Commit 12788c57 authored by Michal Várady's avatar Michal Várady Committed by Transifex

I18n: Update translation cs (100%).

354 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent ec767b00
......@@ -4,13 +4,14 @@
#
# Translators:
# Alois Nešpor <info@aloisnespor.info>, 2013
# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-02 22:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-12 07:28+0000\n"
"Last-Translator: Alois Nešpor <info@aloisnespor.info>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-26 00:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-09 13:06+0000\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -229,7 +230,7 @@ msgstr "Informace o verzi"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:192
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1006
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1943
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1994
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:76 ../dialogs/mime-settings/main.c:62
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1611 ../xfce4-settings-editor/main.c:63
#: ../xfsettingsd/main.c:187 ../xfce4-settings-manager/main.c:61
......@@ -239,7 +240,7 @@ msgstr "Informace o použití získáte příkazem '%s --help'"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:211
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1025
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1962
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2013
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:92 ../dialogs/mime-settings/main.c:81
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1630 ../xfce4-settings-editor/main.c:82
#: ../xfsettingsd/main.c:203 ../xfce4-settings-manager/main.c:77
......@@ -248,7 +249,7 @@ msgstr "Vývojářský tým Xfce. Všechna práva vyhrazena."
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:212
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1026
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1963
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2014
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:93 ../dialogs/mime-settings/main.c:82
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1631 ../xfce4-settings-editor/main.c:83
#: ../xfsettingsd/main.c:204 ../xfce4-settings-manager/main.c:78
......@@ -556,6 +557,10 @@ msgstr "_Převrátit displeje"
msgid "Configure _new displays when connected"
msgstr "Po připojení konfigurovat _nové displeje"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:11
msgid "Identify Displays"
msgstr "Identifikovat displeje"
#: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:1
msgid "Displays"
msgstr "Displej"
......@@ -632,7 +637,7 @@ msgstr "Vodorovně a svisle"
msgid "Minimal interface to set up an external output"
msgstr "Minimální rozhraní pro nastavení externího výstupu"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:227
#: ../dialogs/display-settings/main.c:228
#, c-format
msgid ""
"The previous configuration will be restored in %i seconds if you do not "
......@@ -640,44 +645,44 @@ msgid ""
msgstr "Neodpovíte-li na tuto otázku, bude předchozí nastavení obnoveno za %i sekund."
#. Insert the mode
#: ../dialogs/display-settings/main.c:748
#: ../dialogs/display-settings/main.c:749
#, c-format
msgid "%.1f Hz"
msgstr "%.1f Hz"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1041
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1042
msgid "Display:"
msgstr "Displej:"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1046
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1047
msgid "Resolution:"
msgstr "Rozlišení:"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1233
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1234
msgid ""
"The last active output must not be disabled, the system would be unusable."
msgstr "Poslední aktivní výstup nelze zakázat, systém by byl nepoužitelný."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1235
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1236
msgid "Selected output not disabled"
msgstr "Vybraný výstup není zakázaný"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1975
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2026
#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:350
#, c-format
msgid "Unable to query the version of the RandR extension being used"
msgstr "Nelze zjistit používanou verzi rozšíření RandR"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1976
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2012
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2027
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2063
msgid "Unable to start the Xfce Display Settings"
msgstr "Nelze spustit nastavení displeje Xfce"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2007
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2058
msgid "ATI Settings"
msgstr "Nastavení grafické karty ATI"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2022
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2073
msgid "Unable to launch the proprietary driver settings"
msgstr "Nelze spustit nastavení proprietárního ovladače"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment