Commit 407a98bf authored by Besnik's avatar Besnik Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (100%).

761 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 82e7f3ff
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-28 06:30+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-06-09 18:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-19 09:02+0000\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2019\n"
"Language-Team: Albanian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sq/)\n"
......@@ -2486,7 +2486,7 @@ msgstr "Përzgjidhni krejt dhe vetëm objektet që nuk janë të përzgjedhur ta
msgid "Du_plicate"
msgstr "_Përsëdyte"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:414 ../thunar/thunar-standard-view.c:4564
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:414 ../thunar/thunar-standard-view.c:4570
msgid "Ma_ke Link"
msgid_plural "Ma_ke Links"
msgstr[0] "Kri_jo Lidhje"
......@@ -2552,60 +2552,59 @@ msgstr "S’u arrit të krijohej një lidhje për URL-në \"%s\""
msgid "Failed to open directory \"%s\""
msgstr "S’u arrit të hapej drejtoria \"%s\""
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4512
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4518
msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
msgid_plural "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
msgstr[0] "Përgatite kartelën e përzgjedhur të lëvizet me urdhrin Ngjit"
msgstr[1] "Përgatiti kartelat e përzgjedhura të lëvizen me urdhrin Ngjit"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4520
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4526
msgid "Prepare the selected file to be copied with a Paste command"
msgid_plural "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
msgstr[0] "Përgatite kartelën e përzgjedhur të kopjohet me urdhrin Ngjit"
msgstr[1] "Përgatiti kartelat e përzgjedhura të kopjohet me urdhrin Ngjit"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4534
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4540
msgid "Move the selected file to the Trash"
msgid_plural "Move the selected files to the Trash"
msgstr[0] "Shpjere kartelën e përzgjedhur te Hedhurinat"
msgstr[1] "Shpjeri kartelat e përzgjedhura te Hedhurinat"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4543
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4549
msgid "Permanently delete the selected file"
msgid_plural "Permanently delete the selected files"
msgstr[0] "Fshije përgjithmonë kartelën e përzgjedhur"
msgstr[1] "Fshiji përgjithmonë kartelat e përzgjedhura"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4557
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4563
msgid "Duplicate the selected file"
msgid_plural "Duplicate each selected file"
msgstr[0] "Përsëdyte kartelën e përzgjedhur"
msgstr[1] "Dyfisho çdo kartelë të përzgjedhur"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4566
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4572
msgid "Create a symbolic link for the selected file"
msgid_plural "Create a symbolic link for each selected file"
msgstr[0] "Krijo një lidhje simbolike për kartelën e përzgjedhur"
msgstr[1] "Krijo një lidhje simbolike për çdo kartelë të përzgjedhur"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4574
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4580
msgid "Rename the selected file"
msgid_plural "Rename the selected files"
msgstr[0] "Riemërto kartelën e përzgjedhur"
msgstr[1] "Riemërto kartelat e përzgjedhura"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4582
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4588
msgid "Restore the selected file"
msgid_plural "Restore the selected files"
msgstr[0] "Rikthe kartelën e përzgjedhur"
msgstr[1] "Rikthe kartelat e përzgjedhura"
#. add the "Empty File" item
#: ../thunar/thunar-templates-action.c:487
#: ../thunar/thunar-templates-action.c:489
msgid "_Empty File"
msgstr "Kartelë e _Zbrazët"
#: ../thunar/thunar-templates-action.c:530
#: ../thunar/thunar-templates-action.c:539
msgid "No templates installed"
msgstr "Nuk ka gjedhe të instaluara"
......@@ -3320,8 +3319,8 @@ msgid "UPPERCASE"
msgstr "ME TË MËDHA"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:95
msgid "Camelcase"
msgstr "RastiKamel"
msgid "Title Case"
msgstr "Madhësi shkronjash Titulli"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:96
msgid "First character uppercase"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment