Commit d219c7c4 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (100%).

762 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 480c0663
......@@ -115,17 +115,17 @@ msgstr "Versiooniteabe trükkimine ja väljumine"
#: ../thunar/thunar-application.c:292
#, c-format
msgid "Acquired the session message bus '%s'\n"
msgstr ""
msgstr "Sain ühenduse sessiooni sõnumisiiniga '%s'\n"
#: ../thunar/thunar-application.c:302
#, c-format
msgid "Acquired the name '%s' on the session message bus\n"
msgstr ""
msgstr "Sain nime '%s' sessiooni sõnumisiinilt\n"
#: ../thunar/thunar-application.c:312
#, c-format
msgid "Name '%s' lost on the message dbus."
msgstr ""
msgstr "Kaotasin sõnumisiinil nime '%s'. "
#: ../thunar/thunar-application.c:473
msgid "The Thunar development team. All rights reserved."
......@@ -3755,15 +3755,15 @@ msgstr ""
msgid ""
"The following command parameters will be substituted when launching the "
"action:"
msgstr ""
msgstr "Järgnevad käsu parameetrid asendatakse tegevuse käivitamisel:"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:19
msgid "the path to the first selected file or directory"
msgstr ""
msgstr "esimese valitud faili või kataloogi otsitee"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:20
msgid "the paths to all selected files and directories"
msgstr ""
msgstr "kõikide valitud failide või kataloogide otsiteed"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:22
#, no-c-format
......@@ -3843,6 +3843,11 @@ msgid ""
"these patterns must match the name of the file or folder. Additionally, you "
"can specify that the action should only appear for certain kinds of files."
msgstr ""
"Sellel leheküljel on loetletud kõik tingimused, mille täitmisel ilmub "
"tegevus failihalduri kontekstimenüüdes. Failimustrid eraldatakse "
"semikoolonitega (nt *.txt;*.doc). Et tegevus ilmuks kontekstimenüüs, peab "
"vähemalt üks mustritest vastama failile või kaustale. Lisaks võid määrata, "
"et tegevust näidatakse ainult teatud tüüpi failidele."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:39
msgid "Appearance Conditions"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment