Commit dc2bb74d authored by Xfce Bot's avatar Xfce Bot Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation hye (89%).

411 translated messages, 46 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent b97eccc0
......@@ -10,9 +10,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-21 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-20 22:46+0000\n"
"Last-Translator: Real School <localization@ehayq.am>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-03 00:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-02 23:45+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"Language-Team: Eastern Armenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/hye/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -36,7 +36,7 @@ msgid ""
"menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;"
msgstr ""
#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2936
#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2950
msgid "Panel"
msgstr "Ընտրացանկ"
......@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "_Հեռացնել"
msgid "_Properties"
msgstr "_Յատկութիւններ"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1252 ../panel/panel-window.c:3024
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1252 ../panel/panel-window.c:3038
msgid "_About"
msgstr "_Ձեռնարկ"
......@@ -89,20 +89,20 @@ msgstr "_Շարժ"
msgid "Pane_l"
msgstr "Ընտրացան_կ"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1317 ../panel/panel-window.c:2949
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1317 ../panel/panel-window.c:2963
msgid "Add _New Items..."
msgstr "Աւելացներ _Նոր Տարրեր..."
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1332 ../panel/panel-window.c:2964
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1332 ../panel/panel-window.c:2978
msgid "Panel Pr_eferences..."
msgstr "Վահանակի Կար_գաւորումներ..."
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1353 ../panel/panel-window.c:2996
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1353 ../panel/panel-window.c:3010
msgid "Log _Out"
msgstr "դուրս գալ"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-item-dialog.c:207
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3015
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-item-dialog.c:205
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3029
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:8
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
......@@ -307,7 +307,7 @@ msgstr "Թարգմանութիւն"
msgid "Add New Item"
msgstr "Աւելացնել Նոր Տարր"
#: ../panel/panel-dialogs.c:164 ../panel/panel-item-dialog.c:203
#: ../panel/panel-dialogs.c:164 ../panel/panel-item-dialog.c:201
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:16
msgid "_Add"
msgstr "_Աւելացնել"
......@@ -335,11 +335,7 @@ msgstr "Ընտրացանկի փոփոխումը չի թույլատրուում"
msgid "Add New Items"
msgstr "Աւելացնել Նոր Տարրեր"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:197
msgid "Add new plugins to the panel"
msgstr "Աւելանել նոր ներդրաւն ընտրացանկում"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:211
#: ../panel/panel-item-dialog.c:209
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:125
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:7
......@@ -354,12 +350,12 @@ msgstr "Աւելանել նոր ներդրաւն ընտրացանկում"
msgid "_Close"
msgstr "_Փակել"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:227
#: ../panel/panel-item-dialog.c:225
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
msgid "_Search:"
msgstr "_Գտնել․"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:235
#: ../panel/panel-item-dialog.c:233
msgid "Enter search phrase here"
msgstr "Մուտքագրէք որոնուող նիւթն այստեղ"
......@@ -698,7 +694,7 @@ msgstr "Հմուտ"
msgid "Expert"
msgstr "Փորձառու"
#: ../panel/panel-window.c:2981
#: ../panel/panel-window.c:2995
msgid "_Lock Panel"
msgstr "_Կողպել Ընտրացանկը"
......@@ -1012,7 +1008,7 @@ msgstr "_Բարի"
#. show an error dialog
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:639
#: ../plugins/clock/clock.c:955 ../plugins/launcher/launcher.c:2513
#: ../plugins/clock/clock.c:955 ../plugins/launcher/launcher.c:2517
#, c-format
msgid "Failed to execute command \"%s\"."
msgstr "Չյաջողոեւց գործարկել «%s» հրամանը:"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment