Commit 3e534fcc authored by Nick Schermer's avatar Nick Schermer Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation kk (100%).

208 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent 64f403b1
# xfce4-session to kazakh.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2009.
#
# Translators:
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2009
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: trunk\n"
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-24 14:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-04 09:42+0600\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-02 22:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-19 13:02+0000\n"
"Last-Translator: Nick <nick@xfce.org>\n"
"Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/kk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: kk\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr ""
"Бұл сессияны негізгі жұмыс үстел ортасы ретінде Xfce-ні қолдану үшін "
"қолданыңыз"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Xfce Session"
msgstr "Xfce сессиясы"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Бұл сессияны негізгі жұмыс үстел ортасы ретінде Xfce-ні қолдану үшін қолданыңыз"
#: ../engines/balou/balou-theme.c:110
msgid "No description given"
msgstr "Анықтамасы берілмеген"
......@@ -142,13 +141,13 @@ msgid "Simple Splash Engine"
msgstr "Simple сплэш нұсқасы"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Экран қорғауыш және блоктау бағдарламасын жөнелту"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Screensaver"
msgstr "Экран қорғауышы"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Экран қорғауыш және блоктау бағдарламасын жөнелту"
#: ../settings/main.c:43
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Баптаулар басқарушысының сокеті"
......@@ -183,8 +182,7 @@ msgstr "Баптаулар қызметімен байланыс орнату м
#: ../settings/main.c:116
msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
msgstr ""
"Енгізілген ақпаратқа сүйеніп, пайдаланушы интерфейсін жасау мүмкін емес."
msgstr "Енгізілген ақпаратқа сүйеніп, пайдаланушы интерфейсін жасау мүмкін емес."
#: ../settings/main.c:128
msgid "App_lication Autostart"
......@@ -226,9 +224,7 @@ msgstr "Сессиялар кэшін тазартуды шынымен қала
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr ""
"Қолданбаларыңыздың сақталған күйлері сіз келесі сессия бастаған кезде іске "
"қайта қосылмайды,"
msgstr "Қолданбаларыңыздың сақталған күйлері сіз келесі сессия бастаған кезде іске қайта қосылмайды,"
#: ../settings/session-editor.c:174
msgid "_Proceed"
......@@ -256,12 +252,10 @@ msgstr "Бағдарламаны күштеп аяқтау"
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr ""
"Қолданба сақталмаған мәліметтерді барлығын жоғалтады және келесі сессияңызда "
"қайта қосылмайды"
msgstr "Қолданба сақталмаған мәліметтерді барлығын жоғалтады және келесі сессияңызда қайта қосылмайды"
#: ../settings/session-editor.c:256
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
msgid "_Quit Program"
msgstr "Б_ағдарламаны жабу"
......@@ -350,10 +344,7 @@ msgid ""
"you login to your Xfce desktop, in addition to the applications that were "
"saved when you logged out last time. Cursive applications belong to another "
"desktop environment, but you can still enable them if you want."
msgstr ""
"Төмендегі тізімде көрсетілген қолданбалар сіз өзіңіздің Xfce жұмыс үстел "
"ортасына кіргенде автоқосылады, соңғы сессияны аяқтау кезінде сақталған "
"қолданбаларға қоса:"
msgstr "Төмендегі тізімде көрсетілген қолданбалар сіз өзіңіздің Xfce жұмыс үстел ортасына кіргенде автоқосылады, соңғы сессияны аяқтау кезінде сақталған қолданбаларға қоса:"
#: ../settings/xfae-window.c:293
#, c-format
......@@ -418,9 +409,7 @@ msgstr "Соңғы қатынаған: %s"
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr ""
"Қалпына келтіру үшін сессияны таңдаңыз. Қалпына келтіру үшін, сессия атына "
"қос шертіңіз."
msgstr "Қалпына келтіру үшін сессияны таңдаңыз. Қалпына келтіру үшін, сессия атына қос шертіңіз."
#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:198
......@@ -465,11 +454,7 @@ msgid ""
"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts on your system."
msgstr ""
"%s үшін интернет адресін анықтау мүмкін емес.\n"
"Бұл Xfce-ның дұрыс жұмысына кедергі жасайды.\n"
"Мүмкін болатын осы мәселенің бір шешімі -\n"
"%s жазбасын жүйеңіздегі /etc/hosts файлына қосу."
msgstr "%s үшін интернет адресін анықтау мүмкін емес.\nБұл Xfce-ның дұрыс жұмысына кедергі жасайды.\nМүмкін болатын осы мәселенің бір шешімі -\n%s жазбасын жүйеңіздегі /etc/hosts файлына қосу."
#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:154
msgid "Continue anyway"
......@@ -484,12 +469,9 @@ msgstr "Қайталап көру"
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed incorrectly."
msgstr ""
"Қауіпсіз сессияның атын анықтау сәтсіз ақяталды. Мүмкін себептер: xfconfd "
"орындалып тұрған жоқ (D-Bus орнату қатесі); қоршамның $XDG_CONFIG_DIRS "
"айнымалысы қате (құрамында \"%s\" болуы керек), немесе xfce4-session қате "
"орнатылған."
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr "Қауіпсіз сессияның атын анықтау сәтсіз ақяталды. Мүмкін себептер: xfconfd орындалып тұрған жоқ (D-Bus орнату қатесі); қоршамның $XDG_CONFIG_DIRS айнымалысы қате (құрамында \"%s\" болуы керек), немесе xfce4-session қате орнатылған."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:622
#, c-format
......@@ -532,15 +514,12 @@ msgstr "Тек белсенді емес клиенттерді тоқтатуғ
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1969
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
msgstr ""
"Бақылау нүктесін сұрау кезінде сессиялар басқарушысы белсенді емес болуы "
"керек"
msgstr "Бақылау нүктесін сұрау кезінде сессиялар басқарушысы белсенді емес болуы керек"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2010
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
msgstr ""
"Сөндіруді сұрау кезінде сессиялар басқарушысы белсенді емес болуы керек"
msgstr "Сөндіруді сұрау кезінде сессиялар басқарушысы белсенді емес болуы керек"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:188
#, c-format
......@@ -586,9 +565,7 @@ msgstr "Қате орын алды"
msgid ""
"Either the password you entered is invalid, or the system administrator "
"disallows shutting down this computer with your user account."
msgstr ""
"Сіз енгізген пароль қате, немесе жүйелік администратор осы тіркелгіге жүйені "
"сөндіруге тыйым салған."
msgstr "Сіз енгізген пароль қате, немесе жүйелік администратор осы тіркелгіге жүйені сөндіруге тыйым салған."
#: ../xfce4-session/xfsm-splash-screen.c:178
msgid "Choose session"
......@@ -696,16 +673,7 @@ msgid ""
"autostart directory have been successfully migrated to the new\n"
"location.\n"
"You should delete this directory now.\n"
msgstr ""
"Автоқосылу бумасының орналасуы мен пішімі өзгертілген.\n"
"Жаңа орналасуы\n"
"\n"
" %s\n"
"\n"
"сіз ол жерге Xfce-ге кіру кезінде автоқосылатын қолданбаларды\n"
"анықтайтын .desktop файлдарын қоя аласыз. Ескі автоқосылу\n"
"бумаңыздың файлдары жаңа жерге сәтті ауыстырылды.\n"
"Бұл буманы енді өшіруіңіз керек.\n"
msgstr "Автоқосылу бумасының орналасуы мен пішімі өзгертілген.\nЖаңа орналасуы\n\n %s\n\nсіз ол жерге Xfce-ге кіру кезінде автоқосылатын қолданбаларды\nанықтайтын .desktop файлдарын қоя аласыз. Ескі автоқосылу\nбумаңыздың файлдары жаңа жерге сәтті ауыстырылды.\nБұл буманы енді өшіруіңіз керек.\n"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:684
msgid "Performing Autostart..."
......@@ -792,372 +760,177 @@ msgid "Log out of the Xfce Desktop"
msgstr "Xfce жұмыс ортасынан шығу"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:16
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Жұмыс үстелінің қосылу мен сплэш экраның баптау"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:34
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "Session and Startup"
msgstr "Сессия мен қосылу"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Жұмыс үстелінің қосылу мен сплэш экраның баптау"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:1
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Авторы:</b>"
msgid "Saving Session"
msgstr "Сессияны сақтау"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:2
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Үйлесімділік</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Анықтамасы:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Үй парағы:</b>"
msgid ""
"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
" window."
msgstr "Сессияңыз қазір сақталуда. Күткіңіз келмесе, бұл терезені жаба аласыз."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:5
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Ақпараты</b>"
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "_Жүйеге кірген кезде таңдаушыны көрсету"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:6
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Сессияны аяқтау баптаулары</b>"
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Xfce әр рет қосылған кезде сессия таңдаушыны көрсету"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:7
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Қауіпсіздік</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr "<b>Сессияны таңдаушы</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "Сессия аяқталған кезде оны а_втосақтау"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:9
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Сөндіру</b>"
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Сессия аяқталған кезде оны әрқашан сақтау"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:10
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Нұсқасы:</b>"
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "Сессиядан _шыққанда сұрау"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:11
msgid "Ad_vanced"
msgstr "К_еңейтілген"
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Сессияны аяқтаған кезде растауды сұрау"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:12
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Сессия аяқталған кезде оны әрқашан сақтау"
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Сессияны аяқтау баптаулары</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:13
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "Сессия аяқталған кезде оны а_втосақтау"
msgid "_General"
msgstr "Жал_пы"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:14
msgid "Clear save_d sessions"
msgstr "Сақталған сессияларды та_зарту"
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Ерекшеленген сплэш экраны үшін баптаулар панелін ашады"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:15
msgid "Con_figure"
msgstr "Бап_тау"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:17
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:16
msgid "Demonstrates the selected splash screen"
msgstr "Ерекшеленген сплэш экранын көрсетеді"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:17
msgid "_Test"
msgstr "С_ынау"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:18
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Xfce әр рет қосылған кезде сессия таңдаушыны көрсету"
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Анықтамасы:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:19
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Сессиялар кэшін босату"
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Нұсқасы:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:20
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Қосылғанда, GNOME қы_зметтерін орындау"
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Авторы:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:21
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Қосылғанда, KDE қыз_меттерін орындау"
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Үй парағы:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:22
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "Ұ_йықтату алдында экранды блоктау"
msgid "label"
msgstr "белгі"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:23
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Қа_шықтағы қолданбаларды басқару"
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Ақпараты</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:24
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr ""
"Қашықтағы қолданбаларды желі арқылы басқару (қауіпсіз емес болуы мүмкін)"
msgid "S_plash"
msgstr "С_плэш"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:25
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Ерекшеленген сплэш экраны үшін баптаулар панелін ашады"
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr "Бұл қолданбалар орындалып тұрған сессияның құрамында болып келеді, сессияны аяқтаған кезде оларды сақтай аласыз. Өзгерістер тек сессия сақталған кезде ғана іске асады."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:26
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "Сессиядан _шыққанда сұрау"
msgid "Save Sess_ion"
msgstr "Сессия_ны сақтау"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:27
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Сессияны аяқтаған кезде растауды сұрау"
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Сессиялар кэшін босату"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:28
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Бағдарламаны жабу мен оны сессиядан өшіру"
msgid "Clear save_d sessions"
msgstr "Сақталған сессияларды та_зарту"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:29
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Жүйені ұйықтату не гибернация алдында xflock4 жөнелту"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
msgid "S_plash"
msgstr "С_плэш"
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Бағдарламаны жабу мен оны сессиядан өшіру"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:31
msgid "Save Sess_ion"
msgstr "Сессия_ны сақтау"
msgid "Sessio_n"
msgstr "Сес_сия"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:32
msgid "Saving Session"
msgstr "Сессияны сақтау"
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Қосылғанда, GNOME қы_зметтерін орындау"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:33
msgid "Sessio_n"
msgstr "Сес_сия"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:35
msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
msgstr ""
"GNOME қызметтерін орындайды, gnome-keyring пен GNOME қолжетерлілік фреймворк "
"сияқты"
msgstr "GNOME қызметтерін орындайды, gnome-keyring пен GNOME қолжетерлілік фреймворк сияқты"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:36
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:34
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Қосылғанда, KDE қыз_меттерін орындау"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:35
msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
msgstr "KDE қызметтерін іске қосу, kdeinit сияқты"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:36
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Үйлесімділік</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:37
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr ""
"Бұл қолданбалар орындалып тұрған сессияның құрамында болып келеді, сессияны "
"аяқтаған кезде оларды сақтай аласыз. Өзгерістер тек сессия сақталған кезде "
"ғана іске асады."
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Қа_шықтағы қолданбаларды басқару"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:38
msgid ""
"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this "
"window."
msgstr "Сессияңыз қазір сақталуда. Күткіңіз келмесе, бұл терезені жаба аласыз."
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Қашықтағы қолданбаларды желі арқылы басқару (қауіпсіз емес болуы мүмкін)"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:39
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "_Жүйеге кірген кезде таңдаушыны көрсету"
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Қауіпсіздік</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:40
msgid "_General"
msgstr "Жал_пы"
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "Ұ_йықтату алдында экранды блоктау"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Жүйені ұйықтату не гибернация алдында xflock4 жөнелту"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:42
msgid "_Test"
msgstr "С_ынау"
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Сөндіру</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:43
msgid "label"
msgstr "белгі"
#~ msgid "_Session"
#~ msgstr "_Сессия"
#~ msgid "Loc_k screen"
#~ msgstr "Экранд_ы бұғаттау"
#~ msgid "_Suspend"
#~ msgstr "Ұ_йықтату"
#~ msgid "_Reboot"
#~ msgstr "Қай_та қосу"
#~ msgid "Shut _down"
#~ msgstr "Сөн_діру"
#~ msgid "_Log out"
#~ msgstr "Жүйеден _шығу"
#~ msgid "Are you sure you want to log out?"
#~ msgstr "Жүйеден шығуды шынымен қалайсыз ба?"
#~ msgid "You will be logged out in %u seconds."
#~ msgstr "Сіз жүйеден %u секундтан кейін шығасыз."
#~ msgid "Failed to log out."
#~ msgstr "Жүйеден шығу сәтсіз аяқталды."
#~ msgid "Are you sure you want to shut down?"
#~ msgstr "Жүйені сөндіруді шынымен қалайсыз ба?"
#~ msgid "Your system will shut down in %u seconds."
#~ msgstr "Жүйеңіз %u секундтан кейін сөндіріледі."
#~ msgid "Failed to shut down."
#~ msgstr "Сөндіру қатемен аяқталды."
#~ msgid "Are you sure you want to reboot?"
#~ msgstr "Жүйені қайта қосуды шынымен қалайсыз ба?"
#~ msgid "Your system will reboot in %u seconds."
#~ msgstr "Жүйеңіз %u секундтан кейін қайта қосылады."
#~ msgid "Failed to reboot."
#~ msgstr "Қайта қосу сәтсіз аяқталды."
#~ msgid "Failed to suspend"
#~ msgstr "Ұйықтату сәтсіз аяқталды"
#~ msgid "Failed to hibernate"
#~ msgstr "Гибернациялау қатемен аяқталды"
#~ msgid "Xflock4 could not be launched"
#~ msgstr "Xflock4 жөнелту мүмкін емес"
#~ msgid "Close Session"
#~ msgstr "Сессияны жабу"
#~ msgid "Built with Gtk+-%d.%d.%d, running with Gtk+-%d.%d.%d"
#~ msgstr "Gtk+-%d.%d.%d жиналып, Gtk+-%d.%d.%d көмегімен қосылған"
#~ msgid "<span size='large'><b>Log out %s</b></span>"
#~ msgstr "<span size='large'><b>Шығу - %s</b></span>"
#~ msgid "Unable to perform shutdown"
#~ msgstr "Сөндіруді жүзеге асыру мүмкін емес"
#~ msgid "Invalid shutdown type \"%u\""
#~ msgstr "Сөндірудің қате түрі \"%u\""
#~ msgid "Suspend failed, no backend supported"
#~ msgstr "Ұйықтату сәтсіз аяқталды, қолдау жоқ"
#~ msgid "Hibernate failed, no backend supported"
#~ msgstr "Гибернациялау сәтсіз аяқталды, қолдау жоқ"
#~ msgid "Shutdown Command not found"
#~ msgstr "Сөндіру командасы табылмады"
#~ msgid "Logout Error"
#~ msgstr "Жүйеден шығу қатесі"
#~ msgid "Failed to create new D-Bus message"
#~ msgstr "Жаңа D-Bus хабарламасын жасау сәтсіз аяқталды"
#~ msgid "Failed to receive a reply from the session manager"
#~ msgstr "Сессия басқарушынан жауап алу сәтсіз аяқталды"
#~ msgid "Session Menu"
#~ msgstr "Сессия мәзірі"
#~ msgid ""
#~ "Shows a menu with options to lock the screen, suspend, shutdown, or log "
#~ "out"
#~ msgstr ""
#~ "Экранды бұғаттау, жүйені ұйықтату, сөндіру не одан шығу мәзірін көрсетеді"
#~ msgid "_Shut Down"
#~ msgstr "Сө_ндіру"
#~ msgid "Tips and Tricks"
#~ msgstr "Кеңестер мен қулықтар"
#~ msgid "Fortunes"
#~ msgstr "Fortunes"
#~ msgid "Could not load tips database (%s)."
#~ msgstr "Кеңестер дерекқорын жүктеу мүмкін емес (%s)."
#~ msgid "Invalid output of fortune."
#~ msgstr "Fortune қолданбасының шығысы қате."
#~ msgid "Executing fortune failed (%s)"
#~ msgstr "Fortune қолданбасын жөнелту сәтсіз аяқталды (%s)"
#~ msgid "Error while loading tips."
#~ msgstr "Кеңестерді жүктеу сәтсіз аяқталды."
#~ msgid "Display tips on _startup"
#~ msgstr "Қ_осылғанда, кеңестерді көрсету"
#~ msgid "Next"
#~ msgstr "Келесі"
#~ msgid "Tips and tricks"
#~ msgstr "Кеңестер мен қулықтар"
#~ msgid "xfce4-tips"
#~ msgstr "xfce4-tips"
#~ msgid "Hibernate"
#~ msgstr "Гибернация"
#~ msgid "Invalid shutdown type"
#~ msgstr "Сөндірудің қате түрі"
#~ msgid "No HAL method for command %d"
#~ msgstr "%d командасы үшін HAL әрекеті табылмады"
#~ msgid ""
#~ "Program \"sudo\" was not found. You will not be able to shutdown your "
#~ "system from within Xfce."
#~ msgstr ""
#~ "\"sudo\" бағдарламасы табылмады. Сіз жүйеңізді Xfce ішінен сөндіре "
#~ "алмайтын боласыз."
#~ msgid "Unable to create parent pipe: %s"
#~ msgstr "Аталық pipe жасау сәтсіз аяқталды: %s"
#~ msgid "Unable to create child pipe: %s"
#~ msgstr "Ұрпақ pipe жасау сәтсіз аяқталды: %s"
#~ msgid "Unable to fork sudo helper: %s"
#~ msgstr "Sudo helper жаңа нұсқасын жасау сәтсіз аяқталды: %s"
#~ msgid "Unable to read response from sudo helper: %s"
#~ msgstr "Sudo helper-дан жауапты оқу сәтсіз аяқталды: %s"
#~ msgid "Unable to open parent pipe: %s"
#~ msgstr "Аталық pipe ашу сәтсіз аяқталды: %s"
#~ msgid "Unable to open child pipe: %s"
#~ msgstr "Ұрпақ pipe ашу сәтсіз аяқталды: %s"
#~ msgid "Got unexpected reply from sudo shutdown helper"
#~ msgstr "sudo shutdown helper-дан күтпеген қате алынды"
#~ msgid ""
#~ "Suspend and Hibernate are only supported through HAL, which is unavailable"
#~ msgstr ""
#~ "Ұйықтату мен гибернация тек HAL көмегімен жүзеге асады, ол жоқ болып тұр"
#~ msgid "Internal Error"
#~ msgstr "Ішкі қате"
#~ msgid "This is likely a problem with your Xfce installation"
#~ msgstr "Бұл - сіздегі Xfce орнатуының қатесі сияқты"
#~ msgid "Terminate \"%s\""
#~ msgstr "\"%s\" күштеп аяқтау"
#~ msgid "Unexpected error from HAL"
#~ msgstr "Күтпеген HAL қатесі"
#~ msgid "gtk-close"
#~ msgstr "gtk-close"
#~ msgid "gtk-help"
#~ msgstr "gtk-help"
msgid "Ad_vanced"
msgstr "К_еңейтілген"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment