Commit c374774c authored by Besnik's avatar Besnik Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (100%).

752 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent f60351e3
......@@ -1908,26 +1908,30 @@ msgstr "_Dyklikoni për aktivizim elementësh"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:619
msgid "Tabs instead of new Windows"
msgstr ""
msgstr "Skeda, në vend se Dritare të reja"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:631
msgid "Open folders in new tabs on middle click"
msgstr ""
msgstr "Hapni dosje në skeda të reja, me klikim me të mesit"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:633
msgid ""
"Select this option to open a new tab on middle click instead of a new window"
msgstr ""
"Përzgjidheni këtë mundësi për hapje të një skede të re, kur klikohet me të "
"mesit, në vend se të një dritareje të re"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:637
msgid "Open new thunar instances as tabs"
msgstr ""
msgstr "Instanca të reja të Thunar-it hapi si skeda"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:639
msgid ""
"Select this option to open new thunar instances as tabs in an existing "
"thunar window"
msgstr ""
"Përzgjidheni këtë mundësi që instancat e reja të Thunar-it të hapen si skeda"
" në një dritare Thunar ekzistuese"
#. Advanced
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:646
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment