ -42,6 +42,8 @@ msgid ""
"This system is using RandR %d.%d. For the display settings to work version "
"1.2 is required at least"
msgstr ""
"Ky sistem përdor RandR %d.%d. Që të funksionojnë rregullimet e ekranit, "
"lypset të paktën version 1.2"
#: ../common/xfce-randr.c:574
msgid "Laptop"
......@@ -100,6 +102,8 @@ msgid ""
"When enabled, the session manager will start the required applications for "
"screen readers and magnifiers."
msgstr ""
"Kur aktivizohet, përgjegjësi i sesioneve do të nisë aplikacionet e "
"domosdoshme për lexues dhe zmadhues ekrani."
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:6
msgid "_Enable assistive technologies"
......@@ -112,6 +116,8 @@ msgstr "Fillo Me Sesion"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:8
msgid "Assistive technologies will be available the next time you login"
msgstr ""
"Teknologjitë ndihmëse do të jenë të përdorshme herën pasuese që do të bëni "
"hyrje"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
msgid "No AT-SPI provider was found on your system"
......@@ -127,6 +133,10 @@ msgid ""
" be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys "
"would normally need to be pressed at the same time."
msgstr ""
"Kur aktivizohet, s’ka nevojë të mbahen të shtypur (ata mund të shtypen dhe "
"të lihen të lirë) taste modifikues (të tillë si tastet Control, Alt, dhe "
"Shift), ndërkohë që, normalisht, do të duhej të mbaheshin të shtypur disa "
"taste njëherësh."
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
msgid "_Use sticky keys"
......@@ -134,23 +144,27 @@ msgstr "_Përdor taste ngjitës"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
msgid "_Lock sticky keys"
msgstr ""
msgstr "_Kyçi tastet ngjitës"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain "
"locked in the pressed state until pressed again"
msgstr ""
"Kur aktivizohet, taste modifikues (të tillë si tastet Control, Alt, dhe "
"Shift) do të mbesin të bllokuar në gjendjen të shtypur, deri sa të rishtypen"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
msgid "Disable sticky keys if two keys are _pressed"
msgstr ""
msgstr "Çaktivizo taste ngjitës, nëse _shtypen dy taste"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
msgid ""
"When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are "
"pressed simultaneously"
msgstr ""
"Kur përzgjidhet, veçoria \"taste ngjitës\" do të çaktivizohet, nëse shtypen "
"njëherësh dy taste"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
msgid "Sticky Keys"
......@@ -161,6 +175,9 @@ msgid ""
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held"
" for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted."
msgstr ""
"Për të parandaluar shtypje aksidentale tastesh, tastet e ngadaltë kërkojnë "
"doemos që një tast të mbahet i shtypur për një sasi minimum kohe, përpara se"
" një shtypje tasti të pranohet."
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
msgid "Use slow _keys"
......@@ -168,13 +185,15 @@ msgstr "Përdor _taste të ngadaltë"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
msgid "Acceptance _delay:"
msgstr ""
msgstr "Vonesë pranimi:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:21
msgid ""
"The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke "
"will be accepted"
msgstr ""
"Sasia e kohës, në milisekonda, që duhet të rrjedhë, përpara se një shtypje "
"tasti të pranohet"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid "Slow Keys"
......@@ -185,22 +204,24 @@ msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes."
msgstr ""
"Për të parandaluar shtypje aksidentale tastesh, tastet kërcyes imponojnë një"
" vonesë minimum mes shtypjesh tasti."
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
msgid "Use _bounce keys"
msgstr ""
msgstr "Përdor taste _kërcyes"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:25
msgid "K_eystroke delay:"
msgstr ""
msgstr "_Vonesë shtypjeje tasti:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:26
msgid "The amount of time, in milliseconds, required between keystrokes"
msgstr ""
msgstr "Sasia e kohës, në milisekonda, e domosdoshme mes shtypjesh tasti"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:27
msgid "Bounce Keys"
msgstr ""
msgstr "Taste kërcyes"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:28
msgid "Keyboa_rd"
......@@ -211,6 +232,8 @@ msgid ""
"When enabled, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number "
"pad."
msgstr ""
"Kur aktivizohet, treguesi i miut mund të kontrollohet duke përdorur pjesën e"
" tastierës me numra."
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:30
msgid "_Use mouse emulation"
......@@ -221,16 +244,20 @@ msgid ""
"When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number"
" pad"
msgstr ""
"Kur përzgjidhet, treguesi i miut mund të kontrollohet duke përdorur pjesën e"
" tastierës me numra"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:32
msgid "msec"
msgstr ""
msgstr "ms"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:33
msgid ""
"The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated "
"motion event"
msgstr ""
"Koha, në milisekonda, mes shtypjes fillestare të tastit dhe aktit të parë të"
" lëvizjes përsëritëse"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:34
msgid "_Acceleration delay:"
......@@ -242,7 +269,7 @@ msgstr "Interval _përsëritjesh:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:36
msgid "The time, in milliseconds, between repeated motion events"
msgstr ""
msgstr "Koha, në milisekonda, mes aktesh lëvizjeje të përsëritur"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:37
msgid "Acceleration t_ime:"
......@@ -250,7 +277,7 @@ msgstr "_Kohë përshpejtimesh:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:38
msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
msgstr ""
msgstr "Koha, në milisekonda, për të arrirë shpejtësinë maksimum"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:39
msgid "Ma_ximum speed:"
......@@ -258,7 +285,7 @@ msgstr "Shpejtësi _maksimum:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:40
msgid "The maximum pointer speed after acceleration"
msgstr ""
msgstr "Shpejtësia maksimum e treguesit, pas përshpejtimit"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:41
msgid "pixels/sec"
......@@ -281,10 +308,12 @@ msgid ""
"Bind a keyboard shortcut to xfce4-find-cursor to get visual feedback of the "
"mouse pointer's current location."
msgstr ""
"Lidhni një shkurtore tastiere me xfce4-find-cursor për të marrë të dhëna "
"pamore rreth vendit të tanishëm të treguesit të miut."
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:46
msgid "Show location of pointer on keypress"
msgstr ""
msgstr "Gjatë shtypjeje tasti, shfaq vendndodhje treguesi"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:47
msgid "Find Cursor"
......@@ -422,6 +451,8 @@ msgid ""
"This font will be used as the default font used when drawing user interface "
"text"
msgstr ""
"Ky lloj shkronjash do të përdoret si lloj parazgjedhje shkronjash, kur "
"vizatohet tekst ndërfaqeje përdoruesi"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
msgid "Select a default font"
......@@ -436,6 +467,8 @@ msgid ""
"This font will be used as the default monospace font, for example by "
"terminal emulators."
msgstr ""
"Ky lloj shkronjash do të përdoret si lloj parazgjedhje Monospace shkronjash,"
" për shembull, nga emulues terminalesh."
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:21
msgid "Select a default monospace font"
......@@ -453,6 +486,8 @@ msgstr "_Aktivizo anti-aliasing"
msgid ""
"Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
msgstr ""
"Anti-aliasing, ose zbutja e shkronjave mund të përmirësojë pamjen e tekstit "
"në ekran"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:25
msgid "Hintin_g:"
......@@ -463,16 +498,21 @@ msgid ""
"Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw"
" the font; pick whichever looks best according to personal preference"
msgstr ""
"Shumë lloje shkronjash përmbajnë të dhëna të cilat furnizojnë ndihmëza "
"shtesë rreth mënyrës më të mirë se si të vizatohen shkronjat; zgjidhni "
"cilindo që duket më i miri, në përputhje me parapëlqime personale"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
msgid "Sub-_pixel order:"
msgstr ""
msgstr "Shkallë nën-_piksel:"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:28
msgid ""
"Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the "
"correct sub-pixel order of the screen"
msgstr ""
"Cilësia e shkronjave në një ekran TFT ose LCD mund të përmirësohet shumë "
"duke zgjedhur për ekranin shkallën e duhur nën-piksel"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:29
msgid "Rendering"
......@@ -487,6 +527,8 @@ msgid ""
"Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too "
"small"
msgstr ""
"Anashkalo qartësinë e monitorit të pikasur, nëse shkronjat duken shumë të "
"mëdha ose shumë të vogla"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:32
msgid "DPI"
......@@ -498,7 +540,7 @@ msgstr "_Shkronja"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
msgid "Specify what should be displayed in toolbar items"
msgstr ""
msgstr "Përcaktoni se ç’duhet shfaqur te elementë paneli"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
msgid "_Toolbar Style"
......@@ -510,7 +552,7 @@ msgstr "Shfaqni figura te _butonat"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37
msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
msgstr ""
msgstr "Përcaktoni nëse te butonat duhen shfaqur ikona në krah të teksteve"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:38
msgid "Show images in _menus"
......@@ -518,11 +560,11 @@ msgstr "Shfaqni figura te _menutë"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:39
msgid "Specify whether icons should be displayed next to items in menus"
msgstr ""
msgstr "Përcaktoni nëse te menutë duhen shfaqur ikona në krah të elementeve"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:40
msgid "Enable e_ditable accelerators"
msgstr ""
msgstr "Aktivizo përshpejtues të përp_unueshëm"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:41
msgid ""
......@@ -530,6 +572,9 @@ msgid ""
"the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the "
"shortcut"
msgstr ""
"Nëse përzgjidhet, shkurtoret për elementë menush mund të ndryshohen duke "
"kaluar treguesin e miut sipër elementit të menusë dhe duke shtypur "
"kombinimin e ri të tasteve për shkurtoren"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:42
msgid "Menus and Buttons"
......@@ -542,16 +587,20 @@ msgstr "Aktivizo tinguj _aktesh"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:44
msgid "Enable or disable event sounds globally (requires \"Canberra\" support)"
msgstr ""
"Aktivizoni ose çaktivizoni globalisht tinguj aktesh (lyp mbulin të "
"\"Canberra\"-s)"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:45
msgid "Enable input feedbac_k sounds"
msgstr ""
msgstr "Aktivizo tinguj feedback-u input-esh"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:46
msgid ""
"Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to"
" play"
msgstr ""
"Përcaktoni nëse klikime miu dhe tjetër gjë dhënë nga përdoruesi do të "
"shkaktojnë luajtjen e tinguj aktesh"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:47
msgid "Event sounds"
......@@ -559,7 +608,7 @@ msgstr "Tinguj aktesh"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:48
msgid "Adjust the system-wide display scaling"
msgstr ""
msgstr "Rregulloni përshkallëzim ekrani për gjithë sistemin"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:49
msgid "_Window Scaling"
......@@ -567,7 +616,7 @@ msgstr "Përshkallëzim _Dritaresh"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:50
msgid "Setti_ngs"
msgstr ""
msgstr "_Rregullime"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:463
#, c-format
......@@ -621,54 +670,54 @@ msgstr "BGR Vertikale"
#. TRANSLATORS: a flatbed scanner device, e.g. 'Epson Scanner'
#: ../dialogs/color-settings/color-device.c:68
msgid "Scanner"
msgstr ""
msgstr "Skaner"
#. TRANSLATORS: a camera device, e.g. 'Nikon D60 Camera'
#: ../dialogs/color-settings/color-device.c:71
msgid "Camera"
msgstr ""
msgstr "Kamerë"
#. TRANSLATORS: a printer device, e.g. 'Epson Photosmart Printer'
#: ../dialogs/color-settings/color-device.c:74
msgid "Printer"
msgstr ""
msgstr "Shtypës"
#. TRANSLATORS: a webcam device, e.g. 'Philips HiDef Camera'
#: ../dialogs/color-settings/color-device.c:77
msgid "Webcam"
msgstr ""
msgstr "Kamerë Web"
#. TRANSLATORS: This refers to the TFT display on a laptop
#: ../dialogs/color-settings/color-device.c:94
msgid "Laptop Screen"
msgstr ""
msgstr "Ekrani Laptopi"
#. TRANSLATORS: This refers to the embedded webcam on a laptop
#: ../dialogs/color-settings/color-device.c:102
msgid "Built-in Webcam"
msgstr ""
msgstr "Kamerë Web e Brendshme"
#: ../dialogs/color-settings/color-device.c:195
#, c-format
msgid "Enable color management for %s"
msgstr ""
msgstr "Aktivizoni administrim ngjyrash për %s"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:1
#: ../dialogs/color-settings/xfce4-color-settings.desktop.in.h:1
msgid "Color Profiles"
msgstr ""
msgstr "Profile Ngjyre"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:2
msgid "Configure color profiles for your devices"
msgstr ""
msgstr "Formësoni profile ngjyrash për pajisjet tuaja"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:5
msgid "<b>No devices found.</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>S’u gjet pajisje.</b>"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:6
msgid "Model:"
msgstr ""
msgstr "Model:"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:7
msgid "Colorspace:"
......@@ -676,39 +725,39 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:8
msgid "Vendor:"
msgstr ""
msgstr "Tregtues:"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:9
msgid "Calibrate"
msgstr ""
msgstr "Kalibrojeni"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:10
msgid "<b>No profiles for the selected device.</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Pa profile për pajisjen e përzgjedhur.</b>"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:11
msgid "Add a profile to the currently selected device"
msgstr ""
msgstr "Shtoni një profil te pajisja e tanishme e përzgjedhur"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:12
msgid "Delete the currently selected profile"
msgstr ""
msgstr "Fshi profilin e tanishëm të përzgjedhur"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:13
msgid "Show detailed information about the selected profile"
msgstr ""
msgstr "Shfaq të dhëna të hollësishme rreth profilit të përzgjedhur"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:14
msgid "Enable"
msgstr ""
msgstr "Aktivizoje"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:15
msgid "Enable the selected profile"
msgstr ""
msgstr "Aktivizo profilin e përzgjedhur"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:16
msgid "Add Profile to Device"
msgstr ""
msgstr "Shtoni Profil te Pajisje"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:17
msgid "Add a Color Profile to your Device"
......@@ -737,13 +786,13 @@ msgstr ""
#. * sRGB, AdobeRGB and ProPhotoRGB
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:94
msgid "Standard Space"
msgstr ""
msgstr "Hapësirë Standard"
#. TRANSLATORS: test profiles do things like changing the screen
#. * a different color, or swap the red and green channels
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:99
msgid "Test Profile"
msgstr ""
msgstr "Provojeni Profilin"
#. TRANSLATORS: automatic profiles are generated automatically
#. * by the color management system based on manufacturing data,
......@@ -760,13 +809,13 @@ msgstr "Automatike"
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:115
msgctxt "Profile quality"
msgid "Low Quality"
msgstr ""
msgstr "Cilësi e Ulët"
#. TRANSLATORS: the profile quality
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:119
msgctxt "Profile quality"
msgid "Medium Quality"
msgstr ""
msgstr "Cilësi Mesatare"
#. TRANSLATORS: the profile quality - high quality profiles take
#. * a *long* time, and have the best calibration and
......@@ -774,42 +823,42 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:125
msgctxt "Profile quality"
msgid "High Quality"
msgstr ""
msgstr "Cilësi e Lartë"
#. TRANSLATORS: this default RGB space is used for printers that
#. * do not have additional printer profiles specified in the PPD
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:140
msgctxt "Colorspace fallback"
msgid "Default RGB"
msgstr ""
msgstr "RGB Parazgjedhje"
#. TRANSLATORS: this default CMYK space is used for printers that
#. * do not have additional printer profiles specified in the PPD
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:146
msgctxt "Colorspace fallback"
msgid "Default CMYK"
msgstr ""
msgstr "CMYK Parazgjedhje"
#. TRANSLATORS: this default gray space is used for printers that
#. * do not have additional printer profiles specified in the PPD
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:152
msgctxt "Colorspace fallback"
msgid "Default Gray"
msgstr ""
msgstr "Gri Parazgjedhje"
#. TRANSLATORS: an ICC profile is a file containing colorspace data
#: ../dialogs/color-settings/main.c:128
msgid "Select ICC Profile File"
msgstr ""
msgstr "Përzgjidhni Kartelë Profili ICC"
#: ../dialogs/color-settings/main.c:131
msgid "_Import"
msgstr ""
msgstr "_Importo"
#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
#: ../dialogs/color-settings/main.c:142
msgid "Supported ICC profiles"
msgstr ""
msgstr "Profile ICC të mbuluar"
#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
#: ../dialogs/color-settings/main.c:149
......@@ -820,7 +869,7 @@ msgstr "Tërë kartelat "
#. * profile has been auto-generated for this hardware
#: ../dialogs/color-settings/main.c:193
msgid "Default: "
msgstr ""
msgstr "Parazgjedhje: "
#. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
#. * profile his a standard space like AdobeRGB
......@@ -832,11 +881,11 @@ msgstr ""
#. * profile is a test profile
#: ../dialogs/color-settings/main.c:206
msgid "Test profile: "
msgstr ""
msgstr "Provojeni profilin: "
#: ../dialogs/color-settings/main.c:244
msgid "Compatible Profiles"
msgstr ""
msgstr "Profile të Përputhshëm"
#: ../dialogs/color-settings/main.c:836 ../dialogs/color-settings/main.c:837
#: ../dialogs/color-settings/main.c:838
......@@ -845,7 +894,7 @@ msgstr "I panjohur"
#: ../dialogs/color-settings/xfce4-color-settings.desktop.in.h:2
msgid "Set color profiles"
msgstr ""
msgstr "Ujdisni profile ngjyrash"
#: ../dialogs/display-settings/confirmation-dialog.glade.h:1
msgid "Confirmation"
......@@ -871,19 +920,19 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:1
msgid "The primary display is currently configured to show:"
msgstr ""
msgstr "Ekrani parësor është aktualisht i formësuar për të shfaqur:"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:2
msgid "Xfce Panel"
msgstr ""
msgstr "Panel Xfce"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:3
msgid "Desktop icons"
msgstr ""
msgstr "Ikona desktopi"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:4
msgid "Notifications"
msgstr ""
msgstr "Njoftime"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:5
msgid "Configure..."
......@@ -905,7 +954,7 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:11
msgid "Primary Display:"
msgstr ""
msgstr "Ekran Parësor:"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:12
msgid "R_esolution:"
......@@ -913,7 +962,7 @@ msgstr "_Qartësi:"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:13
msgid "Refresh _rate:"
msgstr ""
msgstr "Shp_ejtësi rifreskimi:"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:14
msgid "Ro_tation:"
......@@ -925,7 +974,7 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:16
msgid "A_pply"
msgstr ""
msgstr "_Zbatoje"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:17
msgid "_General"
......@@ -933,7 +982,7 @@ msgstr "_Të përgjithshme"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:18
msgid "<b>Profiles</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Profile</b>"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:19
msgid "<b>Connecting Displays</b>"
......@@ -941,11 +990,11 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:20
msgid "Delete the currently selected display profile."
msgstr ""
msgstr "Fshi profilin e ekranit të tanishëm të përzgjedhur."
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:21
msgid "Apply"
msgstr ""
msgstr "Zbatoje"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:22
msgid "Apply the currently selected display profile."
......@@ -953,11 +1002,11 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:23
msgid "Create a new display profile."
msgstr ""
msgstr "Krijoni profil të ri monitori."
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:24
msgid "Update an existing profile."
msgstr ""
msgstr "Përditësoni një profil ekzistues."
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:25
msgid "Automatically enable profiles when new display is connected"
......@@ -978,19 +1027,19 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:29
#: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:6
msgid "_Advanced"
msgstr ""
msgstr "Të _mëtejshme"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:30
msgid "<b>Profile Name</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Emër Profili</b>"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:31
msgid "Create"
msgstr ""
msgstr "Krijoje"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:32
msgid "A profile of this name already exists."
msgstr ""
msgstr "Ka tashmë një profil me këtë emër"
#: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:1
msgid "Displays"
......@@ -1018,11 +1067,11 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/display-settings/profile-changed-dialog.glade.h:1
msgid "Update Display Profile"
msgstr ""
msgstr "Përditëso Profil Ekrani"
#: ../dialogs/display-settings/profile-changed-dialog.glade.h:3
msgid "_Update"
msgstr ""
msgstr "_Përditësoje"
#: ../dialogs/display-settings/profile-changed-dialog.glade.h:4
msgid ""
......@@ -1101,7 +1150,7 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1547
#, c-format
msgid "_Update '%s'"
msgstr ""
msgstr "_Përditëso '%s'"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1834
#, c-format
......@@ -1110,11 +1159,11 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1836
msgid "Delete Profile"
msgstr ""
msgstr "Fshije Profilin"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1839
msgid "Once a display profile is deleted it cannot be restored."
msgstr ""
msgstr "Pasi të fshihet një profil ekrani, s’mund të rikthehet."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1840
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:134
......@@ -1126,12 +1175,12 @@ msgstr "Anuloje"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1841
msgid "Delete"
msgstr ""
msgstr "Fshije"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1942
#, c-format
msgid "%d Xfce Panels"
msgstr ""
msgstr "Panele Xfce %d"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2946
msgid ""
......@@ -1165,7 +1214,7 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3745
#, c-format