Commit 497ec8fc authored by Carles Muñoz Gorriz's avatar Carles Muñoz Gorriz Committed by Transifex

l10n: Updates to Catalan (Valencian) (ca) translation

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org)
parent c2d97bbc
......@@ -2,14 +2,14 @@
# Copyright (C) 2004-2007 Benedikt Meurer.
# This file is distributed under the same license as the thunar package.
# Pau Ruŀlan Ferragut <paurullan@bulma.net> 2005-2008.
# Carles Muñoz Gorriz <carlesmu@internautas.org>, 2006, 2008-2009.
# Carles Muñoz Gorriz <carlesmu@internautas.org>, 2006, 2008-2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-22 16:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-11 16:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-22 12:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-03 22:34+0100\n"
"Last-Translator: Carles Muñoz Gorriz <carlesmu@internautas.org>\n"
"Language-Team: Catalan <xfce-i18n@xfce.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -373,38 +373,38 @@ msgid "Failed to remove \"%s\""
msgstr "No s'ha pogut suprimir «%s»"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:757
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:465
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:473
msgid "Select an Application"
msgstr "Seleccioneu una aplicació"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:767
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1056
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:475
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:483
msgid "All Files"
msgstr "Tots els fitxers"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:772
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:480
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:488
msgid "Executable Files"
msgstr "Fitxers executables"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:787
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:495
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:503
msgid "Perl Scripts"
msgstr "Seqüències en Perl"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:793
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:501
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:509
msgid "Python Scripts"
msgstr "Seqüències en Python"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:799
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:507
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:515
msgid "Ruby Scripts"
msgstr "Seqüències en Ruby"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:805
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:513
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:521
msgid "Shell Scripts"
msgstr "Seqüències d'intèrpret d'ordres"
......@@ -498,7 +498,7 @@ msgstr "_Expandeix les columnes automàticament si cal"
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:458
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:285
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:286
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:597
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:605
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
......@@ -531,13 +531,11 @@ msgstr "El nom del fitxer «%s» no és vàlid"
#. LaunchFiles() invoked without a valid working directory
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:696
#, c-format
msgid "The working directory must be an absolute path"
msgstr "El directori de treball ha de ser un camí absolut"
#. LaunchFiles() invoked with an empty filename list
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:704
#, c-format
msgid "Atleast one filename must be specified"
msgstr "S'ha d'introduir com a mínim un nom de fitxer"
......@@ -572,7 +570,7 @@ msgstr "_Canvia el nom"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Pau Ruŀlan Ferragut <paurullan@bulma.net>, 2005-2008.\n"
"Carles Muñoz Gorriz <carlesmu@internautas.org>, 2006, 2008-2009."
"Carles Muñoz Gorriz <carlesmu@internautas.org>, 2006, 2008-2010."
#. display an error message to the user
#. tell the user that we failed
......@@ -754,33 +752,29 @@ msgstr "Fitxer"
msgid "File Name"
msgstr "Nom de fitxer"
#: ../thunar/thunar-file.c:855 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:277
#: ../thunar/thunar-file.c:836 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:277
#: ../thunar/thunar-window.c:311
msgid "File System"
msgstr "Sistema de fitxers"
#: ../thunar/thunar-file.c:933
#, c-format
#: ../thunar/thunar-file.c:914
msgid "The root folder has no parent"
msgstr "La carpeta arrel no té pare"
#: ../thunar/thunar-file.c:993
#: ../thunar/thunar-file.c:974
#, c-format
msgid "Failed to parse the desktop file: %s"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el fitxer d'escriptori: «%s»"
#: ../thunar/thunar-file.c:1031
#, c-format
#: ../thunar/thunar-file.c:1012
msgid "No Exec field specified"
msgstr "No heu especificat el camp Exec"
#: ../thunar/thunar-file.c:1052
#, c-format
#: ../thunar/thunar-file.c:1033
msgid "No URL field specified"
msgstr "No heu especificat el camp URL"
#: ../thunar/thunar-file.c:1058
#, c-format
#: ../thunar/thunar-file.c:1039
msgid "Invalid desktop file"
msgstr "El nom de l'escriptori no és vàlid"
......@@ -1232,7 +1226,6 @@ msgid "_Location:"
msgstr "_Ubicació:"
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:382
#, c-format
msgid "File does not exist"
msgstr "El fitxer no existeix"
......@@ -1242,7 +1235,6 @@ msgid "Failed to determine the mount point of \"%s\""
msgstr "No s'ha pogut determinar el punt de muntatge per «%s»"
#: ../thunar/thunar-misc-jobs.c:84
#, c-format
msgid "No templates installed"
msgstr "No hi han plantilles instaŀlades"
......@@ -1750,7 +1742,7 @@ msgstr "No s'ha pogut canviar el nom «%s»"
#. allocate the icon chooser
#. allocate the chooser dialog
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:708
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:600
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:608
#, c-format
msgid "Select an Icon for \"%s\""
msgstr "Seleccioneu una icona per «%s»"
......@@ -2067,7 +2059,7 @@ msgstr "Selecciona tots els fitxers que coincideixen amb un patró"
msgid "Du_plicate"
msgstr "Du_plica"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:347 ../thunar/thunar-standard-view.c:3417
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:347 ../thunar/thunar-standard-view.c:3419
msgid "Ma_ke Link"
msgid_plural "Ma_ke Links"
msgstr[0] "Crea un _enllaç"
......@@ -2128,50 +2120,50 @@ msgstr "Nom de fitxer obtingut del lloc d'arrossegament XDS no és vàlid"
msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
msgstr "No s'ha pogut crear l'enllaç per l'URL «%s»"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3050
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3052
#, c-format
msgid "Failed to open directory \"%s\""
msgstr "No s'ha pogut obrir el directori «%s»"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3377
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3379
msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
msgid_plural "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
msgstr[0] "Prepara el fitxer seleccionat i serà mogut amb l'ordre d'enganxar"
msgstr[1] ""
"Prepara els fitxers seleccionats i seran moguts amb l'ordre d'enganxar"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3385
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3387
msgid "Prepare the selected file to be copied with a Paste command"
msgid_plural "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
msgstr[0] "Prepara el fitxer seleccionat i serà copiat amb l'ordre d'enganxar"
msgstr[1] ""
"Prepara els fitxers seleccionats i seran copiats amb l'ordre d'enganxar"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3396
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3398
msgid "Delete the selected file"
msgid_plural "Delete the selected files"
msgstr[0] "Suprimeix el fitxer seleccionat"
msgstr[1] "Suprimeix els fitxers seleccionats"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3410
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3412
msgid "Duplicate the selected file"
msgid_plural "Duplicate each selected file"
msgstr[0] "Duplica el fitxer seleccionat"
msgstr[1] "Duplica els fitxers seleccionats"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3419
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3421
msgid "Create a symbolic link for the selected file"
msgid_plural "Create a symbolic link for each selected file"
msgstr[0] "Crea un enllaç simbòlic del fitxer seleccionat"
msgstr[1] "Crea un enllaç simbòlic dels fitxers seleccionats"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3427
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3429
msgid "Rename the selected file"
msgid_plural "Rename the selected files"
msgstr[0] "Canvia el nom al fitxer seleccionat"
msgstr[1] "Canvia el nom als fitxers seleccionats"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3435
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3437
msgid "Restore the selected file"
msgid_plural "Restore the selected files"
msgstr[0] "Restaura el fitxer seleccionat"
......@@ -2227,7 +2219,7 @@ msgstr "Pape_rera"
msgid "Display the contents of the trash can"
msgstr "Mostra el contingut de la paperera"
#: ../thunar/thunar-tree-model.c:618
#: ../thunar/thunar-tree-model.c:619
msgid "Loading..."
msgstr "S'està carregant…"
......@@ -2242,7 +2234,6 @@ msgid "P_roperties..."
msgstr "P_ropietats…"
#: ../thunar/thunar-util.c:78
#, c-format
msgid "Invalid path"
msgstr "Camí invàlid"
......@@ -3169,23 +3160,23 @@ msgstr "Si suprimiu una acció personalitzada, aquesta es perdrà per sempre."
#.
#. Basic
#.
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:121
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:122
msgid "Basic"
msgstr "Bàsic"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:130
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:131
msgid "_Name:"
msgstr "_Nom:"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:135
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:136
msgid "The name of the action that will be displayed in the context menu."
msgstr "El nom de l'acció que es mostrarà al menú contextual."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:148
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:149
msgid "_Description:"
msgstr "_Descripció:"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:153
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:154
msgid ""
"The description of the action that will be displayed as tooltip in the "
"statusbar when selecting the item from the context menu."
......@@ -3193,11 +3184,11 @@ msgstr ""
"La descripció de l'acció que serà mostrada com rètol indicador a la barra "
"d'estat quan seleccioneu l'element des del menú contextual."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:166
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:167
msgid "_Command:"
msgstr "_Ordre:"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:175
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:176
msgid ""
"The command (including the necessary parameters) to perform the action. See "
"the command parameter legend below for a list of supported parameter "
......@@ -3213,23 +3204,37 @@ msgstr ""
"s'aplicarà sols i s'ha seleccionat un element. En cas contrari, és a dir amb "
"minúscules, l'acció sols es durà a terme si s'ha seleccionat un element."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:186
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:187
msgid "Browse the file system to select an application to use for this action."
msgstr ""
"Navegueu pel sistema de fitxers i trieu una aplicació amb la qual dur a "
"terme aquesta acció."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:202
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:203
msgid "Use Startup Notification"
msgstr "Empra notificació d'engegada"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:204
msgid ""
"Enable this option if you want a waiting cursor to be shown while the action "
"is launched. This is also highly recommended if you have focus stealing "
"prevention enabled in your window manager."
msgstr ""
"Habiliteu aquesta opció si voleu que es mostri un cursor d'espera mentre es "
"llança una aplicació. Això és molt recomanable si teniu habilitada l'opció "
"per evitar el furt d'enfocament en el vostre gestor de finestres."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:210
msgid "_Icon:"
msgstr "_Icona:"
#. setup a label to tell that no icon was selected
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:210
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:697
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:218
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:705
msgid "No icon"
msgstr "Sense icona"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:211
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:219
msgid ""
"Click this button to select an icon file that will be displayed in the "
"context menu in addition to the action name chosen above."
......@@ -3237,7 +3242,7 @@ msgstr ""
"Premeu aquest botó per seleccionar un fitxer d'icona que es mostrarà al menú "
"contextual a més a més de l'acció seleccionada anteriorment."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:242
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:250
msgid ""
"The following command parameters will be\n"
"substituted when launching the action:"
......@@ -3245,41 +3250,41 @@ msgstr ""
"Aquests paràmetres seran substituïts\n"
"quan llanceu l'acció:"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:280
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:288
msgid "the path to the first selected file"
msgstr "el camí pel primer fitxer seleccionat"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:292
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:300
msgid "the paths to all selected files"
msgstr "el camí per tots els fitxers seleccionats"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:304
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:312
#, c-format
msgid "directory containing the file that is passed in %f"
msgstr "el directori que conté el fitxer vingut de %f"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:316
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:324
#, c-format
msgid "directories containing the files that are passed in %F"
msgstr "els directoris que contenen els fitxers que són passats mitjançant %F"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:328
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:336
msgid "the first selected filename (without path)"
msgstr "el primer fitxer seleccionat (sense camí)"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:340
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:348
msgid "the selected filenames (without paths)"
msgstr "els fitxers seleccionats (sense camins)"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:354
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:362
msgid "Appearance Conditions"
msgstr "Condicions d'aparició"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:362
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:370
msgid "_File Pattern:"
msgstr "_Fitxer patró:"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:367
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:375
msgid ""
"Enter a list of patterns that will be used to determine whether this action "
"should be displayed for a selected file. If you specify more than one "
......@@ -3290,35 +3295,35 @@ msgstr ""
"acció s'hauria de mostrar pel fitxer seleccionat. Si especificau més d'una "
"patró haureu de separar amb punts i comes (per exemple: *.txt; *.doc)."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:386
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:394
msgid "Appears if selection contains:"
msgstr "Apareix si el contingut conté:"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:399
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:407
msgid "_Directories"
msgstr "_Directoris"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:403
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:411
msgid "_Audio Files"
msgstr "Fitxers d'_àudio"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:407
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:415
msgid "_Image Files"
msgstr "Fitxers d'_imatge"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:411
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:419
msgid "_Text Files"
msgstr "Fitxers de _text"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:416
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:424
msgid "_Video Files"
msgstr "Fitxers de _vídeo"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:420
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:428
msgid "_Other Files"
msgstr "Altres _fitxers"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:437
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:445
msgid ""
"This page lists the conditions under which the\n"
"action will appear in the file managers context\n"
......@@ -3342,45 +3347,42 @@ msgstr ""
"d'especificar que l'acció s'haurà de dur a terme\n"
"segons el tipus de fitxers."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:784
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:769
#, c-format
msgid "Unknown element <%s>"
msgstr "Element desconegut <%s>"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:802
#, c-format
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:787
msgid "End element handler called while in root context"
msgstr ""
"Final de l'element identificador del fitxer mentre estava dins el context "
"arrel"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:890
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:881
#, c-format
msgid "Unknown closing element <%s>"
msgstr "Element de tancament desconegut <%s>"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1331
#, c-format
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1324
msgid "Failed to determine save location for uca.xml"
msgstr "No s'ha pogut determinar la ubicació pel fitxer uca.xml"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1446
#, c-format
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1441
msgid "Command not configured"
msgstr "Ordre no configurat"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:188
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:177
msgid "Configure c_ustom actions..."
msgstr "Config_ura les accions personalitzades…"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:189
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:178
msgid ""
"Setup custom actions that will appear in the file managers context menus"
msgstr ""
"Configureu les accions personalitzades que apareixeran als menús contextuals "
"del gestor de fitxers"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:406
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:412
#, c-format
msgid "Failed to launch action \"%s\"."
msgstr "No s'ha pogut llançar l'acció «%s»."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment