Commit 54f970f8 authored by PavelNicklasson's avatar PavelNicklasson Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation sv (100%).

208 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent fe5eb8e5
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-02 22:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-19 13:02+0000\n"
"Last-Translator: Nick <nick@xfce.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-22 10:31+0000\n"
"Last-Translator: PavelNicklasson <pavelnicklasson@bahnhof.se>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -22,11 +22,11 @@ msgstr ""
#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Xfce Session"
msgstr ""
msgstr "Xfce-session"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr ""
msgstr "Använd denna session för att köra Xfce som din skrivbordsmiljö"
#: ../engines/balou/balou-theme.c:110
msgid "No description given"
......@@ -144,11 +144,11 @@ msgstr "Startbildsmotorn Simple"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Screensaver"
msgstr ""
msgstr "Skärmsläckare"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr ""
msgstr "Starta skärmsläckare och låsprogram"
#: ../settings/main.c:43
msgid "Settings manager socket"
......@@ -188,7 +188,7 @@ msgstr "Kunde inte skapa användargränssnitt från inbäddad definitionsdata"
#: ../settings/main.c:128
msgid "App_lication Autostart"
msgstr ""
msgstr "Pr_ogram autostart"
#: ../settings/session-editor.c:61
msgid "If running"
......@@ -216,30 +216,30 @@ msgstr "Kunde inte spara sessionen"
#: ../settings/session-editor.c:170
msgid "Clear sessions"
msgstr ""
msgstr "Rensa sessioner"
#: ../settings/session-editor.c:171
msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
msgstr ""
msgstr "Är du säker på att du vill tömma sessionscachen?"
#: ../settings/session-editor.c:172
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr ""
msgstr "De sparade tillstånden på dina program kommer inte att återställas vid nästa inloggning."
#: ../settings/session-editor.c:174
msgid "_Proceed"
msgstr ""
msgstr "_Fortsätt"
#: ../settings/session-editor.c:212
#, c-format
msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
msgstr ""
msgstr "Du kan behöva ta bort några filer manuellt i \"%s\"."
#: ../settings/session-editor.c:215
msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
msgstr ""
msgstr "Alla Xfce cache-filer kunde inte rensas"
#: ../settings/session-editor.c:249
#, c-format
......@@ -346,7 +346,7 @@ msgid ""
"you login to your Xfce desktop, in addition to the applications that were "
"saved when you logged out last time. Cursive applications belong to another "
"desktop environment, but you can still enable them if you want."
msgstr ""
msgstr "Nedan är en lista på program som kommer att starta automatiskt då du loggar in till ditt Xfce-skrivbord, förutom de program som sparades då du senast loggade ut. Program i kursiv stil tillhör en annan skrivbordsmiljö, men du kan fortfarande aktivera dem om du vill."
#: ../settings/xfae-window.c:293
#, c-format
......@@ -526,7 +526,7 @@ msgstr "Sessionshanteraren måste vara i overksamt tillstånd när en avstängni
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:188
#, c-format
msgid "Log out %s"
msgstr ""
msgstr "Logga ut %s"
#. *
#. * Logout
......@@ -557,11 +557,11 @@ msgstr "_Spara session för framtida inloggningar"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:395
msgid "Please enter your password"
msgstr ""
msgstr "Ange ditt lösenord"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:427
msgid "An error occurred"
msgstr ""
msgstr "Ett fel uppstod"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:433
msgid ""
......@@ -702,12 +702,12 @@ msgstr "Avstängningskommandot misslyckades"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:555
msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
msgstr ""
msgstr "Avstängning blockeras av kioskinställningarna"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:638
#, c-format
msgid "Unknown shutdown method %d"
msgstr ""
msgstr "Okänd avstängningsmetod %d"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:67
msgid "Log out without displaying the logout dialog"
......@@ -739,15 +739,15 @@ msgstr "Okänt fel"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:137
msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
msgstr ""
msgstr "Skrivet av Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:138
msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
msgstr ""
msgstr "och Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
msgid "Unable to contact D-Bus session bus"
msgstr ""
msgstr "Kunde inte kontakta D-Bus sessionsbus"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:227
msgid "Received error while trying to log out"
......@@ -795,7 +795,7 @@ msgstr "<b>Sessionsväljare</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr ""
msgstr "Spara automatiskt session vid _utloggning"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:9
msgid "Always save the session when logging out"
......@@ -803,7 +803,7 @@ msgstr "Spara alltid sessionen vid utloggning"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:10
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr ""
msgstr "Fråga vid utlogg_ning"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:11
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
......@@ -870,15 +870,15 @@ msgstr "Dessa program är en del av den för närvarande körande sessionen och
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:26
msgid "Save Sess_ion"
msgstr ""
msgstr "Spara sess_ion"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:27
msgid "Empty the session cache"
msgstr ""
msgstr "Töm sessionscachen"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:28
msgid "Clear save_d sessions"
msgstr ""
msgstr "Rensa spara_de sessioner"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:29
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
......@@ -886,7 +886,7 @@ msgstr "Avsluta programmet och ta bort det från sessionen"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:31
msgid "Sessio_n"
msgstr ""
msgstr "Sessio_n"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:32
msgid "Launch GN_OME services on startup"
......@@ -894,7 +894,7 @@ msgstr "Starta GN_OME-tjänster vid uppstart"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:33
msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
msgstr ""
msgstr "Starta GNOME-tjänster, såsom gnomenyckelring"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:34
msgid "Launch _KDE services on startup"
......@@ -902,7 +902,7 @@ msgstr "Starta _KDE-tjänster vid uppstart"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:35
msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
msgstr ""
msgstr "Starta KDE-tjänster, såsom kdeinit"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:36
msgid "<b>Compatibility</b>"
......@@ -923,15 +923,15 @@ msgstr "<b>Säkerhet</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:40
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr ""
msgstr "Lås skärm _före sömn"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr ""
msgstr "Kör xflock4 innan systemet försätts i vänte- eller viloläge"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:42
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Stäng av</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:43
msgid "Ad_vanced"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment