Commit 6fa387f4 authored by Besnik's avatar Besnik Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (100%).

762 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent ebafe694
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-23 18:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-11 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-19 09:02+0000\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2020\n"
"Language-Team: Albanian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sq/)\n"
......@@ -146,8 +146,8 @@ msgstr "S’u arrit të nisej operacioni"
#. tell the user that we were unable to launch the file specified
#: ../thunar/thunar-application.c:1500 ../thunar/thunar-application.c:1632
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1227 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:384
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1227 ../thunar/thunar-location-entry.c:366
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:394
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1719
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1747 ../thunar/thunar-window.c:2364
#, c-format
......@@ -243,8 +243,8 @@ msgstr[1] ""
#: ../thunar/thunar-application.c:2157 ../thunar/thunar-application.c:2336
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:288 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:705
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:753 ../thunar/thunar-create-dialog.c:141
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:105 ../thunar/thunar-dialogs.c:487
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:598 ../thunar/thunar-dialogs.c:856
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:105 ../thunar/thunar-dialogs.c:497
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:608 ../thunar/thunar-dialogs.c:866
#: ../thunar/thunar-dnd.c:169 ../thunar/thunar-launcher.c:736
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:522
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1130
......@@ -525,8 +525,8 @@ msgstr "Në të papastër s’ka gjë për t’u ngjitur"
#. setup the dialog
#. add the "Close" button
#. add a regular close button, the header bar already provides one
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:801
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:253
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:811
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:257
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:254
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:355
#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:215
......@@ -540,7 +540,7 @@ msgstr "Formësoni Shtyllat e Pamjes Listë e Hollësishme"
#. add the "Help" button
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:126
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:260
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:268
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:381
msgid "_Help"
msgstr "_Ndihmë"
......@@ -609,7 +609,7 @@ msgstr "_Zgjero shtyllat vetvetiu aq sa duhet"
#. the file_time is invalid
#. reset page title
#. tell the user that we're unable to determine the file info
#: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:734
#: ../thunar/thunar-column-model.c:877 ../thunar/thunar-list-model.c:734
#: ../thunar/thunar-list-model.c:770
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:232 ../thunar/thunar-util.c:471
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:513
......@@ -704,111 +704,111 @@ msgstr "_Riemërtoje"
msgid "Enter the new name:"
msgstr "Jepni emrin e ri:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:268
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:278
msgid "translator-credits"
msgstr "Besnik Bleta"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:444 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:454 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
msgid "_Yes"
msgstr "_Po"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:448
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:458
msgid "Yes to _all"
msgstr "Po për të _tëra"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:452 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:462 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
msgid "_No"
msgstr "_Jo"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:456
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:466
msgid "N_o to all"
msgstr "J_o për të tëra"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:460
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:470
msgid "_Retry"
msgstr "_Riprovo"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:464
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:474
msgid "Copy _Anyway"
msgstr "Kopjoje _Sido Qoftë"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:577
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:587
msgid "Confirm to replace files"
msgstr "Ripohoni zëvendësimin e kartelave"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:599
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:609
msgid "S_kip All"
msgstr "Anashkaloji Krejt"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:600
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:610
msgid "_Skip"
msgstr "_Anashkaloje"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:611
msgid "Replace _All"
msgstr "Zëvendësoji _Krejt"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:602
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:612
msgid "_Replace"
msgstr "_Zëvendësoje"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:639
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:649
#, c-format
msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
msgstr "Kjo dosje përmban tashmë një lidhje simbolike \"%s\"."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:644
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:654
#, c-format
msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
msgstr "Kjo dosje përmban tashmë një dosje \"%s\"."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:649
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:659
#, c-format
msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
msgstr "Kjo dosje përmban tashmë një kartelë \"%s\"."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:663
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:673
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
msgstr "ReplaceDialogPart1|Doni të zëvendësohet lidhja"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:665
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:675
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
msgstr "ReplaceDialogPart1|Doni të zëvendësohet dosja ekzistuese"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:667
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:677
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
msgstr "ReplaceDialogPart1|Doni të zëvendësohet kartela ekzistuese"
#. Fourth box (size, volume, free space)
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:688 ../thunar/thunar-dialogs.c:724
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:698 ../thunar/thunar-dialogs.c:734
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:490
msgid "Size:"
msgstr "Madhësi:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:688 ../thunar/thunar-dialogs.c:724
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:698 ../thunar/thunar-dialogs.c:734
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:449
msgid "Modified:"
msgstr "Ndryshuar më:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:699
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:709
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
msgstr "ReplaceDialogPart2|me lidhjen vijuese?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:701
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:711
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
msgstr "ReplaceDialogPart2|me dosjen vijuese?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:703
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:713
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
msgstr "ReplaceDialogPart2|me kartelën vijuese?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:836
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:846
#, c-format
msgid ""
"The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
......@@ -818,11 +818,11 @@ msgstr ""
" si e ekzekutueshme. Nëse s’i zini besë këtij programi, klikoni mbi "
"“Anuloje”."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:853
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:863
msgid "_Launch Anyway"
msgstr "_Nise Sido Qoftë"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:855
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:865
msgid "Mark _Executable"
msgstr "Vëri Shenjë Si e _Ekzekutueshme"
......@@ -1005,49 +1005,54 @@ msgstr "Shfaqje drejtorie me bazë ikonat"
msgid "Icon view"
msgstr "Pamje ikonash"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:181 ../thunar/thunar-io-jobs.c:336
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:111
#, c-format
msgid "Error removing file: %s"
msgstr "Gabim në heqje kartele: %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:214 ../thunar/thunar-io-jobs.c:369
#, c-format
msgid "The file \"%s\" already exists"
msgstr "Ka tashmë një kartelë \"%s\""
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:204
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:237
#, c-format
msgid "Failed to create empty file \"%s\": %s"
msgstr "S’u arrit të krijohej kartelë e zbrazët \"%s\": %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:359
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:392
#, c-format
msgid "Failed to create directory \"%s\": %s"
msgstr "S’u arrit të krijohej drejtorie \"%s\": %s"
#. tell the user that we're preparing to unlink the files
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:426
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:459
msgid "Preparing..."
msgstr "Po përgatitet…"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:504
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:537
#, c-format
msgid "Could not delete file \"%s\": %s"
msgstr "S’u fshi dot kartela \"%s\":%s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:605
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:638
#, c-format
msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
msgstr ""
"S’u krijua dot lidhja simbolike për te \"%s\", ngaqë s’është kartelë vendore"
#. generate a useful error message
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:980
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1013
#, c-format
msgid "Failed to change the owner of \"%s\": %s"
msgstr "S’u arrit të ndryshohej pronari për \"%s\": %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:981
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1014
#, c-format
msgid "Failed to change the group of \"%s\": %s"
msgstr "S’u arrit të ndryshohej grupi për \"%s\":%s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1136
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1169
#, c-format
msgid "Failed to change the permissions of \"%s\": %s"
msgstr "S’u arrit të ndryshoheshin lejet mbi \"%s\": %s"
......@@ -1446,11 +1451,11 @@ msgstr ""
msgid "View the properties of the folder \"%s\""
msgstr "Shihni vetitë e dosjes \"%s\""
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:365
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:200 ../thunar/thunar-window.c:365
msgid "Reload the current folder"
msgstr "Ringarko dosjen e tanishme"
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:349
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:359
#, c-format
msgid "File does not exist"
msgstr "Kartela s’ekziston"
......@@ -1645,78 +1650,78 @@ msgid "File Manager Preferences"
msgstr "Parapëlqime Përgjegjësi Kartelash"
#. Display
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:275
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
msgid "Display"
msgstr "Shfaqje"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:285
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:297
msgid "Default View"
msgstr "Pamje Parazgjedhje"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:298
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:310
msgid "View _new folders using:"
msgstr "Shihni dosje të _reja duke përdorur:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:304
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:351
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:316
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:363
msgid "Icon View"
msgstr "Pamje Ikonë"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:305
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:317
msgid "Detailed List View"
msgstr "Pamje Listë e Hollësishme"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:318
msgid "Compact List View"
msgstr "Pamje Listë e Ngjeshur"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:307
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:319
msgid "Last Active View"
msgstr "Pamje Aktivë Së Fundi"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:316
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:328
msgid "Show thumbnails:"
msgstr "Shfaq miniatura:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:322
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:334
msgid "Never"
msgstr "Kurrë"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:323
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:335
msgid "Local Files Only"
msgstr "Vetëm Kartelat Vendore"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:324
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
msgid "Always"
msgstr "Përherë"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:333
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:345
msgid "Sort _folders before files"
msgstr "Rendit _dosjet përpara kartelave"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:335
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:347
msgid ""
"Select this option to list folders before files when you sort a folder."
msgstr ""
"Përzgjidhni këtë mundësi për të renditur dosjet përpara kartelave, gjatë "
"renditjes së një dosjeje."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:340
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:352
msgid "Show file size in binary format"
msgstr "Shfaqe madhësinë e kartelave në format dyor"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:342
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:354
msgid ""
"Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
msgstr ""
"Përzgjidheni këtë mundësi që të shfaqet madhësia e kartelës në formatin "
"dyor, në vend se dhjetor."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:364
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:376
msgid "_Text beside icons"
msgstr "_Tekst në krah ikonash"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:366
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:378
msgid ""
"Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
"rather than below the icon."
......@@ -1724,23 +1729,23 @@ msgstr ""
"Përzgjidheni këtë mundësi për të vendosur përshkrime ikonash për objekte në "
"krah të ikonave, në vend të vendosjes nën to."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:376
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:388
msgid "Date"
msgstr "Datë"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:389
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:401
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:214
msgid "_Format:"
msgstr "_Format:"
#. TRANSLATORS: custom date format
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:402
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:414
msgid "Custom"
msgstr "Vetjak"
#. TRANSLATORS: Please do not translate the first column (specifiers),
#. 'strftime' and of course '\n'
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:424
msgid ""
"Custom date format to apply.\n"
"\n"
......@@ -1767,73 +1772,73 @@ msgstr ""
"Për një listë të plotë, shihni faqet man të 'strftime'"
#. Side Pane
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:430
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:442
msgid "Side Pane"
msgstr "Menu Anësore"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:440
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
msgid "Shortcuts Pane"
msgstr "Kuadrat Shkurtoresh"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:453
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:465
msgid "_Icon Size:"
msgstr "Madhësi _Ikone:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:458
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:506
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:470
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:518
msgid "16px"
msgstr "16px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:459
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:507
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:471
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:519
msgid "24px"
msgstr "24px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:460
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:508
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:472
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:520
msgid "32px"
msgstr "32px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:461
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:509
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:521
msgid "48px"
msgstr "48px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:462
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:510
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:474
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:522
msgid "64px"
msgstr "64px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:511
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:475
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:523
msgid "96px"
msgstr "96px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:464
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:512
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:476
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:524
msgid "128px"
msgstr "128px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:465
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:513
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:477
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:525
msgid "160px"
msgstr "160px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:466
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:514
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:478
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:526
msgid "192px"
msgstr "192px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:467
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:515
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:479
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:527
msgid "256px"
msgstr "256px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:476
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:488
msgid "Show Icon _Emblems"
msgstr "Shfaq _Emblema Ikonash"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:478
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:490
msgid ""
"Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
"folders for which emblems have been defined in the folders properties "
......@@ -1843,19 +1848,19 @@ msgstr ""
"shkurtoreve për krejt dosjet për të cilat emblemat mund të përcaktohen në "
"dialogun e vetive të dosjeve."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:488
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:500
msgid "Tree Pane"
msgstr "Kuadrati i Pemës"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:501
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:513
msgid "Icon _Size:"
msgstr "_Madhësi Ikone:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:524
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:536
msgid "Show Icon E_mblems"
msgstr "Shfaq E_mblema Ikonash"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:526
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:538
msgid ""
"Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
"for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
......@@ -1865,19 +1870,19 @@ msgstr ""
" të dosjeve."
#. Behavior
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:536
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:548
msgid "Behavior"
msgstr "Sjellje"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:546
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:558
msgid "Navigation"
msgstr "Lëvizje"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:559
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:571
msgid "_Single click to activate items"
msgstr "Klikim _njësh për aktivizim objektesh"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:575
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:587
msgid ""
"Specify the d_elay before an item gets selected\n"
"when the mouse pointer is paused over it:"
......@@ -1885,7 +1890,7 @@ msgstr ""
"Caktoni _vonesën pas së cilës një objekt bëhet\n"
"i përzgjedhur, kur treguesi i miut ndalet mbi të:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:588
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:600
msgid ""
"When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
"item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
......@@ -1899,42 +1904,42 @@ msgstr ""
"mund të jetë e dobishme kur përmes njëklikimit aktivizohen objekte, dhe doni"
" vetëm të përzgjidhni një objekt pa e aktivizuar atë."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:607
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:619
msgid "Disabled"
msgstr "E çaktivizuar"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:613
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:625
msgid "Medium"
msgstr "E mesme"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:618
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:630
msgid "Long"
msgstr "E gjatë"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:624
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:636
msgid "_Double click to activate items"
msgstr "_Dyklikoni për aktivizim objektesh"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:635
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:647
msgid "Tabs instead of new Windows"
msgstr "Skeda, në vend se Dritare të reja"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:648
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:660
msgid "Open folders in new tabs on middle click"
msgstr "Hapni dosje në skeda të reja, me klikim me të mesit"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:650
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:662
msgid ""
"Select this option to open a new tab on middle click instead of a new window"
msgstr ""
"Përzgjidheni këtë mundësi për hapje të një skede të re, kur klikohet me të "
"mesit, në vend se të një dritareje të re"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:666
msgid "Open new thunar instances as tabs"
msgstr "Instanca të reja të Thunar-it hapi si skeda"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:656
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:668
msgid ""
"Select this option to open new thunar instances as tabs in an existing "
"thunar window"
......@@ -1942,30 +1947,30 @@ msgstr ""
"Përzgjidheni këtë mundësi që instancat e reja të Thunar-it të hapen si skeda"
" në një dritare Thunar ekzistuese"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:667
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679
msgid "Context Menu"
msgstr "Menu Konteksti"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:691
msgid "Show action to permanently delete files and folders"
msgstr "Shfaq veprim për fshirje përgjithmonë kartelash dhe dosjesh"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:681
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:693
msgid "Select this option to show the 'Delete' action in the context menu"
msgstr ""
"Përzgjidheni këtë mundësi për të shfaqur te menuja e konteksteve veprimin "
"“Fshije”"
#. Advanced
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:690
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:702
msgid "Advanced"
msgstr "Të mëtejshme"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:700
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:712
msgid "Folder Permissions"
msgstr "Leje Dosjeje"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:713
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:725
msgid ""
"When changing the permissions of a folder, you\n"
"can also apply the changes to the contents of the\n"
......@@ -1975,28 +1980,28 @@ msgstr ""
"zbatoni ndryshimet edhe te lënda e dosjes.\n"
"Përzgjidhni më poshtë sjelljen parazgjedhje:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:722
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:734
msgid "Ask every time"
msgstr "Pyet çdo herë"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:723
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:735
msgid "Apply to Folder Only"
msgstr "Zbatoje Vetëm te Dosje"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:724
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:736
msgid "Apply to Folder and Contents"
msgstr "Zbatoje te Dosje dhe te Lëndë"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:735
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:747
msgid "Volume Management"
msgstr "Administrim Vëllimesh"
#. add check button to enable/disable auto mounting
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:752
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:764
msgid "Enable _Volume Management"
msgstr "Aktivizo Administrim _Vëllimesh"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:762
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:774
msgid ""
"<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives,\n"
"devices and media."
......@@ -2004,11 +2009,11 @@ msgstr ""
"<a href=\"volman-config:\">Formësoni</a> administrimin e disqeve, pajisjeve\n"
"dhe mediave të heqshme."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:777
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:789
msgid "Missing dependencies"
msgstr "Mungojnë varësi"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:785
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:797
msgid ""
"It looks like <a href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/gvfs\">gvfs</a> is not available.\n"
"Important features including trash support,\n"
......@@ -2022,7 +2027,7 @@ msgstr ""
#. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
#. configuration dialog