Commit c36cdef0 authored by Arman Harutyunyan's avatar Arman Harutyunyan Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation hye (100%).

163 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent f485bd61
Pipeline #1879 passed with stage
in 13 seconds
......@@ -3,6 +3,7 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Arman Harutyunyan <arman.harut468@gmail.com>, 2020
# E-Hayq LLC <www.ehayq.am>, 2018
# Real School <localization@ehayq.am>, 2019
msgid ""
......@@ -10,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-25 07:20+0000\n"
"Last-Translator: Real School <localization@ehayq.am>\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-23 14:37+0000\n"
"Last-Translator: Arman Harutyunyan <arman.harut468@gmail.com>\n"
"Language-Team: Eastern Armenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/hye/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -301,7 +302,7 @@ msgstr "Շնիկ"
#: ../settings/xfae-window.c:229
msgid "Remove application"
msgstr ""
msgstr "Հեռացրէք ծրագիրը"
#: ../settings/xfae-window.c:306
msgid "Add"
......@@ -597,7 +598,7 @@ msgstr "Յարմարեցնել աշխատասեղանի մեկնարկումը"
msgid ""
"session;settings;preferences;manager;startup;login;logout;shutdown;lock "
"screen;application;autostart;launch;services;daemon;agent;"
msgstr ""
msgstr "աշխատաշրջան, կարգաւորումներ; նախընտրութիւններ; կառաւարիչ; մեկնարկում; մուտք; դուրս գալ; անջատել; կողպել էկրանը; յաւելուած; վերսկսում; թողարկել; ծառայութիւններ; աւժանդակ ծրագիր; գործակալ;"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:2
msgid "_Help"
......@@ -664,7 +665,7 @@ msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved now or when you log out. Changes below will only take effect when the"
" session is saved."
msgstr ""
msgstr "Այս ծրագրերը ներկայումս գործող աշխատաշրջանի մի մասն են, եւ դրանք կարող են պահուել հիմա կամ երբ դուրս էք գալիս: Ստորեւ բերուած փոփոխութիւնները ուժի մէջ են մտնելու միայն աշխատաշրջանը պահելու ժամանակ:"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:20
msgid "Current Sessio_n"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment