Commit adb537ec authored by Xfce Bot's avatar Xfce Bot Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation sq (99%).

456 translated messages, 1 untranslated message.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent fe8776c7
......@@ -11,9 +11,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-21 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-21 09:33+0000\n"
"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-03 00:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-02 23:45+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -37,7 +37,7 @@ msgid ""
"menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;"
msgstr "panele;rregullime;parapëlqime;shtyllë punësh;vetëfshihu;aplikacion menu;nisje;butona;nisës;zonë njoftimesh;gjendje;ikona;shtojca;"
#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2936
#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2950
msgid "Panel"
msgstr "Panel"
......@@ -78,7 +78,7 @@ msgstr "_Hiqe"
msgid "_Properties"
msgstr "_Veti"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1252 ../panel/panel-window.c:3024
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1252 ../panel/panel-window.c:3038
msgid "_About"
msgstr "_Rreth"
......@@ -90,20 +90,20 @@ msgstr "_Zhvendose"
msgid "Pane_l"
msgstr "_Panel"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1317 ../panel/panel-window.c:2949
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1317 ../panel/panel-window.c:2963
msgid "Add _New Items..."
msgstr "Shtoni Elemente të _Rinj…"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1332 ../panel/panel-window.c:2964
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1332 ../panel/panel-window.c:2978
msgid "Panel Pr_eferences..."
msgstr "_Parapëlqime Paneli…"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1353 ../panel/panel-window.c:2996
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1353 ../panel/panel-window.c:3010
msgid "Log _Out"
msgstr "_Dilni"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-item-dialog.c:207
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3015
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-item-dialog.c:205
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3029
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:8
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
......@@ -308,7 +308,7 @@ msgstr "Besnik Bleta"
msgid "Add New Item"
msgstr "Shtoni Element të Ri"
#: ../panel/panel-dialogs.c:164 ../panel/panel-item-dialog.c:203
#: ../panel/panel-dialogs.c:164 ../panel/panel-item-dialog.c:201
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:16
msgid "_Add"
msgstr "_Shto"
......@@ -336,11 +336,7 @@ msgstr "Nuk lejohet modifikimi i panelit"
msgid "Add New Items"
msgstr "Shto Elemente të Rinj"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:197
msgid "Add new plugins to the panel"
msgstr "Shtoni te paneli shtojca të reja"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:211
#: ../panel/panel-item-dialog.c:209
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:125
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:7
......@@ -355,12 +351,12 @@ msgstr "Shtoni te paneli shtojca të reja"
msgid "_Close"
msgstr "_Mbylle"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:227
#: ../panel/panel-item-dialog.c:225
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
msgid "_Search:"
msgstr "_Kërko:"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:235
#: ../panel/panel-item-dialog.c:233
msgid "Enter search phrase here"
msgstr "Jepni këtu një togfjalësh kërkimi"
......@@ -699,7 +695,7 @@ msgstr "I sprovuar"
msgid "Expert"
msgstr "I regjur"
#: ../panel/panel-window.c:2981
#: ../panel/panel-window.c:2995
msgid "_Lock Panel"
msgstr "_Kyçe Panelin"
......@@ -1013,7 +1009,7 @@ msgstr "_OK"
#. show an error dialog
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:639
#: ../plugins/clock/clock.c:955 ../plugins/launcher/launcher.c:2513
#: ../plugins/clock/clock.c:955 ../plugins/launcher/launcher.c:2517
#, c-format
msgid "Failed to execute command \"%s\"."
msgstr "Dështoi përmbushja e urdhrit \"%s\"."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment