Commit d219c7c4 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (100%).

762 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 480c0663
...@@ -115,17 +115,17 @@ msgstr "Versiooniteabe trükkimine ja väljumine" ...@@ -115,17 +115,17 @@ msgstr "Versiooniteabe trükkimine ja väljumine"
#: ../thunar/thunar-application.c:292 #: ../thunar/thunar-application.c:292
#, c-format #, c-format
msgid "Acquired the session message bus '%s'\n" msgid "Acquired the session message bus '%s'\n"
msgstr "" msgstr "Sain ühenduse sessiooni sõnumisiiniga '%s'\n"
#: ../thunar/thunar-application.c:302 #: ../thunar/thunar-application.c:302
#, c-format #, c-format
msgid "Acquired the name '%s' on the session message bus\n" msgid "Acquired the name '%s' on the session message bus\n"
msgstr "" msgstr "Sain nime '%s' sessiooni sõnumisiinilt\n"
#: ../thunar/thunar-application.c:312 #: ../thunar/thunar-application.c:312
#, c-format #, c-format
msgid "Name '%s' lost on the message dbus." msgid "Name '%s' lost on the message dbus."
msgstr "" msgstr "Kaotasin sõnumisiinil nime '%s'. "
#: ../thunar/thunar-application.c:473 #: ../thunar/thunar-application.c:473
msgid "The Thunar development team. All rights reserved." msgid "The Thunar development team. All rights reserved."
...@@ -3755,15 +3755,15 @@ msgstr "" ...@@ -3755,15 +3755,15 @@ msgstr ""
msgid "" msgid ""
"The following command parameters will be substituted when launching the " "The following command parameters will be substituted when launching the "
"action:" "action:"
msgstr "" msgstr "Järgnevad käsu parameetrid asendatakse tegevuse käivitamisel:"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:19 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:19
msgid "the path to the first selected file or directory" msgid "the path to the first selected file or directory"
msgstr "" msgstr "esimese valitud faili või kataloogi otsitee"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:20 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:20
msgid "the paths to all selected files and directories" msgid "the paths to all selected files and directories"
msgstr "" msgstr "kõikide valitud failide või kataloogide otsiteed"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:22 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:22
#, no-c-format #, no-c-format
...@@ -3843,6 +3843,11 @@ msgid "" ...@@ -3843,6 +3843,11 @@ msgid ""
"these patterns must match the name of the file or folder. Additionally, you " "these patterns must match the name of the file or folder. Additionally, you "
"can specify that the action should only appear for certain kinds of files." "can specify that the action should only appear for certain kinds of files."
msgstr "" msgstr ""
"Sellel leheküljel on loetletud kõik tingimused, mille täitmisel ilmub "
"tegevus failihalduri kontekstimenüüdes. Failimustrid eraldatakse "
"semikoolonitega (nt *.txt;*.doc). Et tegevus ilmuks kontekstimenüüs, peab "
"vähemalt üks mustritest vastama failile või kaustale. Lisaks võid määrata, "
"et tegevust näidatakse ainult teatud tüüpi failidele."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:39 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:39
msgid "Appearance Conditions" msgid "Appearance Conditions"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment