Commit ee7cc7a0 authored by Besnik's avatar Besnik Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (100%).

762 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 55a48998
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-28 00:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-19 00:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-19 09:02+0000\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2019\n"
"Language-Team: Albanian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sq/)\n"
......@@ -111,46 +111,41 @@ msgstr "Dil nga një instancë e Thunar-it që është duke xhiruar"
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Shtyp të dhëna versioni dhe dil"
#: ../thunar/thunar-application.c:295
#: ../thunar/thunar-application.c:292
#, c-format
msgid "Acquired the session message bus '%s'\n"
msgstr "U mor busi i mesazheve të sistemit '%s'\n"
#: ../thunar/thunar-application.c:305
#: ../thunar/thunar-application.c:302
#, c-format
msgid "Acquired the name '%s' on the session message bus\n"
msgstr "U mor emri '%s' te dbus mesazhesh sistemi\n"
#: ../thunar/thunar-application.c:316
#, c-format
msgid "Name '%s' lost on the message dbus, exiting."
msgstr "Emri '%s' humbi në dbus mesazhi, po dilet."
#: ../thunar/thunar-application.c:327
#: ../thunar/thunar-application.c:312
#, c-format
msgid "Name '%s' lost on the message dbus."
msgstr "Emri '%s' humbi në dbus mesazhi."
#: ../thunar/thunar-application.c:492
#: ../thunar/thunar-application.c:473
msgid "The Thunar development team. All rights reserved."
msgstr "Ekipi i zhvillimit të Thunar-it. Tërë të drejtat të rezervuara."
#: ../thunar/thunar-application.c:493
#: ../thunar/thunar-application.c:474
msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
msgstr "Shkruar nga Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
#: ../thunar/thunar-application.c:494
#: ../thunar/thunar-application.c:475
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Ju lutemi, njoftoni të meta te <%s>."
#. display an error message to the user
#: ../thunar/thunar-application.c:766
#: ../thunar/thunar-application.c:747
msgid "Failed to launch operation"
msgstr "S’u arrit të nisej operacioni"
#. tell the user that we were unable to launch the file specified
#: ../thunar/thunar-application.c:1519 ../thunar/thunar-application.c:1651
#: ../thunar/thunar-application.c:1500 ../thunar/thunar-application.c:1632
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1216 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:384
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1680
......@@ -159,65 +154,65 @@ msgstr "S’u arrit të nisej operacioni"
msgid "Failed to open \"%s\""
msgstr "S’u arrit të hapej \"%s\""
#: ../thunar/thunar-application.c:1655
#: ../thunar/thunar-application.c:1636
#, c-format
msgid "Failed to open \"%s\": %s"
msgstr "S’u arrit të hapëj \"%s\": %s"
#. display an error message
#: ../thunar/thunar-application.c:1710
#: ../thunar/thunar-application.c:1691
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:731
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2834 ../thunar/thunar-tree-view.c:1897
#, c-format
msgid "Failed to rename \"%s\""
msgstr "S’u arrit të riemërtohej \"%s\""
#: ../thunar/thunar-application.c:1812
#: ../thunar/thunar-application.c:1793
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1347
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2359 ../thunar/thunar-tree-view.c:1759
msgid "New Folder"
msgstr "Dosje e Re"
#: ../thunar/thunar-application.c:1813
#: ../thunar/thunar-application.c:1794
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1348
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2360 ../thunar/thunar-tree-view.c:1760
msgid "Create New Folder"
msgstr "Krijo Dosje të Re"
#: ../thunar/thunar-application.c:1817
#: ../thunar/thunar-application.c:1798
msgid "New File"
msgstr "Kartelë e Re"
#: ../thunar/thunar-application.c:1818
#: ../thunar/thunar-application.c:1799
msgid "Create New File"
msgstr "Krijo Kartelë të Re"
#. generate a title for the create dialog
#: ../thunar/thunar-application.c:1875 ../thunar/thunar-standard-view.c:2406
#: ../thunar/thunar-application.c:1856 ../thunar/thunar-standard-view.c:2406
#, c-format
msgid "Create Document from template \"%s\""
msgstr "Krijoni Dokument prej gjedheje \"%s\""
#: ../thunar/thunar-application.c:1939
#: ../thunar/thunar-application.c:1920
msgid "Copying files..."
msgstr "Po kopjohen kartela…"
#: ../thunar/thunar-application.c:1975
#: ../thunar/thunar-application.c:1956
#, c-format
msgid "Copying files to \"%s\"..."
msgstr "Po kopjohen kartela te \"%s\"…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2021
#: ../thunar/thunar-application.c:2002
#, c-format
msgid "Creating symbolic links in \"%s\"..."
msgstr "Po krijohen lidhje simbolike në \"%s\"…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2074
#: ../thunar/thunar-application.c:2055
#, c-format
msgid "Moving files into \"%s\"..."
msgstr "Po shpihen kartela te \"%s\"…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2156
#: ../thunar/thunar-application.c:2137
#, c-format
msgid ""
"Are you sure that you want to\n"
......@@ -226,7 +221,7 @@ msgstr ""
"Jeni i sigurt se doni të fshihet \n"
"\"%s\" përgjithmonë?"
#: ../thunar/thunar-application.c:2161
#: ../thunar/thunar-application.c:2142
#, c-format
msgid ""
"Are you sure that you want to permanently\n"
......@@ -245,7 +240,7 @@ msgstr[1] ""
#. append the cancel item
#. add the Cancel/Close buttons
#. configure the dialog properties
#: ../thunar/thunar-application.c:2176 ../thunar/thunar-application.c:2355
#: ../thunar/thunar-application.c:2157 ../thunar/thunar-application.c:2336
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:288 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:705
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:753 ../thunar/thunar-create-dialog.c:141
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:105 ../thunar/thunar-dialogs.c:476
......@@ -269,45 +264,45 @@ msgstr[1] ""
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuloje"
#: ../thunar/thunar-application.c:2177 ../thunar/thunar-standard-view.c:411
#: ../thunar/thunar-application.c:2158 ../thunar/thunar-standard-view.c:411
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1486
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:372
msgid "_Delete"
msgstr "_Fshije"
#: ../thunar/thunar-application.c:2181
#: ../thunar/thunar-application.c:2162
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
msgstr "Nëse fshini një kartelë, humbet përgjithmonë."
#: ../thunar/thunar-application.c:2191
#: ../thunar/thunar-application.c:2172
msgid "Deleting files..."
msgstr "Po fshihen kartela…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2226
#: ../thunar/thunar-application.c:2207
msgid "Moving files into the trash..."
msgstr "Po shpihen kartela te hedhurinat…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2272
#: ../thunar/thunar-application.c:2253
msgid "Creating files..."
msgstr "Po krijohen kartela…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2311
#: ../thunar/thunar-application.c:2292
msgid "Creating directories..."
msgstr "Po krijohen drejtori…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2350
#: ../thunar/thunar-application.c:2331
msgid "Remove all files and folders from the Trash?"
msgstr "Të hiqen tërë kartelat dhe dosjet prej Hedhurinave?"
#. append the "Empty Trash" menu action
#. prepare the menu item
#: ../thunar/thunar-application.c:2356 ../thunar/thunar-location-buttons.c:188
#: ../thunar/thunar-application.c:2337 ../thunar/thunar-location-buttons.c:188
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1226 ../thunar/thunar-tree-view.c:1357
#: ../thunar/thunar-window.c:355 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:175
msgid "_Empty Trash"
msgstr "_Zbraz Hedhurina"
#: ../thunar/thunar-application.c:2360
#: ../thunar/thunar-application.c:2341
msgid ""
"If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. "
"Please note that you can also delete them separately."
......@@ -316,22 +311,22 @@ msgstr ""
"përgjithmonë. Ju lutemi, kini parasysh që mundeni t’i fshini edhe një nga "
"një."
#: ../thunar/thunar-application.c:2377
#: ../thunar/thunar-application.c:2358
msgid "Emptying the Trash..."
msgstr "Po zbrazen Hedhurinat…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2423
#: ../thunar/thunar-application.c:2404
#, c-format
msgid "Failed to determine the original path for \"%s\""
msgstr "S’u arrit të përcaktohej shtegu origjinal për \"%s\""
#. display an error dialog
#: ../thunar/thunar-application.c:2440
#: ../thunar/thunar-application.c:2421
#, c-format
msgid "Could not restore \"%s\""
msgstr "S’u rikthye dot \"%s\""
#: ../thunar/thunar-application.c:2448
#: ../thunar/thunar-application.c:2429
msgid "Restoring files..."
msgstr "Po rikthehen kartelat…"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment