Commit 6200d597 authored by Real School's avatar Real School Committed by Transifex

I18n: Update translation hy_AM (100%).

761 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 7bc1bcff
......@@ -4,8 +4,8 @@
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
# Translators:
# Real School <translator_students@realschool.am>, 2019
# Hayk Andreasyan <hayk.andreasyan@realschool.am>, 2019
# Real School <translator_students@realschool.am>, 2019
#
#, fuzzy
msgid ""
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-06-09 18:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-19 09:02+0000\n"
"Last-Translator: Hayk Andreasyan <hayk.andreasyan@realschool.am>, 2019\n"
"Last-Translator: Real School <translator_students@realschool.am>, 2019\n"
"Language-Team: Armenian (Armenia) (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/hy_AM/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -552,7 +552,7 @@ msgstr ""
#. create the "Move Up" button
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:198
msgid "Move _Up"
msgstr "Տեղափոխել _վեև"
msgstr "Տեղափոխել _վերեւ"
#. create the "Move Down" button
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:209
......@@ -640,7 +640,7 @@ msgstr "%s անվաւեր անուն"
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:976
#, c-format
msgid "The working directory must be an absolute path"
msgstr "Աշխատող նշարանը պէտք է ունենայ բացարձակ ուղի\""
msgstr "Աշխատող նշարանը պէտք է ունենայ բացարձակ ուղի"
#. LaunchFiles() invoked with an empty filename list
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:984 ../thunar/thunar-dbus-service.c:1419
......@@ -695,7 +695,7 @@ msgstr "Թարգմանութիւն"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:433 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
msgid "_Yes"
msgstr "_Այ"
msgstr "_Այո"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:437
msgid "Yes to _all"
......@@ -917,7 +917,7 @@ msgstr "Չյաջողուեց վերլուծել աշխատասեղանի նիշ
#. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
#: ../thunar/thunar-file.c:1618
msgid "Untrusted application launcher"
msgstr "Յաւելուածի անվստահելի գործարկիչօ"
msgstr "Յաւելուածի անվստահելի գործարկիչ"
#: ../thunar/thunar-file.c:1643
#, c-format
......@@ -1550,7 +1550,7 @@ msgid ""
"all files and subfolders below the selected folder?"
msgstr ""
"Գործադրե՞լ փոփոխութիւնները բոլոր պանակաների\\n\"\n"
"\"եւ ենթապանակնրի համար"
"\"եւ ենթապանակների համար"
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:554
msgid "Do _not ask me again"
......@@ -2214,7 +2214,7 @@ msgid ""
"Thunar Bulk Rename is a powerful and extensible\n"
"tool to rename multiple files at once."
msgstr ""
"Thunar զանգուածի վերանուանուանման ծրագիրը հզոր եւ \n"
"Thunar զանգուածի վերանուանման ծրագիրը հզոր եւ \n"
"ընդլայնելի գործիք է, բազմակի նիշերի ակնթարթային վերանուանման համար։"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1694
......@@ -2357,7 +2357,7 @@ msgstr "Չյաջողուեց ապատեղակայել %s֊ը"
#: ../thunar/thunar-size-label.c:165
msgid "Click here to stop calculating the total size of the folder."
msgstr "Սեղմել այստեղ պանակի ընդհանուր չափի հաշուուարկի կանգնեցման համար։"
msgstr "Սեղմել այստեղ պանակի ընդհանուր չափի հաշուարկի կանգնեցման համար։"
#. add the label widget
#. tell the user that we started calculation
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment