Commit b5613375 authored by Arianit Kukaj's avatar Arianit Kukaj Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (100%).

763 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 251225ed
......@@ -6,15 +6,16 @@
# Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2018
# Arianit Kukaj <akukaj@msn.com>, 2019
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-27 06:31+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-28 00:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-19 09:02+0000\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2018\n"
"Last-Translator: Arianit Kukaj <akukaj@msn.com>, 2019\n"
"Language-Team: Albanian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -111,41 +112,46 @@ msgstr "Dil nga një instancë e Thunar-it që është duke xhiruar"
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Shtyp të dhëna versioni dhe dil"
#: ../thunar/thunar-application.c:291
#: ../thunar/thunar-application.c:295
#, c-format
msgid "Acquired the session message bus '%s'\n"
msgstr "U mor busi i mesazheve të sistemit '%s'\n"
#: ../thunar/thunar-application.c:301
#: ../thunar/thunar-application.c:305
#, c-format
msgid "Acquired the name '%s' on the session message bus\n"
msgstr "U mor emri '%s' te dbus mesazhesh sistemi\n"
#: ../thunar/thunar-application.c:312
#: ../thunar/thunar-application.c:316
#, c-format
msgid "Name '%s' lost on the message dbus, exiting."
msgstr "Emri '%s' humbi në dbus mesazhi, po dilet."
#: ../thunar/thunar-application.c:469
#: ../thunar/thunar-application.c:327
#, c-format
msgid "Name '%s' lost on the message dbus."
msgstr "Emertimi '1%s' humbi në lajmërimin nga dbus."
#: ../thunar/thunar-application.c:492
msgid "The Thunar development team. All rights reserved."
msgstr "Ekipi i zhvillimit të Thunar-it. Tërë të drejtat të rezervuara."
#: ../thunar/thunar-application.c:470
#: ../thunar/thunar-application.c:493
msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
msgstr "Shkruar nga Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
#: ../thunar/thunar-application.c:471
#: ../thunar/thunar-application.c:494
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Ju lutemi, njoftoni të meta te <%s>."
#. display an error message to the user
#: ../thunar/thunar-application.c:743
#: ../thunar/thunar-application.c:766
msgid "Failed to launch operation"
msgstr "Dështoi në nisjen e operacionit"
#. tell the user that we were unable to launch the file specified
#: ../thunar/thunar-application.c:1469 ../thunar/thunar-application.c:1601
#: ../thunar/thunar-application.c:1519 ../thunar/thunar-application.c:1651
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1216 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:384
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1680
......@@ -154,65 +160,65 @@ msgstr "Dështoi në nisjen e operacionit"
msgid "Failed to open \"%s\""
msgstr "Dështoi në hapjen e \"%s\""
#: ../thunar/thunar-application.c:1605
#: ../thunar/thunar-application.c:1655
#, c-format
msgid "Failed to open \"%s\": %s"
msgstr "Dështoi në hapjen e \"%s\": %s"
#. display an error message
#: ../thunar/thunar-application.c:1660
#: ../thunar/thunar-application.c:1710
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:731
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2834 ../thunar/thunar-tree-view.c:1959
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2834 ../thunar/thunar-tree-view.c:1897
#, c-format
msgid "Failed to rename \"%s\""
msgstr "Dështoi në riemërtimin e \"%s\""
#: ../thunar/thunar-application.c:1762
#: ../thunar/thunar-application.c:1812
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1347
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2359 ../thunar/thunar-tree-view.c:1821
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2359 ../thunar/thunar-tree-view.c:1759
msgid "New Folder"
msgstr "Dosje e Re"
#: ../thunar/thunar-application.c:1763
#: ../thunar/thunar-application.c:1813
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1348
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2360 ../thunar/thunar-tree-view.c:1822
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2360 ../thunar/thunar-tree-view.c:1760
msgid "Create New Folder"
msgstr "Krijo Dosje të Re"
#: ../thunar/thunar-application.c:1767
#: ../thunar/thunar-application.c:1817
msgid "New File"
msgstr "Kartelë e Re"
#: ../thunar/thunar-application.c:1768
#: ../thunar/thunar-application.c:1818
msgid "Create New File"
msgstr "Krijo Kartelë të Re"
#. generate a title for the create dialog
#: ../thunar/thunar-application.c:1825 ../thunar/thunar-standard-view.c:2406
#: ../thunar/thunar-application.c:1875 ../thunar/thunar-standard-view.c:2406
#, c-format
msgid "Create Document from template \"%s\""
msgstr "Krijoni Dokument prej gjedheje \"%s\""
#: ../thunar/thunar-application.c:1889
#: ../thunar/thunar-application.c:1939
msgid "Copying files..."
msgstr "Po kopjohen kartela…"
#: ../thunar/thunar-application.c:1925
#: ../thunar/thunar-application.c:1975
#, c-format
msgid "Copying files to \"%s\"..."
msgstr "Po kopjohen kartela te \"%s\"…"
#: ../thunar/thunar-application.c:1971
#: ../thunar/thunar-application.c:2021
#, c-format
msgid "Creating symbolic links in \"%s\"..."
msgstr "Po krijohen lidhje simbolike në \"%s\"…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2024
#: ../thunar/thunar-application.c:2074
#, c-format
msgid "Moving files into \"%s\"..."
msgstr "Po shpihen kartela te \"%s\"…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2106
#: ../thunar/thunar-application.c:2156
#, c-format
msgid ""
"Are you sure that you want to\n"
......@@ -221,7 +227,7 @@ msgstr ""
"Jeni i sigurt se doni të fshihet \n"
"\"%s\" përgjithmonë?"
#: ../thunar/thunar-application.c:2111
#: ../thunar/thunar-application.c:2161
#, c-format
msgid ""
"Are you sure that you want to permanently\n"
......@@ -240,11 +246,11 @@ msgstr[1] ""
#. append the cancel item
#. add the Cancel/Close buttons
#. configure the dialog properties
#: ../thunar/thunar-application.c:2126 ../thunar/thunar-application.c:2305
#: ../thunar/thunar-application.c:2176 ../thunar/thunar-application.c:2355
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:288 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:705
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:753 ../thunar/thunar-create-dialog.c:141
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:98 ../thunar/thunar-dialogs.c:481
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:554 ../thunar/thunar-dialogs.c:802
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:105 ../thunar/thunar-dialogs.c:476
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:549 ../thunar/thunar-dialogs.c:797
#: ../thunar/thunar-dnd.c:169 ../thunar/thunar-launcher.c:725
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:522
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1135
......@@ -264,45 +270,45 @@ msgstr[1] ""
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuloje"
#: ../thunar/thunar-application.c:2127 ../thunar/thunar-standard-view.c:411
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1485
#: ../thunar/thunar-application.c:2177 ../thunar/thunar-standard-view.c:411
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1486
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:372
msgid "_Delete"
msgstr "_Fshije"
#: ../thunar/thunar-application.c:2131
#: ../thunar/thunar-application.c:2181
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
msgstr "Nëse fshini një kartelë, humbet përgjithmonë."
#: ../thunar/thunar-application.c:2141
#: ../thunar/thunar-application.c:2191
msgid "Deleting files..."
msgstr "Po fshihen kartela…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2176
#: ../thunar/thunar-application.c:2226
msgid "Moving files into the trash..."
msgstr "Po shpihen kartela te hedhurinat…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2222
#: ../thunar/thunar-application.c:2272
msgid "Creating files..."
msgstr "Po krijohen kartela…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2261
#: ../thunar/thunar-application.c:2311
msgid "Creating directories..."
msgstr "Po krijohen drejtori…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2300
#: ../thunar/thunar-application.c:2350
msgid "Remove all files and folders from the Trash?"
msgstr "Të hiqen tërë kartelat dhe dosjet prej Hedhurinave?"
#. append the "Empty Trash" menu action
#. prepare the menu item
#: ../thunar/thunar-application.c:2306 ../thunar/thunar-location-buttons.c:188
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1226 ../thunar/thunar-tree-view.c:1356
#: ../thunar/thunar-application.c:2356 ../thunar/thunar-location-buttons.c:188
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1226 ../thunar/thunar-tree-view.c:1357
#: ../thunar/thunar-window.c:355 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:175
msgid "_Empty Trash"
msgstr "_Zbraz Hedhurina"
#: ../thunar/thunar-application.c:2310
#: ../thunar/thunar-application.c:2360
msgid ""
"If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. "
"Please note that you can also delete them separately."
......@@ -311,22 +317,22 @@ msgstr ""
"përgjithmonë. Ju lutemi, kini parasysh që mundeni t’i fshini edhe një nga "
"një."
#: ../thunar/thunar-application.c:2327
#: ../thunar/thunar-application.c:2377
msgid "Emptying the Trash..."
msgstr "Po zbrazen Hedhurinat…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2373
#: ../thunar/thunar-application.c:2423
#, c-format
msgid "Failed to determine the original path for \"%s\""
msgstr "Dështoi në përcaktimin e shtegut origjinal për \"%s\""
#. display an error dialog
#: ../thunar/thunar-application.c:2390
#: ../thunar/thunar-application.c:2440
#, c-format
msgid "Could not restore \"%s\""
msgstr "S’u rikthye dot \"%s\""
#: ../thunar/thunar-application.c:2398
#: ../thunar/thunar-application.c:2448
msgid "Restoring files..."
msgstr "Po rikthehen kartelat…"
......@@ -464,7 +470,7 @@ msgstr "Përzgjidhni një Aplikacion"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:1155 ../thunar/thunar-launcher.c:176
#: ../thunar/thunar-launcher.c:811 ../thunar/thunar-location-buttons.c:184
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1054
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1099 ../thunar/thunar-tree-view.c:1283
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1099 ../thunar/thunar-tree-view.c:1284
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:177
msgid "_Open"
msgstr "_Hape"
......@@ -524,7 +530,7 @@ msgstr "Në të papastër s’ka gjë për t’u ngjitur"
#. setup the dialog
#. add a regular close button, the header bar already provides one
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:747
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:742
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:253
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:254
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:355
......@@ -630,7 +636,7 @@ msgstr "Pamje e ngjeshur"
msgid "C_reate"
msgstr "_Krijoje"
#: ../thunar/thunar-create-dialog.c:159 ../thunar/thunar-dialogs.c:129
#: ../thunar/thunar-create-dialog.c:159 ../thunar/thunar-dialogs.c:136
msgid "Enter the new name:"
msgstr "Jepni emrin e ri:"
......@@ -640,34 +646,34 @@ msgstr "Jepni emrin e ri:"
msgid "Cannot convert filename \"%s\" to the local encoding"
msgstr "S’shndërrohet dot në kodimin vendor emri i kartelës \"%s\""
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:502
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:527
#, c-format
msgid "Invalid filename \"%s\""
msgstr "Emër kartele i pavlefshëm \"%s\""
#. LaunchFiles() invoked without a valid working directory
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:951
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:976
#, c-format
msgid "The working directory must be an absolute path"
msgstr "Drejtoria e punës duhet të jepet me një shteg absolut"
#. LaunchFiles() invoked with an empty filename list
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:959 ../thunar/thunar-dbus-service.c:1394
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:984 ../thunar/thunar-dbus-service.c:1419
#, c-format
msgid "At least one filename must be specified"
msgstr "Duhet dhënë të paktën një emër kartele"
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1134
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1159
#, c-format
msgid "At least one source filename must be specified"
msgstr "Duhet dhënë të paktën një emër kartele burim"
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1144
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1169
#, c-format
msgid "The number of source and target filenames must be the same"
msgstr "Numri i emrave të kartelave burim dhe objektiv duhet të jenë i njëjtë"
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1153
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1178
#, c-format
msgid "A destination directory must be specified"
msgstr "Duhet dhënë një drejtori destinacion"
......@@ -689,121 +695,121 @@ msgid "Details view"
msgstr "Pamje me hollësi"
#. create a new dialog window
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:93
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:100
#, c-format
msgid "Rename \"%s\""
msgstr "Riemërto \"%s\""
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:99
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:106
msgid "_Rename"
msgstr "_Riemërtoje"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:273
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:268
msgid "translator-credits"
msgstr "kredite përkthyesish"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:438 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:433 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
msgid "_Yes"
msgstr "_Po"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:442
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:437
msgid "Yes to _all"
msgstr "Po për të _tëra"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:446 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:441 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
msgid "_No"
msgstr "_Jo"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:450
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:445
msgid "N_o to all"
msgstr "J_o për të tëra"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:454
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:449
msgid "_Retry"
msgstr "_Riprovo"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:458
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:453
msgid "Copy _Anyway"
msgstr "Kopjoje _Sido Qoftë"
#. setup the confirmation dialog
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:550
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:545
msgid "Confirm to replace files"
msgstr "Ripohoni zëvendësimin e kartelave"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:555
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:550
msgid "S_kip All"
msgstr "Anashkaloji Krejt"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:556
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:551
msgid "_Skip"
msgstr "_Anashkaloje"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:557
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:552
msgid "Replace _All"
msgstr "Zëvendësoji _Krejt"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:558
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:553
msgid "_Replace"
msgstr "_Zëvendësoje"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:586
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:581
#, c-format
msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
msgstr "Kjo dosje përmban tashmë një lidhje simbolike \"%s\"."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:591
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:586
#, c-format
msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
msgstr "Kjo dosje përmban tashmë një dosje \"%s\"."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:596
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:591
#, c-format
msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
msgstr "Kjo dosje përmban tashmë një kartelë \"%s\"."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:609
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:604
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
msgstr "ReplaceDialogPart1|Doni të zëvendësohet lidhja"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:611
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:606
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
msgstr "ReplaceDialogPart1|Doni të zëvendësohet dosja ekzistuese"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:613
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:608
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
msgstr "ReplaceDialogPart1|Doni të zëvendësohet kartela ekzistuese"
#. Fourth box (size, volume, free space)
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:634 ../thunar/thunar-dialogs.c:670
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:629 ../thunar/thunar-dialogs.c:665
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:490
msgid "Size:"
msgstr "Madhësi:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:634 ../thunar/thunar-dialogs.c:670
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:629 ../thunar/thunar-dialogs.c:665
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:449
msgid "Modified:"
msgstr "Ndryshuar më:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:645
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:640
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
msgstr "ReplaceDialogPart2|me lidhjen vijuese?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:647
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:642
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
msgstr "ReplaceDialogPart2|me dosjen vijuese?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:649
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:644
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
msgstr "ReplaceDialogPart2|me kartelën vijuese?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:782
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:777
#, c-format
msgid ""
"The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
......@@ -812,11 +818,11 @@ msgstr ""
"Kartela desktop \"%s\" gjendet në një vend të pasigurt dhe s’është e shënuar"
" si e ekzekutueshme. Nëse s’i zini besë këtij programi, klikoni Anuloje."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:799
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:794
msgid "_Launch Anyway"
msgstr "_Nise Sido Qoftë"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:801
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:796
msgid "Mark _Executable"
msgstr "Vëri shenjë si e _Ekzekutueshme"
......@@ -1105,13 +1111,13 @@ msgstr ""
#. append the "Open in New Tab" menu action
#: ../thunar/thunar-launcher.c:177 ../thunar/thunar-launcher.c:854
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1297
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1298
msgid "Open in New _Tab"
msgstr "Hape në _Skedë të Re"
#. append the "Open in New Window" menu action
#: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:848
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1304
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1305
msgid "Open in New _Window"
msgstr "Hape në _Dritare të Re"
......@@ -1248,7 +1254,7 @@ msgid "Open With \"%s\""
msgstr "Hape Me \"%s\""
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1598 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1744
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1981 ../thunar/thunar-tree-view.c:2158
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1981 ../thunar/thunar-tree-view.c:2096
#, c-format
msgid "Failed to mount \"%s\""
msgstr "Dështoi në montimin e \"%s\""
......@@ -1385,7 +1391,7 @@ msgid "Open in New Window"
msgstr "Hap në Dritare të Re"
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:187
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:405 ../thunar/thunar-tree-view.c:1373
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:405 ../thunar/thunar-tree-view.c:1374
msgid "Create _Folder..."
msgstr "Krijoni _Dosje…"
......@@ -2339,17 +2345,17 @@ msgstr[0] "Shto dosjen e përzgjedhur te kuadrati anësor i shkurtoreve"
msgstr[1] "Shto dosjet e përzgjedhura te kuadrati anësor i shkurtoreve"
#. append the "Mount" menu action
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1144 ../thunar/thunar-tree-view.c:1320
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1144 ../thunar/thunar-tree-view.c:1321
msgid "_Mount"
msgstr "_Montoje"
#. append the "Unmount" menu action
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1152 ../thunar/thunar-tree-view.c:1326
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1152 ../thunar/thunar-tree-view.c:1327
msgid "_Unmount"
msgstr "_Çmontoje"
#. append the "Eject" menu action
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1160 ../thunar/thunar-tree-view.c:1332
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1160 ../thunar/thunar-tree-view.c:1333
msgid "_Eject"
msgstr "_Nxirre"
......@@ -2358,7 +2364,7 @@ msgid "Create _Shortcut"
msgstr "Krijoni Shk_urtore"
#. append the "Mount Volume" menu action
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1204 ../thunar/thunar-tree-view.c:1341
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1204 ../thunar/thunar-tree-view.c:1342
msgid "Disconn_ect"
msgstr "_Shkëpute"
......@@ -2380,12 +2386,12 @@ msgstr "Shtegu \"%s\" s’i referohet një drejtorie"
msgid "Failed to add new shortcut"
msgstr "Dështoi në shtim shkurtoreje"
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1908 ../thunar/thunar-tree-view.c:2026
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1908 ../thunar/thunar-tree-view.c:1964
#, c-format
msgid "Failed to eject \"%s\""
msgstr "Dështoi në nxjerrjen e \"%s\""
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2050 ../thunar/thunar-tree-view.c:2081
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2050 ../thunar/thunar-tree-view.c:2019
#, c-format
msgid "Failed to unmount \"%s\""
msgstr "Dështoi në çmontimin e \"%s\""
......@@ -2432,11 +2438,11 @@ msgstr "Menu Konteksti Dosjeje"
msgid "Create an empty folder within the current folder"
msgstr "Krijo një dosje të zbrazët brenda dosjes së çastit"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:407 ../thunar/thunar-tree-view.c:1404
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:407 ../thunar/thunar-tree-view.c:1405
msgid "Cu_t"
msgstr "_Prije"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-tree-view.c:1419
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-tree-view.c:1420
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopjoje"
......@@ -2450,7 +2456,7 @@ msgstr ""
"Lëvizni ose kopjoni kartelat e përzgjedhura më parë, përmes urdhri Prije ose"
" Kopjoje"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:410 ../thunar/thunar-tree-view.c:1469
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:410 ../thunar/thunar-tree-view.c:1470
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Shpje_re te Hedhurinat"
......@@ -2498,7 +2504,7 @@ msgstr[0] "Kri_jo Lidhje"
msgstr[1] "Kri_jo Lidhje"
#. append the "Rename" menu action
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:418 ../thunar/thunar-tree-view.c:1511
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:418 ../thunar/thunar-tree-view.c:1512
msgid "_Rename..."
msgstr "_Riemërtoni…"
......@@ -2699,11 +2705,11 @@ msgstr "Shfaq lëndën e koshit të hedhurinave"
msgid "Loading..."
msgstr "Po ngarkohet…"
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1439
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1440
msgid "_Paste Into Folder"
msgstr "_Ngjite Te Dosje"
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1563
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1564
msgid "P_roperties..."
msgstr "_Veti…"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment