Commit eed7e43a authored by Nick Schermer's avatar Nick Schermer Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation nn (94%).

197 translated messages, 11 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent 7d59ed3a
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-session\n"
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-10 06:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-08 11:14+0100\n"
"Last-Translator: Eivind Ødegård <gingermi@yahoo.no>\n"
"Language-Team: nn_NO <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-02 22:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-19 13:02+0000\n"
"Last-Translator: Nick <nick@xfce.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/nn/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: \n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1)\n"
"X-Poedit-Language: Norwegian Nynorsk\n"
"X-Poedit-Country: NORWAY\n"
"Language: nn\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Bruk denne økta for å køyra Xfce som skrivebordsmiljø"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Xfce Session"
msgstr "Xfce-økt"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Bruk denne økta for å køyra Xfce som skrivebordsmiljø"
#: ../engines/balou/balou-theme.c:110
msgid "No description given"
msgstr "Har inga skildring"
......@@ -90,9 +88,8 @@ msgid "Mice"
msgstr "Myser"
#: ../engines/mice/mice.c:374
#, fuzzy
msgid "Mice Splash Engine"
msgstr "Mus-velkomstbiletmotor"
msgstr ""
#: ../engines/simple/simple.c:346
msgid "Configure Simple..."
......@@ -139,18 +136,17 @@ msgid "Simple"
msgstr "Enkel"
#: ../engines/simple/simple.c:498
#, fuzzy
msgid "Simple Splash Engine"
msgstr "Enkel velkomstbiletemotor"
msgstr ""
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Start skjermsparar- og skjermlåsprogrammet"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Screensaver"
msgstr "Skjermsparar"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Start skjermsparar- og skjermlåsprogrammet"
#: ../settings/main.c:43
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Sokkel for innstillingshandterar"
......@@ -169,12 +165,12 @@ msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Skriv '%s --help' for bruksinstruksjonar"
#: ../settings/main.c:87 ../xfce4-session/main.c:267
#: ../xfce4-session-logout/main.c:124
#: ../xfce4-session-logout/main.c:136
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Utviklingslaget for Xfce. Alle rettar er reserverte."
#: ../settings/main.c:88 ../xfce4-session/main.c:268
#: ../xfce4-session-logout/main.c:127
#: ../xfce4-session-logout/main.c:139
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Rapporter feil til <%s>."
......@@ -188,13 +184,12 @@ msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
msgstr "Kan ikkje laga brukarflate frå dei innebygde definisjonsdataa"
#: ../settings/main.c:128
msgid "_Application Autostart"
msgstr "Program-_autostart"
msgid "App_lication Autostart"
msgstr ""
#: ../settings/session-editor.c:61
#, fuzzy
msgid "If running"
msgstr "Viss det køyrer"
msgstr ""
#: ../settings/session-editor.c:62
msgid "Always"
......@@ -228,9 +223,7 @@ msgstr "Er du sikker på at du vil døma øktmellomlageret?"
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr ""
"Dei lagra statusane for programma dine vil ikkje bli lagra til neste gong du "
"loggar inn."
msgstr "Dei lagra statusane for programma dine vil ikkje bli lagra til neste gong du loggar inn."
#: ../settings/session-editor.c:174
msgid "_Proceed"
......@@ -258,12 +251,10 @@ msgstr "Tving program til å avslutta"
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr ""
"Programmet vil mista alle ulagra statusar, og vil ikkje bli starta på nytt "
"neste økta."
msgstr "Programmet vil mista alle ulagra statusar, og vil ikkje bli starta på nytt neste økta."
#: ../settings/session-editor.c:256
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:40
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
msgid "_Quit Program"
msgstr "Avslutt programmet"
......@@ -288,9 +279,8 @@ msgid "Program"
msgstr "Program"
#: ../settings/session-editor.c:718
#, fuzzy
msgid "Restart Style"
msgstr "Omstartsstil"
msgstr ""
#: ../settings/splash-settings.c:291 ../settings/splash-settings.c:294
#: ../settings/splash-settings.c:297 ../settings/splash-settings.c:300
......@@ -353,10 +343,7 @@ msgid ""
"you login to your Xfce desktop, in addition to the applications that were "
"saved when you logged out last time. Cursive applications belong to another "
"desktop environment, but you can still enable them if you want."
msgstr ""
"Under står ei liste over program som startar automatisk når du loggar inn på "
"Xfce-skrivebordet ditt, i tillegg til program som vart lagra sist gong du "
"logga ut:"
msgstr "Under står ei liste over program som startar automatisk når du loggar inn på Xfce-skrivebordet ditt, i tillegg til program som vart lagra sist gong du logga ut:"
#: ../settings/xfae-window.c:293
#, c-format
......@@ -395,7 +382,7 @@ msgstr "Klarte ikkje slå på/av elementet"
msgid "Disable binding to TCP ports"
msgstr "Slå av binding til TCP-portar"
#: ../xfce4-session/main.c:77 ../xfce4-session-logout/main.c:81
#: ../xfce4-session/main.c:77 ../xfce4-session-logout/main.c:91
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vis versjonsinformasjonen og avslutt"
......@@ -421,9 +408,7 @@ msgstr "Sist opna: %s"
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr ""
"Vel økta du vil gjenoppretta. Du kan dobbelklikka øktnamnet for å "
"gjenoppretta økta."
msgstr "Vel økta du vil gjenoppretta. Du kan dobbelklikka øktnamnet for å gjenoppretta økta."
#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:198
......@@ -449,7 +434,7 @@ msgstr "Lag ei ny økt."
msgid "The client doesn't have any properties set yet"
msgstr "Klienten har ingen eigenskapar enno"
#: ../xfce4-session/xfsm-compat-gnome.c:246
#: ../xfce4-session/xfsm-compat-gnome.c:247
msgid "Starting The Gnome Keyring Daemon"
msgstr "Startar GNOME nøkkelring-nissen"
......@@ -468,11 +453,7 @@ msgid ""
"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts on your system."
msgstr ""
"Klarte ikkje lasta nettadressa for %s.\n"
"Xfce kjem ikkje til å verka skikkeleg.\n"
"Det kan henda du kan retta problemet ved å leggja\n"
"%s til fila /etc/hosts på maskina di."
msgstr "Klarte ikkje lasta nettadressa for %s.\nXfce kjem ikkje til å verka skikkeleg.\nDet kan henda du kan retta problemet ved å leggja\n%s til fila /etc/hosts på maskina di."
#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:154
msgid "Continue anyway"
......@@ -482,61 +463,59 @@ msgstr "Hald fram likevel"
msgid "Try again"
msgstr "Prøv igjen"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:609
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:611
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed incorrectly."
msgstr ""
"Klarer ikkje avgjera øktnamnet i trygg modus. Moglege grunnar: xfconfd "
"køyrer ikkje (problem med D-bus-oppsettet); miljøvariabelen $XDG_CONFIG_DIRS "
"er feil (må innehalda «%s»), eller xfce4-session er feilinstallert."
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr "Klarer ikkje avgjera øktnamnet i trygg modus. Moglege grunnar: xfconfd køyrer ikkje (problem med D-bus-oppsettet); miljøvariabelen $XDG_CONFIG_DIRS er feil (må innehalda «%s»), eller xfce4-session er feilinstallert."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:620
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:622
#, c-format
msgid ""
"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgstr "Denne trygge økta («%s») er ikkje merka som trygg økt."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:667
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:669
msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
msgstr "Lista over program i den trygge økta er tom."
#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
#. * window doesn't look ugly (right now now WM is running, so it
#. * won't have window decorations).
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:714
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:716
msgid "Session Manager Error"
msgstr "Feil med økthandteringa"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:716
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:718
msgid "Unable to load a failsafe session"
msgstr "Greidde ikkje starta ei trygg økt"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1123
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1127
msgid "Shutdown Failed"
msgstr "Klarte ikkje avslutta"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1126
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1130
msgid "Failed to suspend session"
msgstr "Klarte ikkje senda økta til kvilemodus"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1127
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1131
msgid "Failed to hibernate session"
msgstr "Klarte ikkje leggja økta i dvale"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1413
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1405
#, c-format
msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
msgstr "Kan berre tvinga klientar til å avslutta i uverksam modus"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1976
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1969
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
msgstr "Økthandteraren må vera i uverksam modus ved førespurnad om sjekkpunkt"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2017
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2010
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
msgstr "Økthandteraren må vera i uverksam modus når du bed om å slå av maskina"
......@@ -585,9 +564,7 @@ msgstr "Ein feil oppstod"
msgid ""
"Either the password you entered is invalid, or the system administrator "
"disallows shutting down this computer with your user account."
msgstr ""
"Anten er passordet du skreiv inn ugyldig, eller systemstyraren har fjerna "
"løyvet til å slå av maskina frå brukarkontoen din."
msgstr "Anten er passordet du skreiv inn ugyldig, eller systemstyraren har fjerna løyvet til å slå av maskina frå brukarkontoen din."
#: ../xfce4-session/xfsm-splash-screen.c:178
msgid "Choose session"
......@@ -601,88 +578,88 @@ msgstr "Vel øktnamn"
msgid "Choose a name for the new session:"
msgstr "Vel eit namn på den nye økta:"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:115
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:347
msgid "Starting the Volume Controller"
msgstr "Startar volumkontrollen"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:117
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:349
msgid "Starting the Panel"
msgstr "Startar panelet"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:119
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:351
msgid "Starting the Desktop Manager"
msgstr "Startar skrivebordshandteraren"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:121
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:353
msgid "Starting the Taskbar"
msgstr "Startar oppgåvelista"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:123
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:355
msgid "Starting the Window Manager"
msgstr "Startar vindaugshandteraren"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:127
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:359
msgid "Starting the Gnome Terminal Emulator"
msgstr "Startar GNOME-terminalprogrammet"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:131
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:363
msgid "Starting the KDE Advanced Text Editor"
msgstr "Startar KDE-teksprogrammet Kate"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:133
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:365
msgid "Starting the KDE Clipboard Manager"
msgstr "Startar KDE-utklyppstavla"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:135
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:367
msgid "Starting the KDE Mail Reader"
msgstr "Startar KDE-epostlesaren"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:137
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:369
msgid "Starting the KDE News Reader"
msgstr "Startar KDE-nyhendelesaren"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:139
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:371
msgid "Starting the Konqueror"
msgstr "Startar Konqueror"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:141
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:373
msgid "Starting the KDE Terminal Emulator"
msgstr "Startar KDE-terminalprogrammet"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:145
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:377
msgid "Starting the Beep Media Player"
msgstr "Startar mediaspelaren Beep"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:147
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:379
msgid "Starting The Gimp"
msgstr "Startar Gimp"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:149
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:381
msgid "Starting the VI Improved Editor"
msgstr "Startar VI improved-redigeraren"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:151
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:383
msgid "Starting the Session Management Proxy"
msgstr "Startar økthandteringsproxy"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:153
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:385
msgid "Starting the X-Chat IRC Client"
msgstr "Startar IRC-programmet X-Chat"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:155
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:387
msgid "Starting the X Multimedia System"
msgstr "Startar X-multimediasystemet"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:157
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:389
msgid "Starting the X Terminal Emulator"
msgstr "Startar X-terminalprogrammet"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:159
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:391
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Startar %s"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:283
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:515
#, c-format
msgid ""
"The location and the format of the autostart directory has changed.\n"
......@@ -695,90 +672,81 @@ msgid ""
"autostart directory have been successfully migrated to the new\n"
"location.\n"
"You should delete this directory now.\n"
msgstr ""
"Plasseringa og formatet på autostartmappa er endra.\n"
"Den nye plasseringa er\n"
"\n"
" %s\n"
"\n"
"Du kan plassera .desktop-filer, som skildrar programma du vil\n"
"starta når du loggar inn på Xfce, i denne mappa. Filene i den gamle\n"
"autostart-mappa di er overførte til den nye.\n"
"Du bør sletta den gamle mappa no.\n"
msgstr "Plasseringa og formatet på autostartmappa er endra.\nDen nye plasseringa er\n\n %s\n\nDu kan plassera .desktop-filer, som skildrar programma du vil\nstarta når du loggar inn på Xfce, i denne mappa. Filene i den gamle\nautostart-mappa di er overførte til den nye.\nDu bør sletta den gamle mappa no.\n"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:452
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:684
msgid "Performing Autostart..."
msgstr "Køyrer autostart..."
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:558
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:790
msgid "Starting Assistive Technologies"
msgstr "Startar hjelpeteknologiar"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:414
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:429
#, c-format
msgid "Error sending command to shutdown helper: %s"
msgstr "Klarte ikkje senda kommandoen til avsluttingshjelparen: %s"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:427
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:442
#, c-format
msgid "Error receiving response from shutdown helper: %s"
msgstr "Feil med svaret frå avsluttingshjelparen: %s"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:435
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:450
#, c-format
msgid "Shutdown command failed"
msgstr "Klarte ikkje køyra avsluttingskommandoen"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:540
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:555
msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
msgstr "Kioskinnstillingane hindrar at du kan slå av maskina"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:623
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:638
#, c-format
msgid "Unknown shutdown method %d"
msgstr "Ukjent avslåingsmetode %d"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:57
#: ../xfce4-session-logout/main.c:67
msgid "Log out without displaying the logout dialog"
msgstr "Logg ut utan å visa utloggingsdialogen"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:61
#: ../xfce4-session-logout/main.c:71
msgid "Halt without displaying the logout dialog"
msgstr "Slå av utan å visa utloggingsdialogen"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:65
#: ../xfce4-session-logout/main.c:75
msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
msgstr "Start på nytt utan å visa utloggingsdialogen"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:69
#: ../xfce4-session-logout/main.c:79
msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
msgstr "Gå i kvilemodus utan å visa utloggingsdialogen"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:73
#: ../xfce4-session-logout/main.c:83
msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
msgstr "Gå i dvale utan å visa utloggingsdialogen"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:77
#: ../xfce4-session-logout/main.c:87
msgid "Log out quickly; don't save the session"
msgstr "Logg ut snøgt; ikkje lagra økta"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:100
#: ../xfce4-session-logout/main.c:110
msgid "Unknown error"
msgstr "Ukjend feil"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:125
#: ../xfce4-session-logout/main.c:137
msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
msgstr "Skrive av Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
#: ../xfce4-session-logout/main.c:126
#: ../xfce4-session-logout/main.c:138
msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
msgstr "og Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
#: ../xfce4-session-logout/main.c:136
#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
msgid "Unable to contact D-Bus session bus"
msgstr "Klarte ikkje kopla til D-bus-øktbussen"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:186
#: ../xfce4-session-logout/main.c:227
msgid "Received error while trying to log out"
msgstr "Fekk ein feil når me prøvde å logga ut"
......@@ -791,68 +759,66 @@ msgid "Log out of the Xfce Desktop"
msgstr "Logg ut av skrivebordsmiljøet Xfce"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:15
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Set opp oppstarten og velkomstbiletet"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "Session and Startup"
msgstr "Økt og oppstart"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Set opp oppstarten og velkomstbiletet"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:1
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Forfattar:</b>"
msgid "Saving Session"
msgstr "Lagrar økta"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:2
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Samsvar</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Skildring:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Heimeside</b>"
msgid ""
"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
" window."
msgstr "Økta di blir lagra. Viss du ikkje vil venta, kan du lukka dette vindauga."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:5
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Informasjon</b>"
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "_Vis veljar når du loggar inn"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:6
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Utloggingsinnstillingar</b>"
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Vis øktveljaren kvar gong Xfce startar"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:7
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Tryggleik</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr "<b>Øktveljar</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr ""
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:9
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Slå av</b>"
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Alltid lagra økta når du loggar ut"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:10
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Utgåve:</b>"
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr ""
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:11
msgid "Ad_vanced"
msgstr "A_vansert"
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Be om stadfesting når du loggar ut"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:12
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Alltid lagra økta når du loggar ut"
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Utloggingsinnstillingar</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:13
msgid "Automatically save session on _logout"
msgstr "Lagra økta automatisk når du _loggar ut"
msgid "_General"
msgstr "_Generelt"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:14
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Opna oppsettspanelet for dette velkomstbiletet"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:15
msgid "Con_figure"
msgstr "_Set opp"
......@@ -861,143 +827,109 @@ msgid "Demonstrates the selected splash screen"
msgstr "Viser det valde velkomstbiletet"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:17
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Vis øktveljaren kvar gong Xfce startar"
msgid "_Test"
msgstr "_Test"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:18
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Tøm øktmellomlageret"
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Skildring:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:19
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Køyr GN_OME-tenester ved oppstart"
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Utgåve:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:20
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Køyr _KDE-tenester ved oppstart"
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Forfattar:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:21
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Handter fje_rnprogram"
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Heimeside</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:22
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr ""
"Styr fjernprogram over nettverket (dette kan vera ein tryggleiksrisiko)"
msgid "label"
msgstr "merkelapp"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:23
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Opna oppsettspanelet for dette velkomstbiletet"
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Informasjon</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:24
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Be om stadfesting når du loggar ut"
msgid "S_plash"
msgstr "_Velkomstbilete"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:25
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Avslutt programmet, og fjern det frå økta"
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr "Desse programma er ein del av økta som er i gang no, og du kan lagra dei når du loggar ut. Endringar blir berre verksame når økta er lagra."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:26
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Køyr xflock4 før du set maskina i dvale- eller kvilemodus"
msgid "Save Sess_ion"
msgstr ""
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:27
msgid "S_plash"
msgstr "_Velkomstbilete"
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Tøm øktmellomlageret"