Commit 98037866 authored by Besnik's avatar Besnik Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (100%).

762 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 6ea3667e
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-13 00:31+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2018\n"
"Language-Team: Albanian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sq/)\n"
......@@ -145,7 +145,7 @@ msgstr "Dështoi në nisjen e operacionit"
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1216 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:384
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1680
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1708 ../thunar/thunar-window.c:2316
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1708 ../thunar/thunar-window.c:2360
#, c-format
msgid "Failed to open \"%s\""
msgstr "Dështoi në hapjen e \"%s\""
......@@ -294,7 +294,7 @@ msgstr "Të hiqen tërë kartelat dhe dosjet prej Hedhurinave?"
#. prepare the menu item
#: ../thunar/thunar-application.c:2306 ../thunar/thunar-location-buttons.c:188
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1226 ../thunar/thunar-tree-view.c:1356
#: ../thunar/thunar-window.c:351 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:175
#: ../thunar/thunar-window.c:355 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:175
msgid "_Empty Trash"
msgstr "_Zbraz Hedhurina"
......@@ -378,7 +378,7 @@ msgstr "Përdore si parazgjedhje për këtë lloj kartelash"
#. add the "Ok"/"Open" button
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:291
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:1155
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:820 ../thunar/thunar-window.c:3034
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:820 ../thunar/thunar-window.c:3078
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:142
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:435
msgid "_OK"
......@@ -536,7 +536,7 @@ msgstr "Formësoni Shtyllat e Pamjes Listë e Hollësishme"
#. add the "Help" button
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:126
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:254
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:374
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:380
msgid "_Help"
msgstr "_Ndihmë"
......@@ -905,7 +905,7 @@ msgid "Trash"
msgstr "Hedhurina"
#: ../thunar/thunar-file.c:1078 ../thunar/thunar-gio-extensions.c:253
#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:928 ../thunar/thunar-window.c:370
#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:928 ../thunar/thunar-window.c:376
msgid "File System"
msgstr "Sistem Kartelash"
......@@ -1385,7 +1385,7 @@ msgstr "Hap në Dritare të Re"
msgid "Create _Folder..."
msgstr "Krijoni _Dosje…"
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:188 ../thunar/thunar-window.c:351
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:188 ../thunar/thunar-window.c:355
msgid "Delete all files and folders in the Trash"
msgstr "Fshi tërë kartelat dhe dosjet te Hedhurinat"
......@@ -1432,7 +1432,7 @@ msgstr ""
msgid "View the properties of the folder \"%s\""
msgstr "Shihni vetitë e dosjes \"%s\""
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:359
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:365
msgid "Reload the current folder"
msgstr "Ringarko dosjen e tanishme"
......@@ -2126,11 +2126,11 @@ msgstr "Veti"
msgid "mixed"
msgstr "të përziera"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:189 ../thunar/thunar-window.c:347
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:189 ../thunar/thunar-window.c:351
msgid "_File"
msgstr "_Kartelë"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:350
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:354
msgid "_Send To"
msgstr "_Dërgoje Te"
......@@ -2154,7 +2154,7 @@ msgstr "Pastroje"
msgid "Clear the file list below"
msgstr "Pastro listën e mëposhtme të kartelave"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195 ../thunar/thunar-window.c:376
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195 ../thunar/thunar-window.c:382
msgid "_About"
msgstr "_Rreth"
......@@ -2512,7 +2512,7 @@ msgid "Loading folder contents..."
msgstr "Po ngarkohet lëndë dosjeje…"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2261 ../thunar/thunar-window.c:2876
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2261 ../thunar/thunar-window.c:2920
msgid "Failed to open the home folder"
msgstr "Dështoi hapja e dosjes shtëpi"
......@@ -2548,7 +2548,7 @@ msgstr "Emër i pavlefshëm kartele dhënë nga sajt XDS drag"
msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
msgstr "Dështoi në krijimin e një lidhjeje për URL-në \"%s\""
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3906 ../thunar/thunar-window.c:2971
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3906 ../thunar/thunar-window.c:3015
#, c-format
msgid "Failed to open directory \"%s\""
msgstr "Dështoi në hapjen e drejtorisë \"%s\""
......@@ -2747,293 +2747,309 @@ msgstr "%A më %X"
msgid "%x at %X"
msgstr "%x më %X"
#: ../thunar/thunar-window.c:348
#: ../thunar/thunar-window.c:352
msgid "New _Tab"
msgstr "_Skedë e Re"
#: ../thunar/thunar-window.c:348
#: ../thunar/thunar-window.c:352
msgid "Open a new tab for the displayed location"
msgstr "Hapni një skedë të re për vendndodhjen e shfaqur"
#: ../thunar/thunar-window.c:349
#: ../thunar/thunar-window.c:353
msgid "New _Window"
msgstr "_Dritare e Re"
#: ../thunar/thunar-window.c:349
#: ../thunar/thunar-window.c:353
msgid "Open a new Thunar window for the displayed location"
msgstr "Hap një dritare të re Thunar për vendndodhjen e shfaqur"
#: ../thunar/thunar-window.c:352
#: ../thunar/thunar-window.c:356
msgid "Detac_h Tab"
msgstr "Shkëp_ute Skedën"
#: ../thunar/thunar-window.c:352
#: ../thunar/thunar-window.c:356
msgid "Open current folder in a new window"
msgstr "Hapeni dosjen e tanishme në një dritare të re"
#: ../thunar/thunar-window.c:353
#: ../thunar/thunar-window.c:357
msgid "_Previous Tab"
msgstr "Skeda e _Mëparshme"
#: ../thunar/thunar-window.c:357
msgid "Switch to Previous Tab"
msgstr "Kaloni te Skeda e Mëparshme"
#: ../thunar/thunar-window.c:358
msgid "_Next Tab"
msgstr "Skeda _Pasuese"
#: ../thunar/thunar-window.c:358
msgid "Switch to Next Tab"
msgstr "Kaloni te Skeda Pasuese"
#: ../thunar/thunar-window.c:359
msgid "Close _All Windows"
msgstr "Mbylli _Krejt Dritaret"
#: ../thunar/thunar-window.c:353
#: ../thunar/thunar-window.c:359
msgid "Close all Thunar windows"
msgstr "Mbylli tërë dritaret Thunar"
#: ../thunar/thunar-window.c:354
#: ../thunar/thunar-window.c:360
msgid "C_lose Tab"
msgstr "_Mbylle Skedën"
#: ../thunar/thunar-window.c:354
#: ../thunar/thunar-window.c:360
msgid "Close this folder"
msgstr "Mbyll këtë kartelë"
#: ../thunar/thunar-window.c:355
#: ../thunar/thunar-window.c:361
msgid "_Close Window"
msgstr "_Mbylle Dritaren"
#: ../thunar/thunar-window.c:355
#: ../thunar/thunar-window.c:361
msgid "Close this window"
msgstr "Mbyll këtë dritare"
#: ../thunar/thunar-window.c:356
#: ../thunar/thunar-window.c:362
msgid "_Edit"
msgstr "_Përpunim"
#: ../thunar/thunar-window.c:357
#: ../thunar/thunar-window.c:363
msgid "Pr_eferences..."
msgstr "_Parapëlqime…"
#: ../thunar/thunar-window.c:357
#: ../thunar/thunar-window.c:363
msgid "Edit Thunars Preferences"
msgstr "Përpunoni Parapëlqime për Thunar-in"
#: ../thunar/thunar-window.c:358
#: ../thunar/thunar-window.c:364
msgid "_View"
msgstr "_Parje"
#: ../thunar/thunar-window.c:359
#: ../thunar/thunar-window.c:365
msgid "_Reload"
msgstr "_Ringarkoje"
#: ../thunar/thunar-window.c:360
#: ../thunar/thunar-window.c:366
msgid "_Location Selector"
msgstr "Përzgjedhës _Vendndodhjesh"
#: ../thunar/thunar-window.c:361
#: ../thunar/thunar-window.c:367
msgid "_Side Pane"
msgstr "Kuadrat _Anësor"
#: ../thunar/thunar-window.c:362
#: ../thunar/thunar-window.c:368
msgid "Zoom I_n"
msgstr "Z_madhoje"
#: ../thunar/thunar-window.c:362
#: ../thunar/thunar-window.c:368
msgid "Show the contents in more detail"
msgstr "Shfaq më tepër hollësi rreth lëndës"
#: ../thunar/thunar-window.c:364
#: ../thunar/thunar-window.c:370
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Z_vogëloje"
#: ../thunar/thunar-window.c:364
#: ../thunar/thunar-window.c:370
msgid "Show the contents in less detail"
msgstr "Shfaq më pak hollësi rreth lëndës"
#: ../thunar/thunar-window.c:365
#: ../thunar/thunar-window.c:371
msgid "Normal Si_ze"
msgstr "Ma_dhësi Normale"
#: ../thunar/thunar-window.c:365
#: ../thunar/thunar-window.c:371
msgid "Show the contents at the normal size"
msgstr "Shfaqe lëndën në madhësi normale"
#: ../thunar/thunar-window.c:366
#: ../thunar/thunar-window.c:372
msgid "_Go"
msgstr "_Shko"
#: ../thunar/thunar-window.c:367
#: ../thunar/thunar-window.c:373
msgid "Open _Parent"
msgstr "Hap _Mëmën"
#: ../thunar/thunar-window.c:367
#: ../thunar/thunar-window.c:373
msgid "Open the parent folder"
msgstr "Hap dosjen mëmë"
#: ../thunar/thunar-window.c:368
#: ../thunar/thunar-window.c:374
msgid "_Home"
msgstr "_Kreu"
#: ../thunar/thunar-window.c:368
#: ../thunar/thunar-window.c:374
msgid "Go to the home folder"
msgstr "Shko tek dosja krye"
#: ../thunar/thunar-window.c:369
#: ../thunar/thunar-window.c:375
msgid "Desktop"
msgstr "Desktop"
#: ../thunar/thunar-window.c:369
#: ../thunar/thunar-window.c:375
msgid "Go to the desktop folder"
msgstr "Shko tek dosja e desktopit"
#: ../thunar/thunar-window.c:370
#: ../thunar/thunar-window.c:376
msgid "Browse the file system"
msgstr "Shfleto sistemin e kartelave"
#: ../thunar/thunar-window.c:371
#: ../thunar/thunar-window.c:377
msgid "B_rowse Network"
msgstr "Shfleto R_rjetin"
#: ../thunar/thunar-window.c:371
#: ../thunar/thunar-window.c:377
msgid "Browse local network connections"
msgstr "Shfleto lidhje rrjeti vendor"
#: ../thunar/thunar-window.c:372
#: ../thunar/thunar-window.c:378
msgid "T_emplates"
msgstr "_Gjedhe"
#: ../thunar/thunar-window.c:372
#: ../thunar/thunar-window.c:378
msgid "Go to the templates folder"
msgstr "Shko tek dosja e gjedheve"
#: ../thunar/thunar-window.c:373
#: ../thunar/thunar-window.c:379
msgid "_Open Location..."
msgstr "_Hapni Vendndodhje…"
#: ../thunar/thunar-window.c:373
#: ../thunar/thunar-window.c:379
msgid "Specify a location to open"
msgstr "Tregoni një vendndodhje për hapje"
#: ../thunar/thunar-window.c:375
#: ../thunar/thunar-window.c:381
msgid "_Contents"
msgstr "_Lëndë"
#: ../thunar/thunar-window.c:375
#: ../thunar/thunar-window.c:381
msgid "Display Thunar user manual"
msgstr "Shfaq doracak përdoruesi për Thunar-in"
#: ../thunar/thunar-window.c:376
#: ../thunar/thunar-window.c:382
msgid "Display information about Thunar"
msgstr "Shfaq të dhëna rreth Thunar-it"
#: ../thunar/thunar-window.c:381
#: ../thunar/thunar-window.c:387
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Shfaq Kartela të _Padukshme"
#: ../thunar/thunar-window.c:381
#: ../thunar/thunar-window.c:387
msgid "Toggles the display of hidden files in the current window"
msgstr "Këmben shfaqjen ose jo të kartelave të fshehura në dritaren e çastit"
#: ../thunar/thunar-window.c:382
#: ../thunar/thunar-window.c:388
msgid "_Pathbar Style"
msgstr "Stil Shtylle _Shtigjesh"
#: ../thunar/thunar-window.c:382
#: ../thunar/thunar-window.c:388
msgid "Modern approach with buttons that correspond to folders"
msgstr "Mënyrë moderne, me butona që u përgjigjen dosjeve"
#: ../thunar/thunar-window.c:383
#: ../thunar/thunar-window.c:389
msgid "_Toolbar Style"
msgstr "Stil _Paneli"
#: ../thunar/thunar-window.c:383
#: ../thunar/thunar-window.c:389
msgid "Traditional approach with location bar and navigation buttons"
msgstr "Mënyrë tradicionale, me shtyllë vendi dhe butona lëvizjesh"
#: ../thunar/thunar-window.c:384
#: ../thunar/thunar-window.c:390
msgid "_Shortcuts"
msgstr "_Shkurtore"
#: ../thunar/thunar-window.c:384
#: ../thunar/thunar-window.c:390
msgid "Toggles the visibility of the shortcuts pane"
msgstr "Këmben dukshmërinë ose jo të kuadratit të shkurtoreve"
#: ../thunar/thunar-window.c:385
#: ../thunar/thunar-window.c:391
msgid "_Tree"
msgstr "_Pema"
#: ../thunar/thunar-window.c:385
#: ../thunar/thunar-window.c:391
msgid "Toggles the visibility of the tree pane"
msgstr "Këmben dukshmërinë ose jo të kuadratit të pemës"
#: ../thunar/thunar-window.c:386
#: ../thunar/thunar-window.c:392
msgid "St_atusbar"
msgstr "Shtyllë _gjendjeje"
#: ../thunar/thunar-window.c:386
#: ../thunar/thunar-window.c:392
msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
msgstr "Ndrysho dukshmërinë e shtyllës së gjendjeve për këtë dritare"
#: ../thunar/thunar-window.c:387
#: ../thunar/thunar-window.c:393
msgid "_Menubar"
msgstr "Shtyllë _menuje"
#: ../thunar/thunar-window.c:387
#: ../thunar/thunar-window.c:393
msgid "Change the visibility of this window's menubar"
msgstr "Ndrysho dukshmërinë e shtyllës së menuve për këtë dritare"
#. * add view options
#: ../thunar/thunar-window.c:772
#: ../thunar/thunar-window.c:778
msgid "View as _Icons"
msgstr "Shiheni si _Ikona"
#: ../thunar/thunar-window.c:772
#: ../thunar/thunar-window.c:778
msgid "Display folder content in an icon view"
msgstr "Shfaqe lëndën e dosjes si pamje ikonë"
#: ../thunar/thunar-window.c:779
#: ../thunar/thunar-window.c:785
msgid "View as _Detailed List"
msgstr "Shiheni si Listë të _Hollësishme"
#: ../thunar/thunar-window.c:779
#: ../thunar/thunar-window.c:785
msgid "Display folder content in a detailed list view"
msgstr "Shfaqe lëndën e dosjes si pamje listë e hollësishme"
#: ../thunar/thunar-window.c:786
#: ../thunar/thunar-window.c:792
msgid "View as _Compact List"
msgstr "Shiheni si Listë të _Ngjeshur"
#: ../thunar/thunar-window.c:786
#: ../thunar/thunar-window.c:792
msgid "Display folder content in a compact list view"
msgstr "Shfaqe lëndën e dosjes si pamje listë e ngjeshur"
#. add the label with the root warning
#: ../thunar/thunar-window.c:865
#: ../thunar/thunar-window.c:871
msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
msgstr "Kujdes, po përdorni llogarinë rrënjë, mund të dëmtoni sistemin tuaj."
#: ../thunar/thunar-window.c:1825
#: ../thunar/thunar-window.c:1869
msgid "Close tab"
msgstr "Mbylle skedën"
#: ../thunar/thunar-window.c:2076
#: ../thunar/thunar-window.c:2120
#, c-format
msgid "Open the location \"%s\""
msgstr "Hap vendodhjen \"%s\""
#: ../thunar/thunar-window.c:2290
#: ../thunar/thunar-window.c:2334
#, c-format
msgid "Failed to launch \"%s\""
msgstr "Dështoi në nisjen e \"%s\""
#: ../thunar/thunar-window.c:2851
#: ../thunar/thunar-window.c:2895
msgid "Failed to open parent folder"
msgstr "Dështoi në hapjen e dosjes mëmë"
#: ../thunar/thunar-window.c:2946
#: ../thunar/thunar-window.c:2990
#, c-format
msgid "The directory \"%s\" does not exist. Do you want to create it?"
msgstr "Drejtoria \"%s\" s’ekziston. Doni të krijohet?"
#. display the "About Templates" dialog
#: ../thunar/thunar-window.c:3032
#: ../thunar/thunar-window.c:3076
msgid "About Templates"
msgstr "Rreth Gjedhesh"
#: ../thunar/thunar-window.c:3054
#: ../thunar/thunar-window.c:3098
msgid "All files in this folder will appear in the \"Create Document\" menu."
msgstr "Tërë kartelat në këtë dosje do të duken te menuja \"Krijo Dokument\"."
#: ../thunar/thunar-window.c:3061
#: ../thunar/thunar-window.c:3105
msgid ""
"If you frequently create certain kinds of documents, make a copy of one and put it in this folder. Thunar will add an entry for this document in the \"Create Document\" menu.\n"
"\n"
......@@ -3043,26 +3059,26 @@ msgstr ""
"\n"
"Mundeni mandej të përzgjidhni zërin prej menusë \"Krijo Dokument\" dhe një kopje e dokumentit do të krijohet te drejtoria që po shihni."
#: ../thunar/thunar-window.c:3073
#: ../thunar/thunar-window.c:3117
msgid "Do _not display this message again"
msgstr "Mos e shfaq _sërish këtë mesazh"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-window.c:3103
#: ../thunar/thunar-window.c:3147
msgid "Failed to open the file system root folder"
msgstr "Dështoi hapja e dosjes rrënjë të sistemit të kartelave"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-window.c:3140
#: ../thunar/thunar-window.c:3184
msgid "Failed to display the contents of the trash can"
msgstr "Dështoi shfaqja e lëndës së koshit të hedhurinave"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-window.c:3177
#: ../thunar/thunar-window.c:3221
msgid "Failed to browse the network"
msgstr "Dështoi në shfletimin e rrjetit"
#: ../thunar/thunar-window.c:3261
#: ../thunar/thunar-window.c:3305
msgid ""
"Thunar is a fast and easy to use file manager\n"
"for the Xfce Desktop Environment."
......@@ -3071,7 +3087,7 @@ msgstr ""
"Desktop Xfce, i shpejtë dhe i lehtë në përdorim."
#. set window title
#: ../thunar/thunar-window.c:3319 ../Thunar.desktop.in.in.h:3
#: ../thunar/thunar-window.c:3363 ../Thunar.desktop.in.in.h:3
#: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:1
msgid "File Manager"
msgstr "Përgjegjës Kartelash"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment