Commit e5b450e1 authored by Xfce Bot's avatar Xfce Bot Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation hy_AM (98%).

160 translated messages, 3 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 5d96530a
......@@ -9,9 +9,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-01 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-01 06:18+0000\n"
"Last-Translator: Hayk Andreasyan <hayk.andreasyan@realschool.am>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-31 22:31+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"Language-Team: Armenian (Armenia) (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/hy_AM/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -173,23 +173,23 @@ msgstr "_Դուրս գալ ծրագրից"
msgid "Unable to terminate program."
msgstr "Չյաջողուեց կանգնեցնել ծրագիրը"
#: ../settings/session-editor.c:533
#: ../settings/session-editor.c:536
msgid "(Unknown program)"
msgstr "(Անյայտ ծրագիր)"
#: ../settings/session-editor.c:763
#: ../settings/session-editor.c:768
msgid "Priority"
msgstr "Առաջնահերթութիւն"
#: ../settings/session-editor.c:771
#: ../settings/session-editor.c:776
msgid "PID"
msgstr "ԳՆՀ"
#: ../settings/session-editor.c:777 ../settings/xfae-window.c:198
#: ../settings/session-editor.c:782 ../settings/xfae-window.c:172
msgid "Program"
msgstr "Ծրագիր"
#: ../settings/session-editor.c:802
#: ../settings/session-editor.c:807
msgid "Restart Style"
msgstr "Վերագործարկման ձեւ"
......@@ -197,7 +197,7 @@ msgstr "Վերագործարկման ձեւ"
msgid "_OK"
msgstr "_Բարի"
#: ../settings/xfae-dialog.c:82
#: ../settings/xfae-dialog.c:82 ../settings/xfae-window.c:220
msgid "Add application"
msgstr "Աւելացնել ծրագիր"
......@@ -229,7 +229,7 @@ msgstr "Փակել"
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../settings/xfae-dialog.c:260
#: ../settings/xfae-dialog.c:260 ../settings/xfae-window.c:242
msgid "Edit application"
msgstr "Խմբագրել ծրագիրը"
......@@ -295,48 +295,41 @@ msgstr "Չյաջողուեց բացել %s նիշը ընթերցման համա
msgid "Failed to set run hook"
msgstr "Չյաջողուեց սահմանել բեռնման կեռիկը"
#: ../settings/xfae-window.c:139
msgid ""
"List of applications that will be started automatically on specific events like login, logout, shutdown, etc.\n"
"On login additionally all applications that were saved on your last logout will be started.\n"
"Cursive applications belong to another desktop environment, but you can still enable them if you want."
msgstr "Ներքեւում՝ ինքնագործարկուող ծրագրերի ցանկն է, երբ մուտք գործէք Xfce աշխատասեղանի միջավայր, ի յաւելումն այն ծրագրերի, որոնք պահուել էին վերջին մուտքի ժամանակ։ Ինքնադարձ ծրագրերը պատկանում են այլ աշխատասեղանի միջավայրի, սակայն ցանկութեան դէպքում, կարող էք միացնել նաեւ դրանք։"
#: ../settings/xfae-window.c:219
#: ../settings/xfae-window.c:193
msgid "Trigger"
msgstr "Շնիկ"
#: ../settings/xfae-window.c:243 ../settings/xfae-window.c:329
#: ../settings/xfae-window.c:229
msgid "Remove application"
msgstr ""
#: ../settings/xfae-window.c:306
msgid "Add"
msgstr "Աւելացնել"
#: ../settings/xfae-window.c:251 ../settings/xfae-window.c:335
#: ../settings/xfae-window.c:312
msgid "Remove"
msgstr "Հեռացնել"
#: ../settings/xfae-window.c:263
msgid "Edit"
msgstr "Խմբագրել"
#: ../settings/xfae-window.c:389
#: ../settings/xfae-window.c:366
#, c-format
msgid "Failed adding \"%s\""
msgstr "Չյաջողուեց յաւելել «%s»֊ը"
#: ../settings/xfae-window.c:420 ../settings/xfae-window.c:434
#: ../settings/xfae-window.c:397 ../settings/xfae-window.c:411
msgid "Failed to remove item"
msgstr "Չյաջողուեց հեռացնել տարրը"
#: ../settings/xfae-window.c:463
#: ../settings/xfae-window.c:440
msgid "Failed to edit item"
msgstr "Չյաջողուեց խմբագրել տարրը"
#: ../settings/xfae-window.c:483
#: ../settings/xfae-window.c:460
#, c-format
msgid "Failed to edit item \"%s\""
msgstr "Չյաջողուեց խմբագրել «%s» տարրը"
#: ../settings/xfae-window.c:511
#: ../settings/xfae-window.c:488
msgid "Failed to toggle item"
msgstr "Չյաջողուեց անջատել տարրը"
......@@ -600,6 +593,12 @@ msgstr "Նիստ եւ մեկնարկ"
msgid "Customize desktop startup"
msgstr "Յարմարեցնել աշխատասեղանի մեկնարկումը"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:3
msgid ""
"session;settings;preferences;manager;startup;login;logout;shutdown;lock "
"screen;application;autostart;launch;services;daemon;agent;"
msgstr ""
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "_Աջակցութիւն"
......@@ -663,9 +662,9 @@ msgstr "Պահել նիս_տը"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:18
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr "Այս ծրագրերը կազմում են ներկայումս գործարկուող նիստի մասը եւ կարող են դուրս գալուց պահուել։ Կատարուած փոփոխութիւնները կը մտնեն ուժի մէջ, նիստի պահումից յետոյ։"
"saved now or when you log out. Changes below will only take effect when the"
" session is saved."
msgstr ""
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:20
msgid "Current Sessio_n"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment