Commit add06372 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (100%).

762 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 4a65ca35
......@@ -32,7 +32,7 @@ msgid ""
"\n"
"Please restart thunar afterwards."
msgstr ""
"Thunari käivitamine ei õnnestunud kuna üks varem Thunari eksemplar veel töötab.\n"
"Thunari käivitamine ei õnnestunud kuna üks varasem Thunari eksemplar veel töötab.\n"
"Kas sa soovid selle vanema Thunari eksemplari sulgeda?\n"
"\n"
"Enne nõustumist palun kontrolli, et kõik pooleli olnud tegevused (näiteks failide kopeerimine) on lõpetatud. Selliste tegevuste katkestamine võib faile lõhkuda.\n"
......@@ -1571,8 +1571,8 @@ msgid ""
"Do you want to apply your changes recursively to\n"
"all files and subfolders below the selected folder?"
msgstr ""
"Kas rakendada muudatused rekursiivselt\n"
"ka kõikidele alamkataloogidele?"
"Kas rakendame muudatused rekursiivselt\n"
"ka kõikidele failidele ja alamkaustadele?"
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:554
msgid "Do _not ask me again"
......@@ -2923,7 +2923,7 @@ msgstr "Thunari kohta teabe näitamine"
#: ../thunar/thunar-window.c:388
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "_Peidetud failide näitamine"
msgstr "_Näita peidetud faile"
#: ../thunar/thunar-window.c:388
msgid "Toggles the display of hidden files in the current window"
......@@ -3666,7 +3666,7 @@ msgstr "Tegevuse „%s” käivitamine ebaõnnestus."
#: ../plugins/thunar-uca/uca.xml.in.h:1
msgid "Open Terminal Here"
msgstr "Ava terminal siin"
msgstr "Ava siin terminal"
#: ../plugins/thunar-uca/uca.xml.in.h:2
msgid "Example for a custom action"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment