Commit 13553def authored by Tomáš Vadina's avatar Tomáš Vadina Committed by Transifex

l10n: Updated Slovak (sk) translation to 100%

New status: 237 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
parent ec9953dc
# Slovak translations for xfce package.
# Copyright (C) 2009 THE xfce'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the i package.
# Automatically generated, 2009.
# Tomáš Vadina <kyberdev@gmail.com>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: i 18n.xfce.org\n"
"Project-Id-Version: xfce4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-25 20:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-28 15:29+0100\n"
"Last-Translator: Robert Hartl <hartl.robert@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-06-12 04:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-12 12:07+0100\n"
"Last-Translator: Tomáš Vadina <kyberdev@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:1
msgid "<b>Bounce Keys</b>"
......@@ -22,7 +24,7 @@ msgstr "<b>Zdvojené klávesy</b>"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:2
msgid "<b>Mouse Emulation</b>"
msgstr "<b>Emulácie myši</b>"
msgstr "<b>Emulácia myši</b>"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:3
msgid "<b>Slow Keys</b>"
......@@ -55,11 +57,11 @@ msgstr "Konfigurácia prístupnosti klávesnice a myši"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
msgid "Disable sticky keys if _two keys are pressed"
msgstr "Zakázať lepkavé klávesy pri stisku dvoch kláves"
msgstr "Zakázať lepkavé klávesy pri stisku dvoch klávesov"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
msgid "K_eystroke delay:"
msgstr "Oneskorenie _stisku kláves"
msgstr "Oneskorenie _stlačenia klávesov"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
msgid "Keyboa_rd"
......@@ -71,15 +73,15 @@ msgstr "Maximálna _rýchlosť:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
msgid "R_epeat interval:"
msgstr "_Interval opakovania"
msgstr "_Interval opakovania:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
msgid "The amount of time, in milliseconds, required between keystrokes"
msgstr "Doba v milisekundách medzi dvoma stiskmi kláves"
msgstr "Doba v milisekundách medzi dvoma stlačeniami klávesov"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
msgid "The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke will be accepted"
msgstr "Doba v milisekundách, ktorá musí prejsť pred prijatím stisku klávesy"
msgstr "Doba v milisekundách, ktorá musí prejsť pred prijatím stlačenia klávesu"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
msgid "The maximum pointer speed after acceleration"
......@@ -103,11 +105,11 @@ msgstr "Doba v milisekundách pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid "To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr "Funkcia pomalé klávesy pomáha predchádzať náhodným stiskom kláves tak, že požadovaná klávesa musí byť pred prijatím stlačená určitú dobu"
msgstr "Funkcia pomalé klávesy pomáha predchádzať náhodným stlačením klávesov tak, že požadovaná klávesa musí byť pred prijatím stlačená určitú dobu"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid "To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a minimum delay between keystrokes"
msgstr "Funkcia zdvojené klávesy pomáha predchádzať náhodným opakovaným stiskom kláves nastavením na minimálne doby medzi stiskom kláves"
msgstr "Funkcia zdvojené klávesy pomáha predchádzať náhodným opakovaným stlačením klávesov nastavením na minimálne doby medzi stlačením klávesov"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
msgid "Use _bounce keys"
......@@ -123,15 +125,15 @@ msgstr "Použiť pomalé _klávesy"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:27
msgid "When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) do not need to be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys would normally need to be pressed at the same time"
msgstr "Ak vyberiete túto voľbu, nemusíte klávesy modifikátorov (Control, Alt a Shift) držať (iba ich stlačíte a potom uvolníte), narozdiel od bežného stavu, kedy je nutné ich stískať naraz"
msgstr "Ak vyberiete túto voľbu, nemusíte klávesy modifikátorov (Control, Alt a Shift) držať (iba ich stlačíte a potom uvoľníte), narozdiel od bežného stavu, kedy je nutné ich stláčať naraz"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:28
msgid "When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain locked in the pressed state until pressed again"
msgstr "Ak vyberiete túto voľbu, klávesy modifikátorov (Contrl, Alt a Shift) zostanú v stisknutom stave, pokiaľ ich opätovne nestisknete"
msgstr "Ak vyberiete túto voľbu, klávesy modifikátorov (Contrl, Alt a Shift) zostanú v stlačenom stave, pokiaľ ich opätovne nestlačíte"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:29
msgid "When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are pressed simultaneously"
msgstr "Ak vyberiete túto voľbu, bude funkcia lepkavé klávesy po stisknutí dvoch kláves naraz zakázaná"
msgstr "Ak vyberiete túto voľbu, bude funkcia lepkavé klávesy po stlačení dvoch klávesov naraz zakázaná"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:30
msgid "When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number pad"
......@@ -154,82 +156,73 @@ msgid "_Use mouse emulation"
msgstr "_Použiť emuláciu myši"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:35
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:29
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:28
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:14
msgid "gtk-close"
msgstr "gtk-close"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:36
msgid "msec"
msgstr "ms"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:37
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:36
msgid "pixels/sec"
msgstr "pixely/s"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:45
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:86
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:88
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:101
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Soket správca nastavení"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:45
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:86
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:88
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:101
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOCKET ID"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:87
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:89
#: ../dialogs/display-settings/main.c:83
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:98
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:102
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:44
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:67
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:77
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:40
#: ../xfsettingsd/main.c:52
msgid "Version information"
msgstr "Informácie o verzii"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:145
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:875
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:815
#: ../dialogs/display-settings/main.c:645
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:64
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1189
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1193
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:65
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:246
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:285
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:58
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Informácie o použití získate stlačením '%s --help'"
msgstr "Informácie o použití získate príkazom '%s --help'"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:164
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:894
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:834
#: ../dialogs/display-settings/main.c:664
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:80
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1208
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1212
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:84
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:265
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:304
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:71
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Vývojársky tým Xfce. Všetky práva vyhradené."
msgstr "Vývojársky tím Xfce. Všetky práva vyhradené."
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:165
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:895
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:835
#: ../dialogs/display-settings/main.c:665
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:81
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1209
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1213
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:85
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:266
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:305
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:72
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Prosíme, nahláste chyby na <%s>."
msgstr "Prosím, nahláste chyby na <%s>."
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:2
msgid "Improve keyboard and mouse accessibility"
......@@ -241,7 +234,7 @@ msgstr "<b>DPI</b>"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:2
msgid "<b>Default Fon_t</b>"
msgstr "<b>Východzie _písmo</b>"
msgstr "<b>Predvolené _písmo</b>"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:3
msgid "<b>Event sounds</b>"
......@@ -253,11 +246,11 @@ msgstr "<b>Ponuky a tlačidlá</b>"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:5
msgid "<b>Rendering</b>"
msgstr "<b>Vykreslovanie</b>"
msgstr "<b>Vykresľovanie</b>"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:6
msgid "<b>_Toolbar Style</b>"
msgstr "<b>Štýl _panelu nástrojov</b>"
msgstr "<b>Štýl _panela nástrojov</b>"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:7
msgid "Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
......@@ -275,7 +268,7 @@ msgstr "Vlastné nastavenie _DPI:"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:2
msgid "Customize the look of your desktop"
msgstr "Nastavenie vzhľadu vášho pracovného prostredia"
msgstr "Nastavenie vzhľadu pracovného prostredia"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:11
msgid "Enable _anti-aliasing"
......@@ -299,23 +292,23 @@ msgstr "Globálne povolí alebo zakáže zvuky udalostí (vyžaduje podporu kni
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
msgid "Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the correct sub-pixel order of the screen"
msgstr "Na obrazovkách TFT alebo LCD je možné zvýšiť kvalitu písiem voľbou správneho poradia farebných zložiek pixelov vašej obrazovky"
msgstr "Na obrazovkách TFT alebo LCD je možné zvýšiť kvalitu písiem voľbou správneho poradia farebných zložiek pixelov obrazovky"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:17
msgid "If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the shortcut"
msgstr "Ak vyberiete, môžete zmeniť klávesové skratky položiek ponuky prejdením kurzora myši nad položku ponuky a stiskom novej klávesovej skratky"
msgstr "Ak vyberiete, môžete zmeniť klávesové skratky položiek ponuky prejdením kurzora myši nad položku ponuky a stlačením novej klávesovej skratky"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
msgid "Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw the font; pick whichever looks best according to personal preference"
msgstr "Mnoho písiem obsahujú dodatočné informácie o najlepšom spôsobe pre vykreslovanie písma. Najlepší vzhľad vyberte podľa svojich osobných priorít"
msgstr "Mnoho písiem obsahuje dodatočné informácie o najlepšom spôsobe pre vykresľovanie písma. Najlepší vzhľad vyberte podľa svojich osobných priorít"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
msgid "Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too small"
msgstr "Obísť rozlíšenie nájdené monitora v prípade, že je písmo príliš veľké alebo malé"
msgstr "Obísť rozlíšenie nájdeného monitora v prípade, že je písmo príliš veľké alebo malé"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
msgid "Select a default font"
msgstr "Vybrať východzie písmo"
msgstr "Vybrať predvolené písmo"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:21
msgid "Show images in _menus"
......@@ -331,7 +324,7 @@ msgstr "Zvoľte položky zobrazené medzi položkami panela nástrojov"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:24
msgid "Specify whether icons should be displayed next to items in menus"
msgstr "Zvolte, či budú vedľa položiek ponúk zobrazené ikony"
msgstr "Zvoľte, či budú vedľa položiek ponúk zobrazené ikony"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:25
msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
......@@ -339,7 +332,7 @@ msgstr "Zvoľte, či budú na tlačidlách zobrazené ikony"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:26
msgid "Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to play"
msgstr "Zvoľte, či budú kliknutia myšou a iné užívateľské vstupy ozvučené"
msgstr "Zvoľte, či budú kliknutia myšou a iné používateľské vstupy ozvučené"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
msgid "St_yle"
......@@ -351,7 +344,7 @@ msgstr "Poradie _subpixelov:"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:29
msgid "This font will be used as the default font used when drawing user interface text"
msgstr "Toto písmo bude použité ako východzie pre vykreslenie textu užívateľského rozhrania"
msgstr "Toto písmo bude použité ako predvolené pre vykreslenie textu užívateľského rozhrania"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
msgid "_Fonts"
......@@ -359,62 +352,62 @@ msgstr "_Písma"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:31
msgid "_Hinting:"
msgstr "_Hinting:"
msgstr "_Zoštíhlenie:"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:32
msgid "_Icons"
msgstr "Téma _ikon"
msgstr "_Ikony"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:33
msgid "_Settings"
msgstr "_Nastavenia"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:735
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:810
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:675
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:750
msgid "None"
msgstr "Žiadne"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:739
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:679
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:743
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:683
msgid "BGR"
msgstr "BGR"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:747
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:687
msgid "Vertical RGB"
msgstr "Zvislé RGB"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:751
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:691
msgid "Vertical BGR"
msgstr "Zvislé BGR"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:792
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:732
msgid "Icons"
msgstr "Ikony"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:793
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:733
msgid "Text"
msgstr "Text"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:794
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:734
msgid "Both"
msgstr "Oboje"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:795
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:735
msgid "Both Horizontal"
msgstr "Oboje horizontálne"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:811
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:751
msgid "Slight"
msgstr "Mierne"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:812
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:752
msgid "Medium"
msgstr "Stredné"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:813
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:753
msgid "Full"
msgstr "Plné"
......@@ -434,7 +427,7 @@ msgstr "Monitor"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:4
msgid "R_esolution:"
msgstr "_Rozlíšenie"
msgstr "_Rozlíšenie:"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:5
msgid "Refresh _rate:"
......@@ -444,10 +437,6 @@ msgstr "Obnovovacia _frekvencia:"
msgid "Ro_tation:"
msgstr "O_točenie:"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:7
msgid "gtk-apply"
msgstr "gtk-apply"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:71
msgid "Normal"
msgstr "Normálne"
......@@ -462,7 +451,7 @@ msgstr "Obrátené"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:74
msgid "Right"
msgstr "Vprávo"
msgstr "Vpravo"
#. insert in the combo box
#. insert
......@@ -483,19 +472,21 @@ msgstr "Na displeji „%s“ chýba rozšírenie RandR"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:681
msgid "The Resize and Rotate extension (RandR) is not enabled on this display. Try to enable it and run the dialog again."
msgstr "Rozšírenie pre rotáciu a zmenu veľkosti (RandR) nie je na tomto displeji povolené. Povolte ho a znovu spustite dialógové okno."
msgstr "Rozšírenie pre rotáciu a zmenu veľkosti (RandR) nie je na tomto displeji povolené. Povoľte ho a znovu spustite dialógové okno."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:719
msgid "Failed to use the RandR extension"
msgstr "Použitie rozšírenia RandR zlyhalo"
#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:55
#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr-legacy.c:58
#, c-format
msgid "Unable to query the version of the RandR extension being used"
msgstr "Nie je možné zistiť používanú verziu rozšírenia RandR"
#. 1.1 (not 1.2) is required because of the legacy code in xfce-randr-legacy.c
#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:63
#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr-legacy.c:65
#, c-format
msgid "This system is using RandR %d.%d. For the display settings to work version 1.1 is required at least"
msgstr "Tento systém používa RandR %d.%d. Pre toto nastavenie displeja je požadovaná verzia aspoň verzie 1.1"
......@@ -621,7 +612,7 @@ msgstr "_Rýchlosť opakovania:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:13
msgid "Select keyboard layout and variant"
msgstr "Vyberte rozloženie a variantu klávesnice"
msgstr "Vyberte rozloženie a variant klávesnice"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:14
msgid "Show _blinking"
......@@ -629,7 +620,7 @@ msgstr "Zobraziť blikajúci _kurzor"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:15
msgid "Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings dialog, or by the X server"
msgstr "Určuje, či sa bude rozloženie klávesnice riadiť nastavením v tomto dialógovom okne alebo nastavením X serveru"
msgstr "Určuje, či sa bude rozloženie klávesnice riadiť nastavením v tomto dialógovom okne alebo nastavením X servera"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:16
msgid "Specify whether or not the text cursor blinks"
......@@ -645,7 +636,7 @@ msgstr "Frekvencia generovania kódov klávesy pri jej trvalom stisku"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:19
msgid "The time, in milliseconds, before a pressed key begins repeating"
msgstr "Čas v milisekundách pred začatím opakovania stisknutej klávesy"
msgstr "Čas v milisekundách pred začatím opakovania stlačenej klávesy"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:20
msgid "Use this area to _test the settings above:"
......@@ -653,7 +644,7 @@ msgstr "Použite túto oblasť pre vyskúšanie nastavení:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:21
msgid "When selected, pressing and holding down a key emits the same character over and over again"
msgstr "Ak vyberiete túto voľbu, bude sa stisknutím a držaním klávesy jej zasielanie neustále opakovať"
msgstr "Ak vyberiete túto voľbu, bude sa stlačením a držaním klávesy jej zasielanie neustále opakovať"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:22
msgid "_Enable key repeat"
......@@ -669,40 +660,11 @@ msgstr "Oneskorenie _opakovania:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:25
msgid "_Reset to Defaults"
msgstr "_Obnoviť východzie"
msgstr "_Obnoviť predvolené"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:26
msgid "_Use system defaults"
msgstr "_Použiť východzie nastavenia systému"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:27
msgid "gtk-add"
msgstr "gtk-add"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:28
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:13
msgid "gtk-cancel"
msgstr "gtk-cancel"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:30
msgid "gtk-delete"
msgstr "gtk-delete"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:31
msgid "gtk-edit"
msgstr "gtk-edit"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:32
msgid "gtk-help"
msgstr "gtk-help"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:33
msgid "gtk-ok"
msgstr "gtk-ok"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:34
msgid "gtk-remove"
msgstr "gtk-remove"
msgstr "_Použiť predvolené nastavenia systému"
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:70
msgid "Unable to initialize GTK+."
......@@ -725,53 +687,53 @@ msgstr "Príkaz"
msgid "Shortcut"
msgstr "Skratka"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:421
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:425
msgid "Active"
msgstr "Aktívne"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:425
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:429
msgid "Layout"
msgstr "Rozvrhnutie"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:426
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:430
msgid "Variant"
msgstr "Varianta"
msgstr "Variant"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:925
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:937
msgid "Shortcut command may not be empty."
msgstr "Klávesová skratka príkazu nemôže byť prázdna."
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1031
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1032
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1044
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1045
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Obnoviť východzie"
msgstr "Obnoviť predvolené"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1033
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1046
msgid "This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to do this?"
msgstr "Touto akciou nastavíte všetky klávesové skratky na východzie hodnoty. Naozaj si prajte pokračovať?"
msgstr "Touto akciou nastavíte všetky klávesové skratky na predvolené hodnoty. Naozaj si želáte pokračovať?"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1102
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1115
msgid "The system defaults will be restored next time you log in."
msgstr "Východzie nastavenia systému budú obnovené pri nasledujúcom prihlásení."
msgstr "Predvolené nastavenia systému budú obnovené pri nasledujúcom prihlásení."
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1104
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1117
msgid "Warning"
msgstr "Varovanie"
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:96
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:100
msgid "Active device in the dialog"
msgstr "Aktívne zariadenie v dialógovom okne"
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:96
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:100
msgid "DEVICE NAME"
msgstr "NÁZOV ZARIADENIA"
#. sort the names but keep Default on top
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:352
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:354
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:414
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:356
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:358
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:418
msgid "Default"
msgstr "Východzie"
msgstr "Predvolené"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:1
msgid "<b>Button Order</b>"
......@@ -779,7 +741,7 @@ msgstr "<b>Poradie tlačidiel</b>"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:2
msgid "<b>Double Click</b>"
msgstr "<b>Dvojité klinutie</b>"
msgstr "<b>Dvojité kliknutie</b>"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:3
msgid "<b>Drag and Drop</b>"
......@@ -817,7 +779,7 @@ msgstr "Myš"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:11
msgid "Re_set to Defaults"
msgstr "_Obnoviť východzie"
msgstr "_Obnoviť predvolené"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:12
msgid "Re_verse scroll direction"
......@@ -825,7 +787,7 @@ msgstr "Obrátiť _smer posunu"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:13
msgid "Set the acceleration and threshold for the selected device to the default values"
msgstr "Nastaví akceleráciu a prah pre vybrané zariadenia na východzie hodnoty"
msgstr "Nastaví akceleráciu a prah pre vybrané zariadenia na predvolené hodnoty"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
msgid "T_hreshold:"
......@@ -971,10 +933,6 @@ msgstr "Hodnota:"
msgid "Xfconf channels"
msgstr "Kanály Xfconf"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:15
msgid "gtk-save"
msgstr "gtk-save"
#: ../xfce4-settings-helper/accessibility.c:358
msgid "Sticky keys are enabled"
msgstr "Lepkavé klávesy sú povolené"
......@@ -1011,16 +969,18 @@ msgstr "Zdvojené klávesy sú zakázané"
msgid "Bounce keys"
msgstr "Zdvojené klávesy"
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:68
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:78
#: ../xfsettingsd/main.c:64
msgid "Start in debug mode (don't fork to the background)"
msgstr "Spustiť vo ladiacom režime (proces nebude spustený na pozadí)"
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:69
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:79
msgid "Client id used when resuming session"
msgstr "Identifikátor klienta použitý pri obnovení sedenia"
#: ../xfce4-settings-helper/workspaces.c:141
#. some of them may not have been set in xfconf
#: ../xfce4-settings-helper/workspaces.c:116
#: ../xfce4-settings-helper/workspaces.c:243
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Pracovná plocha %d"
......@@ -1029,39 +989,39 @@ msgstr "Pracovná plocha %d"
msgid "Settings dialog to show"
msgstr "Zobrazené dialógové okno nastavení"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:155
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:167
msgid "Settings"
msgstr "Nastavenia"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:156
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:168
msgid "Customize your desktop"
msgstr "Prispôsobte si svoje pracovné prostredie"
msgstr "Prispôsobte si pracovné prostredie"
#. Create back button which takes the user back to the overview
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:264
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:277
msgid "_Overview"
msgstr "_Prehľad"
#. Notify the user that there has been a problem
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:563
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:581
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:603
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:622
#, c-format
msgid "Unable to start \"%s\""
msgstr "Nie je možné spustiť '%s'"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:564
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:582
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:604
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:623
msgid "Xfce Settings Manager"
msgstr "Správca nastavení Xfce"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:628
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:673
#, c-format
msgid "Failed to open the documentation. Reason: %s"
msgstr "Zlyhalo otvorenie dokumentácie. Dôvod: %s"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager.desktop.in.h:1
msgid "Graphical Settings Manager for Xfce 4"
msgstr "Grafický správca nastavení pre Xfce 4"
msgstr "Grafický správca nastavení pre prostredie Xfce 4"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager.desktop.in.h:2
msgid "Settings Manager"
......@@ -1088,3 +1048,32 @@ msgstr ""
"%s: %s\n"
"Úplný zoznam volieb príkazového riadku získate príkazom %s --help.\n"
#~ msgid "gtk-close"
#~ msgstr "gtk-close"
#~ msgid "gtk-apply"
#~ msgstr "gtk-apply"
#~ msgid "gtk-add"
#~ msgstr "gtk-add"
#~ msgid "gtk-cancel"
#~ msgstr "gtk-cancel"
#~ msgid "gtk-delete"
#~ msgstr "gtk-delete"
#~ msgid "gtk-edit"
#~ msgstr "gtk-edit"
#~ msgid "gtk-help"
#~ msgstr "gtk-help"
#~ msgid "gtk-ok"
#~ msgstr "gtk-ok"
#~ msgid "gtk-remove"
#~ msgstr "gtk-remove"
#~ msgid "gtk-save"
#~ msgstr "gtk-save"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment