Commit 1ffb0b71 authored by Bauzhan Muftakhidinov's avatar Bauzhan Muftakhidinov Committed by Transifex
Browse files

l10n: Updates to Kazakh (kk) translation

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org)
parent 9b3925cc
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: 4.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-22 16:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-14 13:26+0600\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-05 13:30+0600\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -138,10 +138,13 @@ msgid "Failed to execute \"%s\""
msgstr "\"%s\" орындау сәтсіз аяқталды "
#. tell the user that we were unable to launch the file specified
#: ../thunar/thunar-application.c:1081 ../thunar/thunar-application.c:1207
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1055 ../thunar/thunar-location-entry.c:389
#: ../thunar/thunar-application.c:1081
#: ../thunar/thunar-application.c:1207
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1055
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:389
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:417
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1236 ../thunar/thunar-window.c:1506
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1236
#: ../thunar/thunar-window.c:1506
#, c-format
msgid "Failed to open \"%s\""
msgstr "\"%s\" ашу сәтсіз аяқталды "
......@@ -156,19 +159,19 @@ msgid "Copying files..."
msgstr "Файлдарды көшіру..."
#: ../thunar/thunar-application.c:1322
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Copying files to \"%s\"..."
msgstr "Файлдарды көшіру..."
msgstr "Файлдарды \"%s\" ішіне көшіру..."
#: ../thunar/thunar-application.c:1368
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Creating symbolic links in \"%s\"..."
msgstr "Символдық сілтемелерді жасау..."
msgstr "\"%s\" ішінде символдық сілтемелерді жасау..."
#: ../thunar/thunar-application.c:1421
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Moving files into \"%s\"..."
msgstr "Файлдарды қоқыс шелегіне апару..."
msgstr "Файлдарды \"%s\" ішіне жылжыту..."
#: ../thunar/thunar-application.c:1506
#, c-format
......@@ -217,19 +220,18 @@ msgstr "Қоқыс шелегінен барлық файлдар мен бум
#. append the "Empty Trash" menu action
#. add the "Empty Trash" menu item
#: ../thunar/thunar-application.c:1697 ../thunar/thunar-location-buttons.c:171
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:834 ../thunar/thunar-tree-view.c:1104
#: ../thunar/thunar-window.c:295 ../plugins/thunar-tpa/main.c:49
#: ../thunar/thunar-application.c:1697
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:171
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:834
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1104
#: ../thunar/thunar-window.c:295
#: ../plugins/thunar-tpa/main.c:49
msgid "_Empty Trash"
msgstr "Қ_оқыс шелегін тазарту"
#: ../thunar/thunar-application.c:1701
msgid ""
"If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. "
"Please note that you can also delete them separately."
msgstr ""
"Қоқыс шелегін тазартуды таңдасаңыз, құрамасы жойылады. Оларды жеке-жеке "
"өшіруге болатынын есте сақтаңыз."
msgid "If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. Please note that you can also delete them separately."
msgstr "Қоқыс шелегін тазартуды таңдасаңыз, құрамасы жойылады. Оларды жеке-жеке өшіруге болатынын есте сақтаңыз."
#: ../thunar/thunar-application.c:1718
msgid "Emptying the Trash..."
......@@ -251,7 +253,8 @@ msgid "Restoring files..."
msgstr "Файлдарды қалпына келтіру..."
#. tell the user that it didn't work
#: ../thunar/thunar-chooser-button.c:234 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:465
#: ../thunar/thunar-chooser-button.c:234
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:465
#, c-format
msgid "Failed to set default application for \"%s\""
msgstr "\"%s\" үшін негізгі қолданбаны орнату сәтсіз аяқталды"
......@@ -262,18 +265,16 @@ msgstr "Қолданба таңдалмады"
#: ../thunar/thunar-chooser-button.c:313
#, c-format
msgid ""
"The selected application is used to open this and other files of type \"%s\"."
msgstr ""
"Ерекшеленген қолданба бұл файл мен \"%s\" түрдегі барлық файлдарды ашу үшін "
"арналған."
msgid "The selected application is used to open this and other files of type \"%s\"."
msgstr "Ерекшеленген қолданба бұл файл мен \"%s\" түрдегі барлық файлдарды ашу үшін арналған."
#. add the "Other Application..." choice
#: ../thunar/thunar-chooser-button.c:425
msgid "_Other Application..."
msgstr "Б_асқа қолданба..."
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:185 ../thunar/thunar-launcher.c:171
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:185
#: ../thunar/thunar-launcher.c:171
msgid "Open With"
msgstr "Көмегімен ашу"
......@@ -283,9 +284,7 @@ msgid "Use a _custom command:"
msgstr "Ба_сқа команда:"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:258
msgid ""
"Use a custom command for an application that is not available from the above "
"application list."
msgid "Use a custom command for an application that is not available from the above application list."
msgstr "Жоғарыдағы қолданбалар тізімінде жоқ команда көмегімен ашу."
#. create the "Custom command" button
......@@ -322,19 +321,13 @@ msgstr "<i>%s</i> пен \"%s\" түрдегі барлық файлдарды
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:657
#, c-format
msgid ""
"Browse the file system to select an application to open files of type \"%s\"."
msgstr ""
"\"%s\" түріндегі файлдарды ашатын қолданбаны табу үшін файлдық жүйені қарап "
"шығу."
msgid "Browse the file system to select an application to open files of type \"%s\"."
msgstr "\"%s\" түріндегі файлдарды ашатын қолданбаны табу үшін файлдық жүйені қарап шығу."
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:663
#, c-format
msgid ""
"Change the default application for files of type \"%s\" to the selected "
"application."
msgstr ""
"\"%s\" түрдегі файлдар үшін негізгі ретінде ерекшеленген қолданбаны орнату."
msgid "Change the default application for files of type \"%s\" to the selected application."
msgstr "\"%s\" түрдегі файлдар үшін негізгі ретінде ерекшеленген қолданбаны орнату."
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:710
#, c-format
......@@ -343,17 +336,13 @@ msgstr "\"%s\" өшіруді шынымен қалайсыз ба?"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:716
msgid ""
"This will remove the application launcher that appears in the file context "
"menu, but will not uninstall the application itself.\n"
"This will remove the application launcher that appears in the file context menu, but will not uninstall the application itself.\n"
"\n"
"You can only remove application launchers that were created using the custom "
"command box in the \"Open With\" dialog of the file manager."
"You can only remove application launchers that were created using the custom command box in the \"Open With\" dialog of the file manager."
msgstr ""
"Бұл әрекет файлдың контекст мәзірінде пайда болатын қолданба жөнелткішін "
"ғана өшіреді, қолданбаның өзіне әсері жоқ.\n"
"Бұл әрекет файлдың контекст мәзірінде пайда болатын қолданба жөнелткішін ғана өшіреді, қолданбаның өзіне әсері жоқ.\n"
"\n"
"Сіз файлдар басқарушысының \"Көмегімен ашу\" сұхбат терезесінде қолмен "
"көрсетілген қолданба жөнелткіштерін ғана өшіре аласыз."
"Сіз файлдар басқарушысының \"Көмегімен ашу\" сұхбат терезесінде қолмен көрсетілген қолданба жөнелткіштерін ғана өшіре аласыз."
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:731
......@@ -481,9 +470,11 @@ msgstr "Кер_ек болса, бағандар өлшемін автоөзге
#. the file_time is invalid
#. reset page title
#. tell the user that we're unable to determine the file info
#: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:682
#: ../thunar/thunar-column-model.c:858
#: ../thunar/thunar-list-model.c:682
#: ../thunar/thunar-list-model.c:710
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:240 ../thunar/thunar-util.c:225
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:240
#: ../thunar/thunar-util.c:225
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:458
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:285
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:286
......@@ -503,7 +494,8 @@ msgstr "Ықшам көрінісі"
msgid "C_reate"
msgstr "Жаса_у"
#: ../thunar/thunar-create-dialog.c:151 ../thunar/thunar-dialogs.c:110
#: ../thunar/thunar-create-dialog.c:151
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:110
msgid "Enter the new name:"
msgstr "Жаңа атын енгізіңіз:"
......@@ -562,7 +554,8 @@ msgstr "Бауржан Муфтахидинов <baurthefirst@gmail.com> 2009"
#. display an error message to the user
#. tell the user that we failed
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:359 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:942
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:359
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:942
msgid "Failed to open the documentation browser"
msgstr "Құжаттама шолушыны ашу сәтсіз аяқталды"
......@@ -637,12 +630,14 @@ msgstr "ReplaceDialogPart1|Бар болып тұрған файлды келе
#.
#. Fourth box (size, volume, free space)
#.
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:634 ../thunar/thunar-dialogs.c:665
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:634
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:665
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:408
msgid "Size:"
msgstr "Өлшемі:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:634 ../thunar/thunar-dialogs.c:665
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:634
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:665
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:369
msgid "Modified:"
msgstr "Түзетілген:"
......@@ -673,7 +668,8 @@ msgstr "Ос_ында сілтеме жасау"
#. display an error to the user
#. display an error message to the user
#: ../thunar/thunar-dnd.c:253 ../thunar/thunar-launcher.c:537
#: ../thunar/thunar-dnd.c:253
#: ../thunar/thunar-launcher.c:537
#, c-format
msgid "Failed to execute file \"%s\""
msgstr "\"%s\" файлын орындау қатесі"
......@@ -708,7 +704,8 @@ msgstr "Тобы"
msgid "MIME Type"
msgstr "MIME түрі"
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:119 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:408
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:119
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:408
#: ../thunarx/thunarx-renamer.c:145
msgid "Name"
msgstr "Аты"
......@@ -720,7 +717,8 @@ msgstr "Иесі"
#.
#. Permissions chooser
#.
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:121 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:481
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:121
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:481
msgid "Permissions"
msgstr "Рұқсаттар"
......@@ -740,7 +738,8 @@ msgstr "Файл"
msgid "File Name"
msgstr "Файл аты"
#: ../thunar/thunar-file.c:855 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:277
#: ../thunar/thunar-file.c:855
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:277
#: ../thunar/thunar-window.c:311
msgid "File System"
msgstr "Файлдық жүйе"
......@@ -791,9 +790,7 @@ msgstr "Келесі бумаға өту"
#: ../thunar/thunar-icon-factory.c:650
#, c-format
msgid "Failed to load fallback icon from \"%s\" (%s). Check your installation!"
msgstr ""
"Ререзвті таңбашаны келесіден жүктеу мүмкін емес: \"%s\" (%s). Орнатуыңызды "
"тексеріңіз!"
msgstr "Ререзвті таңбашаны келесіден жүктеу мүмкін емес: \"%s\" (%s). Орнатуыңызды тексеріңіз!"
#: ../thunar/thunar-icon-view.c:164
msgid "Icon based directory listing"
......@@ -803,7 +800,8 @@ msgstr "Таңбашалар түріндегі бумалар көрінісі"
msgid "Icon view"
msgstr "Таңбашалар көрінісі"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:161 ../thunar/thunar-io-jobs.c:298
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:161
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:298
#, c-format
msgid "The file \"%s\" already exists"
msgstr "\"%s\" файлы бар болып тұр"
......@@ -831,9 +829,7 @@ msgstr "\"%s\" файлын өшіру қатесі: %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:595
#, c-format
msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
msgstr ""
"\"%s\" үшін символдық сілтемені жасау мүмкін емес, өйткені ол жергілікті "
"файл емес"
msgstr "\"%s\" үшін символдық сілтемені жасау мүмкін емес, өйткені ол жергілікті файл емес"
#. generate a useful error message
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:782
......@@ -857,7 +853,8 @@ msgstr "\"%s\" рұқсат құқықтарын өзгерту сәтсіз а
msgid "copy of %s"
msgstr "%s-ң көшірмесі"
#: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:37 ../thunar/thunar-list-model.c:727
#: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:37
#: ../thunar/thunar-list-model.c:727
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:873
#, c-format
msgid "link to %s"
......@@ -918,15 +915,19 @@ msgid "Do you want to skip it?"
msgstr "Оны аттап кетуді қалайсыз ба?"
#. append the "Open" menu action
#: ../thunar/thunar-launcher.c:168 ../thunar/thunar-launcher.c:794
#: ../thunar/thunar-launcher.c:168
#: ../thunar/thunar-launcher.c:794
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:168
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:785 ../thunar/thunar-tree-view.c:1054
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:785
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1054
msgid "_Open"
msgstr "_Ашу"
#. append the "Open in New Window" menu action
#: ../thunar/thunar-launcher.c:169 ../thunar/thunar-location-buttons.c:169
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:796 ../thunar/thunar-tree-view.c:1066
#: ../thunar/thunar-launcher.c:169
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:169
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:796
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1066
msgid "Open in New Window"
msgstr "Жаңа терезеде ашу"
......@@ -934,11 +935,13 @@ msgstr "Жаңа терезеде ашу"
msgid "Open the selected directory in a new window"
msgstr "Ерекшеленген буманы жаңа терезеде ашу"
#: ../thunar/thunar-launcher.c:170 ../thunar/thunar-launcher.c:172
#: ../thunar/thunar-launcher.c:170
#: ../thunar/thunar-launcher.c:172
msgid "Open With Other _Application..."
msgstr "Б_асқа қолданбамен ашу..."
#: ../thunar/thunar-launcher.c:170 ../thunar/thunar-launcher.c:172
#: ../thunar/thunar-launcher.c:170
#: ../thunar/thunar-launcher.c:172
#: ../thunar/thunar-launcher.c:877
msgid "Choose another application with which to open the selected file"
msgstr "Ерекшеленген файлды ашу үшін басқа қолданбаны таңдау"
......@@ -1008,7 +1011,8 @@ msgstr[0] "Ерекшеленген файл(дар)ды орындау"
msgid "_Open With \"%s\""
msgstr "\"%s\" _көмегімен ашу "
#: ../thunar/thunar-launcher.c:853 ../thunar/thunar-launcher.c:939
#: ../thunar/thunar-launcher.c:853
#: ../thunar/thunar-launcher.c:939
#, c-format
msgid "Use \"%s\" to open the selected file"
msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected files"
......@@ -1032,9 +1036,11 @@ msgstr[0] "Ерекшеленген файл(дар)ды бастапқы қол
msgid "Open With \"%s\""
msgstr "\"%s\" көмегімен ашу"
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1373 ../thunar/thunar-location-entry.c:641
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1373
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:641
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1266
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1488 ../thunar/thunar-tree-view.c:1851
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1488
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1851
#, c-format
msgid "Failed to mount \"%s\""
msgstr "\"%s\" тіркеу қатесі"
......@@ -1049,7 +1055,8 @@ msgid "Create a link to the selected file on the desktop"
msgid_plural "Create links to the selected files on the desktop"
msgstr[0] "Ерекшеленген файл(дар) үшін жұмыс үстелінде жарлықтарды жасау"
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1530 ../thunar/thunar-launcher.c:1587
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1530
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1587
#, c-format
msgid "Send the selected file to \"%s\""
msgid_plural "Send the selected files to \"%s\""
......@@ -1104,7 +1111,8 @@ msgstr "\"%s\" (%s) %s"
#. * where the trashed file/folder was located before it was moved to the trash), otherwise the
#. * properties dialog width will be messed up.
#.
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2279 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:330
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2279
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:330
msgid "Original Path:"
msgstr "Бастапқы жолы:"
......@@ -1128,11 +1136,13 @@ msgstr[0] "%d элемент ерекшеленді"
#. append the "Create Folder" menu action
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:170
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:337 ../thunar/thunar-tree-view.c:1120
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:337
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1120
msgid "Create _Folder..."
msgstr "Бу_маны жасау..."
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:171 ../thunar/thunar-window.c:295
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:171
#: ../thunar/thunar-window.c:295
msgid "Delete all files and folders in the Trash"
msgstr "Қоқыс шелегінен барлық файлдарды өшіру"
......@@ -1142,7 +1152,8 @@ msgid "Paste Into Folder"
msgstr "Бума ішіне кірістіру"
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:173
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:184 ../thunar/thunar-standard-view.c:338
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:184
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:338
msgid "_Properties..."
msgstr "Қас_иеттері..."
......@@ -1171,11 +1182,8 @@ msgstr "\"%s\" ішінде жаңа буманы жасау"
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1243
#, c-format
msgid ""
"Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into \"%s\""
msgstr ""
"Осыған дейін Қиып алу не Көшіру командаларымен ерекшеленген файлдарды \"%s\" "
"ішіне жылжыту не көшіру"
msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into \"%s\""
msgstr "Осыған дейін Қиып алу не Көшіру командаларымен ерекшеленген файлдарды \"%s\" ішіне жылжыту не көшіру"
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1249
#, c-format
......@@ -1183,12 +1191,14 @@ msgid "View the properties of the folder \"%s\""
msgstr "\"%s\" бумасының қасиеттерін қарап шығу"
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1285
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1787 ../thunar/thunar-tree-view.c:1528
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1787
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1528
msgid "New Folder"
msgstr "Жаңа бума"
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1286
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1788 ../thunar/thunar-tree-view.c:1529
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1788
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1529
msgid "Create New Folder"
msgstr "Жаңа буманы жасау"
......@@ -1322,14 +1332,8 @@ msgid "Do _not ask me again"
msgstr "М_ені қайта сұрамау"
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:557
msgid ""
"If you select this option your choice will be remembered and you won't be "
"asked again. You can use the preferences dialog to alter your choice "
"afterwards."
msgstr ""
"Осы опцияны белгілесеңіз, сіздің таңдауыңыз сақталады және келесіде "
"сұрамайды. Кейін оны өзгерту үшін баптаулар сұхбат терезесінде өзгерте "
"аласыз."
msgid "If you select this option your choice will be remembered and you won't be asked again. You can use the preferences dialog to alter your choice afterwards."
msgstr "Осы опцияны белгілесеңіз, сіздің таңдауыңыз сақталады және келесіде сұрамайды. Кейін оны өзгерту үшін баптаулар сұхбат терезесінде өзгерте аласыз."
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:854
msgid "Unknown file owner"
......@@ -1344,13 +1348,8 @@ msgid "Correct folder permissions"
msgstr "Бума рұқсаттарын автодұрыстау"
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:988
msgid ""
"The folder permissions will be reset to a consistent state. Only users "
"allowed to read the contents of this folder will be allowed to enter the "
"folder afterwards."
msgstr ""
"Бума рұқсаттары автотүзетіледі. Оны тек қана кем дегенде оқу рұқсаты бар "
"пайдаланушылар аша алады."
msgid "The folder permissions will be reset to a consistent state. Only users allowed to read the contents of this folder will be allowed to enter the folder afterwards."
msgstr "Бума рұқсаттары автотүзетіледі. Оны тек қана кем дегенде оқу рұқсаты бар пайдаланушылар аша алады."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:192
msgid "File Manager Preferences"
......@@ -1394,18 +1393,14 @@ msgstr "Бу_маларды файлдардың алдына қою"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:249
msgid "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
msgstr ""
"Осы опцияны таңдасаңыз, бума құрамасы сұрыпталған кезде бумалар файлдардың "
"алдында тұрады."
msgstr "Осы опцияны таңдасаңыз, бума құрамасы сұрыпталған кезде бумалар файлдардың алдында тұрады."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:253
msgid "_Show thumbnails"
msgstr "Ү_лгілерін көрсету"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:255
msgid ""
"Select this option to display previewable files within a folder as "
"automatically generated thumbnail icons."
msgid "Select this option to display previewable files within a folder as automatically generated thumbnail icons."
msgstr "Бұл опцияны таңдасаңыз, қолдауы бар файлар үшін үлгілер көрсетіледі."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:276
......@@ -1413,12 +1408,8 @@ msgid "_Text beside icons"
msgstr "Мә_тін таңбашалардың қасында"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:278
msgid ""
"Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
"rather than below the icon."
msgstr ""
"Бұл опцияны таңдасаңыз, мәтін таңбашалардың қасында тұрады. Сөндірілген "
"болса, мәтін таңбашалардың астында болады."
msgid "Select this option to place the icon captions for items beside the icon rather than below the icon."
msgstr "Бұл опцияны таңдасаңыз, мәтін таңбашалардың қасында тұрады. Сөндірілген болса, мәтін таңбашалардың астында болады."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
msgid "Date"
......@@ -1484,12 +1475,8 @@ msgid "Show Icon _Emblems"
msgstr "Таңбашалардың _эмблемаларын көрсету"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:363
msgid ""
"Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
"folders for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
msgstr ""
"Бұл опцияны таңдасаңыз, бетбелгілер панеліндегі таңбашалар үшін эмблемалар "
"көрсетіледі."
msgid "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all folders for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
msgstr "Бұл опцияны таңдасаңыз, бетбелгілер панеліндегі таңбашалар үшін эмблемалар көрсетіледі."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:372
msgid "Tree Pane"
......@@ -1504,12 +1491,8 @@ msgid "Show Icon E_mblems"
msgstr "Таңбаша _эмблемаларын көрсету"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:405
msgid ""
"Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
"for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
msgstr ""
"Бұл опцияны таңдасаңыз, аған көрінісіндегі таңбашалар үшін эмблемалар "
"көрсетіледі."
msgid "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
msgstr "Бұл опцияны таңдасаңыз, аған көрінісіндегі таңбашалар үшін эмблемалар көрсетіледі."
#.
#. Behavior
......@@ -1535,19 +1518,8 @@ msgstr ""
"болуға дейінгі уақыт аралығын көрсетіңіз:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:468
msgid ""
"When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
"item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
"disable this behavior by moving the slider to the left-most position. This "
"behavior may be useful when single clicks activate items, and you want only "
"to select the item without activating it."
msgstr ""
"Бір шерту арқылы белсендіру қосулы кезінде, тышқан курсоры элемент үстінде "
"тоқтаған кезде көрсетілген уақыт аралығынан кейін ол элемент белсенді "
"болады. Осы мүмкіндікті төмендегі тұтқаны сол жақ шетіне апару арқылы "
"сөндіре аласыз. Бүл мүмкіндік элементтерді бір шерту белсендіру кезінде, "
"немесе элементтерді белсенді қылмай-ақ ерекшелегіңіз келетін кезінде пайдалы "
"болуы мүмкін."
msgid "When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an item will automatically select that item after the chosen delay. You can disable this behavior by moving the slider to the left-most position. This behavior may be useful when single clicks activate items, and you want only to select the item without activating it."
msgstr "Бір шерту арқылы белсендіру қосулы кезінде, тышқан курсоры элемент үстінде тоқтаған кезде көрсетілген уақыт аралығынан кейін ол элемент белсенді болады. Осы мүмкіндікті төмендегі тұтқаны сол жақ шетіне апару арқылы сөндіре аласыз. Бүл мүмкіндік элементтерді бір шерту белсендіру кезінде, немесе элементтерді белсенді қылмай-ақ ерекшелегіңіз келетін кезінде пайдалы болуы мүмкін."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:486
msgid "Disabled"
......@@ -1623,37 +1595,36 @@ msgstr "Бөлімдерді басқару баптауларын көрсет
#: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:94
msgid "File Operation Progress"
msgstr ""
msgstr "Файлдармен әрекет үрдісі"
#. build the tooltip text
#: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:293
#, c-format
msgid "%d file operation running"
msgid_plural "%d file operations running"
msgstr[0] ""
msgstr[0] "Файлдармен %d әрекет орындалуда"
#: ../thunar/thunar-progress-view.c:326
#, fuzzy
msgid "Cancelling..."
msgstr "Есептеу..."
msgstr "Бас тарту..."
#: ../thunar/thunar-progress-view.c:480
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%lu hour remaining"
msgid_plural "%lu hours remaining"
msgstr[0] "(%lu сағат қалды)"
msgstr[0] "%lu сағат қалды"
#: ../thunar/thunar-progress-view.c:485
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%lu minute remaining"
msgid_plural "%lu minutes remaining"
msgstr[0] "(%lu минут қалды)"
msgstr[0] "%lu минут қалды"
#: ../thunar/thunar-progress-view.c:490
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%lu second remaining"
msgid_plural "%lu seconds remaining"
msgstr[0] "(%lu секунд қалды)"
msgstr[0] "%lu секунд қалды"
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:227
msgid "General"
......@@ -1706,7 +1677,8 @@ msgstr "Эмблемалар"
#. display an error message
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:624
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2166 ../thunar/thunar-tree-view.c:1631
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2166
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1631
#, c-format
msgid "Failed to rename \"%s\""
msgstr "\"%s\" атын ауыстыру қатесі"
......@@ -1735,15 +1707,18 @@ msgstr "%s - қасиеттері"
msgid "broken link"
msgstr "қате сілтеме"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:177 ../thunar/thunar-window.c:292
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:177
#: ../thunar/thunar-window.c:292
msgid "_File"
msgstr "_Файл"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:178 ../thunar/thunar-window.c:294
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:178
#: ../thunar/thunar-window.c:294
msgid "_Send To"
msgstr "Жіб_еру"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:179 ../thunar/thunar-standard-view.c:335
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:179
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:335
msgid "File Context Menu"
msgstr "Файл контекст мәзірі"
......@@ -1763,7 +1738,8 @@ msgstr "Тазарту"
msgid "Clear the file list below"
msgstr "Төмендегі файлдар тізімін тазарту"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:183 ../thunar/thunar-window.c:322
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:183
#: ../thunar/thunar-window.c:322
msgid "_About"
msgstr "Осы т_уралы"
......@@ -1771,7 +1747,8 @@ msgstr "Осы т_уралы"
msgid "Display information about Thunar Bulk Rename"
msgstr "Thunar топтап атын ауыстыру туралы ақпаратты көрсету"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:184 ../thunar/thunar-standard-view.c:338
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:184
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:338
msgid "View the properties of the selected file"
msgstr "Ерекшеленген файлдың қасиеттерін қарап шығу"
......@@ -1787,11 +1764,8 @@ msgid "_Rename Files"
msgstr "Фа_йлдардың аттарын ауыстыру"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:350
msgid ""
"Click here to actually rename the files listed above to their new names."
msgstr ""
"Жоғарыда көрсетілген тізімдегі файлдардың аттарын шынымен ауыстыру үшін "
"осында шертіңіз."
msgid "Click here to actually rename the files listed above to their new names."
msgstr "Жоғарыда көрсетілген тізімдегі файлдардың аттарын шынымен ауыстыру үшін осында шертіңіз."
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:424
msgid "New Name"
......@@ -1799,9 +1773,7 @@ msgstr "Жаңа аты"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:489
msgid "Click here to view the documentation for the selected rename operation."
msgstr ""
"Ерекшеленген атын ауыстыру әрекетіне құжаттаманы қарап шығу үшін осында "
"шертіңіз."
msgstr "Ерекшеленген атын ауыстыру әрекетіне құжаттаманы қарап шығу үшін осында шертіңіз."
#. TRANSLATORS: You can test this string by temporarily removing thunar-sbr.* from $libdir/thunarx-2/,
#. * and opening the multi rename dialog by selecting multiple files and pressing F2.
......@@ -1856,8 +1828,7 @@ msgstr[0] "Файл(дар)ды өшіру"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1644
msgid "Remove the selected file from the list of files to be renamed"
msgid_plural "Remove the selected files from the list of files to be renamed"
msgstr[0] ""
"Ерекшеленген файл(дар)ды аттары ауыстырылатын файлдардың тізімінен өшіру"
msgstr[0] "Ерекшеленген файл(дар)ды аттары ауыстырылатын файлдардың тізімінен өшіру"
#. change title to reflect the standalone status
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1795
......@@ -1870,15 +1841,8 @@ msgid "Failed to rename \"%s\" to \"%s\"."
msgstr "\"%s\" үшін жаңа \"%s\" атауын орнату сәтсіз аяқталды."
#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:187
msgid ""
"You can either choose to skip this file and continue to rename the remaining "