Commit 22e152fa authored by Robert Hartl's avatar Robert Hartl Committed by Transifex

l10n: Updates to Slovak (sk) translation

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org)
parent 0f6da855
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: thunar\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-22 16:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-28 00:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-27 20:49+0100\n"
"Last-Translator: Robert Hartl <hartl.robert@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -770,7 +770,7 @@ msgstr "Koreňový priečinok nemá nadradený priečinok"
#: ../thunar/thunar-file.c:993
#, c-format
msgid "Failed to parse the desktop file: %s"
msgstr ""
msgstr "Nepodarilo sa spracovať súbor pracovnej plochy: %s"
#: ../thunar/thunar-file.c:1031
#, c-format
......@@ -1254,9 +1254,9 @@ msgid "File does not exist"
msgstr "Súbor neexistuje"
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:726
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to determine the mount point of \"%s\""
msgstr "Nepodarilo sa zistiť prípojný bod pre %s"
msgstr "Nepodarilo sa zistiť prípojný bod pre \"%s\""
#: ../thunar/thunar-misc-jobs.c:84
#, c-format
......@@ -1669,16 +1669,16 @@ msgstr "Nepodarilo sa zobraziť nastavenia správy zväzkov"
#: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:94
msgid "File Operation Progress"
msgstr ""
msgstr "Priebeh operácie zo súborom"
#. build the tooltip text
#: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:293
#, c-format
msgid "%d file operation running"
msgid_plural "%d file operations running"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[0] "Prebieha %d operácia so súbormi"
msgstr[1] "Prebiehajú %d operácie so súbormi"
msgstr[2] "Prebieha %d operácií so súbormi"
#: ../thunar/thunar-progress-view.c:326
msgid "Cancelling..."
......@@ -2221,13 +2221,13 @@ msgid "Trying to restore \"%s\""
msgstr "Pokúšam sa obnoviť \"%s\""
#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:690
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"The folder \"%s\" does not exist anymore but is required to restore the file "
"\"%s\" from the trash"
msgstr ""
"Adresár \"%s\" už neexistuje, ale je potrebné obnov súbor \"%s\" z koša. "
"Chcete opäť adresár vytvoriť?"
"Priečinok \"%s\" už neexistuje, ale je vyžadovaný pre obnovenie súboru \"%s"
"\" z koša."
#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:715
#, c-format
......@@ -2245,6 +2245,8 @@ msgstr "Pokúšam sa presunúť \"%s\""
#, c-format
msgid "Could not move \"%s\" directly. Collecting files for copying..."
msgstr ""
"Položku \"%s\" nie je možné priamo presunúť. Zhromažďovanie súborov pri "
"kopírovaní..."
#: ../thunar/thunar-trash-action.c:104
msgid "T_rash"
......@@ -2616,7 +2618,7 @@ msgstr "_Nezobrazovať viac túto správu"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-window.c:2252
msgid "Failed to open the file system root folder"
msgstr ""
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť koreňový priečinok"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-window.c:2287
......@@ -3182,9 +3184,8 @@ msgstr ""
"akciu \"%s\"?"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:437
#, fuzzy
msgid "If you delete a custom action, it is permanently lost."
msgstr "Odstránený súbor bude nenávratne stratený."
msgstr "Ak odstránite vlastnú akciu, bude nenávratne stratená."
#.
#. Basic
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment