Commit 157b5c08 authored by Nick Schermer's avatar Nick Schermer Committed by Transifex

I18n: Update translation bg (100%).

208 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent 47c72917
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-sseion.master\n"
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-31 03:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-31 22:24+0200\n"
"Last-Translator: Cybercop <cybercop_montana@abv.bg>\n"
"Language-Team: BULGARIAN\n"
"Language: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-02 22:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-19 13:02+0000\n"
"Last-Translator: Nick <nick@xfce.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/bg/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: BULGARIAN\n"
"X-Poedit-Country: BULGARIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"Language: bg\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Използвайте тази сесия за да стартирате Xfce като ваша графична среда"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Xfce Session"
msgstr "Xfce сесия"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Използвайте тази сесия за да стартирате Xfce като ваша графична среда"
#: ../engines/balou/balou-theme.c:110
msgid "No description given"
msgstr "Не е дадено описание"
......@@ -142,13 +140,13 @@ msgid "Simple Splash Engine"
msgstr "Основна Splash Engine"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Стартиране на предпазителя на екрана и заключването"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Screensaver"
msgstr "Предпазител на екрана"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Стартиране на предпазителя на екрана и заключването"
#: ../settings/main.c:43
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Гнездо за управление на настройките"
......@@ -161,27 +159,23 @@ msgstr "SOCKET ID"
msgid "Version information"
msgstr "Информация за версията"
#: ../settings/main.c:75
#: ../xfce4-session/main.c:257
#: ../settings/main.c:75 ../xfce4-session/main.c:257
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Напишете '%s --help' за начин на употреба."
#: ../settings/main.c:87
#: ../xfce4-session/main.c:267
#: ../settings/main.c:87 ../xfce4-session/main.c:267
#: ../xfce4-session-logout/main.c:136
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Екипът за разработка на Xfce. Всички права запазени."
#: ../settings/main.c:88
#: ../xfce4-session/main.c:268
#: ../settings/main.c:88 ../xfce4-session/main.c:268
#: ../xfce4-session-logout/main.c:139
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Докладвайте за грешки на <%s>."
#: ../settings/main.c:97
#: ../xfce4-session/main.c:276
#: ../settings/main.c:97 ../xfce4-session/main.c:276
msgid "Unable to contact settings server"
msgstr "Не може да се свърже със сървъра за настройки"
......@@ -226,7 +220,9 @@ msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
msgstr "Наистина ли искате да изчистите кеша на сесията?"
#: ../settings/session-editor.c:172
msgid "The saved states of your applications will not be restored during your next login."
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr "Запазеното състояние на Вашите програми няма да бъде възстановено при следващото влизане в системата."
#: ../settings/session-editor.c:174
......@@ -247,17 +243,18 @@ msgstr "Не могат да бъдат изчистени всички Xfce к
msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
msgstr "Наистина ли искате да спрете \"%s\"?"
#: ../settings/session-editor.c:252
#: ../settings/session-editor.c:280
#: ../settings/session-editor.c:252 ../settings/session-editor.c:280
msgid "Terminate Program"
msgstr "Спиране на програмата"
#: ../settings/session-editor.c:254
msgid "The application will lose any unsaved state and will not be restarted in your next session."
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr "Програмата ще загуби всяко незапазено състояние и няма да бъде стартирана при следващата сесия."
#: ../settings/session-editor.c:256
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
msgid "_Quit Program"
msgstr "Изход от програмата"
......@@ -285,10 +282,8 @@ msgstr "Програма"
msgid "Restart Style"
msgstr "Рестартирай стила"
#: ../settings/splash-settings.c:291
#: ../settings/splash-settings.c:294
#: ../settings/splash-settings.c:297
#: ../settings/splash-settings.c:300
#: ../settings/splash-settings.c:291 ../settings/splash-settings.c:294
#: ../settings/splash-settings.c:297 ../settings/splash-settings.c:300
#: ../settings/splash-settings.c:357
msgid "None"
msgstr "Без"
......@@ -305,8 +300,7 @@ msgstr "Име:"
msgid "Description:"
msgstr "Описание:"
#: ../settings/xfae-dialog.c:124
#: ../settings/xfae-model.c:479
#: ../settings/xfae-dialog.c:124 ../settings/xfae-model.c:479
msgid "Command:"
msgstr "Команда:"
......@@ -338,14 +332,17 @@ msgstr "Не може да се запише файла %s"
msgid "Failed to open %s for reading"
msgstr "Не може да се отвори %s за четене"
#: ../settings/xfae-model.c:891
#: ../settings/xfae-model.c:948
#: ../settings/xfae-model.c:891 ../settings/xfae-model.c:948
#, c-format
msgid "Failed to open %s for writing"
msgstr "Не може да се отвори %s за запис"
#: ../settings/xfae-window.c:102
msgid "Below is the list of applications that will be started automatically when you login to your Xfce desktop, in addition to the applications that were saved when you logged out last time. Cursive applications belong to another desktop environment, but you can still enable them if you want."
msgid ""
"Below is the list of applications that will be started automatically when "
"you login to your Xfce desktop, in addition to the applications that were "
"saved when you logged out last time. Cursive applications belong to another "
"desktop environment, but you can still enable them if you want."
msgstr "Отдолу е списъкът с програми, които ще бъдат автоматично стартирани, когато влезете във Вашата Xfce система, в допълнение на програмите, които са били запазени при последното Ви влизане. Някои приложения принадлежат към друга десктоп среда, но можете да ги разрешите, ако искате."
#: ../settings/xfae-window.c:293
......@@ -353,13 +350,14 @@ msgstr "Отдолу е списъкът с програми, които ще б
msgid "Failed adding \"%s\""
msgstr "Не може да се добави \"%s\""
#: ../settings/xfae-window.c:324
#: ../settings/xfae-window.c:338
#: ../settings/xfae-window.c:324 ../settings/xfae-window.c:338
msgid "Failed to remove item"
msgstr "Не може да се премахне обект"
#: ../settings/xfae-window.c:330
msgid "This will permanently remove the application from the list of automatically started applications"
msgid ""
"This will permanently remove the application from the list of automatically "
"started applications"
msgstr "Това ще премахне програмата от списъка с автоматично стартираните програми."
#: ../settings/xfae-window.c:332
......@@ -384,8 +382,7 @@ msgstr "Не може да се нагласи обекта"
msgid "Disable binding to TCP ports"
msgstr "Забрани свързването към TCP портове."
#: ../xfce4-session/main.c:77
#: ../xfce4-session-logout/main.c:91
#: ../xfce4-session/main.c:77 ../xfce4-session-logout/main.c:91
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Изписване на информация за версията и изход"
......@@ -408,7 +405,9 @@ msgid "Last accessed: %s"
msgstr "Достъп: %s"
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:172
msgid "Choose the session you want to restore. You can simply double-click the session name to restore it."
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr "Изберете сесията, която искате да възстановите. Можете да го направите с двоен клик върху името й."
#. "Logout" button
......@@ -429,8 +428,7 @@ msgstr "Нова сесия"
msgid "Create a new session."
msgstr " Създай нова сесия."
#: ../xfce4-session/xfsm-client.c:506
#: ../xfce4-session/xfsm-client.c:532
#: ../xfce4-session/xfsm-client.c:506 ../xfce4-session/xfsm-client.c:532
#: ../xfce4-session/xfsm-client.c:571
#, c-format
msgid "The client doesn't have any properties set yet"
......@@ -455,11 +453,7 @@ msgid ""
"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts on your system."
msgstr ""
"Не може да се види интернет адреса за %s.\n"
"Това ще попречи на Xfce да работи правилно.\n"
"Възможно е да се коригира проблема, чрез\n"
"добяване %s към файла /etc/hosts."
msgstr "Не може да се види интернет адреса за %s.\nТова ще попречи на Xfce да работи правилно.\nВъзможно е да се коригира проблема, чрез\nдобяване %s към файла /etc/hosts."
#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:154
msgid "Continue anyway"
......@@ -471,12 +465,17 @@ msgstr "Опитай отново"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:611
#, c-format
msgid "Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed incorrectly."
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr "Не може да се определи името на безопасната сесия. Възможни причини: xfconfd не работи (D-Bus проблем с настройките); променливата на средата $XDG_CONFIG_DIRS не е зададена коректно (трябва да включва \"%s\"), или xfce4-session е инсталирана неправилно."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:622
#, c-format
msgid "The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgid ""
"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgstr "Посочената безопасна сесия (\"%s\" не е маркирана като такава."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:669
......@@ -562,7 +561,9 @@ msgid "An error occurred"
msgstr "Възникна грешка"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:433
msgid "Either the password you entered is invalid, or the system administrator disallows shutting down this computer with your user account."
msgid ""
"Either the password you entered is invalid, or the system administrator "
"disallows shutting down this computer with your user account."
msgstr "Или въведената паролата е грешна, или системният администратор е забранил на Вашият потребител да изключва този компютър."
#: ../xfce4-session/xfsm-splash-screen.c:178
......@@ -671,16 +672,7 @@ msgid ""
"autostart directory have been successfully migrated to the new\n"
"location.\n"
"You should delete this directory now.\n"
msgstr ""
"Пътят и форматът на папката за автостартиране е променен.\n"
"Новият път е\n"
"\n"
" %s\n"
"\n"
"където може да слагате .desktop файлове, които описват\n"
"програмите за стартиране при вход в Xfce. Файловете в старата\n"
"папка за автостартиране, бяха успешно пренесени в новата.\n"
"Трябва да изтриете тази папка сега.\n"
msgstr "Пътят и форматът на папката за автостартиране е променен.\nНовият път е\n\n %s\n\nкъдето може да слагате .desktop файлове, които описват\nпрограмите за стартиране при вход в Xfce. Файловете в старата\nпапка за автостартиране, бяха успешно пренесени в новата.\nТрябва да изтриете тази папка сега.\n"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:684
msgid "Performing Autostart..."
......@@ -767,201 +759,177 @@ msgid "Log out of the Xfce Desktop"
msgstr "Изход от Xfce работна среда."
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:16
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Промяна на стартирането на десктопа и splash екрана"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:34
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "Session and Startup"
msgstr "Сесия и стартиране"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Промяна на стартирането на десктопа и splash екрана"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:1
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Автор:</b>"
msgid "Saving Session"
msgstr "Запазване на сесията"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:2
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Съвместимост</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Описание:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Домашна страница:</b>"
msgid ""
"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
" window."
msgstr "Сесията Ви се запазва. Ако не Ви се чака, може да затворите този прозорец."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:5
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Информация</b>"
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "Възможност за избор на сесия при вход"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:6
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Настройки на изхода</b>"
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Показване на възможност за избор на сесия при всяко стартиране на Xfce"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:7
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Сигурност</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr "<b>Избор на сесия</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "Автоматично запазване сесията при изход"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:9
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Изключване</b>"
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Винаги запазвай сесията при изход от системата"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:10
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Версия:</b>"
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "Питай при изход"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:11
msgid "Ad_vanced"
msgstr "Допълнителни"
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Питай за потвърждение при изход"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:12
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Винаги запазвай сесията при изход от системата"
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Настройки на изхода</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:13
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "Автоматично запазване сесията при изход"
msgid "_General"
msgstr "_Общи"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:14
msgid "Clear save_d sessions"
msgstr "Изчисти запазените сесии"
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Отваря панела за настройки на избраният splash екран"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:15
msgid "Con_figure"
msgstr "Конфигурирай"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:17
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:16
msgid "Demonstrates the selected splash screen"
msgstr "Демонстриране на избраният splash екран"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:17
msgid "_Test"
msgstr "_Тест"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:18
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Показване на възможност за избор на сесия при всяко стартиране на Xfce"
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Описание:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:19
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Опразни кеша на сесията"
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Версия:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:20
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Стартира GNOME услуги при влизане в системата"
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Автор:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:21
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Стартира KDE услуги при влизане в системата"
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Домашна страница:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:22
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "Заключване на екрана преди приспиване"
msgid "label"
msgstr "етикет"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:23
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Управлявай отдалечени програми"
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Информация</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:24
msgid "Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Управлява отдалечени програми през мрежата (представлява риск за сигурността)"
msgid "S_plash"
msgstr "S_plash"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:25
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Отваря панела за настройки на избраният splash екран"
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr "Тези програми са част от текущо работещата сесия, и могат да се запазят при изход. Промените по долу ще са валидни само при запазване на сесията."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:26
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "Питай при изход"
msgid "Save Sess_ion"
msgstr " Запазване на сесията"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:27
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Питай за потвърждение при изход"
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Опразни кеша на сесията"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:28
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Излез от програмата и я премахни от сесията"
msgid "Clear save_d sessions"
msgstr "Изчисти запазените сесии"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:29
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Стартиране на xflock4 преди приспиване или хиберниране на системата"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
msgid "S_plash"
msgstr "S_plash"
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Излез от програмата и я премахни от сесията"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:31
msgid "Save Sess_ion"
msgstr " Запазване на сесията"
msgid "Sessio_n"
msgstr "Сесия"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:32
msgid "Saving Session"
msgstr "Запазване на сесията"
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Стартира GNOME услуги при влизане в системата"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:33
msgid "Sessio_n"
msgstr "Сесия"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:35
msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
msgstr "Стартирай Gnome услуги, като gnome-keyring"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:36
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:34
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Стартира KDE услуги при влизане в системата"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:35
msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
msgstr "Стартирай KDE услуги, като kdeinit"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:36
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Съвместимост</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:37
msgid "These applications are a part of the currently-running session, and can be saved when you log out. Changes below will only take effect when the session is saved."
msgstr "Тези програми са част от текущо работещата сесия, и могат да се запазят при изход. Промените по долу ще са валидни само при запазване на сесията."
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Управлявай отдалечени програми"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:38
msgid "Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this window."
msgstr "Сесията Ви се запазва. Ако не Ви се чака, може да затворите този прозорец."
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Управлява отдалечени програми през мрежата (представлява риск за сигурността)"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:39
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "Възможност за избор на сесия при вход"
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Сигурност</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:40
msgid "_General"
msgstr "_Общи"
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "Заключване на екрана преди приспиване"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Стартиране на xflock4 преди приспиване или хиберниране на системата"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:42
msgid "_Test"
msgstr "_Тест"
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Изключване</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:43
msgid "label"
msgstr "етикет"
#~ msgid "Built with Gtk+-%d.%d.%d, running with Gtk+-%d.%d.%d"
#~ msgstr "Изграден с GTK+ %d.%d.%d ,изпълнено с GTK+ %d.%d.%d."
#~ msgid "<span size='large'><b>Log out %s</b></span>"
#~ msgstr "<span size='large'><b>Изход %s</b></span>"
#~ msgid "Unable to perform shutdown"
#~ msgstr " Не мога да се изпълни Изключване"
#~ msgid "Invalid shutdown type \"%u\""
#~ msgstr "Невалиден тип на изключване \"%u\""
#~ msgid "Suspend failed, no backend supported"
#~ msgstr "Приспиването пропадна, не се поддържа"
#~ msgid "Hibernate failed, no backend supported"
#~ msgstr "Дълбокото приспиване пропадна, не се поддържа"
#~ msgid "Shutdown Command not found"
#~ msgstr "Командата за изключване не е намерена"
#~ msgid "Logout Error"
#~ msgstr "Грешка при Изход"
#~ msgid "Failed to create new D-Bus message"
#~ msgstr "Не може да се създаде ново D-Bus съобщение"
#~ msgid "Failed to receive a reply from the session manager"
#~ msgstr "Не може да се получи отговор от управлението на сесите"
msgid "Ad_vanced"
msgstr "Допълнителни"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment