Commit 16f3c208 authored by Besnik's avatar Besnik Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (99%).

747 translated messages, 5 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent d2d2f75f
......@@ -6,11 +6,11 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar\n"
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-19 10:59+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-20 18:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2018\n"
"Language-Team: Albanian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -141,74 +141,74 @@ msgid "Failed to launch operation"
msgstr "Dështoi në nisjen e operacionit"
#. tell the user that we were unable to launch the file specified
#: ../thunar/thunar-application.c:1444 ../thunar/thunar-application.c:1576
#: ../thunar/thunar-application.c:1467 ../thunar/thunar-application.c:1599
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1216 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:384
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1680
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1708 ../thunar/thunar-window.c:2318
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1708 ../thunar/thunar-window.c:2316
#, c-format
msgid "Failed to open \"%s\""
msgstr "Dështoi në hapjen e \"%s\""
#: ../thunar/thunar-application.c:1580
#: ../thunar/thunar-application.c:1603
#, c-format
msgid "Failed to open \"%s\": %s"
msgstr "Dështoi në hapjen e \"%s\": %s"
#. display an error message
#: ../thunar/thunar-application.c:1635
#: ../thunar/thunar-application.c:1658
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:731
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2834 ../thunar/thunar-tree-view.c:1959
#, c-format
msgid "Failed to rename \"%s\""
msgstr "Dështoi në riemërtimin e \"%s\""
#: ../thunar/thunar-application.c:1737
#: ../thunar/thunar-application.c:1760
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1347
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2359 ../thunar/thunar-tree-view.c:1821
msgid "New Folder"
msgstr "Dosje e Re"
#: ../thunar/thunar-application.c:1738
#: ../thunar/thunar-application.c:1761
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1348
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2360 ../thunar/thunar-tree-view.c:1822
msgid "Create New Folder"
msgstr "Krijo Dosje të Re"
#: ../thunar/thunar-application.c:1742
#: ../thunar/thunar-application.c:1765
msgid "New File"
msgstr "Kartelë e Re"
#: ../thunar/thunar-application.c:1743
#: ../thunar/thunar-application.c:1766
msgid "Create New File"
msgstr "Krijo Kartelë të Re"
#. generate a title for the create dialog
#: ../thunar/thunar-application.c:1800 ../thunar/thunar-standard-view.c:2406
#: ../thunar/thunar-application.c:1823 ../thunar/thunar-standard-view.c:2406
#, c-format
msgid "Create Document from template \"%s\""
msgstr "Krijoni Dokument prej gjedheje \"%s\""
#: ../thunar/thunar-application.c:1864
#: ../thunar/thunar-application.c:1887
msgid "Copying files..."
msgstr "Po kopjohen kartela…"
#: ../thunar/thunar-application.c:1900
#: ../thunar/thunar-application.c:1923
#, c-format
msgid "Copying files to \"%s\"..."
msgstr "Po kopjohen kartela te \"%s\"…"
#: ../thunar/thunar-application.c:1946
#: ../thunar/thunar-application.c:1969
#, c-format
msgid "Creating symbolic links in \"%s\"..."
msgstr "Po krijohen lidhje simbolike në \"%s\"…"
#: ../thunar/thunar-application.c:1999
#: ../thunar/thunar-application.c:2022
#, c-format
msgid "Moving files into \"%s\"..."
msgstr "Po shpihen kartela te \"%s\"…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2081
#: ../thunar/thunar-application.c:2104
#, c-format
msgid ""
"Are you sure that you want to\n"
......@@ -217,7 +217,7 @@ msgstr ""
"Jeni i sigurt se doni të fshihet \n"
"\"%s\" përgjithmonë?"
#: ../thunar/thunar-application.c:2086
#: ../thunar/thunar-application.c:2109
#, c-format
msgid ""
"Are you sure that you want to permanently\n"
......@@ -236,7 +236,7 @@ msgstr[1] ""
#. append the cancel item
#. add the Cancel/Close buttons
#. configure the dialog properties
#: ../thunar/thunar-application.c:2101 ../thunar/thunar-application.c:2280
#: ../thunar/thunar-application.c:2124 ../thunar/thunar-application.c:2303
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:288 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:705
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:753 ../thunar/thunar-create-dialog.c:141
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:98 ../thunar/thunar-dialogs.c:481
......@@ -260,45 +260,45 @@ msgstr[1] ""
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuloje"
#: ../thunar/thunar-application.c:2102 ../thunar/thunar-standard-view.c:411
#: ../thunar/thunar-application.c:2125 ../thunar/thunar-standard-view.c:411
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1485
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:372
msgid "_Delete"
msgstr "_Fshije"
#: ../thunar/thunar-application.c:2106
#: ../thunar/thunar-application.c:2129
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
msgstr "Nëse fshini një kartelë, humbet përgjithmonë."
#: ../thunar/thunar-application.c:2116
#: ../thunar/thunar-application.c:2139
msgid "Deleting files..."
msgstr "Po fshihen kartela…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2151
#: ../thunar/thunar-application.c:2174
msgid "Moving files into the trash..."
msgstr "Po shpihen kartela te hedhurinat…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2197
#: ../thunar/thunar-application.c:2220
msgid "Creating files..."
msgstr "Po krijohen kartela…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2236
#: ../thunar/thunar-application.c:2259
msgid "Creating directories..."
msgstr "Po krijohen drejtori…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2275
#: ../thunar/thunar-application.c:2298
msgid "Remove all files and folders from the Trash?"
msgstr "Të hiqen tërë kartelat dhe dosjet prej Hedhurinave?"
#. append the "Empty Trash" menu action
#. prepare the menu item
#: ../thunar/thunar-application.c:2281 ../thunar/thunar-location-buttons.c:188
#: ../thunar/thunar-application.c:2304 ../thunar/thunar-location-buttons.c:188
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1226 ../thunar/thunar-tree-view.c:1356
#: ../thunar/thunar-window.c:353 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:175
#: ../thunar/thunar-window.c:351 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:175
msgid "_Empty Trash"
msgstr "_Zbraz Hedhurina"
#: ../thunar/thunar-application.c:2285
#: ../thunar/thunar-application.c:2308
msgid ""
"If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. "
"Please note that you can also delete them separately."
......@@ -307,22 +307,22 @@ msgstr ""
"përgjithmonë. Ju lutemi, kini parasysh që mundeni t’i fshini edhe një nga "
"një."
#: ../thunar/thunar-application.c:2302
#: ../thunar/thunar-application.c:2325
msgid "Emptying the Trash..."
msgstr "Po zbrazen Hedhurinat…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2348
#: ../thunar/thunar-application.c:2371
#, c-format
msgid "Failed to determine the original path for \"%s\""
msgstr "Dështoi në përcaktimin e shtegut origjinal për \"%s\""
#. display an error dialog
#: ../thunar/thunar-application.c:2365
#: ../thunar/thunar-application.c:2388
#, c-format
msgid "Could not restore \"%s\""
msgstr "S’u rikthye dot \"%s\""
#: ../thunar/thunar-application.c:2373
#: ../thunar/thunar-application.c:2396
msgid "Restoring files..."
msgstr "Po rikthehen kartelat…"
......@@ -378,7 +378,7 @@ msgstr "Përdore si parazgjedhje për këtë lloj kartelash"
#. add the "Ok"/"Open" button
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:291
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:1155
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:820 ../thunar/thunar-window.c:3036
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:820 ../thunar/thunar-window.c:3034
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:142
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:436
msgid "_OK"
......@@ -536,7 +536,7 @@ msgstr "Formësoni Shtyllat e Pamjes Listë e Hollësishme"
#. add the "Help" button
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:126
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:253
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:376
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:374
msgid "_Help"
msgstr "_Ndihmë"
......@@ -814,7 +814,7 @@ msgstr "_Nise Sido Qoftë"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:801
msgid "Mark _Executable"
msgstr ""
msgstr "Vëri shenjë si e _Ekzekutueshme"
#: ../thunar/thunar-dnd.c:71
msgid "_Copy here"
......@@ -905,7 +905,7 @@ msgid "Trash"
msgstr "Hedhurina"
#: ../thunar/thunar-file.c:1078 ../thunar/thunar-gio-extensions.c:253
#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:928 ../thunar/thunar-window.c:372
#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:928 ../thunar/thunar-window.c:370
msgid "File System"
msgstr "Sistem Kartelash"
......@@ -1385,7 +1385,7 @@ msgstr "Hap në Dritare të Re"
msgid "Create _Folder..."
msgstr "Krijoni _Dosje…"
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:188 ../thunar/thunar-window.c:353
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:188 ../thunar/thunar-window.c:351
msgid "Delete all files and folders in the Trash"
msgstr "Fshi tërë kartelat dhe dosjet te Hedhurinat"
......@@ -1432,7 +1432,7 @@ msgstr ""
msgid "View the properties of the folder \"%s\""
msgstr "Shihni vetitë e dosjes \"%s\""
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:361
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:359
msgid "Reload the current folder"
msgstr "Ringarko dosjen e tanishme"
......@@ -1611,7 +1611,7 @@ msgstr "Lexim & Shkrim"
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1003
msgid "Varying (no change)"
msgstr ""
msgstr "Varion (pa ndryshim)"
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1135
msgid "Correct folder permissions automatically?"
......@@ -1727,7 +1727,7 @@ msgstr "_Format:"
#. TRANSLATORS: custom date format
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:389
msgid "Custom"
msgstr ""
msgstr "Vetjake"
#. TRANSLATORS: Please do not translate the first column (specifiers),
#. 'strftime' and of course '\n'
......@@ -1745,6 +1745,17 @@ msgid ""
"\n"
"For a complete list, check the man pages of 'strftime'"
msgstr ""
"Format vetjak datash për t’u zbatuar.\n"
"\n"
"Parametrat më të rëndomtë janë:\n"
"%d ditë muaji\n"
"%m muaj\n"
"%Y vit, përfshi shekullin\n"
"%H orë\n"
"%M minuta\n"
"%S sekonda\n"
"\n"
"Për një listë të plotë, shihni faqet man të 'strftime'"
#. Side Pane
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:417
......@@ -1762,52 +1773,52 @@ msgstr "Madhësi _Ikone:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:444
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:491
msgid "16px"
msgstr ""
msgstr "16px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:445
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:492
msgid "24px"
msgstr ""
msgstr "24px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:446
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:493
msgid "32px"
msgstr ""
msgstr "32px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:447
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:494
msgid "48px"
msgstr ""
msgstr "48px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:448
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:495
msgid "64px"
msgstr ""
msgstr "64px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:449
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:496
msgid "96px"
msgstr ""
msgstr "96px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:450
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:497
msgid "128px"
msgstr ""
msgstr "128px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:451
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:498
msgid "160px"
msgstr ""
msgstr "160px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:499
msgid "192px"
msgstr ""
msgstr "192px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:453
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:500
msgid "256px"
msgstr ""
msgstr "256px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:462
msgid "Show Icon _Emblems"
......@@ -1896,27 +1907,38 @@ msgid "_Double click to activate items"
msgstr "_Dyklikoni për aktivizim elementësh"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:619
msgid "Middle Click"
msgstr "Klikim Me të Mesit"
msgid "Tabs instead of new Windows"
msgstr ""
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:631
msgid "Open folders in new tabs on middle click"
msgstr ""
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:629
msgid "Open folder in new _window"
msgstr "Hape dosjen në _dritare të re"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:633
msgid ""
"Select this option to open a new tab on middle click instead of a new window"
msgstr ""
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:637
msgid "Open new thunar instances as tabs"
msgstr ""
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:634
msgid "Open folder in new _tab"
msgstr "Hape dosjen në _skedë të re"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:639
msgid ""
"Select this option to open new thunar instances as tabs in an existing "
"thunar window"
msgstr ""
#. Advanced
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:643
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:646
msgid "Advanced"
msgstr "Të mëtejshme"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:653
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:656
msgid "Folder Permissions"
msgstr "Leje Dosjeje"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:665
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:668
msgid ""
"When changing the permissions of a folder, you\n"
"can also apply the changes to the contents of the\n"
......@@ -1926,36 +1948,38 @@ msgstr ""
"zbatoni ndryshimet edhe te lënda e dosjes.\n"
"Përzgjidhni më poshtë sjelljen parazgjedhje:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:674
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:677
msgid "Ask every time"
msgstr ""
msgstr "Pyet çdo herë"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:675
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:678
msgid "Apply to Folder Only"
msgstr "Zbatoje Vetëm te Dosje"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:676
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679
msgid "Apply to Folder and Contents"
msgstr "Zbatoje te Dosje dhe te Lëndë"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:687
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:690
msgid "Volume Management"
msgstr "Administrim Vëllimesh"
#. add check button to enable/disable auto mounting
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:703
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:706
msgid "Enable _Volume Management"
msgstr "Aktivizo Administrim _Vëllimesh"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:713
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:716
msgid ""
"<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives,\n"
"devices and media."
msgstr ""
"<a href=\"volman-config:\">Formësoni</a> administrimin e disqeve, pajisjeve\n"
"dhe mediave të heqshme."
#. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
#. configuration dialog
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:781
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:784
msgid "Failed to display the volume management settings"
msgstr "Dështoi shfaqja e rregullimeve për administrim vëllimesh"
......@@ -1973,7 +1997,7 @@ msgstr[1] "%d veprime kartele në xhirim e sipër"
#: ../thunar/thunar-progress-view.c:231
msgid "Cancel"
msgstr ""
msgstr "Anuloje"
#. update the status text
#: ../thunar/thunar-progress-view.c:357
......@@ -2068,11 +2092,11 @@ msgstr "Veti"
msgid "mixed"
msgstr "të përziera"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:189 ../thunar/thunar-window.c:349
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:189 ../thunar/thunar-window.c:347
msgid "_File"
msgstr "_Kartelë"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:352
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:350
msgid "_Send To"
msgstr "_Dërgoje Te"
......@@ -2096,7 +2120,7 @@ msgstr "Pastroje"
msgid "Clear the file list below"
msgstr "Pastro listën e mëposhtme të kartelave"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195 ../thunar/thunar-window.c:378
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195 ../thunar/thunar-window.c:376
msgid "_About"
msgstr "_Rreth"
......@@ -2454,7 +2478,7 @@ msgid "Loading folder contents..."
msgstr "Po ngarkohet lëndë dosjeje…"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2261 ../thunar/thunar-window.c:2878
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2261 ../thunar/thunar-window.c:2876
msgid "Failed to open the home folder"
msgstr "Dështoi hapja e dosjes shtëpi"
......@@ -2482,7 +2506,7 @@ msgstr "_Rregullsi:"
#. invalid
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3266
msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
msgstr ""
msgstr "Emër i pavlefshëm kartele dhënë nga sajt XDS drag"
#. display an error dialog to the user
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3456
......@@ -2490,7 +2514,7 @@ msgstr ""
msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
msgstr "Dështoi në krijimin e një lidhjeje për URL-në \"%s\""
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3906 ../thunar/thunar-window.c:2973
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3906 ../thunar/thunar-window.c:2971
#, c-format
msgid "Failed to open directory \"%s\""
msgstr "Dështoi në hapjen e drejtorisë \"%s\""
......@@ -2689,293 +2713,293 @@ msgstr "%A më %X"
msgid "%x at %X"
msgstr "%x më %X"
#: ../thunar/thunar-window.c:350
#: ../thunar/thunar-window.c:348
msgid "New _Tab"
msgstr "_Skedë e Re"
#: ../thunar/thunar-window.c:350
#: ../thunar/thunar-window.c:348
msgid "Open a new tab for the displayed location"
msgstr "Hapni një skedë të re për vendndodhjen e shfaqur"
#: ../thunar/thunar-window.c:351
#: ../thunar/thunar-window.c:349
msgid "New _Window"
msgstr "_Dritare e Re"
#: ../thunar/thunar-window.c:351
#: ../thunar/thunar-window.c:349
msgid "Open a new Thunar window for the displayed location"
msgstr "Hap një dritare të re Thunar për vendndodhjen e shfaqur"
#: ../thunar/thunar-window.c:354
#: ../thunar/thunar-window.c:352
msgid "Detac_h Tab"
msgstr "Shkëp_ute Skedën"
#: ../thunar/thunar-window.c:354
#: ../thunar/thunar-window.c:352
msgid "Open current folder in a new window"
msgstr "Hapeni dosjen e tanishme në një dritare të re"
#: ../thunar/thunar-window.c:355
#: ../thunar/thunar-window.c:353
msgid "Close _All Windows"
msgstr "Mbylli _Krejt Dritaret"
#: ../thunar/thunar-window.c:355
#: ../thunar/thunar-window.c:353
msgid "Close all Thunar windows"
msgstr "Mbylli tërë dritaret Thunar"
#: ../thunar/thunar-window.c:356
#: ../thunar/thunar-window.c:354
msgid "C_lose Tab"
msgstr "_Mbylle Skedën"
#: ../thunar/thunar-window.c:356
#: ../thunar/thunar-window.c:354
msgid "Close this folder"
msgstr "Mbyll këtë kartelë"
#: ../thunar/thunar-window.c:357
#: ../thunar/thunar-window.c:355
msgid "_Close Window"
msgstr "_Mbylle Dritaren"
#: ../thunar/thunar-window.c:357
#: ../thunar/thunar-window.c:355
msgid "Close this window"
msgstr "Mbyll këtë dritare"
#: ../thunar/thunar-window.c:358
#: ../thunar/thunar-window.c:356
msgid "_Edit"
msgstr "_Përpunim"
#: ../thunar/thunar-window.c:359
#: ../thunar/thunar-window.c:357
msgid "Pr_eferences..."
msgstr "_Parapëlqime…"
#: ../thunar/thunar-window.c:359
#: ../thunar/thunar-window.c:357
msgid "Edit Thunars Preferences"
msgstr "Përpunoni Parapëlqime për Thunar-in"
#: ../thunar/thunar-window.c:360
#: ../thunar/thunar-window.c:358
msgid "_View"
msgstr "_Parje"
#: ../thunar/thunar-window.c:361
#: ../thunar/thunar-window.c:359
msgid "_Reload"
msgstr "_Ringarkoje"
#: ../thunar/thunar-window.c:362
#: ../thunar/thunar-window.c:360
msgid "_Location Selector"
msgstr "Përzgjedhës _Vendndodhjesh"
#: ../thunar/thunar-window.c:363
#: ../thunar/thunar-window.c:361
msgid "_Side Pane"
msgstr "Kuadrat _Anësor"
#: ../thunar/thunar-window.c:364
#: ../thunar/thunar-window.c:362
msgid "Zoom I_n"
msgstr "Z_madhoje"
#: ../thunar/thunar-window.c:364
#: ../thunar/thunar-window.c:362
msgid "Show the contents in more detail"
msgstr "Shfaq më tepër hollësi rreth lëndës"
#: ../thunar/thunar-window.c:366
#: ../thunar/thunar-window.c:364
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Z_vogëloje"
#: ../thunar/thunar-window.c:366
#: ../thunar/thunar-window.c:364
msgid "Show the contents in less detail"
msgstr "Shfaq më pak hollësi rreth lëndës"
#: ../thunar/thunar-window.c:367
#: ../thunar/thunar-window.c:365
msgid "Normal Si_ze"
msgstr "Ma_dhësi Normale"
#: ../thunar/thunar-window.c:367
#: ../thunar/thunar-window.c:365
msgid "Show the contents at the normal size"
msgstr "Shfaqe lëndën në madhësi normale"
#: ../thunar/thunar-window.c:368
#: ../thunar/thunar-window.c:366
msgid "_Go"
msgstr "_Shko"
#: ../thunar/thunar-window.c:369
#: ../thunar/thunar-window.c:367
msgid "Open _Parent"
msgstr "Hap _Mëmën"
#: ../thunar/thunar-window.c:369
#: ../thunar/thunar-window.c:367
msgid "Open the parent folder"
msgstr "Hap dosjen mëmë"
#: ../thunar/thunar-window.c:370
#: ../thunar/thunar-window.c:368
msgid "_Home"
msgstr "_Kreu"
#: ../thunar/thunar-window.c:370
#: ../thunar/thunar-window.c:368
msgid "Go to the home folder"
msgstr "Shko tek dosja krye"
#: ../thunar/thunar-window.c:371
#: ../thunar/thunar-window.c:369
msgid "Desktop"
msgstr "Desktop"
#: ../thunar/thunar-window.c:371
#: ../thunar/thunar-window.c:369
msgid "Go to the desktop folder"
msgstr "Shko tek dosja e desktopit"
#: ../thunar/thunar-window.c:372
#: ../thunar/thunar-window.c:370
msgid "Browse the file system"
msgstr "Shfleto sistemin e kartelave"
#: ../thunar/thunar-window.c:373
#: ../thunar/thunar-window.c:371
msgid "B_rowse Network"
msgstr "Shfleto R_rjetin"
#: ../thunar/thunar-window.c:373
#: ../thunar/thunar-window.c:371
msgid "Browse local network connections"
msgstr "Shfleto lidhje rrjeti vendor"
#: ../thunar/thunar-window.c:374
#: ../thunar/thunar-window.c:372
msgid "T_emplates"
msgstr "_Gjedhe"
#: ../thunar/thunar-window.c:374
#: ../thunar/thunar-window.c:372
msgid "Go to the templates folder"
msgstr "Shko tek dosja e gjedheve"
#: ../thunar/thunar-window.c:375
#: ../thunar/thunar-window.c:373
msgid "_Open Location..."
msgstr "_Hapni Vendndodhje…"
#: ../thunar/thunar-window.c:375
#: ../thunar/thunar-window.c:373
msgid "Specify a location to open"
msgstr "Tregoni një vendndodhje për hapje"
#: ../thunar/thunar-window.c:377
#: ../thunar/thunar-window.c:375
msgid "_Contents"
msgstr "_Lëndë"