Commit bda9a869 authored by Tomáš Vadina's avatar Tomáš Vadina Committed by Transifex
Browse files

l10n: Updated Slovak (sk) translation to 100%

New status: 197 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
parent 472a1c49
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-session 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-06-29 04:26+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-02 04:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-29 14:13+0100\n"
"Last-Translator: Tomáš Vadina <kyberdev@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
......@@ -165,8 +165,7 @@ msgstr "Prosím, oznámte nájdené chyby na <%s>."
msgid "Session Settings"
msgstr "Nastavenia sedenia"
#: ../settings/main.c:86
#: ../xfce4-session/main.c:281
#: ../settings/main.c:86 ../xfce4-session/main.c:281
msgid "Unable to contact settings server"
msgstr "Nedá sa pripojiť so serverom nastaveni"
......@@ -220,8 +219,7 @@ msgstr "Naozaj chcete ukončiť \"%s\"?"
msgid "Terminate \"%s\""
msgstr "Ukončiť \"%s\""
#: ../settings/session-editor.c:185
#: ../settings/session-editor.c:213
#: ../settings/session-editor.c:185 ../settings/session-editor.c:213
msgid "Terminate Program"
msgstr "Ukončiť program"
......@@ -253,10 +251,8 @@ msgstr "Program"
msgid "Restart Style"
msgstr "Spôsob reštartovania"
#: ../settings/splash-settings.c:288
#: ../settings/splash-settings.c:291
#: ../settings/splash-settings.c:294
#: ../settings/splash-settings.c:297
#: ../settings/splash-settings.c:288 ../settings/splash-settings.c:291
#: ../settings/splash-settings.c:294 ../settings/splash-settings.c:297
#: ../settings/splash-settings.c:354
msgid "None"
msgstr "Žiadne"
......@@ -363,8 +359,7 @@ msgstr "<b>Nastala chyba</b>"
msgid "Either the password you entered is invalid, or the system administrator disallows shutting down this computer with your user account."
msgstr "Heslo ktoré ste zadali nie je správne, alebo systémový administrátor zablokoval vypnutie tohoto počítača z tohoto užívateľského konta."
#: ../xfce4-session/shutdown.c:756
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1109
#: ../xfce4-session/shutdown.c:756 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1109
msgid "Shutdown Failed"
msgstr "Vypnutie sa nepodarilo"
......@@ -379,7 +374,7 @@ msgstr "Posledný prístup: %s"
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:213
msgid "Choose the session you want to restore. You can simply double-click the session name to restore it."
msgstr "Zvolte sedenie, ktoré chcete obnoviť. Stačí iba dva-krát kliknúť na názve sedenia pre jeho obnovu."
msgstr "Zvoľte sedenie, ktoré chcete obnoviť. Stačí iba dva-krát kliknúť na názov sedenia pre jeho obnovu."
#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:239
......@@ -399,8 +394,7 @@ msgstr "Nové sedenie"
msgid "Create a new session."
msgstr "Vytvoriť nové sedenie"
#: ../xfce4-session/xfsm-client.c:794
#: ../xfce4-session/xfsm-client.c:854
#: ../xfce4-session/xfsm-client.c:794 ../xfce4-session/xfsm-client.c:854
#: ../xfce4-session/xfsm-client.c:962
#, c-format
msgid "The client doesn't have any properties set yet"
......@@ -532,8 +526,7 @@ msgid "Unable to read response from sudo helper: %s"
msgstr "Nie je možné prečítať odpoveď od pomocníka v režime administrátora: %s"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:360
#: ../xfce4-session-logout/main.c:68
#: ../xfce4-session-logout/main.c:75
#: ../xfce4-session-logout/main.c:68 ../xfce4-session-logout/main.c:75
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznáma chyba"
......@@ -694,13 +687,11 @@ msgstr ""
msgid "Performing Autostart..."
msgstr "Vykonávam Autoštart..."
#: ../xfce4-tips/main.c:47
#: ../xfce4-tips/main.c:161
#: ../xfce4-tips/main.c:47 ../xfce4-tips/main.c:161
msgid "Tips and Tricks"
msgstr "Tipy a triky"
#: ../xfce4-tips/main.c:48
#: ../xfce4-tips/main.c:205
#: ../xfce4-tips/main.c:48 ../xfce4-tips/main.c:205
msgid "Fortunes"
msgstr "Výroky"
......@@ -708,8 +699,7 @@ msgstr "Výroky"
msgid "Display tips on _startup"
msgstr "_Zobraziť tipy pri štarte"
#: ../xfce4-tips/main.c:199
#: ../xfce4-tips/xfce4-tips-autostart.desktop.in.h:1
#: ../xfce4-tips/main.c:199 ../xfce4-tips/xfce4-tips-autostart.desktop.in.h:1
msgid "Tips and tricks"
msgstr "Tipy a triky"
......@@ -910,69 +900,32 @@ msgstr "xfce4-tips"
#~ msgid "Xfce 4 Sessions and Startup Settings"
#~ msgstr "Sedenia a spúšťanie"
#, fuzzy
#~ msgid "Remove the selected application from the session."
#~ msgstr "Ukážka zvolenej úvodnej obrazovky"
#~ msgid ""
#~ "If set, the session manager will ask you to choose a session every time "
#~ "you log in to Xfce."
#~ msgstr ""
#~ "Toto nastavenie umožní správcovi sedenia opýtať na zvolenie uloženého "
#~ "sedenia pri každom prihlásení do Xfce."
#~ msgid ""
#~ "This option instructs the session manager to save the current session "
#~ "automatically when you log out. If you don't select this option you'll be "
#~ "prompted whether you want to save the current session on each logout."
#~ msgstr ""
#~ "Toto nastavenie umožní správcovi sedenia uložiť automaticky sedenie pri "
#~ "odhlásení. Ak nezvolíte toto nastavenie, budete pri odhlasovaní vyzvaný, "
#~ "či chcete uložiť sedenie."
#~ msgid ""
#~ "This option disables the logout confirmation dialog. Whether the session "
#~ "will be saved or not depends on whether you enabled the automatic saving "
#~ "of sessions on logout or not."
#~ msgstr ""
#~ "Toto nastavenie zruší výzvu pri odhlasovaní. Či bude alebo nebude sedenie "
#~ "uložené potom závisí od toho, či je alebo nie je zvolené Automatické "
#~ "ukladanie sedenia pri odhlásení."
#~ msgid "If set, the session manager will ask you to choose a session every time you log in to Xfce."
#~ msgstr "Toto nastavenie umožní správcovi sedenia opýtať na zvolenie uloženého sedenia pri každom prihlásení do Xfce."
#~ msgid "This option instructs the session manager to save the current session automatically when you log out. If you don't select this option you'll be prompted whether you want to save the current session on each logout."
#~ msgstr "Toto nastavenie umožní správcovi sedenia uložiť automaticky sedenie pri odhlásení. Ak nezvolíte toto nastavenie, budete pri odhlasovaní vyzvaný, či chcete uložiť sedenie."
#~ msgid "This option disables the logout confirmation dialog. Whether the session will be saved or not depends on whether you enabled the automatic saving of sessions on logout or not."
#~ msgstr "Toto nastavenie zruší výzvu pri odhlasovaní. Či bude alebo nebude sedenie uložené potom závisí od toho, či je alebo nie je zvolené Automatické ukladanie sedenia pri odhlásení."
#~ msgid "Launch Gnome services on startup"
#~ msgstr "Pri štarte spustiť služby Gnome"
#~ msgid ""
#~ "Enable this if you plan to use Gnome applications. This will instruct the "
#~ "session manager to start some vital Gnome services for you. You should "
#~ "also enable this if you want to use the Assistive Technologies that ship "
#~ "with Gnome."
#~ msgstr ""
#~ "Povoľte toto nastavenie, ak plánujete používať Gnome aplikácie. Toto "
#~ "nastavenie dá príkaz správcovi sedenia spúšťať niektoré nevyhnutné Gnome "
#~ "služby. Povoľte toto nastavenie taktiež, ak chcete používať podporu "
#~ "pomocných technológií z Gnome."
#~ msgid ""
#~ "Enable this option if you plan to run KDE applications as part of your "
#~ "Xfce Desktop session. This will notably increase the startup time, but on "
#~ "the other hand, KDE applications will startup faster. Some KDE "
#~ "applications may not work at all if you don't enable this option."
#~ msgstr ""
#~ "Povoľte toto nastavenie, ak plánujete používať KDE aplikácie ako súčasť "
#~ "Xfce sedenia. Toto môže predĺžiť štart Xfce, ale na druhej strane "
#~ "zrýchliť spúštanie KDE aplikácií. Niektoré KDE aplikácie nemusia správne "
#~ "pracovať ak nie je povolené toto nastavenie."
#~ msgid "Enable this if you plan to use Gnome applications. This will instruct the session manager to start some vital Gnome services for you. You should also enable this if you want to use the Assistive Technologies that ship with Gnome."
#~ msgstr "Povoľte toto nastavenie, ak plánujete používať Gnome aplikácie. Toto nastavenie dá príkaz správcovi sedenia spúšťať niektoré nevyhnutné Gnome služby. Povoľte toto nastavenie taktiež, ak chcete používať podporu pomocných technológií z Gnome."
#~ msgid "Enable this option if you plan to run KDE applications as part of your Xfce Desktop session. This will notably increase the startup time, but on the other hand, KDE applications will startup faster. Some KDE applications may not work at all if you don't enable this option."
#~ msgstr "Povoľte toto nastavenie, ak plánujete používať KDE aplikácie ako súčasť Xfce sedenia. Toto môže predĺžiť štart Xfce, ale na druhej strane zrýchliť spúštanie KDE aplikácií. Niektoré KDE aplikácie nemusia správne pracovať ak nie je povolené toto nastavenie."
#~ msgid "Security"
#~ msgstr "Bezpečnosť"
#~ msgid ""
#~ "Allow the session manager to manage applications running on remote hosts. "
#~ "Do not enable this option unless you know what you are doing."
#~ msgstr ""
#~ "Povolí správcovi sedenia riadiť aplikácie bežiace na vzdialených "
#~ "počítačoch. Nepovoľujte toto nastavenie pokiaľ neviete čo robíte."
#~ msgid "Allow the session manager to manage applications running on remote hosts. Do not enable this option unless you know what you are doing."
#~ msgstr "Povolí správcovi sedenia riadiť aplikácie bežiace na vzdialených počítačoch. Nepovoľujte toto nastavenie pokiaľ neviete čo robíte."
#~ msgid "Button Label|Sessions and Startup"
#~ msgstr "Sedenia a spúšťanie"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment